Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 34/2014/QĐ-UBND quy định phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với một số công trình cấp III, cấp IV thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 34/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành: 27/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2014/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CẤP III, CẤP IV THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 824/TTr-SXD ngày 28 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với một số công trình cấp III, cấp IV thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; các chủ đầu tư xây dựng công trình và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp; (Báo cáo)
- Thường trực Tỉnh uỷ; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội địa phương;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng Tin học – Công báo, VP UBND tỉnh;
- Như điều 3 (thực hiện);
- Các Phó chánh VP UBND tỉnh;
- Chuyên viên khối NCTH;
- Lưu: VT.
(Hg - 250).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CẤP KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CẤP III, CẤP IV THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với một số công trình cấp III, cấp IV thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban quản lý các khu đô thị, Ban quản lý các khu công nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng với các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng; Chủ đầu tư xây dựng công trình; các tổ chức và cá nhân có liên quan tham gia xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với một số công trình cấp III, cấp IV thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban quản lý các khu đô thị, Ban quản lý các khu công nghiệp thực hiện

1. Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố

1.1. Công trình cấp III do Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố quyết định đầu tư và được các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện thẩm tra thiết kế, có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 5 tỷ đồng.

1.2. Toàn bộ các công trình cấp IV.

Các công trình trên do Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố làm chủ đầu tư hoặc đơn vị cấp dưới trực tiếp làm chủ đầu tư. Không bao gồm các công trình: xử lý chất thải rắn độc hại; nhà máy sản xuất, kho chứa hóa chất nguy hiểm, nhà máy sản xuất và kho chứa vật liệu nổ công nghiệp; hệ thống cáp treo vận chuyển người; đập ngăn nước (do Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện kiểm tra).

2. Đối với Ban quản lý các khu đô thị

Thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình cấp III, cấp IV có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 3 tỷ đồng.

3. Đối với Ban quản lý các khu công nghiệp

Thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình cấp III, cấp IV thuộc phạm vi quản lý theo quy định có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 5 tỷ đồng.

Điều 3. Nội dung thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Nội dung thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng thực hiện theo Điều 24, Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng và văn bản liên quan hướng dẫn thực hiện.

Cơ quan chuyên môn về xây dựng (theo phân cấp) khi thông báo cho chủ đầu tư kế hoạch kiểm tra công trình đồng thời gửi Sở Xây dựng hoặc Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để quản lý, theo dõi và tổng hợp.

Điều 4. Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng được lập dự toán và tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình và được thực hiện theo khoản 2, Điều 1, Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng.

Điều 5. Phân loại chất lượng công trình xây dựng

Việc phân loại chất lượng công trình xây dựng theo các mức độ trung bình, khá, tốt quy định tại điểm c, khoản 2, Mục III, phụ lục số 6 và phụ lục số 7 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng.

Phương thức phân loại: Vận dụng cách chấm điểm theo Thông tư số 12/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013, bảng các tiêu chí phân loại do Bộ Xây dựng ban hành và văn bản liên quan hướng dẫn thực hiện.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và lĩnh vực chuyên môn quản lý thực hiện kiểm tra, hướng dẫn Ban quản lý các khu đô thị, Ban quản lý các khu công nghiệp và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức thực hiện Quy định này.

Điều 7. Điều khoản thi hành

Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn; chủ đầu tư xây dựng công trình và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết, đề nghị các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời bằng văn bản qua Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 34/2014/QĐ-UBND quy định phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với một số công trình cấp III, cấp IV thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.552

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157