Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3127/QĐ-BNN-KH năm 2010 cho phép lập quy hoạch mặt bằng tổng thể Trường Đại học Lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3127/QĐ-BNN-KH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 22/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 3127/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP LẬP QUY HOẠCH MẶT BẰNG TỔNG THỂ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 3485/QĐ-BNN-TCCB ngày 14/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt Chiến lược phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2006 – 2020;
Xét Tờ trình số 349/TTr-ĐHLN-XD ngày 02/11/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đề nghị cho phép lập quy hoạch chi tiết mặt bằng tổng thể;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trường Đại học Lâm nghiệp lập quy hoạch mặt bằng tổng thể với các nội dung chính thức sau:

- Địa điểm quy hoạch: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội

- Quy mô diện tích: 45,9 ha

- Quy mô đào tạo: Phù hợp với định hướng chiến lược phát triển Trường theo Quyết định số 3485/QĐ-BNN-TCCB ngày 14/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT.

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý trong kế hoạch chuẩn bị đầu tư của Bộ.

Điều 2. Giao Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp làm Chủ đầu tư, tổ chức lập đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập quy hoạch trình Bộ phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ trực thuộc Bộ: Kế hoạch, Tổ chức cán bộ, Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ KH&ĐT, Bộ TC;
- Kho bạc Nhà nước TW;
- Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3127/QĐ-BNN-KH năm 2010 cho phép lập quy hoạch mặt bằng tổng thể Trường Đại học Lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.863
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112