Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2940/QĐ-BNN-XD năm 2010 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: sửa chữa lớn giảng đường và ký túc xá C trường Trung học Công nghệ lương thực thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2940/QĐ-BNN-XD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 02/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2940/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
HẠNG MỤC: SỬA CHỮA LỚN GIẢNG ĐƯỜNG VÀ KÝ TÚC XÁ C.
CÔNG TRÌNH: TRƯỜNG TRUNG HỌC CÔNG NGHỆ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư XDCB;
Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 1054/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt chủ trương sửa chữa lớn bằng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu giáo dục đào tạo năm 2010 của trường Trung học Công nghệ lương thực thực phẩm;
Xét Tờ trình số 15/THCNLTTP ngày 15/9/2010 của Hiệu trưởng trường Trung học Công nghệ lương thực thực phẩm xin phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và hồ sơ kèm theo,
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (tại Báo cáo thẩm định số 1278/XD-TĐ ngày 18/10/2010), 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình trên với nội dung như sau:

1. Tên hạng mục: Sửa chữa lớn giảng đường và ký túc xá C.

2. Địa điểm thực hiện: Trong khuôn viên của Trường tại phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Chủ đầu tư: Hiệu trưởng trường Trung học Công nghệ lương thực thực phẩm.

4. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

5. Đơn vị lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Chi nhánh Công ty cổ phần Nadeco tại Hà Nội

6. Mục tiêu: sửa chữa lớn giảng đường và ký túc xá học sinh, nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu học tập và nhiệm vụ của nhà trường.

7. Quy mô, nội dung đầu tư:

a. Sửa chữa nhà giảng đường:

- Phá dỡ lớp chống thấm trên mái (phần mái bằng), sênô, mái sảnh; vệ sinh làm mới lớp chống thấm;

- Xây trường thu hồi vữa XM mác 75, lợp mái lợp tôn; tạo sênô trước và sau nhà: BTCT mác 200, thành xây gạch;

- Trát vá tường trần vữa XM mác 75, làm vệ sinh tường, sơn ngoài nhà 03 nước, trong nhà quét vôi;

- Khu vệ sinh: thay toàn bộ cửa đi bằng kính khuôn nhôm; thay trần bằng trần nhựa;

- Một số công việc khác.

b. Sửa chữa ký túc xá C:

- Thay trần ván ép bằng trần nhựa tầng 2 và toàn bộ khu vệ sinh;

- Phá dỡ lớp chống thấm trên mái, làm vệ sinh, làm mới lớp BTCT chống thấm mác 200; lắp đặt ống thoát nước mưa; cải tạo chống thấm khu vệ sinh (đục, trát vá, quét chống thấm, vệ sinh…);

- Làm vệ sinh trường trần toàn nhà quét vôi mới;

- Thay cửa sổ (S1, S2) bằng kính khuôn nhôm; sơn lại cửa đi và hoa sắt cửa sổ;

- Một số công việc khác.

8. Tổng mức đầu tư:

Tổng mức đầu tư: 617.762.000 đồng

(Sáu trăm mười bảy triệu, bảy trăm sáu mươi hai ngàn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 515.560.000 đ

+ Sửa chữa giảng đường: 411.082.000 đ

+ Sửa chữa ký túc xá: 104.478.000 đ

- Chi phí quản lý DA: 13.000.000 đ

- Chi phí tư vấn đầu tư XD: 34.202.000 đ

- Lập Báo cáo KT-KTXDCT: 18.560.000 đ

+ Thẩm tra thiết kế BVTC, DT: 2.093.000 đ

+ Giám sát thi công XD: 13.549.000 đ

- Chi phí dự phòng: 55.000.000 đ

9. Nguồn vốn: Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo năm 2010.

10. Thời gian thực hiện: năm 2010.

11. Kế hoạch đấu thầu:

a. Phần công việc không áp dụng đấu thầu: chi phí quản lý dự án, dự phòng, giá trị: 68.000.000đ

b. Phần công việc đã thực hiện: lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công + dự toán; giá trị: 20.653.000 đồng.

c. Phần kế hoạch đấu thầu gồm: sửa chữa giảng đường và ký túc xá; giám sát thi công XD; giá trị: 529.109.000 đồng.

Tên gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện, hình thức hợp đồng xem chi tiết phụ lục kèm theo.

Yêu cầu Chủ đầu tư thương thảo với nhà thầu để tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư khi thực hiện lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu.

Điều 2.

- Thiết kế bản vẽ thi công được duyệt tại Điều 1 là căn cứ để thi công xây dựng.

- Hiệu trưởng trường Cán bộ Nông nghiệp và PTNT với chức năng là Chủ đầu tư, căn cứ Quyết định này thực hiện, triển khai các bước tiếp theo đúng quy định xây dựng cơ bản hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý XDCT, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ TC;
- Lưu VT, Cục XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU  
(Kèm theo Quyết định số 2940/QĐ-BNN-XD ngày 02/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị: 1000 đồng

TT

Tên gói thầu

Giá dự toán gói thầu

Hình thức chọn thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng (ngày)

A

Phần công việc không áp dụng đấu thầu

68.000

 

 

 

 

 

1

Chi phí quản lý dự án

13.000

 

 

 

 

 

2

Chi phí dự phòng

55.000

 

 

 

 

 

B

Phần công việc đã thực hiện

20.653

 

 

 

 

 

1

Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

18.560

 

 

 

 

 

2

Thẩm tra bản vẽ thi công, dự toán

2.093

 

 

 

 

 

C

Phần kế hoạch đấu thầu

529.109

 

 

 

 

 

1

Gói số 01: sửa chữa giảng đường, ký túc xá

515.560

chỉ định thầu

1 túi hồ sơ

Quý 4/2010

Theo đơn giá

70

2

Gói số 03: giám sát thi công XD

13.549

Tỷ lệ %

Theo tiến độ

 

Tổng cộng

617.762

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2940/QĐ-BNN-XD năm 2010 phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: sửa chữa lớn giảng đường và ký túc xá C trường Trung học Công nghệ lương thực thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.243

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253