Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 228/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 228/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 23/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 228/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2035

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc lập, thm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định s44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ vquy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại Tờ trình số 158/TTr-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2019 và Báo cáo thẩm định số 150/BC-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016 với những nội dung sau:

Điều chỉnh cục bộ tại khu vực xã Phúc Trìu và xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên: Điều chỉnh 118,80 ha bao gồm 57,16 ha đất lâm nghiệp (hiện trạng là đất rừng sản xuất), 41,23 ha đất nông nghiệp, 20,41 ha đất ở nông thôn sang chức năng đất thể dục thể thao.

Điều 2. Trách nhim tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm:

a) Cập nhật và thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ quy định tại Điều 1 Quyết định này vào hồ sơ đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035”; đồng thời, tổ chức công bố công khai quy hoạch điều chỉnh theo quy định.

b) Rà soát, tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu vực dự án liên quan đến điều chỉnh cục bộ; trong quá trình triển khai, chỉ đạo tiếp thu ý kiến các bộ, ngành liên quan, thực hiện theo nguyên tắc đảm bo kết nối khu vực điều chỉnh quy hoạch với các khu chức năng khác, không phá vỡ cấu trúc, định hướng phát triển không gian đô thị, khu du lịch Hồ Núi Cốc đảm bảo các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan, đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố; tuân thủ đúng quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, thủy lợi, bảo vệ môi trường, quốc phòng - an ninh, di sản và các quy định của pháp luật liên quan.

c) Việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng sang mục đích khác phải tuân thủ quy định pháp luật về đất đai, lâm nghiệp, môi trường; kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân gôn tuân thủ Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn.

2. Các bộ, ngành trung ương liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thực hiện Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,

Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Giao thông vận tải,
Công Thương, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn;
- T
nh ủy, HĐND, UBND tnh Thái Nguyên;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Văn Sơn, Trợ lý
TTg, các Vụ:
TH, KGVX, NN, NC, PL, QHĐP;
- Lưu: VT,
CN (3b). Tun

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ
TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 228/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.614

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209