Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 19/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 24/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2016/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2011/QĐ-UBND NGÀY 28/6/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04/4/2001; Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003; Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản an toàn đập;

Căn cứ Thông tư số 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 của UBND quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 293/TTr-SNN ngày 19/5/2016 (kèm Văn bản số 272/BC-SNN ngày 10/5/2016 về báo cáo kết quả điều tra, rà soát, đánh giá công tác phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh); báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 316/BC-STP ngày 17/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2011/QĐ- UBND ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh về quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 4 như sau:

“c) Trạm bơm:

- Trạm bơm phục vụ tưới tiêu liên huyện, liên xã;

- Trạm bơm có diện tích tưới, tiêu thiết kế lớn hơn 200 ha.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 2 Điều 4 như sau:

“c) Trạm bơm: Trạm bơm phục vụ tưới tiêu trong phạm vi một xã có diện tích tưới, tiêu thiết kế nhỏ hơn hoặc bằng 200ha.”

3. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh:

“Như Phụ lục kèm theo.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 1 Điều 5 như sau:

“b) Căn cứ các quy định tại Quyết định này, Quyết định số 15/2011/QĐ- UBND ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh, quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế tại các địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập danh mục công trình thủy lợi phân cấp cho các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác và bảo vệ; kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện; trường hợp một số công trình có điều kiện đặc thù theo vùng tưới và thực tế quản lý tại địa phương thực hiện phân cấp theo các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.”

5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 như sau:

“Thời gian thực hiện phân cấp: Hoàn thành trước 31/12/2016.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Văn phòng BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- Phó VP/UBND tỉnh (theo dõi NL);
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, NL
1

Gửi: VB giấy (25b) và điện tử.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Sơn

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh)

TT

Đơn vị quản lý

Cộng

Trong đó

Hồ Chứa

Đập dâng

Trạm bơm

Cống ngăn mặn, giữ ngọt

I

Doanh nghiệp quản lý

101

60

8

21

12

1

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh

58

26

1

21

10

2

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh

40

33

6

0

1

3

Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh

2

1

1

0

0

4

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng

1

0

0

0

1

II

Tổ chức Hợp tác dùng nước quản lý

805

290

81

434

0

1

Thị xã Kỳ Anh

4

3

1

0

0

2

Huyện Kỳ Anh

61

26

28

7

0

3

Huyện Cẩm Xuyên

66

4

13

49

0

4

Thành phố Hà Tĩnh

30

6

2

22

0

5

Huyện Can Lộc

130

12

0

118

0

6

Huyện Thạch Hà

94

16

2

76

0

7

Huyện Lộc Hà

32

1

0

31

0

8

Thị xã Hồng Lĩnh

21

2

0

19

0

9

Huyện Nghi Xuân

25

17

3

5

0

10

Huyện Đức Thọ

98

5

8

85

0

11

Huyện Hương Khê

84

64

20

0

0

12

Huyện Hương Sơn

122

98

4

20

0

13

Huyện Vũ Quang

38

36

0

2

0

 

Tổng cộng

906

350

89

455

12

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 19/2016/QĐ-UBND ngày 24/05/2016 sửa đổi Quyết định 15/2011/QĐ-UBND quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.663

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209