Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1870/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành: 07/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1870/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ SẬP ĐỔ CÔNG TRÌNH, NHÀ CAO TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 quy định tổ chức hoạt động, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó với sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020; số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020;

Thực hiện Công văn số 265/TTg-NC ngày 04/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 82/TTr-SXD ngày 02/7/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH Quảng Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN(Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quang Bửu

 

KẾ HOẠCH

ỨNG PHÓ SỰ CỐ SẬP ĐỔ CÔNG TRÌNH, NHÀ CAO TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày   /   /2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Thực hiện Nghị định số 30/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó với sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020; Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn đến năm 2020; Quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020; Công văn số 265/TTg-NC ngày 04/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các nhiệm vụ chưa hoàn thành Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Quyết định 1041/QĐ- TTg ngày 24/6/2014; UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch ứng phó với sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Chủ động, sẵn sàng ứng phó, kịp thời triển khai tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do sự cố, thiên tai gây sập đổ công trình xây dựng, nhà cao tầng (bao gồm: sập đổ công trình, giàn giáo trong khi thi công xây dựng; sập đổ công trình nhà cao tầng, các cột tháp anten truyền thông…) hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất về người và tài sản.

2. Xác định lực lượng và xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức trong công tác ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức, phân công nhiệm vụ hoạt động của các cơ quan liên quan, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng khi có tình huống sự cố, thiên tai gây sập đổ công trình, nhà cao tầng; xác định cơ quan chỉ đạo, chỉ huy lực lượng tham gia ứng phó và xác định chủng loại phương tiện, trang thiết bị phục vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; đảm bảo sự thống nhất đầu mối chỉ đạo hoạt động ứng phó với sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh.

4. Định hướng, chủ động cân đối kinh phí đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, mua sắm phương tiện, trang thiết bị và phát triển nguồn nhân lực để phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai gây sập đổ công trình xây dựng, nhà cao tầng và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

II. HỆ THỐNG TỔ CHỨC ỨNG PHÓ SỰ CỐ SẬP ĐỔ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG

Hệ thống tổ chức ứng phó sự cố sập đổ công trình xây dựng, nhà cao tầng từ cấp tỉnh đến cấp huyện như sau:

1. Cơ quan chỉ đạo: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam.

2. Cơ quan chỉ huy:

a) Cấp tỉnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với: Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Y tế và các đơn vị liên quan.

b) Cấp huyện: Chủ tịch UBND cấp huyện.

3. Lực lượng ứng cứu: Lực lượng quân đội, công an, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, y tế, chữ thập đỏ, dân quân, tự vệ và các lực lượng khác theo điều động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

4. Phương tiện, trang thiết bị:

a) Trang thiết bị thiết yếu: Từng bước trang bị các loại thiết bị cần thiết, cấp bách đáp ứng nhu cầu ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng.

b) Trang thiết bị huy động: Các Sở, Ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và khả năng của mình, đồng thời khai thác các nguồn vốn viện trợ, tài trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, xây dựng phương án huy động vật tư, phương tiện, trang thiết bị để ứng phó kịp thời; từng bước thực hiện xã hội hóa một số khâu thuộc lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ nhằm huy động các nguồn lực hợp pháp để giảm vốn đầu tư tập trung của ngân sách tỉnh.

(Danh mục trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng theo Phụ lục kèm theo).

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai gây sập đổ công trình xây dựng, nhà cao tầng và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, trình UBND tỉnh ban hành.

2. Đảm bảo cơ chế chính sách thống nhất trong chỉ đạo, chỉ huy, điều hành ứng phó hiệu quả; khuyến khích các thành phần tự nguyện tham gia hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

3. Tăng cường vai trò trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; tăng cường công tác kiểm tra các công trình đang xây dựng, các công trình có nguy cơ sập đổ theo quy định của pháp luật nhằm tránh xảy ra sự cố; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình sự cố, thiên tai gây sập đổ công trình xây dựng, nhà cao tầng và biện pháp phòng tránh.

4. Xây dựng các tình huống giả định, phương án ứng phó và phối hợp khi xảy ra sự cố (do thiên tai, do con người, cháy, nổ…) có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh: nghiên cứu, xây dựng theo phương châm bốn tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư và phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

5. Tăng cường học tập kinh nghiệm quản lý, chỉ huy, điều hành, huấn luyện đào tạo; khai thác có hiệu quả các nguồn vốn viện trợ, tài trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

6. Đẩy mạnh đầu tư phát triển và áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ mới trong lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Bảo đảm chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước theo thứ tự ưu tiên: mua sắm trang thiết bị phổ thông phục vụ phương châm “bốn tại chỗ”; mua sắm trang thiết bị thiết yếu, chuyên dụng và cơ sở hạ tầng cho các đơn vị chuyên trách thường trực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong từng tình huống cụ thể.

7. Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu công tác ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan thường trực về tìm kiếm, cứu nạn trên đất liền)

a) Xây dựng phương án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện; chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp, triển khai công tác ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo lực lượng quân đội là lực lượng chủ lực, nòng cốt;

b) Huấn luyện và thực hành diễn tập cho lực lượng làm công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi tham gia ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng; đảm bảo lực lượng làm công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ sử dụng thành thạo các loại phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, xây dựng danh mục, tham mưu đề xuất UBND tỉnh trong việc đầu tư trang bị các phương tiện, thiết bị phục vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng.

2. Sở Xây dựng

a) Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng và của UBND tỉnh có liên quan đến công tác ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh;

b) Nghiên cứu, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng các công trình, nhà ở, chung cư đảm bảo khả năng chịu được động đất, gió, bão, lốc xoáy có cường độ cao, nhất là ở những vùng thường xuyên, trực tiếp ảnh hưởng;

c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban ngành liên quan, các chủ đầu tư và UBND cấp huyện kiểm tra, đề xuất hướng xử lý các công trình xây dựng, nhà cao tầng có nguy cơ xảy ra sự cố sập đổ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, công trình lân cận và cộng đồng;

d) Rà soát, nắm bắt thông tin về phương tiện, các thiết bị thi công xây dựng của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời đề xuất trưng dụng khẩn cấp các trang thiết bị cần thiết trong việc phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, xử lý sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng;

e) Tham mưu UBND tỉnh lựa chọn tổ chức giám định và phối hợp với tổ chức giám định để giám định nguyên nhân các sự cố cấp II, cấp III đối với công trình xây dựng chuyên ngành theo trách nhiệm quản lý được quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ;

g) Phối hợp với các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và phối hợp với tổ chức giám định để lựa chọn tổ chức thực hiện giám định nguyên nhân các sự cố cấp II, cấp III đối với công trình xây dựng chuyên ngành theo trách nhiệm quản lý được quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ;

h) Tham mưu UBND tỉnh trong việc giải quyết sự cố công trình theo thẩm quyền;

i) Báo cáo nhanh các sự cố, thiên tai xảy ra gây sập đổ công trình, nhà cao tầng với UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo thẩm quyền;

k) Tổng hợp, báo cáo định kỳ về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng với UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

3. Sở Y tế

a) Huy động nhân lực, lực lượng y bác sỹ, phương tiện cấp cứu, cơ số máu, cơ số thuốc cần thiết, đảm bảo việc sơ cứu ban đầu và đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất khi xảy ra sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng;

b) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việc trưng cầu giám định mẫu ADN theo quy định khi có các nạn nhân chưa được xác định danh tính, chưa được gia đình nhận dạng do sự cố gây ra trước khi mai táng; bảo quản và xác định danh tính nạn nhân bị thiệt mạng do sự cố gây ra theo đúng quy định để bàn giao cho gia đình nạn nhân;

c) Chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch và giải pháp vệ sinh, làm sạch môi trường ở nơi xảy ra sự cố.

4. Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xác định nguyên nhân sự cố;

b) Phối hợp với Sở Y tế thực hiện việc trưng cầu giám định mẫu ADN khi có các nạn nhân chưa được xác định danh tính, chưa được gia đình nhận dạng;

c) Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ do sập đổ công trình, nhà cao tầng và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh;

d) Nắm, quản lý nhân khẩu cư trú, làm việc tại các công trình, nhà ở cao tầng để phục vụ việc tìm kiếm, xác định tung tích nạn nhân khi xảy ra sự cố;

e) Bố trí lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy ra sự cố, bảo vệ tài sản của nhà nước, tổ chức, công dân; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng lợi dụng sự cố để chiếm đoạt tài sản, vi phạm pháp luật; đảm bảo trật tự an toàn giao thông được thông suốt;

g) Tăng cường lực lượng hướng dẫn, giải quyết, xử lý ách tắc giao thông trong thời gian xảy ra sự cố, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các phương tiện giao thông hoạt động;

h) Xây dựng kế hoạch huy động lực lượng tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố theo yêu cầu của UBND tỉnh.

i) Chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh thực hiện một số nội dung:

+ Chủ trì, tham mưu đề xuất việc đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng, hiện đại phục vụ cho công tác tìm kiếm người bị nạn trong sự cố sập đổ nhà, công trình;

+ Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn công tác cứu nạn, cứu hộ đối với các công trình cao tầng, hướng dẫn xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ và phối hợp thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu;

+ Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở khi có đề nghị.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Xây dựng phương án khắc phục, xử lý hậu quả rò rỉ hóa chất, ô nhiễm môi trường do sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng gây ra.

6. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu bố trí kế hoạch vốn, kinh phí mua sắm trang thiết bị và dự phòng cho công tác ứng cứu sự cố, khắc phục hậu quả kịp thời, đáp ứng yêu cầu.

7. Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình chuyên ngành theo quy định, yêu cầu tạm dừng thi công nếu phát hiện chất lượng công trình không đảm bảo, có nguy cơ gây sập đổ công trình hoặc biện pháp thi công công trình không đảm bảo an toàn;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh lựa chọn tổ chức giám định và cùng tổ chức giám định được lựa chọn tổ chức giám định nguyên nhân các sự cố cấp II, cấp III đối với công trình xây dựng chuyên ngành theo trách nhiệm quản lý được quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ;

c) Tham mưu UBND tỉnh trong việc giải quyết sự cố công trình đối với công trình xây dựng chuyên ngành theo trách nhiệm quản lý;

d) Báo cáo nhanh các sự cố và báo cáo định kỳ về công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành về UBND tỉnh, Sở Xây dựng.

8. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng các văn bản về kiện toàn cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Ban cho phù hợp với tình hình thực tế.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình cột tháp anten truyền thông tổ chức kiểm định an toàn các cột tháp anten truyền thông theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành; tổ chức thực hiện bảo hành, bảo trì công trình theo quy định;

b) Phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức giám định nguyên nhân các sự cố cấp II, cấp III đối với công trình cột tháp anten;

c) Thông tin, tuyên truyền kế hoạch này đến các cơ quan, tổ chức và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố

a) Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra, đề xuất hướng xử lý các công trình xây dựng, nhà cao tầng trên địa bàn quản lý có nguy cơ xảy ra sự cố sập đổ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân;

b) Thường xuyên kiểm tra các vị trí xung yếu trên địa bàn để đề xuất giải pháp phòng ngừa và ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, doanh nghiệp và Nhà nước;

c) Xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng để huy động ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất;

d) Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân các biện pháp giằng, chống đỡ nhà cửa an toàn nhằm phòng tránh tốc mái, sập đổ khi xảy ra giông, gió, lốc xoáy;

e) Chỉ đạo, hỗ trợ các bên có liên quan tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình giải quyết sự cố. Trong trường hợp xảy ra sự cố đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và vật chất, báo cáo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để giải quyết;

g) Tổ chức giám định nguyên nhân sự cố đối với công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn quản lý. Trường hợp cần thiết, có thể đề nghị Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành phối hợp trong việc tổ chức giám định;

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập kế hoạch chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu để trợ giúp và tổ chức cung ứng hàng hóa cứu trợ cho người dân ở khu vực xảy ra sự cố; kiểm tra, xử lý các hành vi lợi dụng việc xảy ra sự cố để đầu cơ, nâng giá gây ảnh hưởng xấu đến đời sống Nhân dân;

i) Chỉ đạo, hỗ trợ các bên có liên quan tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện các công việc cần thiết khác trong quá trình giải quyết sự cố.

k) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể thuộc trách nhiệm của cơ quan, địa phương mình;

l) Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh và Sở Xây dựng định kỳ hàng năm, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình và tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.

11. Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng (sau đây gọi chung là chủ đầu tư), nhà thầu thi công xây dựng

a) Ngay sau khi xảy ra sự cố, bằng phương pháp nhanh nhất chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kịp thời để tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra; đồng thời thông báo về sự cố bao gồm thông tin về tên và vị trí xây dựng công trình, sơ bộ về sự cố và thiệt hại (nếu có) cho UBND cấp xã nơi xảy ra sự cố và cơ quan cấp trên của mình (nếu có). Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND cấp xã phải báo cáo cho UBND cấp huyện và UBND cấp tỉnh về sự cố; tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện báo cáo sự cố bằng văn bản theo quy định.

Đối với tất cả các loại sự cố, nếu có thiệt hại về người thì chủ đầu tư còn phải gửi báo cáo cho Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan;

b) Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi xảy ra sự cố mất an toàn phải tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đến khi khắc phục xong mới được tiếp tục thi công;

c) Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng có trách nhiệm lập hồ sơ sự cố theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện, người đứng đầu các cơ sở, cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh việc thực hiện kế hoạch này.

2. Các Sở, Ban, ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tài chính đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách, đảm bảo nguồn kinh phí để triển khai thực hiện kế hoạch.

3. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, người đứng đầu các cơ sở nhà cao tầng, Chủ tịch UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình; định kỳ hằng năm sơ kết và báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để theo dõi, chỉ đạo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC.

NHU CẦU TRANG, THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ SỰ CỐ SẬP ĐỔ CÔNG TRÌNH, NHÀ CAO TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày   /   /2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng

1

Cần trục ô tô 30T

Chiếc

01

2

Máy xúc lật 2.3m3

Chiếc

01

3

Máy ủi 110CV

Chiếc

02

4

Máy khoan bê tông

Chiếc

02

5

Máy cắt bê tông

Chiếc

02

6

Bộ đục phá bê tông

Chiếc

02

7

Bộ dụng cụ phá dỡ đa năng cầm tay

Bộ

02

8

Máy cưa

Chiếc

02

9

Bộ thiết bị cứu hộ, cứu nạn cầm tay

Bộ

01

10

Kích chống tường

Chiếc

02

11

Kích thủy lực

Bộ

02

12

Búa chèn

Chiếc

02

13

Máy cắt kim loại bằng khí gas (bằng tay)

Chiếc

01

14

Đèn công tác cá nhân

Chiếc

02

15

Máy thở cá nhân

Chiếc

02

16

Máy ép hơi

Chiếc

02

17

Thiết bị quan sát dịch chuyển công trình

Bộ

01

18

Nhà bạt cứu sinh loại 16,5m2

Cái

03

19

Túi cứu thương

Bộ

02

20

Thanh chống tải

Chiếc

04

21

Thiết bị banh, cắt thủy lực

Bộ

02

22

Dây cứu nạn, cứu hộ, cuộn 50m

Cuộn

02

23

Dây cứu nạn, cứu hộ (kéo phương tiện), cuộn 20m

Cuộn

04

24

Dây cứu nạn, cứu hộ (đoạn 4m)

Đoạn

10

25

Mặt nạ phòng độc cách ly

Bộ

05

26

Bơm thủy lực

Bộ

01

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1870/QĐ-UBND ngày 07/07/2021 về Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


291
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251