Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1526/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật công trình: đường lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ thanh kỳ thuộc chương trình bảo vệ và phát triển rừng và hạ tầng giống cây lâm nghiệp năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 1526/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 30/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1526/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 30 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM NGHIỆP, BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ THANH KỲ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VÀ HẠ TẦNG GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP NĂM 2008.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007; Nghị định số: 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ; Thông tư­ số: 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan;
Căn cứ Quyết định số: 322/QĐ-UBND ngày 04/02/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt chủ tr­ương đầu t­ư các công trình lâm nghiệp từ nguồn vốn Trung ­ương hỗ trợ đầu t­ư có mục tiêu thuộc ch­ương trình bảo vệ, phát triển rừng và hạ tầng giống cây lâm nghiệp năm 2008;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 645/SKHĐT-TĐ ngày 20/5/2008 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật công trình: Đường Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Kỳ, huyện Như Thanh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật công trình: Đường Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Đường Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Kỳ, huyện Như Thanh.

2. Tên chủ đầu tư:  Ban quản lý rừng phòng hộ Thanh Kỳ.

3. Mục tiêu đầu tư: Khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 5 năm 2007 trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện cho công tác tuần tra bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, vận chuyển lưu thông hàng hóa, phục vụ hoạt động sản xuất lâm nghiệp và đời sống của nhân dân trong vùng dự án.

4. Nội dung và Quy mô đầu tư:

4.1. Nội dung đầu tư: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A, với chiều dài 1.006m.

4.2. Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật:

Quy mô đường GTNT loại A, theo tiêu chuẩn 22TCN 210-92.

- Vận tốc thiết kế: Vtk=15 km/h.

- Bề rộng nền đường: Bn= 5,0 m

- Bề rộng mặt đường: Bm= 3,5m

- Công trình thoát nước: thiết kế vĩnh cửu, tải trọng thiết kế H13 - X60.

- Chiều dài cống bằng chiều rộng nền đường.

- Tần suất lũ thiết kế cầu nhỏ, cống và nền đường P = 4%.

4.3. Các giải pháp kỹ thuật công trình:

a. Bình đồ tuyến:

Điểm đầu: Km0+00 nối từ khu rừng trồng Lâm trường.

Điểm cuối: Km1+6,59 vào khu kinh tế.

Tuyến cơ bản đi theo đường hiện có, cải tạo một số bán kính cong cho phù hợp với cấp đường thiết kế. Toàn tuyến có 05 đỉnh đường cong, bán kính tối thiểu Rmin= 50m.

b. Cắt dọc tuyến: Độ dốc dọc tuyến lớn nhất imax= 5,25%; tại các điểm đổi dốc trên cắt dọc khi hiệu đại số độ dốc ³ 2% bố trí đ­ường cong nối dốc. 

c. Cắt ngang tuyến:

- Bề rộng nền đường Bn= 5,0m

- Bề rộng mặt đường: Bm= 3,5m

- Bề rộng lề đường: Bl= 2 x 0,75m

- Độ dốc ngang mặt đ­ường im= 3%, dốc ngang lề đ­ường il= 4%

- Taluy nền đắp 1/1,5; Nền đào đất: 1/1.

- Gia cố mái taluy nền đắp bằng trồng cỏ.

d. Kết cấu nền, mặt đư­ờng:

+ Nền đường: Nền đường đắp bằng đất yêu cầu độ chặt K= 0,95

+ Mặt đường : Mặt đường đá dăm nước dày 10cm.

e. Công trình thoát nước dọc: Bằng chảy toả và rãnh dọc. Những đoạn nền đào hoặc đắp thấp, đào rãnh dọc tiết diện hình thang kích thước (120+40)x40cm.

g. Công trình thoát nước ngang: Toàn tuyến xây dựng mới 02 cống bản KĐ 0,75m.

Cấu tạo: Móng cống, tường thân, tường cánh, gia cố phía thượng, hạ lưu bằng đá hộc xây vữa xi măng mác 75, trên lớp đá dăm đệm dày 10cm. Mũ mố bằng BTCT mác 200 đổ tại chỗ, tấm bản bằng BTCT mác 250 đúc sẵn lắp ghép. Bê tông phủ bản mác 250 đổ tại chỗ.

5. Địa điểm xây dựng: Xã Xuân Thái, huyện Như Thanh.

6. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III.

7. Phương án giải phóng mặt bằng: Diện tích xây dựng công trình nằm trong phạm vi đất của BQL rừng phòng hộ Thanh Kỳ quản lý, nên không phải bồi thường, GPMB.

8. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn: 

8.1 Tổng mức đầu tư: 426.975.000 đồng          

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 328.366.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án: 6.155.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 50.060.000 đồng

- Chi phí khác: 3.578.000 đồng

- Dự phòng: 38.816.000 đồng.

(có phụ biểu chi tiết tổng mức đầu tư kèm theo)

8.2 Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn ngân sách Nhà nước, Trung ương hỗ trợ có mục tiêu thuộc chương trình bảo vệ và phát triển rừng và hạ tầng giống cây lâm nghiệp năm 2008, theo Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015 của Thủ tướng Chính phủ: 300 triệu đồng.

- Phần còn lại chủ đầu tư huy động nguồn vốn hợp pháp để thực hiện.

9. Thời gian thực hiện dự án: Không quá 06 tháng.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Điều 2. Chủ đầu tư, Tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ; chịu trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình, nghiệm thu chi tiết khối lượng, chất lượng theo TKBVTC được phê duyệt; thanh quyết toán theo chế độ quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông và Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư, Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4QĐ;
- Lưu: VT, NN.
 (qdln58.DuongThanhKy)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chu Phạm Ngọc Hiển

 

PHỤ BIỂU CHI TIẾT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM NGHIỆP - BQL RỪNG PHÒNG HỘ THANH KỲ XÃ XUÂN THÁI - HUYỆN NHƯ THANH - TỈNH THANH HÓA

(Kèm theo Quyết định số 1526/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

HẠNG MỤC

CÁCH TÍNH

THÀNH TIỀN

 

Tổng mức đầu t­ (I-:-V)

 

426,975,000

I

Chi phí xây dựng

Gxd

328,366,000

II

Chi phí quản lý dự án

2,062% x Gtt

6,155,000

III

Chi phí t­ vấn đầu t­ xây dựng

 

50,060,000

1

Chi phí khảo sát, thiết kế

 

40,570,000

 

Chi phí khảo sát

 

35,809,000

 

Chi phí lập BC KTKT

1,45% x Gtt x 1,1

4,761,000

2

Chi phí thẩm tra thiết kế

0,129% x Gtt x 1,1

424,000

3

Chi phí thẩm tra dự toán

0,126% x Gtt x 1,1

414,000

4

Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT

0,266% x Gtt x 1,1

873,000

5

Chi phí giám sát thi công

2,369% x Gtt x 1,1

7,779,000

IV

Chi phí khác

 

3,578,000

1

Thẩm tra phê duyệt quyết toán

0,32% x (I+II+III)

1,231,000

2

Chi phí kiểm toán công trình

0,50% x (I+II+III)

1,923,000

3

Lệ phí thẩm định

0,142% x Gtt

424,000

V

Dự phòng

10% x (I+II+III+IV)

38,816,000

 

Tổng cộng

 

426,975,000

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1526/QĐ-UBND phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật công trình: đường lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ thanh kỳ thuộc chương trình bảo vệ và phát triển rừng và hạ tầng giống cây lâm nghiệp năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.701
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233