Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1514/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Phạm S
Ngày ban hành: 10/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1514/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐƯỜNG VÀNH ĐAI PHÍA ĐÔNG, THỊ TRẤN DI LINH, HUYỆN DI LINH THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG- CHUYỂN GIAO (BT).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao;

Căn cứ Thông tư số 183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thanh tóa bằng quđất cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao Quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 193/BC- KHĐT-ĐTTĐ ngày 27/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề xuất dự án đầu tư đường vành đai phía Đông, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh; cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Đường vành đai phía Đông, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng với nhà đầu tư: UBND huyện Di Linh.

3. Đơn vị chuẩn bị dự án: UBND huyện Di Linh.

4. Địa điểm xây dựng: thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

5. Diện tích sử dụng đất: 9,51 ha.

6. Mục tiêu đầu tư: phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị của thị trấn Di Linh và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

7. Quy mô, công suất dự án:

a) Phương án tuyến: tuyến đường gồm 02 nhánh với tng chiều dài 8.646,38m, trong đó:

- Nhánh 1 dài 5.915,66m có điểm đầu tuyến tại Km0+0,00 nối tiếp với cuối đường Trần Quốc Toản, điểm cuối tuyến tại Km5+915,66 giao với đường Đinh Lạc - Bảo Thuận.

- Nhánh 2 dài 2730,72m có điểm đầu tuyến tại Km0+0,00 giao với đường Mọ Kọ, điểm cuối tuyến tại Km2+730,72 giao với đường Đinh Lạc - Bảo Thuận.

b) Phương án thiết kế: Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi theo TCVN 4054-2005 với các thông số kỹ thuật cơ bản sau:

- Brộng nền đường Bnền=6,5m, Brộng mặt đường Bmặt=3,5m, Brộng lề gia cố Blề gia cố=2x1m=2m; Bề rộng lề đất Blề đất=2x0,5m=1m.

- Kết cấu mặt đường, lề gia cố:

+ Lớp mặt: Mặt đường láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2.

+ Lớp móng trên đá 4x6 chèn đá dăm dày 14cm.

+ Lớp móng dưới đá dăm 4x6 dày 15cm.

- Hệ thống thoát nước dọc: mương dọc gia cố tấm bê tông xi măng lắp ghép M150 tại những vị trí có độ dốc dọc lớn, các vị trí còn lại thiết kế mương đất tiết diện hình thang.

- Hệ thống thoát nước ngang: thiết kế cống tròn D80 - D150.

- Hệ thống an toàn giao thông: cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ theo quy định.

8. Yêu cầu về kỹ thuật: Các phương án kỹ thuật xây dựng cơ sở hạ tầng phải phù hợp quy mô, công suất của dự án, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức của ngành, tính sẵn có và khả năng ứng dụng thực tiễn của công nghệ tại địa phương.

9. Tổng vốn đầu tư: Dự kiến khoảng 43.068 triệu đồng (bốn mươi ba tỷ, không trăm sáu mươi tám triệu đồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng : 27.871 triệu đồng;

- Chi phí quản lý dự án : 807 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 2.881 triệu đồng;

- Chi phí khác : 1.735 triệu đồng;

- Chi phí bồi thường GPMB đối với quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư: 9.774 triệu đồng.

10. Loại hợp đồng: Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

11. Phương án tài chính sơ bộ:

a) Nguồn vốn và phương án huy động vốn: Vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư đảm bảo theo quy định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và vốn vay (nếu có); thực hiện thanh toán giá trị dự án BT bằng quỹ đất theo cơ chế ngang giá, bù trừ chênh lệch giữa giá trị dự án BT và giá trị quỹ đất thanh toán. Dự kiến quỹ đất thanh toán là quỹ đất để nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư tổ 20, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh và quỹ đất 17 lô, diện tích 5.430,3m2 tại khu quy hoạch dân cư đồi Thanh Danh, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh với tng giá trị dự kiến là 45.542 triệu đồng. Giá trị quỹ đất thanh toán do Hội đồng thẩm định xác định và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thanh toán. Việc giao quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện theo Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Nhà đầu tư trúng thầu dự án BT có trách nhiệm chi trả các chi phí cho các đơn vị thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và các chi phí có liên quan khác được quy định tại Điểm 1, Điều 5, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; ng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư cho UBND huyện Di Linh đthực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư tại khu vực quỹ đất Khu dân cư tổ 20, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh và đầu tư xây dựng dự án theo hình thức BT.

12. Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2017-2018.

13. Ưu đãi, đảm bảo đầu tư:

- Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được hưởng các ưu đãi và đảm bảo đầu tư theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ.

- Các ưu đãi cụ thể khác như về lợi nhuận, xét chọn thực hiện dự án, ưu tiên thực hiện dự án khác,... theo cơ chế ưu đãi đầu tư của tỉnh, thỏa thuận trong hợp đồng và các quy định hiện hành.

Điều 2.

1. UBND huyện Di Linh:

- Phối hợp nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư tổ 20, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh trình thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5 Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Lập hồ sơ xác định giá trị quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư trình thẩm định, phê duyệt để làm cơ sở thanh toán cho nhà đầu tư trước khi tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

- Là bên mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, là cơ quan đầu mối chủ trì công tác chuẩn bị, đàm phán, ký kết, quản lý, thực hiện hợp đồng dự án với nhà đầu tư, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

- Trong quá trình lập hồ sơ mời thầu lựa chọn Nhà đầu tư phải đưa các điều kiện thuộc về trách nhiệm của Nhà đầu tư như: ng trước vốn để thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư và các chi phí có liên quan khác; chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư v.v...cho các đơn vị thực hiện.

- Tổ chức thẩm định các nội dung trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 86, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ.

- Lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trình phê duyệt theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 5 Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chịu trách nhiệm tổ chức giải phóng mặt bằng theo phương án được phê duyệt và hoàn thành các thủ tục giao đất...để thực hiện dự án. Việc giao quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với nhà đầu tư tổ chức lập thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công dự toán trên cơ sở ý kiến thẩm định đề xuất dự án trình thẩm định, phê duyệt, làm cơ sở cho việc thực hiện triển khai thi công, thanh toán, quyết toán dự án.

- Tham gia giám sát chất lượng công trình theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng, với những nội dung sau:

+ Tham gia nghiệm thu giai đoạn (nếu có), nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;

+ Giám sát, đánh giá việc tuân thủ các nghĩa vụ của nhà đầu tư (hoặc doanh nghiệp dự án) trong việc thực hiện các yêu cầu về quy hoạch, mục tiêu, quy mô, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, chất lượng công trình, tiến độ huy động vốn, thực hiện dự án, bảo vệ môi trường và các vấn đề khác theo quy định trong hợp đồng dự án.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công bố đề xuất dự án theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Sở Xây dựng:

- Hướng dẫn UBND huyện Di Linh, nhà đầu tư thực hiện thủ tục lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư tổ 20, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công, dự toán theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ để làm cơ sở cho nhà đầu tư phê duyệt.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở tính toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

5. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định và xác định giá đất trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thanh toán giá trị dự án BT bằng quỹ đất theo cơ chế ngang giá.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

6. Trách nhiệm của nhà đầu tư (hoặc doanh nghiệp dự án):

- Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư tổ 20, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư và các chi phí có liên quan khác được quy định tại Điểm 1, Điều 5, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; ng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư theo Điều 5, Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức quản lý dự án theo quy định tại Khoản 5, Điều 16, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ.

- Ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu tư vấn, cung cấp hàng hóa, xây lắp... trên cơ sở đảm bảo công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế để áp dụng thống nhất trong quá trình thực hiện dự án.

- Tổ chức lập thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công - dự toán theo quy định tại Khoản 1, Điều 46, Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ gửi Sở Xây dựng thẩm định để làm cơ sở cho nhà đầu tư phê duyệt. Việc thay đi thiết kế kthuật làm ảnh hưởng đến quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ thực hiện dự án làm tăng tng mức đầu tư nhà đầu tư phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận để làm cơ sở phê duyệt điều chỉnh trước khi thực hiện.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, dịch vụ của dự án; tự giám sát, quản lý hoặc thuê tổ chức tư vấn độc lập để quản lý, giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệm thu các hạng mục và toàn bộ công trình theo thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND huyện Di Linh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH, TC, GT, ĐC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1514/QĐ-UBND ngày 10/07/2017 phê duyệt đề xuất dự án đầu tư đường vành đai phía Đông, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.365

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74