Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1092/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 04/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1092/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/11/2009 về Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 02/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 762/QĐ-BXD ngày 10/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-BXD ngày 20/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc giao Cục Phát triển đô thị làm chủ đầu tư Dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2012;

Căn cứ Hồ sơ thẩm tra Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án Hệ thống thông tin về xây dựng và phát triển đô thị ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Công ty cổ phần Teckad;

Xét đề nghị của Cục Phát triển đô thị tại tờ trình số 376/TTr-PTĐT ngày 14/11/2012 về việc phê duyệt Dự án Hệ thống thông tin về xây dựng và phát triển đô thị và đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án "Hệ thống thông tin về xây dựng và phát triển đô thị" với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: “Hệ thống thông tin về xây dựng và phát triển đô thị”

2. Chủ đầu tư: Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH tư vấn Thái Bình Dương.

4. Mục tiêu đầu tư:

4.1. Mục tiêu tổng quát:

- Xây dựng Hệ thống thông tin và CSDL về xây dựng và phát triển đô thị (có ứng dụng công nghệ GIS) nhằm mục tiêu chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch tổng thể hệ thông đô thị quốc gia, các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia về phát triển đô thị;

- Góp phần xây dựng Chính phủ điện tử.

4.2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng bộ tiêu chí chuẩn về quản lý đô thị, chuẩn dữ liệu quản lý đô thị;

- Xây dựng CSDL đô thị bao gồm CSDL không gian GIS và CSDL thuộc tính (50% khối lượng công việc);

- Xây dựng phần mềm HTTT quản lý phát triển đô thị triển khai quản lý thống nhất trong toàn quốc;

- Xây dựng hệ thống thông tin địa lý GIS quản lý đô thị;

- Mua sắm bản quyền phần mềm GIS và CSDL;

- Triển khai sử dụng và hoàn thiện hệ thống tại Cục Phát triển Đô thị - Bộ Xây dựng.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

Dự án Hệ thống thông tin về xây dựng và phát triển đô thị có nội dung và quy mô đầu tư như sau:

- Xây dựng bộ tiêu chí chuẩn về quản lý đô thị, chuẩn dữ liệu quản lý đô thị;

- Xây dựng khung dữ liệu đô thị ban đầu trong đó dữ liệu có ứng dụng GIS trên bản đồ nền tỷ lệ 1/25000 và bản đồ thông tin tỷ lệ 1/10000;

- Xây dựng các ứng dụng phần mềm để tổng hợp, tích hợp thông tin và xuất báo cáo về quản lý phát triển đô thị;

- Thí điểm triển khai hoạt động của dự án;

- Đào tạo, hướng dẫn và chuyển giao công nghệ cho các sở xây dựng và chính quyền đô thị.

Hệ thống thông tin về xây dựng và phát triển đô thị sẽ được triển khai tại Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng.

6. Địa điểm đầu tư:

Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội

7. Thiết kế sơ bộ:

Giải pháp thiết kế sơ bộ cần tuân thủ các quy tắc sau:

- Xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho hệ thống;

- Làm rõ các quy trình dữ liệu sẽ được tin học hóa, các tác nhân tham gia vào từng quy trình cụ thể;

- Đề xuất các yêu cầu về chức năng, yêu cầu phi chức năng của hệ thống;

- Đề xuất đầy đủ các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ, phần mềm hệ thống và yêu cầu về kết nối ra bên ngoài;

- Đưa ra các yêu cầu tác động về môi trường, độ phức tạp trong việc thi công và triển khai hệ thống;

- Đảm bảo xác định được tổng mức đầu tư của dự án.

Hệ thống thông tin về xây dựng và phát triển đô thị lựa chọn các giải pháp công nghệ bao gồm:

- Hệ điều hành máy chủ: Windows Server 2003/2008;

- Hệ điều hành tại máy trạm: Window XP/ Win 7,8/ Vista;

- Hệ quản trị dữ liệu: CSDL Oracle;

- Hệ thống thông tin địa lý ArcGIS của hãng ESRI;

- Ngôn ngữ phát triển hệ thống thông tin: Phần mềm thiết kế bằng công cụ Microsoft Studio.Net, chuẩn trao đổi dữ liệu XML và các giao thức dịch vụ Web.

Hệ thống thông tin về xây dựng và phát triển đô thị tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn CNTT gồm:

- Chuẩn kết nối, tích hợp dữ liệu và truy cập thông tin;

- Chuẩn về quản trị, bảo mật và an toàn hệ thống;

- Chuẩn về thiết kế và triển khai hệ thống;

- Chuẩn về nội dung.

Hệ thống thông tin về xây dựng và phát triển đô thị vận hành trên hệ thống mạng diện rộng Internet, các sở quản lý chuyên ngành và chính quyền đô thị có thể trực tiếp cập nhật, khai thác và sử dụng thông tin về quản lý và phát triển đô thị.

Hệ thống thông tin về xây dựng và phát triển đô thị là một thành phần của Cổng thông tin Bộ Xây dựng, mỗi đơn vị đăng nhập vào hệ thống bằng cơ chế xác thực đăng nhập và cập nhật thông tin.

Hệ thống thông tin về xây dựng và phát triển đô thị gồm các phần mềm xây dựng trên nền tảng công nghệ Web 2.0 và GIS.

8. Tổng mức đầu tư của dự án:

Tổng cộng (đã làm tròn): 9.759.895.000 đồng (bằng chữ: chín tỷ, bảy trăm năm mươi chín triệu, tám trăm chín mươi năm nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây lắp: 0 đồng.

- Chi phí thiết bị: 8.600.389.586 đồng.

- Chi phí quản lý dự án: 199.985.349 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư: 674.866.895 đồng.

- Chi phí khác: 77.820.403 đồng.

- Chi phí dự phòng: 206.833.124 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư:

Nguồn vốn ngân sách Nhà nước (Kinh phí chi ứng dụng CNTT).

10. Hình thức quản lý dự án:

Trực tiếp quản lý dự án (Chủ đầu tư thành lập Ban Quản lý dự án giúp chủ đầu tư làm đầu mối quản lý dự án) hoặc thuê đơn vị tư vấn có năng lực phù hợp để thực hiện quản lý dự án.

11. Thời gian thực hiện dự án: 2013 - 2014.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Cục Phát triển đô thị căn cứ vào các nội dung phê duyệt dự án ở Điều 1 để tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo, theo đúng các quy định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Cục Phát triển đô thị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai và định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Bộ TTTT, Bộ KH&ĐT, Bộ TC;
- Lưu: VT, TTTT(4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1092/QĐ-BXD ngày 04/12/2012 phê duyệt Dự án Hệ thống thông tin về xây dựng và phát triển đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.840

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.72.180