Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 114/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 04/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 06m 2018 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 08/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 08/CT-TTg);

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan để thực hiện đồng thời, song song các thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích đgiảm thời gian thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục có liên quan trên địa bàn tỉnh, đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN 4.

2. Mục tiêu cụ thể

Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng từ 166 ngày xuống còn tối đa không quá 120 ngày (bao gồm giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kthuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, cấp giy phép xây dựng 19 ngày; giảm thời gian thực hiện thủ tục thm duyệt phòng cháy, chữa cháy 10 ngày; giảm thời gian thực hiện kết nối cấp điện, cấp thoát nước 07 ngày và giảm thời gian đăng ký tài sản sau hoàn công là 10 ngày).

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THC HIỆN TRONG NĂM 2018

1. Nhiệm vụ gim thời gian thực hiện thủ tục cp phép xây dựng và các thủ tục liên quan trên cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích

a) Rút ngn thời gian giải quyết thủ tục thẩm định thiết kế xây dựng, cp giy phép xây dựng từ 82 ngày theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới năm 2017 xuống còn tối đa 63 ngày (giảm 19 ngày); trong đó, thẩm định thiết kế cơ sở giảm tối thiu 05 ngày, thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công giảm tối thiểu 04 ngày và cấp giấy phép xây dựng giảm tối thiểu 10 ngày; trong trường hợp các thủ tục này do cùng một cơ quan thực hiện thì có thể tự cân đối thời gian giảm đi với từng thủ tục bảo đảm tng thời gian giảm đối với 3 thủ tục trên là 19 ngày.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ban Qun lý Khu kinh tế, công nghiệp tnh (tùy thuộc vào lĩnh vực, ngành quản lý).

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Thời gian và sản phẩm thực hiện: Hoàn thành và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quy trình thực hiện chung trước ngày 30 tháng 9 năm 2018.

UBND tỉnh thống nhất giao cho Sở Xây dựng làm đơn vị đầu mối chủ trì xây dựng Quy trình thực hiện chung, sau đó lấy ý kiến tham gia góp ý của các đơn vị chủ trì chuyên ngành khác đ cùng hoàn chỉnh lại, báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành.

b) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thm duyệt về phòng cháy, chữa cháy từ 30 ngày theo đánh giá của Ngân hàng Thế gii năm 2017 xuống còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày); trong đó, thm duyệt thiết kế về PCCC đối với hồ sơ thiết kế bản vẽ kthuật hoặc thiết kế bn vẽ thi công tối đa 10 ngày; Thm duyệt đi với dán thiết kế quy hoạch giảm t 10 ngày xung còn 5 ngày; Thm duyệt đi với dán thiết kế cơ sở từ 10 ngày xuống còn 5 ngày.

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

- Thời gian và sản phẩm thực hiện: Hoàn thành và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quy trình thực hiện trước ngày 30 tháng 9 năm 2018.

c) Rút ngn thời gian giải quyết thủ tục kết ni cấp điện, cấp, thoát nước từ 14 ngày theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới năm 2017 xuống còn tối đa 7 ngày (giảm 7 ngày).

- Đơn vị chủ trì giải quyết thủ tục cấp điện: Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế.

- Đơn vị chủ trì giải quyết thủ tục cấp nước: Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế.

- Đơn vị chủ trì giải quyết thủ tc thoát nước: UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Đơn vị phi hp: Công ty Cổ phn Môi trường và Công trình đô thị Huế.

- Thời gian và sản phẩm thực hiện: Hoàn thành và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quy trình thực hiện trước ngày 30 tháng 9 năm 2018.

Mỗi đơn vị được giao chủ trì giải quyết từng thủ tục liên quan đến kết nối cấp điện, cấp, thoát nước đều phải tự chủ động xây dựng quy trình thực hiện riêng và cụ thể của đơn vị mình để trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

Mặt khác, để thống nhất trong chỉ đạo, điều hành về quản lý nhà nước, UBND tỉnh thống nhất giao cho Sở Công Thương làm đơn vị đu mi chủ trì đôn đốc và theo dõi tiến độ triển khai thực hiện của từng đơn vị nêu trên, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

d) Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ 30 ngày theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới năm 2017 xung còn tối đa 20 ngày (giảm 10 ngày); xem xét sử dụng kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi giải quyết các thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

- Thời gian và sản phẩm thực hiện: Hoàn thành và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Quy trình thực hiện trước ngày 30 tháng 9 năm 2018.

UBND tỉnh thống nhất giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm đơn vị đầu mối chủ trì xây dựng Quy trình thực hiện, sau đó lấy kiến tham gia góp ý của các đơn vị chủ trì chuyên ngành khác để cùng hoàn chỉnh lại, báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành.

2. Nhiệm vụ tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan đthực hiện đồng thời, song song các thủ tục hành chính

a) Xây dựng Quy chế phi hp thm duyệt về phòng cháy, chữa cháy và thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng; trong đó, thực hiện đồng thời thủ tục cho ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy với thủ tục thẩm định dự án, thiết kế cơ sở; thủ tục thm duyệt về phòng cháy, chữa cháy với thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công.

- Đơn vị chủ trì: Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

- Thời gian và sản phẩm thực hiện: Hoàn thành và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quy chế phối hợp trước ngày 30 tháng 9 năm 2018.

b) Xây dựng Quy chế phối hợp thủ tục thẩm định dự án, thẩm định thiết kế xây dựng và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường).

- Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (tùy thuộc vào lĩnh vực, ngành quản lý).

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian và sản phẩm thực hiện: Hoàn thành và trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quy chế phối hợp trước ngày 30 tháng 9 năm 2018.

UBND tỉnh thống nhất giao cho Sở Xây dựng làm đơn vị đầu mối chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp chung, sau đó lấy kiến góp ý của các đơn vị chủ trì chuyên ngành khác đcùng hoàn chỉnh lại, báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành.

c) Xây dựng nội dung, quy trình phi hp và tổ chức thực hiện phối hợp liên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan.

- Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (tùy thuộc vào lĩnh vực, ngành quản lý).

- Đơn vị phối hợp: Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh.

- Thời gian và sản phẩm thực hiện: Hoàn thành và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Quy trình phối hợp và tổ chức thực hiện phối hợp liên ngành trước ngày 30 tháng 9 năm 2018.

UBND tỉnh thống nhất giao cho Sở Xây dựng làm đơn vị đầu mối chủ trì xây dựng Quy trình phối hợp chung, sau đó lấy kiến góp ý của các đơn vị chủ trì chun ngành khác đcùng hoàn chỉnh lại, báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành.

d) Xây dựng ni dung, quy trình phối hợp và tổ chức thực hiện phối hợp liên ngành kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và kiểm tra, xác nhn công trình bảo vệ môi trường, bảo đm hiệu quả, tiết kiệm, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan.

- Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (tùy thuộc vào lĩnh vực, ngành quản lý).

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thời gian và sản phẩm thực hiện: Hoàn thành và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Quy trình phối hợp và tổ chức thực hiện phối hợp liên ngành trước ngày 30 tháng 9 năm 2018.

UBND tỉnh thống nhất giao cho Sở Xây dựng làm đơn vị đầu mối chủ trì xây dựng Quy trình phối hợp chung, sau đó lấy kiến góp ý của các đơn vị chủ trì chun ngành khác để cùng hoàn chỉnh lại, báo cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm:

a) Quán triệt sâu sắc mục tiêu và nội dung của Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong triển khai thực hiện nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao vị thứ xếp hạng của tỉnh đối với các chỉ snhư: chỉ snăng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX, chỉ sứng dụng công nghệ thông tin ICT...

b) Không ngừng đào tạo, nâng cao trình độ và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là những người trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; kiên quyết chấm dứt tình trạng sách nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; áp dụng hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện định kỳ đtham mưu UBND tỉnh gửi Bộ Xây dựng tổng hợp, báo cáo Chính phủ theo như yêu cầu tại Chỉ thị 08/CT-TTg .

3. Các đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch có trách nhiệm:

- Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý theo tiến độ thực hiện của Kế hoạch này, tham mưu UBND tỉnh ban hành nhằm có cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chthị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Định kỳ tuần đầu của tháng cuối quý và tun đu của tháng 12 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch gửi Sở Xây dựng tng hợp, tham mưu UBND tỉnh gửi Bộ Xây dựng.

Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2018. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, GTVT, NN&PTNT, CT, TN&MT, KHĐT, TC;
- Công an tnh: Bộ CHQS tnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP Huế;
- Văn phòng Đăng đất đai tỉnh;
- Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh;
- C.ty Điện lực Thừa Thiên Huế;
- C.ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế;
- C.ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- CVP và các PCVP; các CV: XD, GT, XDHT;
- Lưu: VT, KSTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


317

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113