Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 03/HD-SXD-SNNPTNT về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xã nông thôn mới do Sở Xây dựng - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 03/HD-SXD-SNNPTNT Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Trọng Hổ, Đào Quý Tiêu
Ngày ban hành: 10/08/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ XÂY DỰNG – SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/HD-SXD-SNNPTNT

Bình Định, ngày 10 tháng 8 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ, ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG XÃ NÔNG THÔN MỚI

CăncứQuyết địnhsố707/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009củaUBND tỉnh Bình Định quyđịnhchứcnăngnhiệmvụ,quyềnhạncơ cấutổchứccủaSởXâydựng;

CăncứQuyết địnhsố706/2008/QĐ-UBNDngày 16/12/2008củaUBND tỉnh Bình Địnhquy địnhchứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNN ngày 08/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ- TTg ngày 02/02/2010 phê duyệt Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng NTM và Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020;

Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt QHC xây dựng xã NTM trên địa bàn tỉnh như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều1.Phạmviđiềuchỉnhđốitượngápdụng.

1. Hướng dẫn này quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt, nhiệm vụ và đồ án QHC xây dựng NTM trong phạm vi ranh giới hành chính xã.

2. Đối tượng lập QHC xây dựng xã NTM bao gồm: quy hoạch xây dựng và quy hoạch sản xuất trong một đồ án trên bản đồ địa chính hoặc phối hợp bản đồ địa chính với các loại bản đồ khác được bổ sung hiện trạng xây dựng và sản xuất;

3. Đồ án QHC xây dựng xã NTM là căn cứ để lập đề án, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã.

4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh phải tuân theo các quy định tại hướng dẫn này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

5. Ký hiệu bản vẽ thống nhất theo quy định tại Quyết định số 21/2005/QĐ- BXD ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ Xây dựng về hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch.

Điều 2. Các từ viết tắt.

- QHXD: Quy hoạch xây dựng

- QHSX: Quy hoạch sản xuất

- NVQH: Nhiệm vụ quy hoạch

- NTM: Nông thôn mới

- QHC: QHC

Điều 3. Trình tự các bước tiến hành lập QH.

1. Điều tra, thu thập số liệu, khảo sát thực địa.

2. Lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

3. Công tác lập NVQH và thiết kế đồ án quy hoạch.

4. Thẩm định, trình duyệt và phê duyệt quy hoạch.

5. Công bố quy hoạch.

6. Cung cấp thông tin quy hoạch.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Điều tra, thu thập số liệu, khảo sát thực địa.

1. Nội dung này thực hiện theo Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011, tuy nhiên nếu xã đã chọn được đơn vị tư vấn thì hai bên phối kết hợp để đẩy nhanh và đảm bảo chất lượng công việc bước này.

2. Yêu cầu và tổ chức thực hiện:

a) Thành lập tổ khảo sát đánh giá: Thành phần gồm đại diện lãnh đạo UBND xã, cán bộ chuyên môn, đại diện một số thôn trong xã; mỗi thôn thành lập nhóm khảo sát (khoảng 5-6 người) để hỗ trợ cho tổ khảo sát xã thực hiện nhiệm vụ khảo sát, đánh giá thực trạng tại thôn đó.

b) Tổ chức nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về đánh giá thực trạng nông thôn, lập kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của tổ khảo sát đánh giá.

c) Tiến hành đánh giá thực trạng: Tổ khảo sát xã phối hợp với nhóm ở khảo sát các thôn tiến hành đo đạc, ước tính hoặc tính toán nội dung theo từng tiêu chí.

d) Tổng hợp kết quả và xác định rõ thực trạng của xã so với yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia NTM như: Số tiêu chí đạt, mức đạt; những tiêu chí chưa đạt, mức đạt cụ thể từng chỉ tiêu của tiêu chí.

(Xem phụ lục 1)

Điều 5. Lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

UBND xã là Chủ đầu tư – ký hợp đồng tư vấn lập NVQH và đồ án QHC xây dựng xã NTM với 1 đơn vị tư vấn hoặc 1 liên danh các đơn vị tư vấn của 2 lĩnh vực có tư cách pháp nhân, điều kiện về năng lực và kinh nghiệm. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch thông qua hình thức chỉ định thầu.

Tư vấn lập QHC xã NTM bao gồm 02 nội dung:

QHXD: do đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân về thiết kế quy hoạch xây dựng thực hiện.

QHSX: do đơn vị tư vấn quy hoạch sản xuất nông nghiệp có tư cách pháp nhân thực hiện.

UBND các xã tham khảo danh mục các đơn vị tư vấn đủ điều kiện năng lực do Sở Xây dựng giới thiệu.

Điều 6. Công tác lập NVQH và thiết kế đồ án quy hoạch.

1. Lập NVQH.

UBND xã tự thực hiện hoặc thuê đơn vị tư vấn lập NVQH. Nhiệm vụ quy hoạch trước khi trình duyệt phải được báo cáo thông qua lấy ý kiến góp ý của lãnh đạo thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ xã và đại diện các hội đoàn thể thay cho việc lấy ý kiến nhân dân. Kết luận thông qua nội dung NVQH bằng văn bản gửi cho Cơ quan thẩm định cấp huyện để tham khảo thẩm định.

Thời gian lập NVQH là 01 tháng tính đến thời điểm lấy ý kiến của xã và 15 ngày còn lại để hoàn chỉnh hồ sơ, thẩm định phê duyệt NVQH.

2. Lập đồ án quy hoạch.

a) Sau khi NVQH được Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt, Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế đồ án QHC xã nông thôn mới. Các phương án quy hoạch được báo cáo thông qua cấp xã, lấy ý kiến nhân dân sau đó UBND xã báo cáo thông qua UBND huyện. Sau khi có kết luận của lãnh đạo UBND huyện thông qua đồ án, Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ để UBND xã trình cơ quan thẩm định cấp huyện thẩm định trước khi trình UBND huyện phê duyệt.

b) Báo cáo thông qua đồ án quy hoạch:

- Đối với cấp xã: UBND xã phối hợp đơn vị tư vấn báo cáo phương án lấy ý kiến địa phương, các ngành liên quan: 1-2 lần có sự thống nhất chung trước khi hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Cơ quan thẩm định cấp huyện. Thành phần tham dự cuộc họp tham gia ý kiến cấp xã bao gồm đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, hội đoàn thể, đại diện các thôn, làng, đại diện cơ quan thẩm định cấp huyện. Các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ bằng văn bản để làm cơ sở thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch..

- Đối với cấp huyện: UBND huyện chỉ đạo tổ chức thông qua đồ án quy hoạch. Thành phần bao gồm: lãnh đạo UBND huyện, các Phòng ban, cơ quan liên quan thuộc UBND huyện, đồng thời mời thêm đại diện Huyện ủy, HĐND, MTTQ...Sau đó, chủ trì cuộc họp phải có kết luận bằng văn bản để đơn vị tư vấn và chủ đầu tư có cơ sở hoàn thiện đồ án.

c)Tổchứcvấnlậpđồánquyhoạch xây dựngNTMchịutrách nhiệmvềnhữngnộidungnghiêncứutínhtoánkinhtếkỹthuậtthểhiện trongthuyếtminh,hồbảnvẽcủađồánQHCxâydựngNTMđượcduyệt.

d) Thời gian lập đồ án QHC xã NTM không quá 02 tháng tính đến thời điểm báo cáo thông qua UBND xã và 1 tháng còn lại để báo cáo thông qua UBND huyện, thẩm định, phê duyệt đồ án của quy hoạch.

Điều 7. Trình thẩm định, phê duyệt, tổ chức thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch.

1. Trình thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án QHC xã NTM:

UỷbannhândânquantrìnhUỷbannhân dânhuyệnphêduyệtnhiệmvụđồánQHCxâydựngNTM thông qua Cơ quan thẩm định cấp huyện.

Cơ quan thẩm định cấp huyện trình UBND huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án QHC xã NTM sau khi đã tổ chức thẩm định.

2. Tổ chức thẩm định.

UBND cấp huyện giao nhiệm vụ cho phòng chức năng chủ trì, phối hợp với phòng chức năng liên quan khác (gọi là cơ quan thẩm định cấp huyện) tổ chức thẩm định NVQH và đồ án QHC xã NTM.

Cơ quan thẩm định cấp huyện sau khi tiếp nhận đủ thành phần hồ sơ phải nghiên cứu trước các nội dung cơ bản về chuyên môn và các vấn đề khác trước khi đăng ký UBND huyện để đơn vị tư vấn và chủ đầu tư báo cáo thông qua đồ án quy hoạch trong thời hạn 7 ngày làm việc. Sau khi có ý kiến kết luận của lãnh đạo UBND huyện bằng văn bản, hồ sơ đã được chỉnh sửa theo yêu cầu thì Cơ quan thẩm định cấp huyện kiểm tra lập Tờ trình trình lãnh đạo UBND huyện phê duyệt. Cơ quan thẩm định cấp huyện có trách nhiệm gửi 02 bộ hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch về Sở Xây dựng và Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG XD NTM của tỉnh để lưu trữ theo quy định trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày đồ án được phê duyệt.

3. Phê duyệt nhiệm vụ và đồ án QHC.

Chủ tịch UBND huyện là người có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án QHC bằng văn bản và có quyết định ban hành quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch xã NTM trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình duyệt của Cơ quan thẩm định cấp huyện.

Điều 8. Công bố quy hoạch.

Uỷbannhândântráchnhiệmquảnlý xây dựngquyhoạch được duyệtthuộcđịagiới hànhchínhdomìnhquảnlý;tổchứccôngbố,côngkhaiQHCxây dựng NTMtheoquyđịnhtạikhoản4Điều38Điều39củaNghị địnhsố08/2005/NĐ-CPhướngdẫnthêmmộtsốnộidungsau:

a)Nộidungcôngbố,côngkhaiđốivớiđồánQHCxâydựng NTMbaogồm:

- Sơ đồ định hướng phát triển không gian sản xuất, sinh sống; các khu chức năng trung tâm xã, thôn, làng, khu bảo tồn, tôn tạo các di tích, các khu có yêu cầu riêng.

- Sơ đồ định hướng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Hệ thống công trình công cộng; cơ sở phục vụ sản xuất.

- Khu phát triển mới, khu cải tạo, khu đặc thù, khu bảo vệ, khu cấm xây dựng.

- Sơ đồ định hướng phát triển dân cư thôn, làng, bao gồm khu cải tạo và khu phát triển mới.

- Các bản đồ quy hoạch xây dựng xã NTM, tổ chức không gian của trung tâm xã, khu dân cư thôn, làng.

- Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch.

b) Các hình thức công bố quy hoạch:

- Tổ chức hội nghị công bố quy hoạch xây dựng có sự tham gia của đại diện các tổ chức, cơ quan có liên quan, Mặt trận Tổ quốc, đại diện nhân dân trong xã.

- Trưng bày công khai, thường xuyên, liên tục các panô, bản vẽ tại nơi công cộng của xã.

- Tuyên truyền trên đài truyền thanh của xã.

- Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng có thể in ấn để phát hành rộng rãi cho nhân dân.

c) Người có trách nhiệm công bố quy hoạch xây dựng nếu không tổ chức công bố, tổ chức công bố chậm, công bố sai nội dung quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt thì tuỳ theo mức độ vi phạm phải chịu trách nhiệm kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

d)TrongquátrìnhthựchiệnQHCxâydựngNTM, cácdựánđầuxâydựngđãđangtriểnkhaicầnđượccậpnhậtcôngbố kịpthời,đầyđủđểcác tổchức,cá nhânbiếtgiámsát thựchiện.

Điều 9. Cung cấp thông tin quy hoạch.

Cơ quan quản lý xây dựng cấp huyện hoặc UBND xã có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu về đầu tư, xây dựng trên địa bàn xã. Trong quá trình thực hiện quy hoạch, UBND xã có trách nhiệm cập nhật các thông tin quy hoạch đã thực hiện hoặc có biến động vào đồ án để tổng hợp điều chỉnh quy hoạch khi cần thiết.

Điều 10. Lưu trữ nhiệm vụ và đồ án QHC xã nông thôn mới.

HồnhiệmvụđồánQHCxâydựngđãđượcphêduyệt gồm:Quyết định phê duyệt, thuyết minh tổng hợp, các bản vẽ, đĩa CD lưu toàn bộ nội dung thuyết minh và bản vẽ được lưu trữ tại Sở Xây dựng (01bộ), Văn phòng Điều phối CTMTQG XDNTM tỉnh (01 bộ), UBND huyện và Uỷ ban nhân dân xã. Hồ sơ lưu trữ phải được đóng dấu xác nhận của cơ quan thẩm định cấp huyện.

Chương III

NỘI DUNG NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN QHC XÃ NTM

Điều 11. Lập nhiệm vụ QHC xã NTM.

1.Căncứ lậpnhiệmvụQHCxâydựngxãNTM.

Căncứvàonhiệmvụpháttriểnkinhtế-hội,tiềmnăng,yêucầuxây dựnghạtầngkỹthuật,hạtầnghội,sởvậtchấtkỹthuậtphụcvụsảnxuất, dânsinhcủatừngđịaphương,BộtiêuchíQuốcgiavNTMđượcban hànhtạiQuyếtđịnhs491/QĐ-TTgngày16/4/2009củaThtướngChínhphủ.Uỷ bannhândânlậpnhiệmvụQHCxâydựngNTM, trường hợp UBND xã không đủ năng lực thì có thể hợp đồng với đơn vị tư vấn liên danh thực hiện công việc này.

2.NộidungnhiệmvụQHCxâydựngxãNTM:

a) Đưa ra các yêu cầu về Quy hoạch xây dựng: xác định ranh giới, quy mô sử dụng đất, dự báo quy mô dân số, quy mô xây dựng trên địa bàn toàn xã và của các thôn, làng, theo từng giai đoạn quy hoạch; mạng lưới các công trình công cộng; công trình sản xuất công nghiệp, TTCN, dịch vụ-thương mại; mạng lưới chính của công trình hạ tầng kỹ thuật kết nối các thôn, làng với nhau, với vùng sản xuất.

b) Đưa ra các yêu cầu về Quy hoạch sản xuất nông nghiệp:

- Xác định ranh giới, quy mô đất phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Xác định ranh giới, quy mô đất, mặt nước phục vụ phát triển sản xuất các cây trồng, vật nuôi chủ yếu trên địa bàn.

- Quy hoạch mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất.

Tham khảo thêm Sổ tay Hướng dẫn Quy hoạch xây dựng nông thôn mới của Bộ Xây dựng và Sổ tay Hướng dẫn Xây dựng nông thôn mới của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

c) Bản vẽ trong hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch:

Bản vẽ A3 màu gồm tối thiểu 01 bản vẽ và cần thể hiện các nội dung sau:

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng, vị trí của xã trong huyện, tỉnh; các mối liên hệ về giao thông, về vị trí như gần đô thị, thị trấn huyện lỵ, khu, cụm công nghiệp...Mối liên hệ của các đồ án quy hoạch khác trong vùng liên quan đến xã.

- Có thể sử dụng bản đồ địa chính, bản đồ hành chính để làm bản đồ nền để thể hiện.

d) Dự toán chi phí tổ chức lập quy hoạch: Theo khối lượng công việc thực hiện và định mức chi phí quy hoạch do Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

3.NhiệmvụđiềuchỉnhQHCxâydựngxãNTM.

a) Việc thực hiện điều chỉnh QHC xây dựng NTM phải đảm bảo tính kế thừa, các yêu cầu và nguyên tắc cần điều chỉnh, chỉnh trang đối với các khu chức năng.

b)TrongquátrìnhtiếnhànhlậpđồánQHC xâydựngxãNTM,nộidungquyhoạchxâydựngđangtriểnkhaikhôngphùhợpvới nhiệmvụquyhoạchxâydựngnôngthônđãđượcphêduyệt,nhưngkhônglàmthayđổiphạmviranhgiới,diện tích,tínhchấtquyhoạch,thìkhôngphảitiếnhànhlậplạinhiệmvụ QHC.Ngườithẩmquyềnchỉphêduyệtlạinhiệmvụquyhoạch đểđảmbảosựthốngnhấttrongđồánquyhoạch khi nội dung đồ án có thay đổi cơ bản so với NVQH được duyệt.

Điều12.NộidungđồánQHCxâydựngNTM.

A.NộidungđồánQHCxâydựng: Quy hoạch khu trung tâm xã và mạng lưới các điểm dân cư còn lại; quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật (trừ hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp) và hạ tầng xã hội;quy hoạch TMDV, CN, TTCN làng nghề.

1.Phântíchđánhgiáhiệntrạngtổnghợp:

-Hiệntrạngvềđiềukiệntựnhiên,kinhtế-hội,xâydựng,hệthống côngtrìnhcôngcộngcấpthôn, làng,nhàở,hạtầngkỹthuậtcủađểxác địnhđộnglựcpháttriển,tínhchấtđặctrưngvùng,miền,đánhgiátácđộngcủa biếnđổikhíhậu(nướcbiểndâng,samạchoá,thiếunguồnnước,lụt,bão, xâmnhậpmặn,nhiệtđộtăng,…)Tiềmnăngvềđất,tìnhhìnhsửdụngđấtdữ liệuvềđiềukiệntựnhiêncácnguồntàinguyêngồmđặcđiểmđịalý,địa hình,địamạo,khíhậu,thuỷvăn,thổnhưỡng,tàinguyênnước,rừng,khoángsản vàtài nguyênbiển,hiệntrạngcảnhquanmôitrườngcác hệsinhthái;

-Đấtphinôngnghiệp (đấtcôngcộngditíchdanhthắngdulịchtôngiáo,

đấtở,đấtanninhquốcphòng,đấtcôngnghiệpkhotàng,đấthạtầngkỹthuật).

-Đấtnôngnghiệpđánhgiáđấtsảnxuấtnôngnghiệp,lâmnghiệp,rừng sảnxuât,phònghộ,nuôitrồngthuỷsản,đấtlàmmuối...

-Đấtchưasửdụng,đấtmặtnước,đấtđồinúi...

2.Dựbáonhucầupháttriển:

Nhữngđịnhhướngpháttriểnkinhtế-hội;

Dựbáoquydânsố,dựbáosửdụngquỹđấtxâydựngchotừngđiểm dâncư,dựbáonhữngkhókhănvướngmắctrongquátrìnhquyhoạchxâydựng.

3.Địnhhướngtchứckhônggiangiảiphápquyhoạch,phânkhuchức năng:khu nhà ở,hthốngccôngtrìnhcôngcộng, dịch vụ-thương mại,sản xuất công nghiệp, TTCN, làng nghề, ccôngtrìnhhtầngkỹthuật chính;xácđịnhnhucầu quyhoạchsửdụngđất,đápứngyêucầupháttriểncủatừnggiaiđoạn quyhoạchbảovệmôitrường.

4.cđịnhhthốngn:Xác định vị trí, quy mô dân số, diện tích cácthôn, làng, khudântập trung, các khu dân cư mới, các khu tái định cư với đặcđiểm sinhthái,tậpquánvănhóacủatừngvùngmiền,xácđịnhcácchỉtiêukinhtế- kỹthuậtcụthể,gồm:

- Quy mô, chỉ tiêu cơ bản về đất, nhà ở và công trình công cộng tại thôn, làng.

- Các chỉ tiêu cơ bản của công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình phục vụ sản xuất trong thôn.

5.Hệthốngcôngtrìnhcôngcộng:

Yêucầunghiêncứuvề:Vịtrí,ranhgiới,diệntíchđất,xác địnhquymô xâydựngmớihoặccảitạohệthốngcáccôngtrìnhcôngcộngcấpxã,thôn, lànghoặc liênthôn, làng;yêucầuxâydựng,địnhhướngkiếntrúcđặc trưng,cácchỉtiêukinhtế-kỹthuậtchủyếucủakhutrungtâmxã,cáccông trìnhcôngcộngcấpxã,côngtrìnhphụcvụsảnxuất,dịchvụcôngcộngtừng thôn, lànglàm cơ sởđểtriểnkhaiQuyhoạchchitiếthoặcdựánđầutư.

6.Quyhoạchmạnglướicôngtrìnhhạtầngkỹthuậtgồm:giaothông, thoátnước,cấpnước,cấpđiện,thoátnướcthải,vệsinhmôitrường,nghĩatrang toànxã,các thôn,làngvùngsảnxuất.

7.Xácđịnhcácdựánưutiênđầutư:Tạitrungtâmcácthôn,làng, khuvựcđượclậpquyhoạch.

B.Quyhoạchsảnxuất:Gồmcác vùngsảnxuấtnông,lâm,ngưnghiệp vàhạtầngphụcvụsảnxuất.

Nộidungquyhoạchnôngnghiệp:

a)Xácđịnhnhữngcâytrồng,vậtnuôihiệnthếmạnhcủađịaphươngvà tìmkiếmnhữngcâytrồng,vậtnuôimớiphùhợpvớiđiềukiệnsảnxuấttạiđịa phương,đemlại giátrịkinhtế cao,thịtrường.Bốtrícơ cấudiệntíchsảnxuất cácloạicâytrồngchủyếutrênđịabànxã;Bốtríquydiệntíchnuôitrồng thủysảngắnvớitừngphươngthứcchănnuôi.

b)Quyhoạchpháttriểnchănnuôitrangtrại,côngnghiệpquyphù hợp,xakhudâncư đểkiểmsoátdịchbệnh,đảmbảothânthiệnmôitrường.

c)Dựbáokhảnăngsảnxuất,sảnlượngcácloạicâytrồng,vậtnuôitrên địabàntheotừnggiaiđoạn.Địnhhướngpháttriểnđầurachosảnphẩm.

d)Phânkhusảnxuấtnôngnghiệp,lâmnghiệp,thuỷsảndiêmnghiệp trênđịabànxã;thiếtkếphânchia khoảnh, lô, thửa sản xuất: kích thước phải thuận lợi, phù hợp cho phát triển cây trồng, vật nuôi; cho quản lý sản xuất và phải phù hợp với địa hình của khu sản xuất.

đ) Xác định mạng lưới, quy mô các công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất, bao gồm đường giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi tưới tiêu, hệ thống điện.

e) Xác định nhu cầu vốn cho sản xuất và đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ sản xuất nông nghiệp cho giai đoạn 2010-2015 và khái toán cho giai đoạn 2016-2020.

C. Các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng áp dụng: Xem phụ lục 2 đính kèm.

Điều 13. Thành phần hồ sơ đồ án QHC xã NTM.

1. Hồ sơ thiết kế: Thể hiện nội dung QHXD và QHSX

a. Bản vẽ: Thể hiện trên nền bản đồ hiện trạng sử dụng đất, địa hình hoặc kết hợp hai loại bản đồ gồm:

01- Sơ đồ quan hệ vùng và vị trí xã. Tỷ lệ 1/25.000 - 1/75.000.

02- Bản đồ đánh giá tổng hợp hiện trạng tổng hợp xây dựng và sử dụng đất. Tỷ lệ 1/5.000 - 1/25.000.

03- Bản đồ quy hoạch tổng thể sử dụng đất toàn xã (bao gồm đất thuộc nội dung QHXD và QHSX). Tỷ lệ 1/5.000 - 1/25.000.

04- Bản đồ quy hoạch tổng thể hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất, mặt cắt ngang đường, vị trí tuyến kỹ thuật (bao gồm KTKT thuộc nội dung QHXD và QHSX). Tỷ lệ 1/5.000 - 1/25.000.

b) Thuyết minh tổng hợp, các phụ lục tính toán, yêu cầu, hướng dẫn thiết kế và minh hoạ…

c)Dựthảo tờ trình, quyết định phê duyệt đồ án và quy địnhquảnxâydựngtheoquyhoạch.

2. Hồ sơ trình duyệt:

a) Tờ trình xin phê duyệt, số lượng 03 bản.

b) Bản vẽ đen trắng đúng tỷ lệ, số lượng tối thiểu 03 bộ.

c) Bản vẽ màu thu nhỏ khổ A3 và thuyết minh quy hoạch, số lượng tối thiểu 03 bộ.

d) Dự thảo Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, số lượng 03 bản.

e) Đĩa CD lưu các nội dung nêu trên , số lượng 03 đĩa.

3. Thành phần một bộ hồ sơ lưu trữ:

a) Quyết định phê duyệt, số lượng 01 bản chính.

b) Bản vẽ đen trắng đúng tỷ lệ, số lượng 01bộ.

c) Bản vẽ màu thu nhỏ khổ A3 và thuyết minh quy hoạch, số lượng tối thiểu 01 bộ.

d) Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch, số lượng 01 bản chính.

e) Đĩa CD lưu các nội dung nêu trên, số lượng 01 đĩa.

Điều 14. Lấy ý kiến đối với đồ án quy hoạch xây dựng xã NTM.

1.TrongquátrìnhlậpđồánquyhoạchxâydựngNTM,tổ chứcvấnlậpquyhoạchtráchnhiệmphốihợpvớichínhquyềnđịaphương lấyýkiếncủacáctổchức,nhântrongkhuvựclậpquyhoạchtheocáchình thứchộihọp,traođổitrựctiếp hoặcphátphiếulấy ý kiếnvề nộidungquyhoạch đểnhândândễtiếpcậngópý.Nộidungbảnlấyýkiếnthamgiaquy hoạchNTMgồm:quymô,phươngánquyhoạchphânkhusảnxuất vàgiảipháptổchứcsảnsuất,khônggiansinhsống,mạnglướihạtầngkỹthuật–hội,giảiphóngmặtbằng(nếucó),giảipháphuyđộngnguồnlực.

Cácýkiếnđónggópphảiđượctổnghợpđầyđủbáocáocấpthẩm quyềnxemxéttrướckhiphêduyệt.

2.Trênsởhồsơ,nhiệm vụ,đồánquyhoạchxâydựngkếtquảlấyý kiến,ngườithẩmquyềnphêduyệtquyhoạchxâydựng,quyếtđịnhlựachọn phươngánquyhoạchxâydựngNTM.

Điều15.NộidungphêduyệtnhiệmvụQHCxâydựngxã NTM.

1.Căncứ lậpnhiệmvụQHCxâydựngNTM;

2.Vịtrí,ranhgiới,quydiệntíchquyhoạch;

3.Mụctiêucủađán:

a)Mụctiêutổngquátvkinhtế-xãhội;

b)Quymôn số,y dựng vàsảnxuất,c địnhhthốngn cư c thôn, làng;trungmxãvàhthốngcôngtrìnhcôngcộng,vùngsảnxuất,hthốngcác côngtrìnhhtầngkthuật,

c)Phươngánquyhoạchsdụngđấtchonhucầupháttriển,đấty dựng, ccông trình htầngkthuật,cvùngđặcthù;cchtiêuvđấtđai,htầngkthuậtvàbảovmôitrường.

4.Nộidung,yêucầunghiêncứucủađồán:

a)Yêucầuvềtổchứckhônggiansảnxuất,sinhsống;

b)Yêucầuvềtổchứcmạnglưới các côngtrìnhhạtầngkỹthuậttoànxã;

c)Yêucầunghiêncứuđốivớikhutrungtâm xã;

d)Yêucầunghiêncứuđốividâncư các thôn,bản;

đ)Yêucầucáchạngmụccôngtrìnhdựkiếnưutiênđầuxâydựngtrên

địabànđểđạtcác mụctiêuphát triển.

5.Danhmục,sốlượnghồsơ,kinhphíthựchiệnđồán.

6.Tiếnđộ,tổchứcthựchiệnđồánquyhoạchxâydựngnôngthôn mới.

Điều16.NộidungphêduyệtđồánQHCxâydựngxã NTM.

1.Vịtríquyquyhoạch:

a)Ranhgiới,quydiệntích.

b)Quymôvàcơcấunsố,laođộngcủaxãtheotừnggiaiđoạnquyhoạch.

2.Mụctiêu,nộidung,yêucầucủađồán:

a)Cụthểhóađịnhhướngpháttriểnkinhtế,hội.

b)Làmcơ sởphápchoviệclậpđềán,dựánhdầutư.

c)Địnhhướngtổchứckhônggiansảnxuất,hìnhthứctổchứcsảnxuất, sinhsống,hệthốngcôngtrìnhcôngcộng,hạtầngkỹthuật,hạtầngphụcvụsản xuấttoànxã.

3.Tiềnđềpháttriển.

4.DựbáoquiQuyhoạch:

a)Quimô,cơ cấudânsố,laođộng.

b)Quimô,nhucầuđấtxâydựng

5.QHCxâydựngNTM:

a)Yêucầunguyêntắcvề:Phânkhuchứcnăng,khônggiansảnxuất, sinhsống,cáckhuphát triển,vùnghạnchếxâydựng,vùngcấmxâydựng, vùng bảotồn,hạtầngcôngcộng,hạtầngkỹthuật.

1)Trungtâmxã:Xácđịnhranhgiớiquỹđấtxâydựng,vịtrí,quidiện tích,quixâydựng;yêucầu,cácchỉtiêubảncủacáccôngtrìnhcông cộng,dịchvụcâyxanh,đượcxâydựngmớihoặccảitạogồmcáccôngtrình giáodục,y tế, vănhoá,thể dụcthể thao,thươngmại,dịchvụcấp xãphùhợpvới khảnăng, đặc điểm, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của xã theo từng giai đoạn quy hoạch.

2) Định hướng phân bổ hệ thống dân cư thôn, bản: Xác định quy mô dân số, các chỉ tiêu về đất đai và hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường của từng khu vực; định hướng cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp các công trình giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, thương mại, dịch vụ, nhà ở tại thôn, làng.

3) Quy hoạch sử dụng đất: Quỹ đất sản xuất, xây dựng(đất trụ sở cơ quan, công trình hành chính sự nghiệp của xã, đất nghĩa trang, nghĩa địa, đất phát triển hạ tầng của xã và các công trình đầu mối kết nối hạ tầng, đất phi nông nghiệp khác); đất sông, suối, xác định các khu vực có khả năng phát triển, hạn chế phát triển, không phát triển, khu bảo vệ và các nhu cầu khác; các vùng đặc thù.

4) Quy hoạch sản xuất: Cần xác định cụ thể diện tích đất lúa, đất trồng cây hàng năm còn lại, đất nông nghiệp khác; đất phi nông nghiệp

5) Quy hoạch mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, thoát nước thải, vệ sinh môi trường, nghĩa trang toàn xã, các thôn, bản và vùng sản xuất.

b)Chỉtiêukinhtếkỹthuật,xâydựngđấtđai:Tínhtoáncụthểcho từngnộidungquyhoạch,từngloạicôngtrìnhcôngcộng,dâncư,hạtầngkỹ thuậthạtầngphụcvụsảnxuất,khuchứcnăng(khônggiansảnxuất,sinh sống,cáckhupháttriển,vùnghạnchếxâydựng,vùngcấmxâydựng,vùngbảo tồn...).

6.DanhmụccdánưutiêntheokkếhoạchđđạttiêuchíNTM.

7.Tiếnđộ,giảipháptổchứcthựchiệnđồánquyhoạchxâydựng.

8.Quyđịnhquảnxâydựngtheoquyhoạch.

Điều17.ĐiềuchỉnhQHCxâydựngNTM.

1.Việcđiềuchỉnh đồánquyhoạch xâydựngNTMđượcthực hiệntrongcác trườnghợpsau:

a)Trongquátrìnhtriển khaithựchiệnquyhoạchxâydựngNTM xuấthiệnnhữngvấnđềvềchínhsách,chủtrươnglàmthayđổicácdựbáocủa quyhoạchxâydựngđãđượcduyệt.

b) Cácbiếnđộngvềđịa lý-tựnhiênnhư:Thayđổiranhgiớihànhchính,sụt lở,lụt,độngđấtcácyếu tốkháccó ảnh hưởngđếncácdựbáovềpháttriển kinhtế -hộicủađịaphương.

2.Ngườithẩmquyềnphêduyệtquyhoạchxâydựngquyếtđịnhviệc điềuchỉnhquyhoạchxâydựngNTMtheoquyđịnhcủapháp luật.

3.Khi điềuchỉnhquy hoạchxây dựng xãNTMcầntậptrungvào nhữngnộidungđiềuchỉnh,xácđịnhcácyêucầu,giảiphápđểđềxuấtnội dungđiềuchỉnhnhư:sửdụngđất,giảipháp tổ chức không gian cho từng khu vực, giải pháp cải tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng, dịch vụ phù hợp với khả năng, nguồn lực và yêucầupháttriển,chỉtiêukinhtế kỹthuật.

4. Hồ sơ điều chỉnh: Chỉ thực hiện điều chỉnh đối với các nội dung bản vẽ, thuyết minh có thay đổi cần điều chỉnh, bổ sung. Chi phí lập điều chỉnh quy hoạch tối đa 85% so với đồ án lập quy hoạch mới.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều18.Trách nhiệm của các cấp, các ngành.

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tại hướng dẫn này.

2. Cơ quan quản lý xây dựng NTM cấp huyện có trách nhiệm báo cáo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh theo định kỳ 6 tháng và hàng năm về kế hoạch, chương trình lập quy hoạch xây dựng và tình hình quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng NTM trên địa bàn.

3. Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh có trách nhiệm giúp theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn này, tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch NTM báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh.

Điều19.Điềukhoảnthinh.

1.Hướng dẫnnàyhiệulựckểtừngày15tháng 8năm2011thaythế Hướng dẫn số 02/HD-SXD ngày 25/4/2011về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng xã NTM.

2.Trongquátrìnhthựchiệnnếuvướngmắcđềnghịcáctổchức,cá nhângửiýkiến vềVăn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTMđể giải thích, hướng dẫn hoặc đề xuất điều chỉnh, bổ sung kịp thời Hướng dẫn này.

 

SỞ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
GIÁM ĐỐC
Phan Trọng Hổ

SỞ XÂY DỰNG
GIÁM ĐỐC

Đào Quý Tiêu

 

Nơi nhận:
- Tỉnh Ủy (thay báo cáo);
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Ban Chỉ đạo XD NTM tỉnh (thay báo cáo);
- UBND các huyện và TP Quy Nhơn;
- Văn Phòng điều phối CTMTQG XDNTM tỉnh;
- Lãnh đạo sở;
- Lưu: VT, P.QLQHKT.

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 03/HD-SXD-SNNPTNT về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xã nông thôn mới do Sở Xây dựng - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.021
DMCA.com Protection Status