Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 24/2008/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 24/2008/NQ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN
(ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ)

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Để thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ xây dựng Chương trình hành động với các nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu của Chương trình hành động (Chương trình) là khẳng định và bổ sung nhiệm vụ của Chính phủ, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhằm:

a) Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đạt mức tăng trưởng 3,5 – 4%/năm; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài.

b) Tập trung đào tạo nguồn nhân lực ở nông thôn, chuyển một bộ phận lao động nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn tăng lên 2,5 lần so với hiện nay.

c) Nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn, nhất là ở các vùng còn nhiều khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân tham gia đóng góp và hưởng lợi nhiều hơn vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

d) Hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; xây dựng nông thôn mới bền vững theo hướng văn minh, giàu đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; đảm bảo điều kiện học tập, chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao ở hầu hết các vùng nông thôn gần với các đô thị trung bình.

đ) Nâng cao năng lực phòng chống giảm nhẹ thiên tai, thực hiện một bước các biện pháp thích ứng và đối phó với biển đổi khí hậu toàn cầu, nhất là nước biển dâng.

2. Yêu cầu của Chương trình là quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu và nội dung của Nghị quyết Trung ương để xây dựng các chương trình kinh tế - xã hội, các đề án chuyên ngành, cụ thể hóa thành các văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở Nghị quyết và Chương trình hành động của Chính phủ, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước được giao, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Thống nhất nhận thức, hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Các cơ quan chức năng ở các cấp tổ chức quán triệt và thực hiện tuyên truyền, giáo dục, vận động sâu rộng trong toàn xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; cụ thể hóa những chủ trương và giải pháp lớn, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để triển khai các nội dung của Nghị quyết này, cũng như các Nghị quyết khác của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

2. Xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2020

Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả ở địa bàn nông thôn các Chương trình mục tiêu Quốc gia đã được phê duyệt. Triển khai xây dựng mới Chương trình mục tiêu Quốc gia sau đây:

a) Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới với nội dung chính là: xây dựng, tổ chức cuộc sống của dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn bản sắc văn hóa và môi trường sinh thái gắn với phát triển đô thị, thị trấn, thị tứ. Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn phù hợp quy hoạch không gian xây dựng làng (ấp, thôn, bản), xã và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương; kết hợp giữa hỗ trợ của Nhà nước với phát huy nội lực của cộng đồng dân cư nông thôn. Nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và tổ chức tốt đời sống văn hóa cơ sở. Xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với yêu cầu của nền nông nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hóa gồm cả nông nghiệp và phi nông nghiệp, thực hiện “mỗi làng một nghề”.

b) Chương trình mục tiêu Quốc gia về thích ứng với sự biến đổi khí hậu. Trong đó làm rõ các nội dung: xây dựng hoàn thiện mạng lưới theo dõi, dự báo, cảnh báo các loại thiên tai: bão, lũ, sạt lở núi, sóng thần, khí hậu ấm lên và nước biển dâng… trên từng địa bàn, thông tin kịp thời đến người dân; tăng cường năng lực của các cơ quan quản lý phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phân kỳ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai, trước hết là hệ thống đê sông, đê biển, trồng rừng phòng hộ ven biển, ở các vùng xung yếu, các dự án hỗ trợ đặc biệt tạo các khu dân cư, đường giao thông, công trình công cộng vượt lũ, bão, sạt lở núi, ven sông, ven biển…. Triển khai các chương trình nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới nông nghiệp, nông thôn từng vùng; xây dựng các kịch bản đối phó, thích nghi.

c) Chương trình mục tiêu Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực nông thôn. Tập trung xây dựng kế hoạch và giải pháp đào tạo cho bộ phận con em nông dân đủ trình độ, năng lực vào làm việc ở các cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp và dịch vụ và chuyển nghề; bộ phận nông dân còn tiếp tục sản xuất nông nghiệp được đào tạo về kiến thức và kỹ năng để thực hành sản xuất nông nghiệp hiện đại; đồng thời tập trung đào tạo nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý, cán bộ cơ sở.

3. Nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch

Trên cơ sở điều kiện cụ thể và lợi thế của từng vùng, nghiên cứu, dự báo thị trường, tiến bộ kỹ thuật công nghệ, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng các quy hoạch tổng thể, rà soát bổ sung các quy hoạch hiện có trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy hoạch phạm vi ngành và địa phương. Trong năm 2009 phải hoàn thành các quy hoạch sau:

a) Xây dựng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Trong đó, sớm hoàn thành quy hoạch sử dụng đất lúa để có cơ chế, chính sách bảo vệ, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia trước mắt và lâu dài.

b) Rà soát và xây dựng mới các quy hoạch: tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam (gồm cả thị trấn, thị tứ) đến năm 2025; quy hoạch vùng tỉnh; quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn; quy hoạch khu dân cư vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai.

c) Rà soát, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất đến năm 2015 và tầm nhìn 2020 theo nguyên tắc tận dụng tối đa đất đai không có khả năng làm nông nghiệp để phát triển công nghiệp và dịch vụ.

d) Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông, chú trọng đến phát triển hệ thống giao thông ở các vùng khó khăn tạo điều kiện phát triển nhanh hơn; giao thông đến ven biển và các vùng trung du để phát triển công nghiệp, đô thị.

đ) Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển thủy lợi theo hướng đa mục tiêu, chú trọng đảm bảo nhu cầu tưới tiêu chủ động cho hầu hết diện tích lúa, nuôi trồng thủy sản và phục vụ dân sinh.

e) Rà soát, bổ sung quy hoạch về chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao.

4. Xây dựng các đề án chuyên ngành

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng các Đề án chuyên ngành theo các nhóm:

a) Xây dựng nền nông nghiệp hiện đại (bao gồm các đề án phát triển ngành trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ và phát triển rừng; phát triển nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản), trong đó phải khai thác tối đa lợi thế so sánh của từng vùng sinh thái, từng loại sản phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trường, gắn sản xuất hàng hóa với công nghiệp chế biến và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Đẩy mạnh việc áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp phù hợp với điều kiện của từng vùng, từng loại cây trồng, vật nuôi, tập trung vào một số vùng sản xuất hàng hóa lớn, thiếu lao động. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạch.

b) Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn: xác định rõ những ngành nghề hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, góp phần tích cực vào việc tạo việc làm, tăng thu nhập của dân cư nông thôn, gắn với việc hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp – dịch vụ, các khu chế xuất và phát triển đô thị ở nông thôn.

c) Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn: tập trung chủ yếu vào việc hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi, giao thông nông thôn và các kết cấu hạ tầng xã hội đảm bảo yêu cầu phát triển đồng bộ, tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, nhất là các vùng còn nhiều khó khăn.

d) Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho dân cư nông thôn: chú trọng tạo việc làm từ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn và dịch vụ; chỉ đạo thực hiện đồng bộ chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo, nỗ lực nâng cao nhanh đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số; phát triển giáo dục, y tế, văn hóa ở nông thôn và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

đ) Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn: trong đó, phải xác định rõ vị trí, vai trò của các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn, chú trọng phát triển loại hình sản xuất tạo đột phá căn bản, đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp hiện đại, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn. Hình thành mối liên kết hộ sản xuất với trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ chức khoa học, thương mại, hiệp hội ngành hàng.

e) Phát triển khoa học – công nghệ phải trở thành khâu đột phá để phát triển nông nghiệp hiện đại và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Phát triển nhanh việc ứng dụng công nghệ sinh học và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; tập trung vào việc phát triển giống cây nông nghiệp, cây lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản. Nâng cao năng lực và đổi mới cơ chế, chính sách quản lý khoa học công nghệ để nâng cao nhanh hiệu quả nghiên cứu và chuyển giao nhanh tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất.

g) Nâng cao năng lực quản lý nhà nước phải đảm bảo nguyên tắc bộ quản lý đa ngành, nhưng không chia cắt, phân tán, tăng cường năng lực điều hành, chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương, mỗi ngành, lĩnh vực có sự liên kết, thống nhất đồng bộ giữa quản lý nhà nước với nghiên cứu khoa học và đào tạo, các hình thức tổ chức sản xuất và tăng cường năng lực chỉ đạo, điều hành; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp.

5. Nhóm dự án luật và chính sách

a) Sửa đổi Luật Đất đai theo hướng: tiếp tục khẳng định đất đai là sở hữu toàn dân, nhà nước thống nhất quản lý theo quy hoạch, kế hoạch để sử dụng có hiệu quả; giao đất cho hộ gia đình sử dụng lâu dài; mở rộng hạn mức sử dụng đất; thúc đẩy quá trình tích tụ đất đai; công nhận quyền sử dụng đất được vận động theo cơ chế thị trường, trở thành một nguồn vốn trong sản xuất kinh doanh. Trước mắt, sửa đổi ngay các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003 về thu hồi đất, bồi thường, tái định cư, giá đất, chuyển đổi, chuyển nhượng và cơ chế bảo vệ quỹ đất trồng lúa.

b) Sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước theo hướng: tăng đầu tư phát triển cho khu vực nông nghiệp, nông thôn; điều tiết, phân bổ ngân sách nhà nước đảm bảo lợi ích của các địa phương có điều kiện phát triển công nghiệp với các địa phương thuần nông; tăng cường phân cấp thu, chi ngân sách cho các địa phương, bao gồm cả cấp huyện, xã.

c) Rà soát các quy định về đầu tư để khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

d) Xây dựng các Luật: Vệ sinh an toàn thực phẩm, Thủy lợi, Nông nghiệp, Bảo vệ thực vật, Thú y.

đ) Xây dựng chính sách thu hút cán bộ, thanh niên, trí thức về nông thôn.

Nhiệm vụ cụ thể của các Bộ, ngành có Phụ lục kèm theo.

III. TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

Chính phủ chỉ đạo thường xuyên công tác quy hoạch tổng thể, xây dựng các chính sách đồng bộ, các chương trình, dự án và phân bổ các nguồn lực ưu tiên cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW (khóa X). Phân công Phó Thủ tướng Thường trực trực tiếp chỉ đạo, điều hành các Bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác này. Hàng năm, Chính phủ tiến hành kiểm điểm, đánh giá và ra Thông báo chuyên đề về việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Định kỳ sơ kết, tổng kết, nhân rộng các mô hình tốt, khen thưởng, kỷ luật kịp thời các tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Ngay sau khi Chương trình hành động này của Chính phủ được ban hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc phải xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án chuyên ngành.

Mỗi Bộ phân công một đồng chí Thứ trưởng phụ trách chỉ đạo công tác này. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân công Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các cơ sở quy hoạch, xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình, dự án của địa phương.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu giúp Chính phủ theo dõi, tổng hợp tình hình, định kỳ 6 tháng báo cáo Chính phủ việc thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN
(ban hành kèm theo Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời hạn trình Thủ tướng CP

Hình thức văn bản

I

VỀ QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020

1

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Bộ Tài nguyên và Môi Trường

Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, XD, Giao thông VT và UBND các tỉnh, thành phố

Quý IV năm 2009

- Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội

2

Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất đến năm 2015, tầm nhìn 2020.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ: Công thương, TN&MT, XD, NN&PTNT, UBND các tỉnh, thành phố

Quý IV năm 2009

- QĐ của TTCP;

- QĐ của UBND các tỉnh, thành phố

3

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông nông thôn

Bộ Giao thông vận tải

Các Bộ: NN&PTNT, TN&MT

Quý II năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

4

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến 2025

Bộ Xây dựng

Các Bộ: NN&PTNT, TN&MT, KH&ĐT, Nội vụ, UBND các tỉnh, thành phố

Quý III năm 2009

- QĐ của TTCP;

- QĐ của UBND các tỉnh, thành phố

5

Quy hoạch điểm dân cư nông thôn

Bộ Xây dựng

Các Bộ: NN&PTNT, TN&MT, KH&ĐT, UBND các tỉnh, thành phố

Quý IV năm 2009

- QĐ của TTCP;

- QĐ của UBND các tỉnh, thành phố

6

Quy hoạch khu dân cư nông thôn tập trung vùng bị ảnh hưởng thiên tai

Bộ Xây dựng

Các Bộ: NN&PTNT, TN&MT, KH&ĐT, UBND các tỉnh, thành phố

Quý II năm 2009

- QĐ của TTCP;

- QĐ của UBND các tỉnh, thành phố

7

Rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển thủy lợi

Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: KH&ĐT, XD, Công thương, GTVT và UBND các tỉnh, thành phố

Quý I năm 2009

- QĐ của TTCP;

- QĐ của UBND các tỉnh, thành phố

8

Quy hoạch sử dụng đất lúa đến 2020, tầm nhìn đến 2030

Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: KH&ĐT, TN&MT, XD, GTVT, Công thương và UBND các tỉnh, thành phố

Quý I năm 2009

- QĐ của TTCP;

- QĐ của UBND các tỉnh, thành phố

9

Quy hoạch xây dựng phát triển các khu kinh tế quốc phòng trên đất liền và trên biển

Bộ Quốc phòng

Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, UB Dân tộc, UBND các tỉnh, thành phố

Quý II năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

II

XÂY DỰNG MỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020

1

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: KH&ĐT, TC, TN&MT, GTVT, XD, CT, LĐTB&XH, GD&ĐT, Y tế, TT&TT, UBDT, UBND các tỉnh, thành phố

Quý II năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2

Chương trình mục tiêu quốc gia về thích ứng với sự biến đổi khí hậu

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ: NN&PTNT, KH&CN, KH&ĐT, TC, Viện KHTN Quốc gia và các Bộ, ngành liên quan

Quý IV năm 2008

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

3

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực nông thôn (bổ sung vào Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo)

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các Bộ: LĐTB&XH, NN&PTNT, Nội vụ, Y tế, KH&ĐT, Tài chính

Quý II năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

III

XÂY DỰNG CÁC ĐỀ ÁN ĐẾN NĂM 2020

1

Đề án Phát triển ngành trồng trọt

Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: TN&MT, KH&CN, KH&ĐT, TC

Quý I năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2

Đề án bảo vệ, phát triển rừng

Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: TN&MT, KH&ĐT, TC

Quý II năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

3

Đề án Phát triển nuôi trồng thủy sản

Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: KH&CN, KH&ĐT, TC, Công thương

Quý II năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

4

Đề án khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đến năm 2020

Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: KH&CN, KH&ĐT, TC, Công thương

Quý II năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

5

Đề án cơ giới hóa và giảm tổn thất sau thu hoạch trong nông nghiệp

Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: CT, KH&ĐT, TC, KH&CN

Quý I năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

6

Đề án phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn (bao gồm: cơ khí, hóa chất, năng lượng); phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn.

Bộ Công thương

Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, TC

Quý III năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

7

Đề án Phát triển thương mại nông thôn

Bộ Công thương

Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, TC

Quý I năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

8

Đề án thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

Bộ Tài chính

Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT

Quý II năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

9

Đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn (bao gồm: phát triển viễn thông, đưa internet về nông thôn; đầu tư có trọng điểm bưu điện – văn hóa xã, cơ cấu kích cầu đầu tư, hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích cho vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo)

Bộ Thông tin và Truyền thông

Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, VH, TT&DL, XD, TN&MT

Quý II năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

10

Đề án Bảo vệ và cải thiện môi trường nông thôn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, TC

Quý II năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

11

Đề án phát triển y tế nông thôn

Bộ Y tế

Các Bộ: KH&ĐT, TC

Quý II năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

12

Đề án phát triển văn hóa nông thôn

Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch

Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, UBDT

Quý II năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

13

Cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững cho các huyện có tỷ lệ nghèo cao

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Các Bộ: NN&PTNT, UBDT, KH&ĐT, TC, UBND các tỉnh, thành phố

Quý IV năm 2008

Nghị quyết của Chính phủ

14

Đề án hỗ trợ người nghèo về nhà ở khu vực nông thôn.

Bộ Xây dựng

Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, LĐTB&XH, TC, UBDT

Quý I năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

15

Đề án xây dựng hệ thống an sinh xã hội cho dân cư nông thôn (trong đó xây dựng mức sống tối thiểu cho dân cư nông thôn)

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Các Bộ: TC, NN&PTNT, KH&ĐT

Quý II năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

16

Đề án phát triển mô hình liên kết sản xuất giữa hộ nông dân với các thành phần kinh tế ở nông thôn (trang trại, HTX, doanh nghiệp, khoa học, thương mại, hiệp hội ngành hàng)

Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: TC, KH&ĐT, CT, TN&MT, KH&CN, Hội Nông dân

Quý IV năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

17

Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

KH&CN, KH&ĐT, TC

Quý I năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

18

Đề án nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp, nông thôn

Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: KH&CN, KH&ĐT, TC, CT và UBND các tỉnh, thành phố

Quý II năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

19

Đề án phát triển giống cây nông nghiệp, lâm nghiệp, giống vật nuôi và thủy sản

Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: NN&PTNT, KH&CN, KH&ĐT, TC và UBND các tỉnh, thành phố

Quý I năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

20

Đề án khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư

Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: KH&CN, KH&ĐT, TC, Nội vụ

Quý I năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

21

Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước ngành nông nghiệp

Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: Nội vụ, KH&ĐT, TC, KH&CN và UBND các tỉnh, thành phố

Quý IV năm 2008

Nghị định của Chính phủ

22

Đề án an ninh lương thực quốc gia

Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: KH&ĐT, TC, TN&MT, KH&CN, Y tế

Quý II năm 2009

Nghị định của Chính phủ

23

Chính sách khuyến khích cán bộ, thanh niên tri thức về nông thôn

Bộ Nội vụ

Các Bộ: NN&PTNT, LĐTB&XH, TC

Quý IV năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

24

Rà soát, bổ sung các quy định về đầu tư để khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các Bộ: Tư pháp, NN&PTNT, TC

Quý II năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

25

Sửa đổi, bổ sung các Quy định hướng dẫn Luật Đất đai 2003

Bộ Tài nguyên và Môi Trường

Các Bộ: Tư pháp, NN&PTNT, TC, KH&ĐT

Quý I năm 2009

Nghị định của Chính phủ

26

Quy chế đấu thầu khai thác tài nguyên thiên nhiên (khoáng sản, nước, rừng, biển)

Bộ Tài nguyên và Môi Trường

Các Bộ: TC, CT, NN&PTNT

Quý II năm 2009

Nghị định của Chính phủ

27

Tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, bao gồm cả hoạt động tài chính quy mô nhỏ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, CT, TC

Quý IV năm 2009

Nghị định của Chính phủ

28

Sửa đổi Luật Đất đai (theo tinh thần Nghị quyết)

Bộ Tài nguyên và Môi Trường

Các Bộ: NN&PTNT, XD, GTVT, CT, KH&ĐT, TC, TP

Quý IV năm 2009

Luật

29

Sửa đổi Luật Ngân sách (theo tinh thần Nghị quyết)

Bộ Tài chính

Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, TP

Quý IV năm 2009

Luật

30

Xây dựng Luật Thủy lợi

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: TN&MT, XD, KH&ĐT, TP

Quý I năm 2009

Luật

31

Xây dựng Luật An toàn thực phẩm

Bộ Y tế

Các Bộ: NN&PTNT, CT, KH&CN, TP

Quý IV năm 2009

Luật

32

Xây dựng Luật Nông nghiệp

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: KH&CN, CT, KH&ĐT, TN&MT, TP

Năm 2010

Luật

33

Xây dựng Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: KH&CN, CT, KH&ĐT, TN&MT, Y tế, TP

Năm 2010

Luật

34

Xây dựng Luật Thú y

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các Bộ: KH&CN, CT, KH&ĐT, TN&MT, Y tế, TP

Năm 2010

Luật

35

Sửa đổi Luật Tài nguyên nước

Bộ Tài nguyên và Môi Trường

Các Bộ: NN&PTNT, TP, XD, KH&CN, KH&ĐT

Năm 2010

Luật

36

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lực lượng vũ trang cấp xã

Bộ Công an

Các Bộ: Quốc phòng, NN&PTNT, Nội vụ, TP

Quý III năm 2009

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 

THE GOVERNMENT
---------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No.24/2008/NQ-CP

Hanoi, October, 28th , 2008

 

RESOLUTION

ON THE ISSUANCE OF ACTION PLAN BY THE GOVERNMENT IMPLEMENTING THE RESOLUTION OF THE 7TH CONGRESS  BY THE SESSION X CENTRAL EXECUTIVE  COMMITTEE ON AGRICULTURE, FARMERS AND RURAL AREAS

GOVERNMENT

Pursuant to the Law on the Organization of the Government dated December, 25th , 2001;
Pursuant to the Resolution no.26-NQ/TW dated August, 05th, 2008 of the 7th Congress by the Session X Central Executive Committee on agriculture, farmers and rural areas;
Examine the request of the Minister of Agriculture and Rural Development;

RESOLVES:

Article 1. Issuance enclosed with the Resolution will be the Action Plan of the Government implementing the Resolution of the 7th Congress  by the Session X Central Executive  committee on agriculture, farmers and rural areas.

Article 2. The resolution comes into effects in 15 days since its publication date in the Official Gazette.

Article 3. Ministers, Heads of Ministerial-level agencies, Heads of Government bodies and Chairmen of Provincial/Central City Peoples Committees are responsible for the implementation of this Resolution.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Recipients:
- Central Party Committee
- Prime Minister, Deputy Prime Ministers;
- Ministerial-level agencies, Government bodies;

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

ACTION PLAN OF THE GOVERNMENT

IMPLEMENTING THE RESOLUTION OF THE 7TH CONGRESS  BY THE SESSION X CENTRAL EXECUTIVE COMMITTEE ON AGRICULTURE, FARMERS AND RURAL AREAS
(Enclosed with the issuance of Resolution no.24/2008/NQ-CP dated October 28th, 2008 of the Government)

The 7th Congress of the Session X Central Executive committee issued the Resolution no.26-NQ/TW dated August, 05th, 2008 on agriculture, farmers and rural areas. In order to implement the Resolution of Central Committee, the Government has built up the Action Plan with the major contents as follows:

I. OBJECTIVES AND REQUIREMENTS OF THE ACTION PLAN

1. Objectives of Action Plan (Plan) are to affirm and supplement duties for the Government, Ministries, Sectors, Provincial Committees and Central Cities’ Committees for the successful achievements of the Central Resolution on agriculture, farmers and rural areas, with the targets:

a) Building up a comprehensive development of agriculture toward modernization, great commodity production with high yield, good quality, best efficiency and high possibility in competitiveness, growth ratio reaches 3.5 - 4% per annum; food security is to ensured in immediate and long terms.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c) Improvement of spiritual and physical life of rural residents, particularly in stricken areas; to facilitate the participation of farmers and their greater benefits in the national industrialization and modernization process.

d) Completion of synchronized socio-economic rural infrastructure; building a new sustainable rural area towards civilization and prosperity, protected biological environment, preserved traditional culture; to ensure good conditions on study, medical care, cultural activities and sports in almost rural areas closing to normal urban areas.

e) Capacity strengthening for natural disaster preparedness and mitigation, taking the initiative in adaptation and confrontation to global climate change, particularly tidal rise.

2. Requirement of the Action Plan is to comprehensively perceive the viewpoints, objectives and contents of the Central Resolution to set up socio-economical programs, mastering plans, to concretize into by-law documents. On the basis of the Resolution and the Action Plan of the Government, the Ministries, sectors, Provincial People Committees, build up concrete plans for implementation guidances.

II. MAJOR DUTIES

Based on their functions, duties and powers as state management assignment, the Ministries, Ministerial agencies, Governmental Bodies, Peoples Committees of Provinces, Central Cities gather their concentration on supervision and organization on implementation of the major duties as follows:

1. Unification on perception and action on agriculture, farmers and rural areas

Functional agencies manage on perceiving instruction and propaganda mobilization, education widely for the public on status, roles and significance of agriculture, farmers and rural areas in the national industrialization and modernization; to concretize the overall policies and solutions, mobilize the powers of full political system in order to carry out the contents of this Resolution, as well as the ones issued by the Party and the Government relating to agriculture, farmers and rural areas.

2. Building up the national target programs by 2020

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a) National Target Program on Construction of New Rural Areas with the main contents as: forming and organizing livelihood for rural residents toward civilization, modernization, to preserve traditional customs and ecological environment enclosed with developing urban, cities and towns. The socio-economic infrastructure system is synchronized developed in appropriation with village or commune construction planning (small village, hamlet), and socio-economic plan of individual sector, of locality; merging the state subsidy with initiative efforts of rural community. Enhancement of knowledge, education for human resource and proper organization for local cultural livings are among contents. It is to formulate production organizations in accordance with demands of modern agriculture, commodities production which include both agricultural production and non-agricultural production, implementing “each village, each occupation”.

b) National Target Program on Climate Change Adaptation, in which detailing the contents: complete the construction of network on supervision, forecasting and warning on natural disasters: typhoons, floods, mountain erosion, tsunami, global warming, tidal sea, and so on  for different region with the timely information spreading to peoples; enhancing the capacity of management agencies on disaster preparedness and rescue schemes as duty requirements. Periodically invest on infrastructure building for disasters preparedness, firstly, river dikes, sea levee, plantation of protection forest along the coast, particularly in the disaster prone areas, with the projects on specific supports for creating dwelling quarters, transportation roads, public facilities preventing floods, typhoons, erosions, river banks, coastal areas, etc. The researches and evaluations on affects of climate change to agriculture and rural areas should be implemented as well as preparedness and adaptation solutions.

c) National Target Program on Training of Rural Human Resource with the concentration on formulating plans and solutions for training the farmers’ children who have sufficient knowledge and capability to work in industries, handicrafts, services and possibility for occupation change; farmers who continue farming activities will be trained on knowledge and skills for practicing modern agriculture; meanwhile concentrating on knowledge improvement for management cadres, local cadres.

3. Improvement of planning quality and management

According to actual conditions and advantages of each region to research and forecast on market demands, technology progress, the Ministries, sectors, People’s Committees of Provinces, Cities under Central Authority formulate overall planning, review and supplement the present planning and summit to authority for approval; give directives, guidance and monitoring the implementation of planning by sector management and local authority. Within 2009, the following plannings are to be completed:

a) Land use planning by 2020 must be formed, in which planning on rice cultivation land should be early completed for establishing mechanism and policies on protection and ensuring national food security in immediate and long term.

b) Review, newly formulate the planning on: comprehensive nation-wide urbanization system development (including cities, small cities) by 2025; regional planning for provinces; construction planning for rural community; planning for disaster prone areas.

c) Review and supplement the planning regarding industrial zones, industrial clusters, economical zones, export processing zones by 2015 and visibility by 2020 under the principle of maximizing usage of land which is useless for agriculture to be effective useful for industries and services.

d) Review and supplement the planning on transportation system development, concentrating on under-privileged areas for speeder development; expanding transportation network accessing to coastal areas and low land for expanding industry and urbanization.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.f) Review and supplement the planning on changing production structure on agriculture, forestry and fisheries towards modernization, sustainability, big-scaled commodities production with high productivity, good quality, efficiency and high competitiveness.

4. Formulate professional programs

According to their functions and duties, the Ministries, Ministerial-level agencies, Governmental agencies will facilitate with the coordination of other Ministries, sectors in relation to the formulation of professional programs by grouping:

a) Formulate modern agriculture (consists of programs on developing cultivation, animal husbandry, protection and development of forestry, aquaculture raising, harvesting and preservation), in which maximizing the harvesting on comparative advantages of individual ecological area, each product appropriate for market demand, in attachment with commodity production with processing and to apply new technology for improving competitiveness and economical effectiveness.

Promote the agricultural machinery application matching with different areas, types of plant, animal, with higher concentration on big-scaled commodity production area, region of human resource shortage, synchronized implementation of measures for cutting down post-harvesting risks.

b) Develop industry, handicrafts and services for rural areas: clarify occupation giving direct supports to agricultural production, change of economical structures, labors, which strongly contribute to occupation creating, increase income for rural residents, enclosing with the formulation of industrial zones, industrial-service clusters, export processing zones and urbanization in rural areas.

c) Develop socio-economic infrastructure in the rural areas: main concentration on completing irrigation system, rural transportation system and other social infrastructure in synchronized development system, speeding up the development of rural socio-economy, particularly under-developed areas.

d) Improve physical and spiritual livelihood of rural residents: concerning on creating occupations in the fields of industry, handicrafts, rural occupations and services; integrated guidance on comprehensive strategies on growth and poverty reduction, hunger alleviation, make efforts on rapid enhancement of ethnic minority livelihoods; develop education, medical care and culture in rural areas and to implement policies on social welfares.

e) Renovate the production organizations in rural areas for higher results: in which to clarify status, roles of those effective productions, concentrating on the production bringing up major breakthrough as to meet the demand of a modern agriculture, economical structure change and rural workforce. Formulate the linkage among producer households, cultivation farms, cooperatives, enterprises, scientific and commercial organizations and production associations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.g) For the enhancement of state management capacity, it is to guarantee the principles in which ministries are in charge of multi-sectors without division nor scattering; enhancement of the management skills, unified monitoring from the Central to Localities, having coordination and integrated unification between state management and scientific researches, education, production organizations and capacity enhancement in steering and management; increase the coordination in sectors, authority levels.

5. Group of Law and Policy Projects

a) Revise the Law on Land toward: continual confirmation of national land ownership, the state runs the unified management under the master planning for effective use of land; land allocate to households for long termed utilization; extension of the land use duration; facilitation of land plot merging; recognition of the right on land use driven by market mechanism, taking land as a source of capital in business and production. Initially, revise the by-laws of the Law on Land 2003 on guidance of land acquisition, compensation, resettlement, land price, land use change, land use transferring and the policy on preserving rice cultivation area.

b) Revise the Law on State budge toward: increase investment for developing agriculture and rural areas; adjust and allocate the state budget to ensure the benefits for the areas of industrial development condition and mono-agriculture; improve the division of state budget withdrawal and payment for locality, including district and commune levels.

c) Review the regulations on investment to increase the budget on agriculture and rural areas.

d) Formulate the Laws on: Food security and sanitation, Irrigation, Agriculture, Plant Protection, Veterinary.

e) Formulate the policy on attracting cadres, youths, intellectuals to work in rural areas.

Duties of each Ministry  will be concreted  in  the attached annexes.

III. ARRANGEMENT OF IMPLEMENTATION GUIDANCES

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Immediately after the issuance of this Action Plan by the Government, Ministry of Agriculture and Rural Development, other Ministries, Peoples Committees of Provinces, Cities under Central Authority must formulate and implement the programs, projects, specific plans.

For each Ministry, one Vice Minister will be assigned for this instruction. People’ss Committees of Provinces, Cities under Central Authority shall assign the Deputy Party Secretary and the Chairman in monitoring professional agencies, planning and construction agencies and organizing the implementation of local programs, projects.

The Ministry of Agriculture and Rural Development is the permanent agency, with the responsibility of giving advices to the Government in monitoring, summarizing the practices, periodically 6 months to report the Government on implementing this Resolution ./.

 

ANNEXES

ACTION PLAN ISSUED BY THE GOVERNMENT

ON IMPLEMENTING THE RESOLUTION OF THE 7TH CONGRESS OF THE SESSION X CENTRAL EXECUTIVE COMMITTEE ON AGRICULTURE, FARMERS AND RURAL AREAS
 (Enclosed with the Resolution no 24/2008/NQ-CP dated October, 28th, 2008 of the Government)

Order

Working contents

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Agency in Coordination

Time for submitting Prime Minister

Type of document

I

ON PLANNING BY 2020

 

Planning on land use by 2020

Ministry of Natural Resources and Environment

Ministries: Agriculture and Rural Development, Planning and Investment, Construction, Transport, and City/Province’s People Committees

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Proposal of the Government to the National Assembly

 

Review, supplement the planning on developing industrial zones, industrial clusters, economic zones, export processing zones by 2015, vision by 2020

Ministry of Planning and Investment

Ministries: Industry and Trade, Natural resources and environment, construction, Agriculture and Rural Development, City/Province’s People Committees

4th Quarter, 2009

- Decision of Prime Minister

- Decisions of City/Province’s People Committee

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Construction

Ministries: Agriculture and Rural Development, Natural Resources and Environment

2nd Quarter, 2009

- Decision of Prime Minister

 

Adjust the master plan on developing Vietnam’s urban system by 2025

Ministry of Construction

Ministries: Agriculture and Rural Development, Natural Resources and Environment, Planning and Investment, Home Affairs, City/Province’s People Committees

3rd Quarter, 2009

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Decisions of City/Province’s People Committees

 

Planning on resident quarter in rural areas

Ministry of Construction

Ministries: Agriculture and Rural Development, Natural Resources and Environment, Planning and Investment, City/Province’s People Committees

4th Quarter, 2009

- Decision of Prime Minister

- Decisions of City/Province’s People Committees

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Construction

Ministries: Agriculture and Rural Development, Natural Resources and Environment, Planning and Investment, City/Province’s People Committees

2nd Quarter, 2009

- Decision of Prime Minister

- Decisions of City/Province’s People Committees

 

Review and supplement the planning on irrigation system development

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministries: Planning and Investment, Construct, Trade and Industry, Transport and City/Province’s People Committees

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Decision of Prime Minister

- Decisions of City/Province’s People Committee

 

Planning on usage of rice cultivation land area by 2020, vision by 2030

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministries: Planning and Investment, Natural Resources and Environment, Construct, Transport, Trade and Industry and City/Province’s People Committees

1st Quarter, 2009

- Decision of Prime Minister

- Decisions of City/Province’s People Committee

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Planning on construction and development of military economical inland and maritime areas

Ministry of Defense

Ministries: Agriculture and Rural Development, Planning and Investment, Ethnics Board, City/Province’s People Committees

2nd Quarter, 2009

Decision of Prime Minister

II

NEW ESTABLISHMENT OF NATIONAL TARGET PROGRAMS BY 2020

 

National target program on constructing new rural areas

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministries: Planning and Investment, Finance, Natural Resources and Environment, Transport, Construct, Trade and Industry, Labors, Invalids and Social affairs,  Education, Health, Sports, Ethnics Board, City/Province’s People Committees

2nd Quarter, 2009

- Decision of Prime Minister

 

National target program on adaptation to the climate change

Ministry of Natural resources and environment

Ministries: Agriculture and Rural Development, Science and Technology, Planning and Investment, Finance, National Institute of Science and Natural Resource and related Ministries and Sectors

4th Quarter, 2009

- Decision of Prime Minister

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Program on Training Rural Workforce (in addition to the National target program on  education and training)

Ministry of Education

Ministries: Labors, Invalids and Social affairs, Agriculture and Rural Development, Home Affairs, Health, Planning and Investment, Finance

 

2nd Quarter, 2009

- Decision of Prime Minister

III

FORMULATION OF PROJECTS BY 2020

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministries: Natural Resources and Environment, Science and Technology, Planning and Investment, Finance

1st Quarter, 2009

Decision of Prime Minister

 

Project on forestry preservation and development

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministries: Natural Resources and Environment, Planning and Investment, Finance

2nd Quarter, 2009

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Project on aquaculture development

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministries: Science and Technology, Planning and Investment, Finance, Industry and Trade

2nd Quarter, 2009

Decision of Prime Minister

 

Project on harvesting and preserving aquaculture resource by 2020

Ministry of Agriculture and Rural Development

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2nd Quarter, 2009

Decision of Prime Minister

 

Project on mechanization and risk reduction of cultivation post-harvesting

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministries: Industry and Trade, Planning and Investment,  Finance, Science and Technology

1st Quarter, 2009

Decision of Prime Minister

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Industry and Trade

Ministries: Agriculture and Rural Development, Planning and Investment,  Finance

3rd Quarter, 2009

Decision of Prime Minister

 

Project on developing rural trade

Ministry of Industry and Trade

Ministries: Agriculture and Rural Development, Planning and Investment,  Finance

1st Quarter, 2009

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Project on pilot agriculture insurance

Ministry of Finance

Ministries: Agriculture and Rural Development, Planning and Investment

2nd Quarter, 2009

Decision of Prime Minister

 

Project on developing information network, rural communication (including: telecommunication development, transmit internet to rural areas; concentrated investment on communal culture-post office; demand stipulation and investment mechanism, support the telecom service for isolated areas, frontier and island areas)

Ministry of Information and Communication

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2nd Quarter, 2009

Decision of Prime Minister

 

Project on Protection and Improvement of Rural Environment

Ministry of Natural Resources and Environment

Ministries: Agriculture and Rural Development, Planning and Investment, Finance

2nd Quarter, 2009

Decision of Prime Minister

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Health

Ministries: Planning and Investment, Finance

2nd Quarter, 2009

Decision of Prime Minister

 

Project on rural culture development

Ministry of Culture Sports and Tourism

Ministries: Agriculture and Rural Development, Planning and Investment, Finance, Ethnics Board

2nd Quarter, 2009

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Regulations, policies on sustainable poverty reduction for the areas of high poor rate

Ministry of Labors, Invalids and Social affairs

Ministries: Agriculture and Rural Development, Ethnics Board, Planning and Investment, Finance, City/Province’s People Committees

4th Quarter, 2008

Resolution of the Government

 

Project on supporting the poor on housing in rural areas

Ministry of Construct

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1st Quarter, 2009

Decision of Prime Minister

 

Project on establishing social welfare system for rural residents (in which setting up the minimum living standards for rural residents)

 

Ministry of Labors, Invalids and Social affairs

Ministries: Finance, Agriculture and Rural Development, Planning and Investment

2nd Quarter, 2009

- Decision of Prime Minister

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Project on developing production cooperation between farmer and economic sectors in rural areas (farms, agricultural cooperatives, enterprisers, scientific units, trading associations)

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministries: Finance, Planning and Investment,  Industry and Trade, Natural Resources and Environment, Science and Technology, Farmers Association

4th Quarter, 2009

Decision of Prime Minister

 

Project on developing hi-tech agriculture

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministries: Science and Technology, Planning and Investment, Finance

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Decision of Prime Minister

 

Project on enhancement of researching, application and transferring technology in agriculture and rural areas

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministries: Science and Technology, Planning and Investment, Finance, Industry and Trade, City/Province’s People Committees

 

2nd Quarter, 2009

Decision of Prime Minister

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministries: Agriculture and Rural Development Science and Technology, Planning and Investment, Finance, City/Province’s People Committees

 

1st Quarter, 2009

Decision of Prime Minister

 

Project on agriculture, forestry, fishery extension

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministries: Science and Technology, Planning and Investment, Finance, Home Affairs

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1st Quarter, 2009

Decision of Prime Minister

 

Project on strengthening state management regime on agriculture

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministries: Home Affairs, Planning and Investment, Finance, Science and Technology,  City/Province’s People Committees

4th Quarter, 2009

Resolution of Prime Minister

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministries: Planning and Investment, Finance, Natural Resources and Environment, Science and Technology, Health

2nd Quarter, 2009

Resolution of Prime Minister

 

Policy to encourage officials, intellectual youths to work in rural areas

Ministry of Home Affairs

Ministries: Agriculture and Rural Development, Labors, Invalids and Social affairs, Finance

4th Quarter, 2009

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Review, supplement regulations on investment to stipulate capital on agriculture, rural areas

Ministry of Planning and Investment

Ministries: Justice, Agriculture and Rural Development, Finance

2nd Quarter, 2009

Decision of Prime Minister

 

Revise, supplement Regulations on Law of Land use 2003

Ministry of Natural Resources and Environment

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1st Quarter, 2009

Resolution of Government

 

Regulation on bidding of natural resources exploitation (natural minerals, water, forestry, sea)

Ministry of Natural Resources and Environment

Ministries: Finance, Industry and Trade, Agriculture and Rural Development

2nd Quarter, 2009

Resolution of Government

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.State Bank

Ministries: Agriculture and Rural Development, Planning and Investment,  Industry and Trade, Finance

4th Quarter, 2009

Resolution of Government

 

Amendment of Law on Land Use (according to Resolution’s viewpoints)

Ministry of Natural Resources and Environment

Ministries: Agriculture and Rural Development, Construction, Transport, Industry and Trade, Planning and Investment, Finance, Justice

4th Quarter, 2009

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Amendment of State Budget Law (according to Resolution’s viewpoints)

Ministry of Finance

Ministries: Agriculture and Rural Development, Planning and Investment, Justice

4th Quarter, 2009

Law

 

Formulation of Irrigation Law

Ministry of Agriculture and Rural Development

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1st Quarter, 2009

Law

 

Formulation of Food Security Law

Ministry of Health

Ministries: Agriculture and Rural Development, Industry and Trade, Science and Technology, Justice

4th Quarter, 2009

Law

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministries: Science and Technology, Industry and Trade, Planning and Investment, Natural Resources and Environment, Justice

2010

Law

 

Formulation of Plant Protection and Quarantine Law

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministries: Science and Technology, Industry and Trade, Planning and Investment, Natural Resources and Environment, Health, Justice

2010

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Formulation of Veterinary Law

Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministries: Science and Technology, Industry and Trade, Planning and Investment, Natural Resources and Environment, Health, Justice

2010

Law

 

Amendment of Law on Water Resources

Ministry of Natural Resources and Environment

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2010

Law

 

Betterment of law system on arm forces at communal level

Ministry of Public Security

Ministries: Defense, Agriculture and Rural Development, Home Affairs, Justice

3rd Quarter, 2009

Decision of Prime Minister

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


18.425

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!