Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 109/KH-UBND quản lý công tác thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017

Số hiệu: 109/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 03/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/KH-UBND

Nghệ An, ngày 03 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2017

Thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YỂU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định quy định chi tiết Luật xử lý vi phạm hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức người làm công tác xử lý vi phạm hành chính và nhân dân nhằm bảo đảm trật tự quản lý hành chính và phục vụ đắc lực cho công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính, tội phạm trong thời kỳ mới;

- Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị và thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được quy định tại Điều 17 Luật xử lý vi phạm hành chính và từ Điều 19 đến Điều 25, Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

- Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời bo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

1.1. Rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

1.2. Tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017

1.3. Xây dựng Đề án “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020”

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Quý III/2017

2. Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính

2.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Nghị định sửa đổi Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính sau khi được Chính phủ ban hành, thông qua các hình thức khác nhau, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể, nhằm từng bước củng cố kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Thời gian thực hiện: Năm 2017

2.2. Tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn có liên quan cho các đối tượng là cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại các đơn vị: Phòng Tư pháp, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Công an cấp huyện và một số Chủ tịch UBND, trưởng công an, cán bộ tư pháp hộ tịch cấp xã.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Thời gian thực hiện: Quý III/2017

3. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

3.1. Lĩnh vực trọng tâm kiểm tra

Kiểm tra việc thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của kiểm soát viên thị trường, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thtrường tỉnh Nghệ An và việc thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã tại các đơn vị: Anh Sơn, Thái Hòa, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nam Đàn và thành phố Vinh.

3.2. Nội dung kiểm tra

+ Công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

+ Việc áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

+ Việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về xử lý vi phạm hành chính;

+ Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính.

3.3. Phương thức và đối tượng kiểm tra:

Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, 10 Đội Quản lý thị trường thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và UBND các huyện: Anh Sơn, Thái Hòa, Diễn Châu, Qunh Lưu, Nam Đàn và thành phố Vinh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Công Thương và UBND các huyện được kiểm tra

- Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV/2017

4. Thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện có liên quan thực hiện thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính khi có kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức và cá nhân về việc áp dụng các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức theo quy định tại Điều 22 và khoản 6 Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

5. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về X lý vi phạm hành chính

Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2016 ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính, Thông tư số 13/2016/TT-BTP ngày 30/12/2016 của Bộ Tư pháp Quy định quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính và Kế hoạch số 539/KH-UBND ngày 06/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Nghị định số 20/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Thời gian thực hiện: Năm 2017

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm.

a) Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND cấp huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An việc thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã tại các đơn vị: Anh Sơn, Thái Hòa, Din Châu, Quỳnh Lưu, Nam Đàn và thành phố Vinh.

Tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổng hợp, xây dựng Báo cáo định kỳ về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp đúng thời hạn quy định;

- Dự toán kinh phí phục vụ nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017 gửi Sở Tài chính thẩm định.

b) Sở Công Thương:

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý;

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.

c) Sở Tài chính.

- Thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

d) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

- Phối hợp với Sở Tư pháp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý;

- Định kỳ thống kê, báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành theo đúng thời hạn quy định và các yêu cầu báo cáo đột xuất (nếu có).

đ) UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn;

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn;

- Định kỳ thống kê, báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo đúng thời hạn quy định và các yêu cầu báo cáo đột xuất (nếu có).

2. Chế độ thống kê và Báo cáo.

Các sở, ban, ngành cấp tính; UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc việc thống kê và báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương theo quy định gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo gửi Bộ Tư pháp. Thời hạn báo cáo: đối với báo cáo định kỳ 6 tháng gửi trước ngày 10/4/2017; đối với báo cáo năm 2017 gửi trước ngày 20/10/2017.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì, khó khăn, vướng mắc, kịp thời tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Cục quản lý XLVPHC &TDTHPL, Bộ tư pháp (b/c);
- Chủ tịch, PCT (TTr) UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu VT, TH (Thương).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 109/KH-UBND quản lý công tác thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


806

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.118