Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 217/TB-VPCP ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 và 2012; tiến độ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 217/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 16/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 217/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012; TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ngày 8 tháng 9 năm 2011 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 và kế hoạch năm 2012 của ngành nông nghiệp; tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo Bộ, đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ và đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Từ đầu năm đến nay mặc dù bị ảnh hưởng lớn của tình trạng lạm phát nhưng ngành nông nghiệp vẫn tăng trưởng ổn định, giá trị xuất khẩu tăng khá và tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nông nghiệp trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần ổn định chính trị, xã hội. Những tháng còn lại của năm 2011. Bộ cần tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất và đẩy mạnh phát triển chăn nuôi; chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm, góp phần bình ổn giá cả thị trường nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2011.

2. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tập trung vào các nội dung sau:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới đồng bộ các cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó chú ý đến đặc thù vùng, miền, loại hình sản xuất để xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, bảo đảm khả thi và hiệu quả.

- Xác định lĩnh vực, ngành, nghề ưu tiên, khâu đột phá để tập trung đầu tư giải quyết, nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của ngành nông nghiệp cả nước.

- Xây dựng mô hình cung cấp đầu vào cho ngành nông nghiệp bảo đảm chất lượng hàng hóa, giá cả phù hợp, kịp thời vụ để giúp nông dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.

- Xây dựng chính sách để người dân làm nghề rừng, giữ, bảo vệ và trồng rừng có thu nhập ổn định, làm giàu từ nghề rừng tiến tới xóa bỏ tình trạng phá rừng; chính sách nhằm tiếp tục sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các nông, lâm trường; chính sách để ngư dân bám biển, khai thác thủy sản theo hướng bền vững, góp phần tích cực bảo vệ biển đảo, lãnh thổ quốc gia.

3. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tiến hành sơ kết thực hiện Chương trình, nhằm đánh giá những việc đã làm được và đề xuất, kiến nghị giải pháp đẩy nhanh thực hiện, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Trước mắt là:

- Chuẩn bị cuộc họp toàn thể Ban Chỉ đạo Trung ương trước khi tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình triển khai thực hiện Chương trình, bàn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Chương trình trong năm 2012.

- Rà soát, đánh giá chất lượng công tác quy hoạch nông thôn mới để đảm bảo gắn với quy hoạch ngành, lĩnh vực; quy hoạch phải đảm bảo tính lâu dài và phù hợp với quy hoạch chung của vùng, huyện, tỉnh.

- Các Bộ, ngành báo cáo tiến độ và khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu bổ sung, sửa đổi các cơ chế, chính sách đã ban hành nhưng đến nay không còn phù hợp.

- Nghiên cứu, đánh giá thực tế thực hiện các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia quy định tại Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, nếu có tiêu chí chưa phù hợp thì đề xuất, báo cáo Thủ tướng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước và xã hội cho Chương trình xây dựng nông thôn mới, theo từng thời kỳ và cho cả giai đoạn 2010 - 2020, có tính đến nội dung ưu tiên hỗ trợ làm trước, làm sau.

4. Đi đôi với việc đẩy mạnh sản xuất, cần phối hợp các Bộ, ngành liên quan để thực hiện tốt chương trình đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là nghề nông nghiệp, phải đảm bảo thiết thực, cụ thể theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, hiệu quả, gắn với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

5. Đối với các kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Các đề án, dự án đã trình, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành.

Về các kiến nghị của Bộ như: điều chỉnh cơ chế, chính sách về tài chính; Việc bổ sung một số Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo dõi chuyên trách về Chương trình xây dựng nông thôn mới; việc ưu tiên bố trí vốn cho Chương trình …. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan khác xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan biết.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội Cựu Chiến binh Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 217/TB-VPCP ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 và 2012; tiến độ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.515

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242