Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 505/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 21/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 505/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2010), 20 NĂM TỔ CHỨC GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ VĂN HÓA LIÊN HỢP QUỐC (UNESCO) CÔNG NHẬN HỒ CHÍ MINH LÀ “ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, NHÀ VĂN HÓA KIỆT XUẤT VIỆT NAM” (1990 - 2010)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010), 20 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam” (1990 - 2010), (ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban TWMTTQ Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên BTC Lễ kỷ niệm;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (5b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CẤP NHÀ NƯỚC KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG HAI NĂM 2009 - 2010
Nguyễn Thiện Nhân

 

ĐỀ ÁN

TỔ CHỨC KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2010), 20 NĂM TỔ CHỨC GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ VĂN HÓA LIÊN HỢP QUỐC (UNESCO) CÔNG NHẬN HỒ CHÍ MINH LÀ “ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, NHÀ VĂN HÓA KIỆT XUẤT VIỆT NAM” (1990 - 2010)
(Ban hành theo Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010; Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010 và Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010, Ban Tổ chức cấp Nhà nước lập Đề án Tổ chức kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010), 20 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam)” (1990 - 2010), như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Khẳng định công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; bồi dưỡng, nâng cao nghĩa vụ, trách nhiệm công dân trong giai đoạn mới.

3. Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, sự đồng thuận của xã hội đối với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI.

4. Làm cho đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè và nhân dân thế giới hiểu rõ thêm về thân thế, sự nghiệp, giá trị tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta, góp phần đấu tranh làm thất bại thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

5. Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức chu đáo, thiết thực, mang tính quần chúng sâu rộng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí.

B. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

MỤC 1. LỄ KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2010), 20 NĂM TỔ CHỨC GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ VĂN HÓA LIÊN HỢP QUỐC (UNESCO) CÔNG NHẬN HỒ CHÍ MINH LÀ “ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, NHÀ VĂN HÓA KIỆT XUẤT VIỆT NAM)” (1990 - 2010), TẠI HÀ NỘI (TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP)

I. DANH NGHĨA TỔ CHỨC

- Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Thành phố Hà Nội.

II. QUY MÔ TỔ CHỨC: Cấp Quốc gia

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: từ 07h30, ngày 18 tháng 5 năm 2010.

2. Địa điểm: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Liệt sĩ và Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

IV. CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM

- 07h30: vào Lăng viếng Bác và thắp hương tưởng niệm ở Đài Liệt sĩ;

- 09h00: Chương trình văn nghệ chào mừng tại Lễ kỷ niệm (Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch);

- Chào cờ (quân nhạc cử Quốc ca và tất cả đại biểu cùng hát; tiếp theo là ca khúc “Ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh”). (Đội Nghi lễ, Bộ Quốc phòng);

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: đồng chí Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010;

- Diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm: đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Diễn văn do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh dự thảo, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng thẩm định);

Kết thúc Diễn văn, quân nhạc cử nhạc ca khúc “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”.

- Phát biểu của 01 gương điển hình Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giới thiệu và chuẩn bị bài phát biểu);

Kết thúc bài phát biểu, quân nhạc cử nhạc ca khúc “Thanh niên làm theo lời Bác”.

- Phát biểu của 01 đại diện UNESCO (Bộ Ngoại giao giới thiệu và sơ duyệt bài phát biểu, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng thẩm định);

Kết thúc bài phát biểu, quân nhạc cử nhạc ca khúc “Bài ca Hồ Chí Minh” (The Ballad of Ho Chi Minh).

- Lời bế mạc và cảm ơn: đồng chí Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010.

Quân nhạc cử nhạc ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.

V. THÀNH PHẦN MỜI DỰ LỄ KỶ NIỆM

- Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các đồng chí nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương;

- Đại diện Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân thành phố Hà Nội;

- Khách quốc tế tại Hà Nội;

- Báo chí trong nước và nước ngoài.

VI. BAN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM

1. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức cấp Nhà nước - Trưởng Ban tổ chức;

2. Ông Nguyễn Văn Thạo, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng - Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Nguyễn Bắc Son, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Phó Trưởng ban;

4. Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban;

5. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - Phó Trưởng ban;

6. Ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - thành viên;

7. Ông Nguyễn Văn Quynh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - thành viên;

8. Ông Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an - thành viên;

9. Ông Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính - thành viên;

10. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - thành viên;

11. Ông Đoàn Xuân Hưng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - thành viên;

12. Bà Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế - thành viên;

13. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - thành viên;

14. Ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh - thành viên;

15. Ông Vũ Văn Hiến, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - thành viên;

16. Ông Vũ Văn Hiền, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - thành viên;

17. Ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - thành viên;

18. Ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - thành viên.

VII. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ban Tuyên giáo Trung ương:

- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng thẩm định bài diễn văn khai mạc của Tổng Bí thư do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh dự thảo;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mời đại diện phát biểu tại Lễ kỷ niệm và duyệt nội dung hai bài phát biểu;

- Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền về kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010), 20 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam)” (1990 - 2010), đưa tin Lễ kỷ niệm;

- Cùng các cơ quan hữu quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm, duyệt chương trình văn nghệ, duyệt ma-két trang trí sân khấu Hội trường, khẩu hiệu và trang trí bên ngoài địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm.

2. Văn phòng Trung ương Đảng;

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo Ban Bí thư kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm;

- Đôn đốc các cơ quan chuẩn bị bài diễn văn, tổng hợp ý kiến góp ý và phối hợp với Văn phòng Tổng Bí thư để trình Tổng Bí thư duyệt bài diễn văn khai mạc;

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương duyệt nội dung bài phát biểu của gương điển hình Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và bài phát biểu của đại diện UNESCO;

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan thành lập đoàn và mời đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Bác và thắp hương tưởng niệm tại Đài Liệt sĩ;

- Dự kiến số lượng và cơ cấu đại biểu mời tham dự Lễ kỷ niệm;

- Làm giấy mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương, lão thành cách mạng, đại biểu thành phố Hà Nội;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội bố trí chỗ ngồi cho đại biểu;

- Làm dự trù kinh phí và cấp kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm;

- Phối hợp với Thành ủy Hà Nội đón, bố trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và đại biểu ở nơi xa về dự Lễ kỷ niệm.

3. Ban Tổ chức Trung ương:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng lập danh sách khách mời đại biểu Trung ương, lão thành cách mạng báo cáo Ban Bí thư.

4. Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh:

Dự thảo bài Diễn văn khai mạc của Tổng Bí thư.

5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Là đầu mối phối hợp tổ chức, chuẩn bị Đề án Tổ chức kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010), 20 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam)” (1990 - 2010);

- Điều hành Chương trình Lễ kỷ niệm;

- Chuẩn bị kịch bản chương trình của Ban Tổ chức tại Lễ kỷ niệm (Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch);

- Chuẩn bị chương trình biểu diễn văn nghệ tại Lễ kỷ niệm (Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh);

- Thiết kế ma-két, trang trí sân khấu hội trường và trang trí bên ngoài địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm);

- Xây dựng lịch sơ duyệt Chương trình biểu diễn văn nghệ và tổng duyệt Lễ kỷ niệm, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện (Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

6. Bộ Ngoại giao:

- Chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương dự kiến danh sách khách mời và đại biểu quốc tế dự Lễ kỷ niệm. Bố trí phiên dịch tiếng Anh (dịch cabin) tại buổi Lễ kỷ niệm, chuẩn bị phương án dịch các bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm cung cấp tới các đại biểu liên quan;

- Lựa chọn và mời đại biểu đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội tham dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương duyệt nội dung bài phát biểu;

- Hướng dẫn phóng viên nước ngoài đưa tin về Lễ kỷ niệm.

7. Bộ Công an:

- Xây dựng phương án và chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an ninh cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Lễ kỷ niệm;

- Chỉ đạo lực lượng công an bảo vệ trật tự, an toàn cho khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm, điều khiển giao thông trên các tuyến đường xung quanh địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm.

8. Bộ Y tế:

Phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bố trí bác sĩ, xe cứu thương thường trực tại khu vực Lễ kỷ niệm và Quảng trường Ba Đình.

9. Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tường thuật trực tiếp và đưa tin trước, trong, sau buổi Lễ kỷ niệm;

- Chọn mời các cơ quan báo, đài dự và đưa tin Lễ kỷ niệm; chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình và phát thanh trực tiếp buổi lễ.

10. Bộ Quốc phòng:

- Bố trí lực lượng tiêu binh làm hàng rào danh dự đón khách từ cửa chính vào Hội trường;

- Bố trí quân nhạc phục vụ Lễ kỷ niệm (nhạc chào cờ, nhạc đệm, nhạc bế mạc).

11. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Bảo đảm kinh phí cho việc thực hiện Đề án Tổ chức kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010), 20 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam)” (1990 - 2010);

12. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị lựa chọn, mời đại biểu gương điển hình của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phát biểu và chuẩn bị bài phát biểu.

13. Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

- Lập danh sách khách mời, đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng thành phố Hà Nội;

- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng chuẩn bị thành phần, bố trí chỗ ngồi, số lượng đại biểu dự Lễ kỷ niệm bảo đảm đại diện cho các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, thanh niên, học sinh, sinh viên Thủ đô;

- Phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo Công an Hà Nội bảo đảm an ninh cho buổi lễ; bố trí xe dẫn đường, xe cứu hỏa thường trực tại khu vực Lễ kỷ niệm;

- Phối hợp với Bộ Y tế bố trí bác sĩ, xe cứu thương trực tại khu vực Lễ kỷ niệm để sẵn sàng phục vụ;

- Chủ trì lập phương án và thực hiện tuyên truyền, cổ động trang trí cờ, ánh sáng, panô, khẩu hiệu trên đường phố và các nơi công cộng ở Hà Nội trước, trong, sau ngày tổ chức Lễ kỷ niệm;

- Chuẩn bị Hội trường và phòng đón tiếp đại biểu tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội;

- Bảo đảm âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, màn hình, thiết bị nghe phiên dịch và các điều kiện khác tại Hội trường;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị có liên quan chuẩn bị các công việc cho Lễ kỷ niệm.

14. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam:

Tổ chức truyền hình, phát thanh trực tiếp Lễ kỷ niệm và các hoạt động tại Mục 2 của Đề án.

MỤC 2. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM KHÁC

I. SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THUẬT “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tổ chức Lễ sơ kết Cuộc vận động.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức thực hiện.

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: từ 20h00 đến 22h00, ngày 14 tháng 5 năm 2010;

- Địa điểm: Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

2. Chương trình Lễ sơ kết:

- Chương trình văn nghệ: 60 phút (giao Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam thực hiện);

- Chào cờ;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Báo cáo sơ kết 3 năm Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động;

- Công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng;

- Lời bế mạc và cảm ơn.

3. Thành phần mời dự Lễ sơ kết:

- Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các đồng chí nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương;

- Đại diện Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tầng lớp nhân dân thành phố Hà Nội;

- Khách quốc tế tại Hà Nội;

- Báo chí trong nước và nước ngoài.

4. Phân công trách nhiệm:

a. Ban Tuyên giáo Trung ương:

- Chủ trì tổ chức xét chọn các tác phẩm đạt giải;

- Chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ban Bí thư kế hoạch tổ chức Lễ sơ kết;

- Làm và gửi giấy mời các đại biểu dự Lễ sơ kết;

- Phối hợp cùng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí chỗ ngồi cho đại biểu;

- Điều hành Lễ sơ kết;

- Làm dự trù kinh phí và cấp kinh phí tổ chức Lễ sơ kết.

b. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chuẩn bị chương trình biểu diễn văn nghệ phục vụ Lễ sơ kết;

- Thiết kế ma-két, trang trí sân khấu Hội trường và trang trí bên ngoài địa điểm tổ chức Lễ sơ kết;

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng và thực hiện lịch sơ duyệt và tổng duyệt Lễ sơ kết.

c. Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành, Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục xây dựng lực lượng Bộ Công an:

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức việc xét chọn các tác phẩm đạt giải và tổ chức Lễ sơ kết, trao thưởng.

d. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam:

- Phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức việc xét chọn các tác phẩm đạt giải và tổ chức Lễ sơ kết, trao thưởng;

- Tổ chức truyền hình, phát thanh trực tiếp Lễ sơ kết.

II. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH TRÌNH THEO CHÂN BÁC (CẦU TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP)

Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Tiếng nói Việt Nam và các tỉnh, thành phố có các điểm thuộc cầu truyền hình thực hiện xây dựng chương trình, kịch bản, tổ chức Cầu truyền hình Chương trình “Hành trình theo chân Bác”.

Thời gian: buổi tối, ngày 19 tháng 5 năm 2010.

III. LỄ HỘI LÀNG SEN VÀ LIÊN HOAN TIẾNG HÁT LÀNG SEN

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: từ ngày 15 đến 19 tháng 5 năm 2010;

- Địa điểm tổ chức:

Tại huyện Nam Đàn (Khu di tích Kim Liên, xã Kim Liên, xã Nam Giang và Nhà văn hóa huyện Nam Đàn) và tại thành phố Vinh (Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, Nhà Văn hóa Lao động, Rạp 12/9, Nhà hát Dân ca, Nhà Văn hóa Thiếu nhi Việt Đức, Sân vận động Vinh, Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh).

2. Chủ trì tổ chức và thành phần tham gia:

a. Chủ trì tổ chức: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đồng chủ trì tổ chức.

b. Thành phần tham gia:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Văn hóa cơ sở, Tổng cục Thể dục Thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Điện ảnh, Cục Di sản văn hóa, Văn phòng Bộ và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam);

- Tỉnh Nghệ An (các Sở, Ban, ngành và các huyện, thành phố, thị xã có liên quan);

- Đài Truyền hình Việt Nam;

- 20 đoàn nghệ thuật quần chúng của các tỉnh, thành phố trong cả nước (nơi Bác Hồ đã từng đến);

- Các đoàn võ thuật cổ truyền tham gia thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc năm 2010.

3. Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen và Liên hoan Tiếng hát Làng Sen (Truyền hình trực tiếp):

- Thời gian: buổi tối, từ 20h00 đến 21h30, ngày 15 tháng 5 năm 2010;

- Địa điểm: Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ - thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

- Thành phần mời tham dự: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc Bộ; đại diện Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các Sở, Ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh; đại diện các lực lượng quần chúng tỉnh Nghệ An; các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và tỉnh Nghệ An; các đơn vị tham gia Lễ hội Làng Sen và Liên hoan Tiếng hát Làng Sen;

- Nội dung chương trình (có kịch bản riêng).

4. Phân công trách nhiệm:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch, kịch bản chi tiết và tổ chức thực hiện.

IV. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2010)

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các cơ quan thực hiện theo ý kiến của Ban Bí thư tại Thông báo số 190-TB/TW ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

C. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2010), 20 NĂM TỔ CHỨC GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ VĂN HÓA LIÊN HỢP QUỐC (UNESCO) CÔNG NHẬN HỒ CHÍ MINH LÀ “ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, NHÀ VĂN HÓA KIỆT XUẤT VIỆT NAM)” (1990 - 2010)

1. Ban Tuyên giáo Trung ương:

- Chỉ đạo, định hướng tư tưởng trong Đảng, các tổ chức đoàn thể, trong nhân dân và thông tin đối ngoại;

- Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền về các hoạt động thuộc Đề án này.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ có kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim, trưng bày bảo tàng, tu bổ, tôn tạo di tích … ở Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong cả nước;

- Chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam” và phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức các hội thảo khoa học chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Chỉ đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức Triển lãm những tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Nghệ An;

- Chỉ đạo Ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong cả nước tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa, nghệ thuật, thể thao … chào mừng Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010), 20 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam)” (1990 - 2010).

3. Bộ Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về các hoạt động trong Đề án này, bám sát chủ đề hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

4. Đài Truyền hình Việt Nam:

- Lập kế hoạch tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010), 20 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam)” (1990 - 2010) và các hoạt động trong Đề án này theo nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Xây dựng các chương trình truyền hình tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng và đạo đức Bác Hồ phong phú, hấp dẫn, thiết thực và có tính giáo dục tư tưởng chính trị cao;

- Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh, Truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức Tuần phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Tổ chức truyền hình trực tiếp buổi Lễ kỷ niệm tại Hà Nội sáng ngày 18 tháng 5 năm 2010 và Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen và Liên hoan tiếng hát Làng Sen tại Nghệ An tối ngày 15 tháng 5 năm 2010.

5. Đài Tiếng nói Việt Nam:

- Lập kế hoạch tuyên truyền chào mừng Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010), 20 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam)” (1990 - 2010) và các hoạt động trong Đề án này theo nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Xây dựng các chương trình phát thanh tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng và đạo đức Bác Hồ phong phú, hấp dẫn, thiết thực và có tính giáo dục tư tưởng chính trị cao;

- Xây dựng chương trình Đọc truyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Sáng ngày 18 tháng 5 năm 2010, tổ chức tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh buổi Lễ kỷ niệm tại Hà Nội và lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen và Liên hoan tiếng hát Làng Sen tại Nghệ An tối ngày 15 tháng 5 năm 2010.

6. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

- Chỉ đạo các ngành chức năng của Thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, văn nghệ, thể thao … trên địa bàn thành phố chào mừng Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010), 20 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam)” (1990 - 2010);

- Chỉ đạo việc bảo đảm an ninh, trật tự, giao thông; trang trí cờ, hoa, đèn, khẩu hiệu, băng rôn và các hình thức cổ động khác trên địa bàn thành phố chào mừng Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010), 20 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam)” (1990 - 2010).

7. Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An:

- Tổ chức Đoàn đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường thành phố Vinh dưới danh nghĩa Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An;

- Chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, văn nghệ, thể thao … trên địa bàn tỉnh và tham gia tổ chức Lễ hội Làng Sen và Liên hoan Tiếng hát Làng Sen nhân dịp Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010), 20 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam)” (1990 - 2010);

- Chỉ đạo việc bảo đảm an ninh, trật tự, giao thông; trang trí cờ, hoa, đèn, khẩu hiệu, băng rôn và các hình thức cổ động khác trên địa bàn tỉnh.

8. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tổ chức Lễ kỷ niệm trọng thể, gọn nhẹ, thiết thực; mời đại diện các cơ quan Ban, ngành trong tỉnh, thành phố; đại diện lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình những người có công với Đảng, với cách mạng, đại diện thế hệ trẻ … để bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ quyết tâm phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, biểu dương những người có công, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tại địa phương;

Thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm tại địa phương cần bố trí phù hợp để đồng chí, đồng bào theo dõi được chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tổ chức vào lúc 9h00 ngày 18 tháng 5 năm 2010 tại thành phố Hà Nội;

- Chỉ đạo các ngành chức năng trong tỉnh, thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thể thao, trang trí băng rôn, khẩu hiệu … chào mừng Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010), 20 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam)” (1990 - 2010);

- Tổ chức các cuộc tuyên truyền, hành hương về cội nguồn, thăm các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

D. VỀ KINH PHÍ

Kinh phí Tổ chức kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010), 20 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam)” (1990 - 2010) được quyết toán theo quy mô Đề án được duyệt cho các hoạt động nằm ngoài nguồn kinh phí đã được giao theo Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 505/QĐ-TTg ngày 21/04/2010 phê duyệt Đề án tổ chức kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2010), 20 năm Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam” (1990 - 2010) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.649

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214