Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2218/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 31/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2218/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010;
Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 (ban hành kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban TWMTTQVN;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên BTC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Nhằm bồi dưỡng và phát huy hơn nữa lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X và tiến tới Đại hội XI của Đảng.

2. Yêu cầu:

- Nâng cao nhận thức về Đảng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;

- Khẳng định những thành tựu vĩ đại của dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước; đề cao nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong giai đoạn mới;

- Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống con người Việt Nam; giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài.

B. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2009 – 2010 và Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội năm 2010, Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn tổ chức trong năm 2010 gồm các ngày lễ lớn và các hoạt động như sau:

MỤC 1. KỶ NIỆM CÁC SỰ KIỆN CỦA ĐẤT NƯỚC, CỦA DÂN TỘC

I. KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 – 03/02/2010)

Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng Đề án tổ chức trình Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn phê duyệt, nội dung gồm:

- Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội tổ chức để Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm.

- Tại Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm cấp Nhà nước dưới danh nghĩa Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn tổ chức; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các Bộ, ngành, đoàn thể dự. Tổng Bí thư đọc diễn văn; mời Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội dự.

1. Mít tinh trọng thể cấp Quốc gia:

Cơ quan chỉ đạo: Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn.

Đơn vị thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Trung ương Đảng, thành phố Hà Nội và các Bộ, Ban, ngành liên quan.

Thời gian: ngày 02 tháng 02 năm 2010.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, thành phố Hà Nội.

2. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng tại Trung ương

a) Liên hoan hợp xướng “Những bài ca dâng Đảng” của thanh niên, sinh viên toàn quốc lần thứ I:

Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thời gian chung kết: ngày 10 tháng 01 năm 2010.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

b) Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Những bài ca dâng Đảng” của công chức, viên chức lao động.

Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thời gian chung kết: ngày 15 đến 19 tháng 01 năm 2010.

Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

II. GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG – LỄ HỘI ĐỀN HÙNG NĂM 2010:

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2009 về việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2010.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội; mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể dự lễ dâng hương.

- Các tỉnh, thành phố có di tích, đền thờ Vua Hùng tổ chức nghi thức tưởng niệm theo Hướng dẫn số 796/HD-BVHTTDL ngày 18 tháng 3 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nghi thức tưởng niệm các Vua Hùng trong ngày tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương – ngày 10/3 âm lịch.

Cơ quan chỉ đạo: Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn.

Đơn vị thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, các Bộ, Ban, ngành và địa phương có liên quan.

Thời gian: từ 14 đến 23 tháng 4 năm 2010 (ngày 01 – 10/3 âm lịch năm Canh Dần).

Địa điểm: thành phố Việt Trì, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

III. KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 – 30/4/2010)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng Đề án tổ chức trình Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn phê duyệt, nội dung gồm:

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, thành phố Hà Nội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm;

- Thành ủy, Hội đồng dân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đặt vòng hoa, viếng Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố.

- Tại Hà Nội, tổ chức lễ kỷ niệm cấp Nhà nước dưới danh nghĩa Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước do Ban Tổ chức cấp nhà nước các ngày lễ lớn tổ chức; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể dự; Chủ tịch nước đọc diễn văn; mời Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội dự.

1. Mít tinh trọng thể cấp quốc gia (có kịch bản riêng):

Cơ quan chỉ đạo: Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn

Đơn vị thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội, các Bộ, ban, ngành và địa phương có liên quan.

Thời gian: ngày 29 tháng 4 năm 2010.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

2. Chương trình biểu diễn sử thi nghệ thuật, mừng đất nước thống nhất, mừng Thăng Long – Hà Nội 1000 năm tuổi:

Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Đơn vị phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thời gian: ngày 29 tháng 4 năm 2010.

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

3. Lễ hội thống nhất non sông:

Đơn vị chủ trì: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố và Bộ, ngành liên quan.

Thời gian: Từ 30 tháng 4 đến 01 tháng 5 năm 2010.

Địa điểm: tại cầu Hiền Lương, tỉnh Quảng Trị.

IV. KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 19/5/2010), 20 NĂM TỔ CHỨC GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ VĂN HÓA LIÊN HỢP QUỐC (UNESCO) CÔNG NHẬN HỒ CHÍ MINH LÀ “ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, NHÀ VĂN HÓA KIỆT XUẤT VIỆT NAM” (1990 – 2010).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng Đề án tổ chức trình Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn phê duyệt, nội dung gồm:

- Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ tổ chức để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Tỉnh ủy, Hội đồng dân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đặt vòng hoa tại tượng đài Bác ở Quảng trường 19-5, thành phố Vinh và Khu di tích lịch sử quốc gia Kim Liên;

- Các địa phương có di tích, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức lễ dâng hương;

- Tại Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm cấp Nhà nước dưới danh nghĩa Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước do Ban Tổ chức kỷ niệm cấp nhà nước tổ chức; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các Bộ, ngành, đoàn thể dự. Tổng Bí thư đọc diễn văn; mời Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội dự.

1. Mít tinh trọng thể cấp quốc gia:

Cơ quan chỉ đạo: Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn

Đơn vị thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Trung ương Đảng, thành phố Hà Nội, các Bộ, Ban, ngành có liên quan.

Thời gian: ngày 18 tháng 5 năm 2010.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

2. Chương trình hành trình theo chân Bác (Cầu truyền hình trực tiếp):

Đơn vị tổ chức: Đài Truyền hình Việt Nam.

Đơn vị phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Tiếng nói Việt Nam và các tỉnh, thành phố có liên quan.

Thời gian: ngày 19 tháng 5 năm 2010.

3. Sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động sáng tác Văn học nghệ thuật “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội:

Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đơn vị phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các ngành liên quan.

Thời gian: tháng 5 năm 2010.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

4. Lễ hội Làng Sen và Liên hoan tiếng hát Làng Sen

Đơn vị tổ chức: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Thời gian: ngày 18 đến 20 tháng 5 năm 2010.

Địa điểm: thành phố Vinh, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

V. KỶ NIỆM 65 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 – 19/8/2010), QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM (02/9/1945 – 02/9/2010)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng Đề án tổ chức trình Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn phê duyệt, nội dung gồm:

- Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ tổ chức để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện lãnh đạo các đoàn thể đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm;

- Tại Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm cấp Nhà nước dưới danh nghĩa Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước do Ban Tổ chức cấp nhà nước tổ chức; lãnh đạo Đảng Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các bộ, ngành, đoàn thể dự. Chủ tịch nước đọc diễn văn; mời Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội dự;

- Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ tổ chức để Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chiêu đãi trọng thể tại Phủ Chủ tịch; mời Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội dự;

- Cơ quan đại diện Ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài tổ chức tiếp khách tại trụ sở cơ quan đại diện (hoặc địa điểm thích hợp), mời đại diện chính quyền nước sở tại, đại diện Việt kiều và Đoàn Ngoại giao dự.

1. Mít tinh trọng thể cấp quốc gia:

Cơ quan chỉ đạo: Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn

Đơn vị thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Trung ương Đảng, thành phố Hà Nội và các Bộ, Ban, ngành có liên quan.

Thời gian: ngày 02 tháng 9 năm 2010.

Địa điểm: thành phố Hà Nội.

2. Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 65 năm cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2010) và Quốc khánh 2/9 (02/9/1945 – 02/9/2010) (Cầu truyền hình trực tiếp):

Đơn vị tổ chức thực hiện: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam và các tỉnh, thành phố có liên quan.

Địa điểm: tại các tỉnh, thành phố.

VI. KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ NỘI

Thực hiện theo Chương trình của Ban Chỉ đạo 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

VII. KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930 – 18/11/2010)

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo xây dựng Đề án tổ chức trình Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn phê duyệt.

MỤC 2. KỶ NIỆM NGÀY SINH CỦA CÁC LÃNH TỤ ĐẢNG TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ; PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VÀ TRUYỀN THỐNG NGÀNH

I. KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN LINH (01/7/1915 – 01/7/2010)

Văn phòng Trung ương Đảng xây dựng Đề án tổ chức trình Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn phê duyệt.

II. KỶ NIỆM 140 NĂM NGÀY SINH V.I LÊ NIN (22/4/1870 – 22/4/2010).

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì xây dựng Đề án tổ chức trình Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn phê duyệt, nội dung gồm:

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện lãnh đạo các đoàn thể, lãnh đạo thành phố Hà Nội đặt vòng hoa tại Tượng đài V.I. Lê nin ở Hà Nội;

- Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm; mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể, Đoàn Ngoại giao và các Trưởng đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Hà Nội dự.

III. KỶ NIỆM 190 NĂM NGÀY SINH PH.ĂNGGHEN (28/11/1820 – 28/11/2010).

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng Đề án tổ chức trình Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn phê duyệt.

IV. KỶ NIỆM 80 NĂM XÔ VIẾT – NGHỆ TĨNH (12/9/1930 – 12/9/2010).

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Hà Tĩnh xây dựng Đề án tổ chức trình Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn phê duyệt.

V. KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY NAM KỲ KHỞI NGHĨA (23/11/1940 – 23/11/2010).

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các tỉnh tham gia Nam Kỳ khởi nghĩa xây dựng Đề án tổ chức trình Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn phê duyệt.

VI. KỶ NIỆM 80 NĂM: NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG CẤP ỦY ĐẢNG (18/10/1930 – 18/10/2010), NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG (14/10/1930 – 14/10/2010), NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO (01/8/1930 – 01/8/2010), NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930 – 15/10/2010).

Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương xây dựng Đề án tổ chức trình Ban Tổ chức cấp Nhà nước các các ngày lễ lớn phê duyệt.

VII. KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN (19/8/1945 – 19/8/2010) VÀ 5 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (19/8/2005-19/8/2010)

Bộ Công an xây dựng Đề án tổ chức trình Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn phê duyệt.

VIII. KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930 – 14/10/2010)

Hội Nông dân Việt Nam xây dựng Đề án tổ chức trình Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn phê duyệt.

IX. 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 – 20/10/2010)

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam xây dựng Đề án tổ chức trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

C. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Ngân sách trung ương: Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí kinh phí theo quy mô đề án được duyệt cho các hoạt động nằm ngoài nguồn kinh phí đã giao theo Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

2. Ngân sách địa phương: các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí ngân sách thực hiện các nhiệm vụ của địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010.

3. Nguồn kinh phí xã hội hóa: huy động nguồn lực xã hội tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn tại địa phương, cơ sở.

D. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ban Tổ chức cấp Nhà nước các ngày lễ lớn:

Chỉ đạo các đơn vị xây dựng đề án tổ chức, tiến hành thẩm định đề án, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 – 2010.

2. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch:

Là đơn vị thường trực giúp việc Ban Tổ chức cấp Nhà nước, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ giúp Ban Tổ chức cấp Nhà nước đôn đốc việc xây dựng đề án tổ chức; chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 được giao. Chỉ đạo bảo tồn, tôn tạo các khu di tích lịch sử cách mạng, củng cố, nâng cấp hệ thống bảo tàng, nhà tưởng niệm phục vụ nhân dân.

3. Bộ Ngoại giao:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến bạn bè quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài. Tham gia công tác lễ tân đối ngoại tại các mít tinh kỷ niệm cấp quốc gia được tổ chức.

4. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn và tham gia các hoạt động phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn.

5. Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính:

Bố trí kinh phí và hướng dẫn kịp thời để triển khai các hoạt động

6. Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về các ngày lễ lớn; chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí bố trí thời gian, thời lượng thích hợp để tuyên truyền, đưa tin trước, trong và sau các ngày kỷ niệm.

7. Các tỉnh, thành phố, Bộ, Ban, ngành, đoàn thể:

Phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; tổ chức và hướng dẫn, khuyến khích các tổng công ty, các tập đoàn kinh tế tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng và đối tượng chính sách.

Năm 2010, đất nước tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm lớn. Các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể, tỉnh, thành phố kết hợp tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với các sự kiện và hoạt động lớn của địa phương, đơn vị, khuyến khích các nguồn lực xã hội cùng tham gia; xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 có trọng tâm, trọng điểm, trang trọng, sáng tạo, an toàn, tiết kiệm và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2218/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 phê duyệt kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.508

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14