Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4654/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Thúc đẩy thực hiện Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện” do Tổ chức Dansk Handicap Forbund/Đan Mạch tài trợ của thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 4654/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 16/10/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4654/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN “THÚC ĐẨY THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 01/2019/TT-BLĐTBXH NGÀY 02/01/2019 CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI: QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT DO HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT THỰC HIỆN” DO TỔ CHỨC DANSK HANDICAP FORBUND/ĐAN MẠCH TÀI TRỢ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; số 109/2007/TT-BTC ngày 10/9/2007 quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của thành phố Hà Nội;

Căn cứ ý kiến của các đơn vị: Sở Lao động Thương binh và Xã hội (văn bản số 3111/SLĐTBXH-BTXH ngày 12/8/2020), Công an thành phố Hà Nội (văn bản số 6688/CAHN-ANĐNg ngày 24/8/2020);

Xét đề nghị của Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 05/TTr-HNKT ngày 28/7/2020 và văn bản số 82/HNKT-VP ngày 22/9/2020 của Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội đề nghị phê duyệt tiếp nhận Dự án “Thúc đẩy thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện” do Tổ chức Dansk Handicap Forbund/Đan Mạch tài trợ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 634/BC-KH&ĐT ngày 06/10/2020 về kết quả thẩm định nội dung văn kiện Dự án,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiếp nhận Dự án với những nội dung chủ yếu sau:

- Tên Dự án: Thúc đẩy thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

- Tổ chức tài trợ: Tổ chức Dansk Handicap Forbund/Đan Mạch.

- Chủ Dự án: Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội.

- Thời gian thực hiện Dự án: 07 tháng (kể từ khi Dự án được UBND Thành phố phê duyệt).

- Mục tiêu Dự án: Thúc đẩy thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/1/2019 quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã, phường thực hiện nhằm góp phần tăng tỷ lệ người khuyết tật được thực hiện xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Nội dung chính của Dự án:

+ Tập huấn cho Hội Người khuyết tật cấp quận, huyện và cán bộ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội của UBND cấp huyện về quyền của người khuyết tật và các quy định của pháp luật liên quan đến xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật và Hội Người khuyết tật quận, huyện xây dựng kế hoạch thúc đẩy hội viên thực hiện quyền được xác định mức độ khuyết tật.

+ Xây dựng nhóm nòng cốt vận động người khuyết tật và gia đình người khuyết tật làm xác định mức độ khuyết tật.

+ Khảo sát, thống kê số lượng hội viên người khuyết tật chưa được xác định mức độ khuyết tật tại 5 quận, huyện thí điểm, trong đó có 2 quận nội thành và 3 huyện ngoại thành.

+ Trao đổi về việc triển khai các quy định pháp luật liên quan đến xác định mức độ khuyết tật tại Hà Nội và chia sẻ kinh nghiệm thành công tại 5 quận, huyện thí điểm.

+ Thiết kế và in ấn tờ rơi về nâng cao nhận thức cho người khuyết tật và gia đình người khuyết tật về xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật.

- Địa điểm thực hiện Dự án: Thành phố Hà Nội.

- Tổng giá trị Dự án: 316.000.00VNĐ (ba trăm mười sáu triệu đồng Việt Nam) tương đương 13.656,01USD (mười ba nghìn, sáu trăm năm mươi sáu phảy không một đô la Mỹ) do Tổ chức Dansk Handicap Forbund/Đan Mạch tài trợ không hoàn lại.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố Hà Nội về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung hồ sơ xin tiếp nhận Dự án viện trợ.

- Phối hợp các cấp chính quyền địa phương nơi triển khai Dự án thực hiện Dự án hiệu quả, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan.

- Làm thủ tục xác nhận viện trợ theo quy định.

- Thực hiện báo cáo về tiếp nhận Dự án theo quy định, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn chủ Dự án tiếp nhận Dự án đúng quy định pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chủ Dự án xác nhận viện trợ và các thủ tục tài chính liên quan đến việc tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đúng quy định pháp luật và Thành phố.

4. Công an thành phố Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn việc tiếp nhận và thực hiện Dự án đúng chức năng được giao.

5. Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ Dự án để triển khai tiếp nhận Dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Công an thành phố Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố:
Nguyễn Doãn Toản, Ngô Văn Quý;
- VPUB: các PCVP, KGVX, TKBT, KT, NC;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4654/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Thúc đẩy thực hiện Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện” do Tổ chức Dansk Handicap Forbund/Đan Mạch tài trợ của thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.346

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144