Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3614/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề cương Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 3614/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Phạm Đăng Quyền
Ngày ban hành: 19/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3614/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ CẨM LƯƠNG, HUYỆN CẨM THỦY ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 290-QĐ/TU ngày 27/5/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XVIII ban hành Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Thanh Hóa đến năm 2020; Quyết định số 4437/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu và phát triển ngành dịch vụ tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến 2025; Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 09/02/2015 phê duyệt “Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”; Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 về việc phê duyệt kinh phí thực hiện các đề án, dự án phát triển du lịch Thanh Hóa năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn s 2364/SVHTTDL-NVDL ngày 09/9/2016 về việc phê duyệt Đề cương Đ án “Phát triển loại hình du lịch cộng đồng tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương Đề án “Phát loại hình du lịch cộng đồng tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy đến năm 2025, tm nhìn đến năm 2030” với những nội dung sau:

I. Tên Đề án: Phát loại hình du lịch cộng đồng tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

II. Ch đầu tư: UBND huyện Cẩm Thủy.

III. Nội dung của Đề án

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết lập đề án

2. Căn cứ xây dựng đề án

3. Quy mô và phạm vi nghiên cứu

3.1. Về không gian: Đề án được nghiên cứu trên phạm vi xã Cẩm Lương và phụ cận của huyện Cẩm Thủy.

3.2. Về thời gian: Phân tích và đánh giá thực trạng giai đoạn 2011-2015; nhiệm vụ, giải pháp, định hướng phát triển loại hình cộng đồng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

4. Mục tiêu của Đề án: Phát triển du lịch cộng đồng xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch phong phú và đặc sắc của địa phương, đồng thời gìn giữ, phát huy giá trị các di tích danh thắng, nền văn hóa lâu đời của vùng địa linh nhân kiệt; qua đó, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao đi sống của người dân, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn trong định hướng phát triển kinh tế của xã Cẩm Lương cũng như của huyện Cẩm Thủy và của cả tỉnh.

5. Nhiệm vụ của đề án

- Xác định vị trí, vai trò du lịch cộng đồng xã Cẩm Lương trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cẩm Lương cũng như trong bối cảnh phát triển du lịch Thanh Hóa.

- Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tiềm năng nguồn lực phát triển loại hình du lịch cộng đồng tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy.

- Đánh giá hiện trạng phát triển du lịch cộng đồng tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy.

- Xác định vị trí, quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển du lịch cộng đồng tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy.

- Xây dựng mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại xã Cẩm Lương.

- Đxuất giải pháp triển khai thực hiện.

- Xây dựng danh mục các dự án đầu tư.

Phần thứ nhất

KHÁI QUÁT CÁC ĐIỀU KIỆN, TIỀM NĂNG, THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG XÃ CẨM LƯƠNG, HUYỆN CẨM THỦY

I. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Cẩm Lương

1. Đặc điểm tự nhiên

2. Điều kiện kinh tế - xã hội

II. Tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng xã Cẩm Lương

1. Tài nguyên tự nhiên (Cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái...)

2. Tài nguyên nhân văn (Các truyền thuyết; các di tích lịch sử - văn hóa; các lễ hội truyền thông; phong tục, tập quán, ẩm thực, không gian sống; kiến trúc và mỹ thuật; âm nhạc...)

III. Hiện trạng hoạt động du lịch cộng đồng xã Cẩm Lương

1. Vị trí, vai trò của du lịch cộng đồng Cẩm Lương trong phát triển du lịch của tỉnh và phát triển kinh tế xã hội xã Cẩm Lương và huyện Cẩm Thủy

2. Thực trạng hoạt động du lịch cộng đồng xã Cẩm Lương

2.1. Chỉ tiêu kinh doanh du lịch

2.2. Quy hoạch, đầu tư du lịch

2.3. Các dịch vụ du lịch

2.4. Xúc tiến, qung bá du lịch

2.5. Nguồn nhân lực du lịch

2.6. Quản lý nhà nước về du lịch

3. Hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm

IV. Đánh giá chung về thực trng du lịch dựa vào cộng đng tại Cẩm Lương (Phân tích Swot: Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức)

V. Bài học kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng ti một số địa phương có điều kiện tương đồng

Phần thứ hai

QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ CẨM LƯƠNG, HUYỆN CẨM THỦY

I. Dự báo phát triển kinh tế, xã hội huyện Cẩm Thủy và xã Cẩm Lương

II. Định hướng phát triển loại hình du lịch cộng đồng xã Cẩm Lương và huyện Cẩm Thủy

III. Quan điểm, mục tiêu phát triển

1. Quan điểm phát triển

2. Mục tiêu phát triển

2.1. Mục tiêu chung

2.2. Mục tiêu cụ thể (mục tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường)

IV. Đề xuất mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại xã Cẩm Lương

1. Nguyên tắc xây dựng mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại xã Cẩm Lương.

1.1. Nguyên tắc phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại xã Cẩm Lương

1.2. Nguyên tắc xây dựng mô hình du lịch cộng đồng tại xã Cẩm Lương

2. Quy trình xây dựng và triển khai mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại xã Cẩm Lương

3. Mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại xã Cẩm Lương (cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động).

4. Các sản phẩm dịch vụ du lịch

5. Cơ cấu bố trí các khu chức năng (khu tư vấn đón tiếp khách du lịch; khu dịch vụ: Lưu trú, khu tổ chức dịch vụ ăn uống; bán hàng lưu niệm...)

6. Các nhiệm vụ cần thực hiện chuẩn bị cho công tác đón khách

V. Giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại xã Cẩm Lương

1. Nhóm giải pháp về quy hoạch, đầu tư

2. Nhóm giải pháp về nguồn lực

3. Nhóm giải pháp về phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng

4. Nhóm giải pháp về xúc tiến, quảng bá

5. Nhóm giải pháp đảm bảo môi trường, phát triển bền vững

6. Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

7. Nhóm giải pháp về quản lý nhà nước

VI. Các dự án ưu tiên đầu tư: Tổng hp các dự án, kinh phí, lộ trình triển khai, nguồn kinh phí.

Phần th ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

IV. Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2017.

Điều 2. Giao UBND huyện Cẩm Thủy chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan, xây dựng Đán “Phát triển loại hình du lịch cộng đồng tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định; gửi Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch thẩm định; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời, lập dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính để thẩm định.

Sở Tài chính căn cứ Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Chtịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí thực hiện các đề án, dự án phát triển du lịch Thanh Hóa năm 2016 và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan; thẩm định dự toán kinh phí xây dựng Đề án; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Cm Thủy và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ (để t/h);
- Chủ tịch UBND tnh (để b/c);
- PCT
UBND tnh Phạm Đăng Quyền (để b/c);
- Lưu: VT, KTTC(V
A26673).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3614/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề cương Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng tại xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


976

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69