Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3413/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 3413/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 30/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3413/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “TOÀN TỈNH CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013;

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 06/12/2013 của Tỉnh ủy về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013 -2020;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại Tờ trình số 639/TTr-TT.HĐTĐKT ngày 30/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận
- Văn phòng Chính phủ; Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ, Bộ NN và PTNT;
- Hội đồng TĐKT Trung ương;
- Ban TĐKT Trung ương;
- TT Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo XDNTM tỉnh;
- Như Điều 2;
- Sở Nội vụ (05 bản);
- LĐVP, Phòng NC-NgV;
- Lưu: VT.(H23)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “TOÀN TỈNH CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)

Thực hiện Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 06/12/2013 của Tỉnh ủy về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013 - 2020.

Để phong trào thi đua được triển khai rộng khắp và đạt kết quả toàn diện trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước;

- Tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2020 có 50% số xã trên toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, số xã còn lại đảm bảo đạt 30 - 50% số tiêu chí trở lên trong tổng số tiêu chí. Mỗi huyện, thị xã có ít nhất 02 đơn vị cấp xã đạt chuẩn nông thôn mới; góp phần cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn.

2. Yêu cầu:

- Việc thực hiện phong trào thi đua phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, các cấp trong suốt giai đoạn từ nay đến 2020;

- Phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cấp cơ sở, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn ở địa phương, cơ sở; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân;

- Việc công nhận, biểu dương, khen thưởng các huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới phải thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy Phong trào thi đua, tránh chạy theo thành tích;

- Đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành tổng kết Phong trào thi đua; đồng thời khen thưởng và bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tiếp tục phát động, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn, trong đó chú trọng;

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh trong việc xây dựng nông thôn mới, phù hợp với địa phương và đối tượng dân cư;

- Huy động các tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia, đóng góp công sức, phát huy nội lực, tăng cường hoạt động xã hội hóa xây dựng nông thôn mới;

- Lắng nghe, tập hợp ý kiến của nhân dân; Tuyên truyền, vận động củng cố, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới;

- Từng cấp phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt chuẩn.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể nhân dân vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các cụm, khối thi đua tỉnh căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua.

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua.

3. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, tránh hình thức, lãng phí.

4. Năm 2018, Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết giai đoạn II, đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện và tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2020.

IV. TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn thi đua:

a) Đối với các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh:

- Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền;

- Tích cực nghiên cứu để kịp thời điều chỉnh các văn bản hướng dẫn và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy xây dựng nông thôn mới;

- Đăng ký và tham gia chỉ đạo, hỗ trợ (có địa chỉ cụ thể) đối với địa phương xây dựng nông thôn mới. Sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh đăng ký hỗ trợ ít nhất 01 xã;

- Các sở, ban, ngành là Thành viên trong Ban Chỉ đạo được phân công từng địa bàn và chịu trách nhiệm từng tiêu chí phải làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình tại Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Bình Phước.

b) Đối với cấp huyện:

- Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, có mức tăng trưởng tiêu chí bình quân/xã và kết quả nâng chất lượng tiêu chí cao nhất trong tỉnh;

- Là đơn vị tiêu biểu trong nỗ lực phấn đấu xây dựng nông thôn mới của tỉnh;

- Không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới;

- Xây dựng và triển khai có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; có nhiều cách làm hay, sáng tạo; đề ra nội dung, giải pháp sát, đúng, phù hợp với tình hình và điều kiện của địa phương;

- Có kế hoạch thi đua hàng năm, tổ chức phát động các xã đăng ký thi đua và đăng ký thi đua với Ban Chỉ đạo tỉnh;

- Linh động lựa chọn những tiêu chí có tính đột phá để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện; kịp thời hỗ trợ và xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở các xã, hàng năm thực hiện đạt và vượt kế hoạch do Ban Chỉ đạo tỉnh đề ra;

- Chấp hành tốt công tác thông tin, báo cáo (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và đột xuất) theo quy định;

- Đến năm 2020, huyện, thị có số xã được UBND tỉnh chọn để tập trung chỉ đạo (theo Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh) phải đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. Đồng thời, tăng cao tỷ lệ đạt các tiêu chí nông thôn mới của các xã còn lại.

c) Đối với cấp xã:

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới và là xã tiêu biểu trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới của huyện, thị xã;

- Xã đặc biệt khó khăn, có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới: Là xã đặc biệt khó khăn có mức tăng mới 10 tiêu chí trở lên trong giai đoạn 2016 - 2020 (trong đó có tiêu chí thu nhập và giảm nghèo);

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh, có kết quả nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới toàn diện, nổi bật;

- Huy động được sự tham gia của đông đảo nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, xã hội và các nguồn lực khác vào xây dựng nông thôn mới;

- Không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

d) Đối với các doanh nghiệp:

- Có đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới;

- Có liên kết, phối hợp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn nông thôn.

đ) Đối với cá nhân:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (nông dân, công nhân, hội viên,...) nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới;

- Hộ dân cư tích cực xây dựng, tham gia hiến đất, hiến tài sản, góp công, cải tạo nơi ở (nhà, công trình vệ sinh, ao vườn, tường rào, cổng ngõ...) xanh, sạch, đẹp tiêu biểu, giữ vệ sinh môi trường, sản xuất giỏi, có thu nhập khá và giúp đỡ cộng đồng trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

e) Đối tượng khác: Các tổ chức quốc tế, các hội, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, cá nhân ở trong và ngoài tỉnh, người Việt Nam định cư ở nước ngoài... có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng nông thôn mới; sản xuất, kinh doanh giỏi, có thu nhập cao và giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

2. Hình thức khen thưởng:

a) Khen thưởng hàng năm:

- Tặng thưởng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 huyện, thị xã và 02 đơn vị cấp xã tiêu biểu dẫn đầu toàn tỉnh trong Phong trào thi đua.

- Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 huyện, thị xã. Mỗi huyện, thị xã trong tỉnh xét chọn 01 xã tiêu biểu và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua.

- Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 05 tập thể và 10 cá nhân thuộc các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, khen thưởng.

Mức thưởng được thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

b) Khen thưởng tổng kết giai đoạn 2016 - 2020:

- Đề nghị Trung ương khen thưởng: Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét chọn đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng:

+ Huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới.

+ 05% số xã của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (trừ các xã đạt chuẩn nông thôn mới đã được khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015).

+ 05% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

+ Xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới.

+ 02 đến 03 cá nhân tiêu biểu (là cán bộ trực tiếp chỉ đạo và thực hiện xây dựng nông thôn mới các cấp, người dân có nhiều đóng góp, người nông dân có phát minh sáng chế, doanh nhân tiêu biểu,...) trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Mức thưởng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

- Khen thưởng của tỉnh:

+ Xét tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 huyện, thị xã tiêu biểu đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Xét tặng thưởng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 xã tiêu biểu đạt chuẩn nông thôn mới và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

+ Xét tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 01 xã chưa đạt đủ 19 tiêu chí nhưng tiêu biểu nỗ lực vượt bậc trong xây dựng nông thôn mới.

+ Mỗi sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và mỗi huyện, thị xã lựa chọn 01 tập thể, 02 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong Phong trào thi đua để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng Bằng khen. Mức khen thưởng thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

+ Mỗi huyện, thị xã chọn 01 doanh nghiệp tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng Bằng khen. Mức khen thưởng thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

+ Mỗi huyện, thị xã xét chọn 01 hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào thi đua tại địa phương để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng Bằng khen. Mức khen thưởng thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

Kinh phí bố trí cho khen thưởng của tỉnh được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai Phong trào thi đua trong tháng 02 năm 2017.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí quy định tiêu chuẩn xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong tháng 02 năm 2017.

3. Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết Phong trào thi đua vào năm 2018 và tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2020

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xây dựng kế hoạch, đề ra các nội dung, biện pháp tổ chức phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới phù hợp với ngành và địa phương.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh được phân công phụ trách từng tiêu chí nông thôn mới phối hợp với UBND các huyện, thị xã chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới đảm bảo nội dung, chất lượng, hiệu quả và tiến độ.

3. Các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể có trách nhiệm tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, kịp thời phát hiện đề xuất khen thưởng và nhân điển hình tiên tiến trong phạm vi tỉnh.

4. Hàng năm, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua về Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh triển khai, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này, hàng năm báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần chỉnh sửa, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn, các sở, ban ngành, địa phương báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3413/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


402
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6