Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 332/QĐ-TTg năm 2008 phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 19 cá nhân thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 332/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 27/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 332/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Tờ trình số 275/TTr-BTTTT ngày 23 tháng 01 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 280/TTr-BTĐKT ngày 10 tháng 3 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 19 cá nhân thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào Thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
-
Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b). Mai (10b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

19 CÁ NHÂN ĐƯỢC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA TOÀN QUỐC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 332/QĐ-TTg ngày 27/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Ông Vũ Tuấn Hùng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

02. Ông Đỗ Ngọc Bình, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

03. Ông Bùi Đình Khoan, Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Bình, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

04. Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Bưu điện tỉnh Hải Dương, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

05. Ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Bưu điện tỉnh Hưng Yên, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

06. Ông Nguyễn Văn Thức, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Hòa Bình, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

07. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chánh Văn phòng Bưu điện thành phố Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

08. Ông Phạm Hào, Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

09. Ông Trần Mỹ Sơn, Giám đốc Bưu điện tỉnh Lâm Đồng, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

10. Ông Lê Ngọc Đức, Giám đốc Bưu điện tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

11. Ông Hoàng Văn Tùng, Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Bình, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

12. Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Giám đốc Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

13. Ông Hoàng Văn Toàn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Viễn thông khu vực II thuộc Công ty Dịch vụ Viễn thông, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

14. Ông Hồ Đức Thắng, Phó Giám đốc Công ty Điện toán và Truyền số liệu, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

15. Ông Dương Văn Triều, Giám đốc Công ty Viễn thông liên tỉnh, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

16. Ông Nguyễn Hữu Khánh, Giám đốc Công ty Viễn thông quốc tế, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

17. Ông Nguyễn Văn Dình, Giám đốc Công ty Viễn thông quốc tế, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

18.Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc Bưu điện tỉnh Kiên Giang, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông;

19. Ông Võ Hòa Bình, Phó Giám đốc Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 332/QĐ-TTg năm 2008 phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 19 cá nhân thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.070
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68