Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2210/QĐ-UBND 2022 nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị định 116/2021/NĐ-CP Vĩnh Long

Số hiệu: 2210/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 28/10/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2210/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 28 tháng 10 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2021/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác xác nhận tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021;

Căn cứ Công văn số 332/LĐTBXH-PCTNXH ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 252/TTr-SLĐTBXH ngày 24 tháng 10 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đúng theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- Cục PCTNXH;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Công an tỉnh (PV01, PC04);
- CVP, PCVP. UBND tỉnh;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Ban TCDNC, VH-XH;
- Lưu: VT, 2.02.06.

CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

KẾ HOẠCH

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2021/NĐ- CP NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Kèm theo Quyết định số: 2210/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh việc tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Nhân dân về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy phù hợp với quy định của pháp luật và chủ trương đổi mới công tác cai nghiện ma túy trong tình hình hiện nay; từng bước làm giảm tình trạng tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo tổ chức, thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và địa phương về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Tập trung triển khai thực hiện Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác xác nhận tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, Công văn số 332/LĐTBXH-PCTNXH ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, Công văn số 5548/UBND-TCDNC ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Xác định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được phân công đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương để kịp thời tham mưu và phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo có liên quan trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục quán triệt các nội dung Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ đến các cấp, các ngành, đoàn thể và cơ quan, đơn vị liên quan nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, đảm bảo hiệu quả trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy bằng các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng tại địa bàn dân cư, trường học, khu công nghiệp, cơ sở cai nghiện ma túy,... nhằm nâng cao nhận thức người dân để thực hiện tốt công tác dự phòng nghiện ma túy, cai nghiện ma túy, từng bước kéo giảm số người sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy trong cộng đồng.

3. Thường xuyên tổ chức nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp đảm bảo thực hiện tốt công tác xác định tình trạng nghiện, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

4. Đẩy mạnh công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy; tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý và giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

5. Tích cực vận động người nghiện ma túy tự nguyện đăng ký hình thức cai nghiện phù hợp; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; khuyến khích các doanh nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện; huy động sự tham gia, đóng góp của người dân, gia đình người nghiện và cộng đồng cho công tác cai nghiện ma túy.

6. Thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng người sử dụng, người nghiện ma túy trên địa bàn, đề ra các giải pháp và xây dựng kế hoạch cai nghiện ma túy phù hợp; đẩy mạnh công tác đấu tranh triệt xóa các tụ điểm tệ nạn ma túy, các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh không có tệ nạn ma túy.

7. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện tốt quy trình cai nghiện, không ngừng nâng cao chất lượng cai nghiện, hạn chế tình trạng tái nghiện. Định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan, điều chỉnh nội dung, biện pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy định cơ chế, chính sách về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy theo đúng quy định của pháp luật có liên quan phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố, cơ sở cai nghiện công lập phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chặt chẽ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện; biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; đồng thời, phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo định kỳ, tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ và các quy định có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy; biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn việc thành lập, tổ chức hoạt động, thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

- Triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; thực hiện chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy đúng theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo cơ sở cai nghiện ma túy thực hiện các nhiệm vụ:

+ Rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực tại cơ sở để đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, đảm bảo cho việc tiếp nhận, quản lý, cai nghiện, giáo dục văn hóa, giáo dục nghề nghiệp cho người nghiện ma túy theo quy định hiện hành, đảm bảo an ninh, an toàn tại cơ sở.

+ Xây dựng quy chế quản lý học viên, quy trình cai nghiện ma túy đối với các đối tượng cai nghiện ma túy tại cơ sở; thực hiện các chế độ, chính sách cho người cai nghiện ma túy tại cơ sở theo quy định. Thực hiện các biểu mẫu hồ sơ trong việc tiếp nhận, quản lý, cai nghiện và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho người hoàn thành cai nghiện ma túy theo quy định Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng quy mô cơ sở cai nghiện ma túy từ 200 học viên đến 500 học viên, đáp ứng việc tiếp nhận và điều trị nghiện tại cơ sở; hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng theo quy định Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

+ Hằng năm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, lập dự toán kinh phí thực hiện công tác cai nghiện ma túy trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Công an tỉnh

- Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan Công an các cấp trong việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp tổ chức đưa người đã có quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; truy tìm đối tượng bỏ trốn theo quy định; phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc khi có yêu cầu; phối hợp thực hiện công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác bảo vệ, sử dụng công cụ hỗ trợ, áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm quy chế, nội quy của người cai nghiện, cấp giấy chứng nhận cho lực lượng bảo vệ của các cơ sở cai nghiện ma túy theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng tình hình người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn để đề ra các giải pháp, xây dựng kế hoạch cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện phù hợp với tình hình thực tế.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế chỉ đạo thực hiện các biện pháp cai nghiện ma túy, xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc theo đúng quy định; làm tốt công tác quản lý sau cai, quản lý giáo dục người nghiện tại địa bàn tỉnh nhất là các đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, “loạn thần”, không để xảy ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự xã hội; đặc biệt chú trọng đến việc bảo đảm các quyền của trẻ em khi áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc.

3. Sở Y tế

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các cấp về xác định tình trạng nghiện ma túy, chẩn đoán người nghiện ma túy, điều trị hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy.

- Kịp thời công bố các cơ sở y tế đủ điều kiện được xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc phòng, chống dịch bệnh; khám, chữa bệnh và khám sức khỏe định kỳ cho người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn xác định tình trạng nghiện ma túy đối với các cơ sở y tế, cơ sở cai nghiện ma túy; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc tổ chức dạy và học văn hóa cho người đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hướng dẫn, kiểm tra chất lượng học tập, tổ chức thi và cấp văn bằng, chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp tương ứng với chương trình học cho người cai nghiện; thực hiện các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với người sau cai nghiện ma túy theo quy định.

5. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện vào dự toán ngân sách hàng năm theo phân cấp quản lý để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

6. Sở Nội vụ

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo các cấp theo chức năng chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn về cai nghiện ma túy và các cơ quan liên quan cùng cấp hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân tôn giáo tham gia hoạt động cai nghiện ma túy theo quy định.

7. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thực hiện các quy định về cai nghiện bắt buộc phù hợp với quy định hiện hành.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các đơn vị có liên quan

Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền và các ban, ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng địa bàn trong sạch, tham gia giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tìm kiếm việc làm, tái hòa nhập cộng đồng và dự phòng tái nghiện.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương; tổ chức phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, các quy định có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn và Nhân dân trên địa bàn; đăng tải trên trang thông tin điện tử, tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh địa phương hoặc các hình thức phù hợp khác phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với Công an cùng cấp và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Thực hiện việc công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn. Căn cứ vào nhu cầu cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế địa phương, thực hiện việc đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; bố trí nguồn lực cho đơn vị sự nghiệp công lập được lựa chọn để đặt hàng, giao nhiệm vụ và niêm yết công khai danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập tại trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn đúng theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, người sau cai nghiện ma túy; hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện.

- Hằng năm, bố trí kinh phí cho việc tổ chức thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; kinh phí hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thực hiện các nội dung sau:

+ Bố trí địa điểm, nhân sự tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn việc đăng ký cai nghiện tự nguyện; quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; cấp Giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

+ Thực hiện lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, quản lý người nghiện trong quá trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định.

+ Phân công người thực hiện nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương hỗ trợ thực hiện công tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy.

+ Chỉ đạo Công an các xã, phường, thị trấn phân công cán bộ phối hợp với gia đình trực tiếp đến nhận bàn giao người đã hoàn thành cai nghiện tại cơ sở cai nghiện; lập hồ sơ đối tượng, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để người sau cai nghiện ma túy ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện; thực hiện chế độ phối hợp trong công tác thống kê, báo cáo số liệu về cai nghiện ma túy, quản lý và hỗ trợ sau cai nghiện ma túy theo quy định.

+ Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện việc lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm quán triệt, tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; định kỳ hằng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo đúng theo quy định.

2. Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước; bố trí trong kinh phí hoạt động các chương trình, đề án có liên quan hằng năm đã được giao trong dự toán của ngành, địa phương; nguồn thu hợp pháp khác theo quy định pháp luật hiện hành.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2210/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 về Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác thực hiện Nghị định 116/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.359

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!