Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 217/QĐ-TCDL năm 2009 hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia về phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Số hiệu: 217/QĐ-TCDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Du lịch Người ký: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày ban hành: 15/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
TỔNG CỤC DU LỊCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 217/QĐ-TCDL

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ PHÂN LOẠI, XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH

Căn cứ Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 736/2009/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia về Du lịch và các dịch vụ có liên quan; 
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khách sạn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia trong hoạt động phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, gồm các tiêu chuẩn sau:

1. TCVN 4391:2009 Khách sạn - Xếp hạng;

2. TCVN 7795:2009 Biệt thự du lịch - Xếp hạng;

3. TCVN 7796:2009 Tiêu chuẩn Bãi cắm trại du lịch;

4. TCVN 7797:2009 Làng du lịch - Xếp hạng;

5. TCVN 7798:2009 Căn hộ du lịch - Xếp hạng;

6. TCVN 7799:2009 Tiêu chuẩn nhà nghỉ du lịch;

7. TCVN 7800:2009 Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ của Tổng cục Du lịch và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc các cơ sở lưu trú du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ VHTTDL (để b/c);
- Vụ Pháp chế Bộ VHTTDL;
- Thanh tra Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, TCDL (400).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Tuấn

 

HƯỚNG DẪN

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ PHÂN LOẠI, XẾP HẠNG CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 217/QĐ-TCDL ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch)

1. Mục đích và phạm vi áp dụng

1.1. Hướng dẫn này quy định một số tiêu chí bắt buộc khi sử dụng Tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số 736/2009/QĐ-BKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2009 để đánh giá, phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch. Các Tiêu chuẩn Quốc gia được sử dụng gồm:

- TCVN 4391:2009 Khách sạn - Xếp hạng;

- TCVN 7795:2009 Biệt thự du lịch - Xếp hạng;

- TCVN 7796:2009 Tiêu chuẩn Bãi cắm trại du lịch;

- TCVN 7797:2009 Làng du lịch - Xếp hạng;

- TCVN 7798:2009 Căn hộ du lịch - Xếp hạng;

- TCVN 7799:2009 Tiêu chuẩn nhà nghỉ du lịch;

- TCVN 7800:2009 Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

1.2. Hướng dẫn này áp dụng để xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam theo quy định tại Mục 2, Phần II Tiêu chí phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Nội dung quy định đối với từng loại cơ sở lưu trú du lịch

Các tiêu chí cụ thể trong từng mục sau đây là những tiêu chí bắt buộc phải có khi đánh giá, tính điểm để phân loại, xếp hạng từng loại cơ sở lưu trú du lịch.

2.1. TCVN 4391:2009 Khách sạn - Xếp hạng

Phụ lục B: Phương pháp đánh giá xếp hạng khách sạn

- Quy mô buồng ngủ (mục 1.3)

- Số lượng nhà hàng, quầy bar (mục 1.8)

- Số lượng phòng hội nghị, hội thảo (mục 1.11)

- Chất lượng trang thiết bị, bài trí, trang trí (mục 2.1)

- Dịch vụ và mức độ phục vụ (mục 3)

- Người quản lý và nhân viên phục vụ (mục 4).

2.2. TCVN 7795:2009 Biệt thự du lịch - Xếp hạng

Phụ lục B: Phương pháp đánh giá xếp hạng biệt thự du lịch

- Tổ chức không gian trong một biệt thự (mục 1.4)

- Chất lượng trang thiết bị, tiện nghi (mục 2.1)

- Dịch vụ và mức độ phục vụ (mục 3)

- Người quản lý và nhân viên phục vụ (mục 4).

2.3. TCVN 7796:2009 Tiêu chuẩn Bãi cắm trại du lịch

Phụ lục B: Phương pháp đánh giá bãi cắm trại du lịch

- Tổ chức không gian, các phân khu chức năng (mục 1.2, mục 1.3)

- Yêu cầu chung về trang thiết bị, tiện nghi (mục 2.1)

- Dịch vụ và mức độ phục vụ (mục 3)

- Người quản lý và nhân viên phục vụ (mục 4).

2.4. TCVN 7797:2009 Làng du lịch - Xếp hạng

Phụ lục B: Phương pháp đánh giá xếp hạng làng du lịch

- Quy mô buồng ngủ (mục 1.3)

- Số lượng nhà hàng, quầy bar (mục 1.6)

- Số lượng phòng họp, phòng hội thảo, phòng hội nghị (mục 1.8)

- Chất lượng trang thiết bị (mục 2.1)

- Dịch vụ và mức độ phục vụ (mục 3)

- Người quản lý và nhân viên phục vụ (mục 4).

2.5. TCVN 7798:2009 Căn hộ du lịch - Xếp hạng

Phụ lục B: Phương pháp đánh giá xếp hạng căn hộ du lịch

- Quy mô một căn hộ du lịch (mục 1.4)

- Chất lượng trang thiết bị, tiện nghi (mục 2.1)

- Dịch vụ và mức độ phục vụ (mục 3)

- Người quản lý và nhân viên phục vụ (mục 4).

2.6. TCVN 7799:2009 Tiêu chuẩn nhà nghỉ du lịch

Phụ lục B: Phương pháp đánh giá nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch

- Nhà hàng, bar (mục 1.2.4 quy định đối với nhà nghỉ có từ 10 phòng trở lên)

- Chất lượng trang thiết bị, tiện nghi (mục 2.1)

- Dịch vụ và mức độ phục vụ (mục 3)

- Người quản lý và nhân viên phục vụ (mục 4).

2.7. TCVN 7800:2009 Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

Phụ lục B: Phương pháp đánh giá nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

- Trang thiết bị, tiện nghi phòng ngủ (mục 3.2)

- Dịch vụ và mức độ phục vụ (mục 4)

Người quản lý và nhân viên phục vụ (mục 5).

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 217/QĐ-TCDL năm 2009 hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia về phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.735
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6