Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 20/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Huyện Bình Chánh Người ký: Trần Trọng Tuấn
Ngày ban hành: 27/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 20/2011/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 27 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG KHI THÔI VIỆC ĐỐI VỚI TRƯỞNG (PHÓ) ẤP, KHU PHỐ; TỔ TRƯỞNG (TỔ PHÓ) TỔ NHÂN DÂN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH CHÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thôn và Tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, tổ nhân dân; Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, khu phố; Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố;

Căn cứ Thông báo kết luận số 254-TB/HU ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thống nhất chủ trương giải quyết chế độ khen thưởng khi thôi việc đối với Trưởng (Phó) ấp, khu phố; Tổ trưởng (Tổ phó) Tổ nhân dân, Tổ dân phố;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ, tại Tờ trình số 528/TTr-NV ngày 06 tháng 10 năm 2011 và Tờ trình số 557/TTr-NV ngày 19 tháng 10 năm 2011 và Báo cáo thẩm định số 435/BC-TP ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Trưởng Phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc khen thưởng khi thôi việc đối với Trưởng (Phó) ấp, khu phố; Tổ trưởng (Tổ phó) Tổ nhân dân, Tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Trọng Tuấn

 

QUY ĐỊNH

VỀ KHEN THƯỞNG KHI THÔI VIỆC ĐỐI VỚI TRƯỞNG (PHÓ) ẤP, KHU PHỐ; TỔ TRƯỞNG (TỔ PHÓ) TỔ NHÂN DÂN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

Nhằm kịp thời động viên, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng chính trị ở cơ sở, an tâm công tác, cống hiến, gắn bó với công việc, nâng cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Quy định về việc khen thưởng khi thôi việc đối với Trưởng (Phó) ấp, khu phố; Tổ trưởng (Tổ phó) Tổ nhân dân, Tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Chánh, như sau:

I. Chương I

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, TIÊU CHUẨN VÀ HÌNH THỰC KHEN THƯỞNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ khen thưởng đối với Trưởng (Phó) ấp, khu phố; Tổ trưởng (Tổ phó) Tổ nhân dân, Tổ dân phố khi thôi việc, vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khách quan khác, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Quy định này không áp dụng đối với Trưởng (Phó) ấp, khu phố; Tổ trưởng (Tổ phó) Tổ nhân dân, Tổ dân phố nghỉ việc khi hết nhiệm kỳ công tác, do bầu cử lại không đạt, không tái cử.

Điều 2. Điều kiện, tiêu chuẩn

1. Có thời gian công tác liên tục tại ấp (khu phố), tổ nhân dân (tổ dân phố) từ 05 năm liên tục trở lên;

2. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; cùng gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước;

3. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

4. Thôi việc vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khách quan khác, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Hình thức khen thưởng

Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh (kèm theo tiền thưởng theo qui định).

II. Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT KHEN THƯỞNG

Điều 4. Trình tự, thủ tục

1. Trưởng (Phó) ấp, khu phố; Tổ trưởng (Tổ phó) Tổ nhân dân, Tổ dân phố nộp hồ sơ có liên quan (tại khoản 1 và 2, Điều 5, Chương II của Quy định này) cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;

2. Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 2, Chương I Quy định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có văn bản kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện (thông qua Phòng Nội vụ) khen thưởng theo qui định.

Điều 5. Hồ sơ đề nghị xét khen thưởng

1. Đơn xin thôi giữ nhiệm vụ của Trưởng (Phó) ấp, khu phố; Tổ trưởng (Tổ phó) Tổ nhân dân, Tổ dân phố;

2. Các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn công nhận làm nhiệm vụ Trưởng (Phó) ấp, khu phố; Tổ trưởng (Tổ phó) Tổ nhân dân, Tổ dân phố;

3. Văn bản của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đề nghị xem xét, khen thưởng theo qui định. Trong văn bản kiến nghị, cần ghi rõ thời gian công tác, kết quả thực hiện nhiệm vụ, thành tích đạt được theo từng năm đề nghị khen thưởng;

4. Tờ trình của Phòng Nội vụ đề xuất khen thưởng.

III. Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Phân công tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức quán triệt Quy định này đến Trưởng (Phó) ấp, khu phố; Tổ trưởng (Tổ phó) Tổ nhân dân, Tổ dân phố về điều kiện tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và hồ sơ đề nghị khen thưởng.

2. Giao Phòng Nội vụ thực hiện các nội dung sau:

a) Theo dõi, hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng theo Quy định này; đồng thời trực tiếp tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng;

b) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện ban hành Quyết định khen thưởng theo qui định.

3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện bổ sung phần kinh phí khen thưởng này trong Dự toán kinh phí khen thưởng hàng năm của Huyện theo qui định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2011/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 về Quy định việc khen thưởng khi thôi việc đối với Trưởng (Phó) ấp, khu phố; Tổ trưởng (Tổ phó) Tổ nhân dân, Tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.096

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!