Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 195/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh
Ngày ban hành: 09/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 195/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ CÔNG TÁC PHỤ NỮ THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2009 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phân công như sau:

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NỮ

1. Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ nữ cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia đào tạo, bồi dưỡng mang theo con dưới ba mươi sáu tháng tuổi.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài chính.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2010.

- Sản phẩm: Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính.

2. Hướng dẫn thực hiện chính sách đào tạo đặc biệt đối với nữ cán bộ công tác ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, là dân tộc thiểu số, cán bộ nữ đi học trong thời gian đang nuôi con nhỏ.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban Dân tộc; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2010.

- Sản phẩm: Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc.

3. Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo cán bộ, công chức nữ ở các Bộ, ngành và địa phương để tạo nguồn cán bộ nữ.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

- Thời gian hoàn thành: Quý I năm 2010.

- Sản phẩm: quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

4. Xây dựng chính sách đặc thù đối với cán bộ nữ làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, là người dân tộc thiểu số.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ; Ủy ban Dân tộc; các Bộ, ngành, địa phương.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2010.

- Sản phẩm: Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

CÔNG TÁC CÁN BỘ NỮ

1. Xây dựng cơ chế đảm bảo thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của phụ nữ vào các quá trình ra quyết định, tăng tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành, địa phương.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2010.

- Sản phẩm: Đề án và Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 19/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ để xác định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho nữ cán bộ, công chức chủ động tham gia vào quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, dự án có liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các cơ quan liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2010.

- Sản phẩm: Dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định 19/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 195/QĐ-BNV ngày 09/03/2010 phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.249

DMCA.com Protection Status
IP: 3.225.221.130