Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 48/2008/NĐ-CP chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Nội vụ

Số hiệu: 48/2008/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 48/2008/NĐ-CP

Hà Nội, ngày  17  tháng  4  năm 2008

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ NỘI VỤ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; cơ yếu; văn thư, lưu trữ nhà nước và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Nội vụ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ đã được phê duyệt và các dự án, đề án theo sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm, các dự án, công trình quan trọng quốc gia và các dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

3. Ban hành các quyết định, chỉ thị, thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được ban hành hoặc phê duyệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

5. Về tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước:

a) Trình Chính phủ đề án cơ cấu tổ chức của Chính phủ theo nhiệm kỳ Quốc hội; đề án, dự thảo nghị định của Chính phủ về thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; dự thảo nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; dự thảo nghị định quy định việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp nhà nước;

b) Thẩm định các dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; thẩm định đề án thành lập, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại tổng cục và tương đương do Bộ, cơ quan ngang Bộ trình Chính phủ; thẩm định dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; thẩm định đề án và dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại các tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước và các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ;

c) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ rà soát lại lần cuối các dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành;

d) Hướng dẫn tiêu chí chung để thực hiện phân loại, xếp hạng các tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật;

đ) Phối hợp với các Bộ quản lý ngành ban hành quy định hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân;

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổng hợp, báo cáo Chính phủ quyết định điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

6. Về chính quyền địa phương:

a) Trình Chính phủ ban hành các quy định về: phân loại đơn vị hành chính các cấp; thành lập mới, sáp nhập, chia, tách, điều chỉnh địa giới, đổi tên đơn vị hành chính các cấp; thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, chia, tách, giải thể đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trực thuộc Trung ương; chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã;

b) Thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật. Tham dự các phiên họp định kỳ của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, khi cần thiết tham dự các cuộc họp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bàn về xây dựng chính quyền, quản lý địa giới hành chính và chương trình làm việc toàn khoá, hàng năm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

d) Hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp về phương thức hoạt động; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã;

e) Thống kê số lượng, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân, thành viên Ủy ban nhân dân các cấp; số lượng đơn vị hành chính các cấp.

7. Về địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính:

a) Thẩm định và trình Chính phủ đề án về: thành lập mới, sáp nhập, chia, tách, điều chỉnh địa giới, đổi tên đơn vị hành chính các cấp; thành lập mới, sáp nhập, chia, tách, giải thể đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trực thuộc Trung ương; nâng cấp về cấp quản lý hành chính đô thị thuộc tỉnh;

b) Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh;

c) Quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp huyện; hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính; chủ trì xây dựng phương án giải quyết về địa giới hành chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; tổng hợp, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết về những vấn đề chưa thống nhất liên quan đến địa giới hành chính;

đ) Quản lý hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

8. Về quản lý biên chế:

a) Quyết định giao biên chế hành chính, biên chế làm việc ở nước ngoài của tổ chức thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ và biên chế hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng biên chế hành chính nhà nước hàng năm; 

b) Bổ sung biên chế hành chính cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong tổng biên chế dự phòng sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

c) Giao biên chế làm việc ở nước ngoài cho tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ và biên chế các tổ chức hội có sử dụng biên chế nhà nước sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

d) Tổng hợp và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước của các cơ quan trong cả nước.

9. Về cán bộ, công chức, viên chức nhà nước:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về: tuyển dụng, sử dụng, nâng ngạch, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch; đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, biệt phái; kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Chính phủ về chức danh, tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp trưởng phòng và tương đương đến thứ trưởng và tương đương của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; từ cấp trưởng phòng và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đến giám đốc sở và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

d) Quy định ngạch và mã ngạch; ban hành và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn các ngạch công chức; cơ cấu ngạch công chức; công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; số hiệu, thẻ công chức, trang phục đối với cán bộ, công chức;

đ) Tổ chức thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp; quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương theo thẩm quyền; phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng ngân hàng đề thi nâng ngạch công chức, viên chức chuyên ngành; hướng dẫn về điều kiện đảm bảo thực hiện phân cấp việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, viên chức chuyên ngành; kiểm tra, giám sát việc nâng ngạch công chức, viên chức;

e) Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của các ngạch viên chức, cơ cấu ngạch viên chức, đánh giá, nội dung, hình thức thi tuyển, nâng ngạch viên chức chuyên ngành để các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch viên chức chuyên ngành ban hành;

g) Thẩm định về nhân sự đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

h) Tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ cao cấp theo phân công và phân cấp;

i) Xây dựng và quản lý dữ liệu quốc gia về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã và cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp.

10. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước và ở nước ngoài, cán bộ, công chức cấp xã và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

b) Hướng dẫn các quy định của Chính phủ vtổ chức của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

c) Thống nhất quản lý về chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức hành chính, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và cán bộ, công chức cấp xã;

d) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức hành chính ngành nội vụ; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và cán bộ, công chức cấp xã;

đ) Phân bổ, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

11. Về chính sách tiền lương:

a) Hướng dẫn thực hiện quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về: chính sách, chế độ tiền lương (tiền lương tối thiểu; bảng lương; ngạch, bậc lương; chế độ phụ cấp; quản lý tiền lương và thu nhập); các chính sách, chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước từ Trung ương đến cấp xã; tiền lương lực lượng vũ trang và lao động hợp đồng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức sự nghiệp nhà nước;

b) Hướng dẫn việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ, viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sỹ lực lượng vũ trang khi được điều động, luân chuyển về cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước;

c) Hướng dẫn, kiểm tra: việc thực hiện chính sách, chế độ tiền lương, phụ cấp, sinh hoạt phí và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, lực lượng vũ trang và lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; việc xếp hệ số lương khi bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;

d) Làm thường trực Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương nhà nước.

12. Về tổ chức hội và các tổ chức phi chính phủ:

a) Giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hội, tổ chức phi chính phủ;

b) Hướng dẫn thực hiện các quy định của chính phủ về: trình tự, thủ tục thành lập; chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; phê duyệt điều lệ, cấp giấy phép đối với hội, tổ chức phi chính phủ;

c) Quyết định việc: cho phép thành lập; chia, tách; sáp nhập, hợp nhất; giải thể; phê duyệt điều lệ, cấp giấy phép đối với hội, tổ chức phi chính phủ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hội, tổ chức phi chính phủ; việc thực hiện điều lệ đối với hội, tổ chức phi chính phủ theo quy định của pháp luật.

13. Về thi đua, khen thưởng:

a) Hướng dẫn việc thực hiện quy định của Chính phủ về đối tượng, quy trình, thủ tục, thời gian xét đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; hình thức, thủ tục khen thưởng đơn giản; mẫu các hiện vật khen thưởng;

b) Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua, chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước; hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về thi đua, khen thưởng đối với các ngành, các cấp;

c) Thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng do các cơ quan, tổ chức trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc để Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước quyết định khen thưởng theo quy định của pháp luật;

d) Quy định việc thu hồi, cấp, đổi hiện vật khen thưởng theo quyết định của cấp có thẩm quyền; chịu trách nhiệm chuẩn bị hiện vật kèm theo các hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

đ) Vận động các nguồn tài trợ và quản lý, sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng Trung ương; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý quỹ thi đua, khen thưởng ở các cấp, các ngành;

e) Làm thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

14. Về công tác tôn giáo:

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác liên quan trong việc tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tôn giáo và công tác tôn giáo;

b) Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về công tác tôn giáo đối với các ngành, các cấp liên quan và địa phương;

c) Thống nhất quản lý về xuất bản các ấn phẩm, sách kinh, tác phẩm, giáo trình giảng dạy, văn hoá phẩm thuần tuý tôn giáo của các tổ chức tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động;

d) Thực hiện và hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, tín đồ, nhà tu hành, chức sắc tôn giáo về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật; làm đầu mối liên hệ với các tổ chức tôn giáo trong nước và quốc tế.

15. Về công tác cơ yếu:

a) Tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác cơ yếu;

b) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch và các đề án, dự án bảo mật, an toàn thông tin sau khi được phê duyệt;

c) Thống nhất quản lý, bảo đảm kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ cơ yếu trong phạm vi cả nước; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật;

d) Giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về mật mã dân sự, cung cấp các thiết bị và sản phẩm mật mã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu sử dụng.

16. Về công tác văn thư, lưu trữ nhà nước:

a) Xây dựng các đề án, dự án về sưu tầm, thu thập, chỉnh lý, bảo vệ, bảo quản, bảo hiểm, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan nhà nước thực hiện các quy định về quản lý công tác văn thư, lưu trữ;

c) Thực hiện các quy trình nghiệp vụ về sưu tầm, thu thập, bổ sung tài liệu lưu trữ, bảo vệ, bảo quản, bảo hiểm tài liệu lưu trữ; tổ chức giải mật, công bố, giới thiệu, triển lãm, trưng bày và tổ chức phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ được bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia;

d) Thống nhất quản lý về thống kê văn thư, lưu trữ trên phạm vi cả nước;

đ) Lưu trữ thông tin số trong các cơ quan nhà nước.

17. Về cải cách hành chính nhà nước:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án chung về cải cách hành chính nhà nước trong từng giai đoạn để trình cấp có thẩm quyền quyết định;

b) Tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định;

c) Thẩm định các đề án thí điểm cải cách hành chính do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ;

d) Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án cải cách hành chính về lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;

đ) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước;

e) Làm thường trực công tác cải cách hành chính của Chính phủ.

18. Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở:

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại xã, phường, thị trấn và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật.

19. Về hợp tác quốc tế:

a) Hướng dẫn thực hiện các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; tổng hợp, báo cáo định kỳ về hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ;

b) Quản lý và tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của Chính phủ;

c) Thống nhất với các Bộ, ngành, địa phương về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, cấp quốc gia và hội nghị, hội thảo do Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì liên quan đến các nội dung, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc hợp tác về lĩnh vực công vụ với các nước ASEAN.

20. Quản lý nhà nước về công tác thanh niên:

a) Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên;

b) Hướng dẫn việc lồng ghép các cơ chế, chính sách đối với thanh niên trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu của các cấp, các ngành;

c) Tổng kết, sơ kết, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện các quy định của pháp luật đối với thanh niên.

21. Thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

22. Thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

23. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành giải quyết kiến nghị của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

24. Hướng dẫn, kiểm tra việc cho phép các cơ quan, tổ chức được sử dụng con dấu và việc quản lý, sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

25. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và ứng dụng nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

26. Tổ chức, chỉ đạo ứng dụng công nghệ và dữ liệu thông tin, thống kê theo các lĩnh vực quản lý của Bộ.

27. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu, chỉ đạo thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

28. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

29. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Vụ Tổ chức - Biên chế.

2. Vụ Chính quyền địa phương.

3. Vụ Công chức - Viên chức.

4. Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

5. Vụ Tiền lương.

6. Vụ Tổ chức phi chính phủ.

7. Vụ Cải cách hành chính.

8. Vụ Hợp tác quốc tế.

9. Vụ Pháp chế.

10. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

11. Vụ Tổng hợp.

12. Vụ Tổ chức cán bộ.

13. Thanh tra Bộ.

14. Văn phòng Bộ.

15. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

16. Ban Tôn giáo Chính phủ.

17. Ban Cơ yếu Chính phủ.

18. Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

19. Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh.

20. Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng.

21. Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

22. Tạp chí Tổ chức nhà nước.

23. Trung tâm Thông tin.

24. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Tại Điều này, các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 20 là các đơn vị hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các đơn vị quy định từ khoản 21 đến khoản 24 là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ.

Vụ Tổ chức - Biên chế, Vụ Chính quyền địa phương, Vụ Công chức - Viên chức, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Đà Nẵng được tổ chức phòng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ, trừ các đơn vị quy định tại các khoản 15, 16, 17 và 18 Điều này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và quyết định ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp khác hiện có thuộc Bộ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Bãi bỏ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

3. Quy định về thời điểm hết hiệu lực thi hành của các văn bản sau đây:

a) Nghị định số 158/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hết hiệu lực thi hành khi quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương bắt đầu có hiệu lực thi hành;

b) Nghị định số 91/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ hết hiệu lực thi hành khi quyết định của Thủ tướng Chính phủ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ bắt đầu có hiệu lực thi hành;

c) Nghị định số 140/2003/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ hết hiệu lực thi hành khi quyết định của Thủ tướng Chính phủ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ bắt đầu có hiệu lực thi hành;

d) Quyết định số 177/2003/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hết hiệu lực thi hành khi quyết định  của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước bắt đầu có hiệu lực thi hành.

4. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước được tiếp tục duy trì tổ chức, con dấu, tài khoản và hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ cho đến khi các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng đơn vị nêu trên bắt đầu có hiệu lực thi hành.

5. Bãi bỏ các quy định khác trước đây trái với Nghị định này.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
 
cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh,
 thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;  
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 48/2008/ND-CP

Hanoi, April 17, 2008

 

DECREE

DEFINING THE FUNCTIONS, TASKS, POWERS AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the Governments Decree No. 178/2007/ND-CP of December 3, 2007, defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies;
At the proposal of the Minister of Home Affairs,.

DECREES:

Article 1.- Position and tasks

The Ministry of Home Affairs is a governmental agency performing the state management of the following branches and domains: state administrative and non-business organizations; local administrations and administrative boundaries; state cadres, employees and civil servants; associations and non-governmental organizations; emulation and commendation; religions; cipher; state records and archives; and the state management of public services in the domains under the Ministry's management in accordance with law.

Article 2.- Tasks and powers

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.1. To submit to the Government draft laws and resolutions of the National Assembly, draft ordinances and resolutions of the National Assembly Standing Committee, and draft resolutions and decrees of the Government according to the Ministry's approved annual law-making programs and plans, as well as projects and schemes as assigned by the Government or the Prime Minister.

2. To submit to the Prime Minister long-term, five-year and annual development strategies, plannings and plans, projects and works of national importance, and the Prime Minister's draft decisions and directives within the Ministry's state management scope.

3. To promulgate decisions, directives and circulars within the Ministry's state management scope.

4. To direct, guide, inspect, and take responsibility for organizing the implementation of the promulgated or approved legal documents, strategies, plannings and plans within the Ministry's state management scope; to inform, propagate, disseminate and educate laws within the Ministry's state management scope.

5. Regarding state administrative and non-business organizations:

a/ To submit to the Government schemes on the Government's organizational structure in each National Assembly's tenure; the Government's schemes and draft decrees on the establishment, merger, consolidation, division, split or dissolution of ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies; draft decrees on the organization of specialized agencies of People's Committees; and draft decrees on the decentralization of the management and organization of the state administrative and non-business apparatus;

b/ To evaluate the Government's draft decrees defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies; to evaluate schemes on the establishment, merger, dissolution or reorganization of general departments and equivalent agencies submitted by ministries or ministerial-level agencies to the Government; to evaluate the Prime Minister's draft decisions defining the functions, tasks, powers and organizational structures of general departments and equivalent agencies under ministries or ministerial-level agencies; to evaluate the Prime Minister's schemes and draft decisions on the establishment, merger, dissolution or reorganization of state administrative and non-business organizations as well as inter-branch consultancy or coordination organizations submitted to the Prime Minister by ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies or provincial/municipal People's Committees;

c/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Government Office, ministries, ministerial-level agencies or government-attached agencies in, finally scrutinizing the Government's draft decrees defining the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies before submitting them to the Prime Minister for signing and promulgation;

d/ To guide general criteria for the classification or ranking of state administrative and non-business organizations according to law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.f/ To guide and inspect the review of the functions, tasks and powers of ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies; to synthesize and report to the Government for decision the adjustment of the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies.

6. Regarding local administrations: -

a/ To submit to the Government for promulgation regulations on the classification of administrative units at all levels; establishment, merger, division, split or adjustment of administrative boundaries or renaming of administrative units at all levels; establishment, renaming, merger, division, split or dissolution of centrally run special economic-administrative units; and policies towards commune-level cadres and employees;

b/ To evaluate and submit to the Prime Minister for approval the results of election of provincial-level People's Committee members;

c/ To assist the Government and the Prime Minister in guiding and inspecting the operation of provincial-level People's Councils according to law. To attend regular meetings of provincial-level People's Councils and, when necessary, meetings of provincial-level People's Committees which discuss administration building, management of administrative boundaries as well as whole-tenure and annual work programs of provincial-level People's Committees;

d/ To guide the election of deputies to the National Assembly and People's Councils in accordance with law;

e/ To guide and inspect People's Committees at all levels in modes of operation and the implementation of regimes and policies towards commune-level cadres and employees;

f/ To make statistics of the quantity and quality of deputies to People's Councils and members of People's Committees at all levels as well as the quantity of administrative units at all levels.

7. Regarding administrative boundaries and classification of administrative units:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To submit to the Prime Minister for decision the classification of provincial-level administrative units;

c/ To decide on the classification of district-level administrative units; to guide provincial-level People's Committees in classifying commune-level administrative units;

d/ To guide and inspect the implementation of legal provisions on the management, demarcation or adjustment of administrative boundaries; to assume the prime responsibility for working out options on administrative boundaries and submit them to the Prime Minister for consideration and decision; to synthesize and submit to the Government or the Prime Minister for consideration and settlement controversial issues related to administrative boundaries;

e/ To manage dossiers of administrative boundaries at all levels.

8. Regarding payroll management:

a/ To decide to assign administrative payrolls and overseas working payrolls of organizations under ministries and ministerial-level agencies and administrative payrolls of provincial-level People's Committees after the Prime Minister approves the annual total state administrative payroll;

b/ To add administrative payrolls of ministries, ministerial-level agencies and provincial-level People's Committees within the total reserve payroll after it is approved by the Prime Minister;

c/ To assign overseas working payrolls to organizations of government-attached agencies and payrolls of state payroll-using associations after they are approved by the Prime Minister;

d/ To synthesize and report to the Government or the Prime Minister on the state administrative and non-business payrolls of agencies nationwide.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ To guide and inspect the implementation of plannings on leading and managerial officials of ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies; to synthesize and report to the Prime Minister on plannings of officials falling under the Prime Minister's competence; to guide and inspect the implementation of plannings, plans and programs on building a contingent of state cadres and employees;

b/ To guide and inspect the implementation of the Government's or the Prime Minister's regulations on recruitment, employment, rank promotion, rank appointment or rank transfer; assessment, appointment, re-appointment, transfer, shift, resignation, relief from office or secondment; disciplining, job severance, retirement, as well as other regimes and policies towards cadres, employees and civil servants in accordance with law;

c/ To guide and inspect the implementation of the Government's regulations on titles of and criteria for leading and managerial officials, from section head or equivalent to vice minister or equivalent under ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies; and from section head or equivalent under district-level People's Committees to provincial-level service director or equivalent under provincial-level People's Committees;

d/ To prescribe ranks and rank codes; to promulgate, guide and inspect the implementation of, criteria for employee ranks; structure of employee ranks; management of dossiers of cadres, employees and civil servants; identification numbers, employee cards and uniforms of cadres and employees;

e/ To organize exams for promotion from principal specialist rank to senior specialist rank; to decide to appoint senior specialist or equivalent rank according to its competence; to coordinate with ministries, ministerial-level agencies and government-attached agencies in establishing a bank of rank-promotion exam questions for specialized employees and civil servants; to guide conditions on decentralization of the organization of rank promotion exams for specialized employees and civil servants; to inspect and supervise the rank promotion for employees and civil servants;

f/ To evaluate draft legal documents prescribing professional criteria for civil servant ranks, structure of civil servant ranks, assessment, contents and forms of recruitment or rank-promotion exams for specialized civil servants before they are promulgated by ministers or heads of ministerial-level agencies managing specialized civil servant ranks;

g/ To evaluate candidates for leading and managerial titles falling under the Prime Minister's deciding competence;

h/ To organize the implementation of policies towards high-ranking officials as assigned and decentralized;

i/ To build and manage a national database on state cadres, employees and civil servants, commune-level cadres and employees, and officials falling under the Prime Minister's deciding competence; to manage dossiers of cadres, employees and civil servants as decentralized.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a/ To guide and inspect the implementation of plannings and plans on training and retraining of cadres and employees working at home and abroad, commune-level cadres and employees, and deputies to People's Councils at all levels;

b/ To guide the Government's regulations on the organization of establishments to train and retrain cadres and employees of ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies and provincial/municipal People's Committees;

c/ To uniformly manage programs on state management knowledge and skill training and retraining for administrative cadres and employees, deputies to People's Councils at all levels and commune-level cadres and employees;

d/ To train and retrain administrative cadres and employees of the home affairs service in state management knowledge and skills; to assume the prime responsibility for. and coordinate with ministries and branches in, training and retraining deputies to People's Councils at all levels and commune-level cadres and employees of state management knowledge and skills;

e/ To allocate, and guide and inspect the realization of, annual norms of training and retraining cadres and employees after they are approved by competent authorities; to synthesize and report to the Prime Minister on training and retraining results.

11. Regarding salary policies:

a/ To guide the implementation of the Government's and the Prime Minister's regulations on salary policies and regimes (minimum salary; salary table; salary ranks and grades; allowance; salary and income management); other policies and regimes towards state cadres, employees and civil servants from central to commune level; and salaries of armed forces and contractual laborers in state agencies and non-business organizations;

b/ To guide the arrangement of salary ranks and grades for state enterprise managers, officers, professional armymen and soldiers of armed forces who are transferred or rotated to work at state administrative agencies or non-business units;

c/ To guide and inspect the implementation of policies and regimes on salaries, allowances, cost-of-living allowances and bonuses for state cadres, employees and civil servants, armed forces members and contractual laborers in state administrative agencies and non-business units; salary rise for cadres, employees and civil servants in accordance with law: and application of salary coefficients to state cadres, employees and civil servants appointed to senior specialist or equivalent rank;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.12. Regarding associations and non-governmental organizations:

a/ To assist the Government in performing the unified state management of associations and non-governmental organizations;

b/ To guide the implementation of the Government's regulations on the order and procedures for the establishment, division, split, merger, consolidation or dissolution of; approve charters of, or grant permits to, associations and non-governmental organizations;

c/ To decide on the establishment, division, split, merger, consolidation or dissolution of; approve charters of, or grant permits to, associations and non-governmental organizations operating nationwide or inter-provincially in accordance with law;

d/ To guide and inspect the implementation of legal provisions on associations and non-governmental organizations; and the implementation of charters of associations and non-governmental organizations in accordance with law.

13. Regarding emulation and commendation:

a/ To guide the implementation of the Government's regulations on eligible subjects, process, procedures and time of conferring emulation titles, and forms of commendation; simple commendation forms and procedures; specimen rewards in kind;

b/ To organize and guide the implementation of emulation movements and commendation policies of the Party and State; to provide professional guidance on emulation and commendation work to branches and levels;

c/ To evaluate commendation proposal dossiers submitted by agencies or organizations to the Prime Minister for decision or further submission to the State President for commendation decision according to law;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.e/ To mobilize funding sources and manage and use the central emulation and commendation fund; to direct, guide and inspect the management of emulation and commendation funds at different levels and branches;

f/ To act as the standing body of the Central Emulation and Commendation Council.

14. Regarding religious affairs:

a/ To promulgate according to its competence or assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries, branches, central agencies of socio-political organizations, and other concerned organizations in, advising, and submitting to, competent authorities for promulgation policies and laws on religions and religious affairs and organization of their implementation;

b/ To provide professional guidance on religious affairs to concerned branches and levels and localities;

c/ To uniformly manage the publishing of religious publications, prayer-books, works, teaching syllabuses and religious cultural products of religious organizations licensed by the State;

d/ To implement, and guide religious organizations, believers, religion followers and religious dignitaries to implement international cooperation in the religion domain according to law; to act as a focal point in contacting domestic and international religious organizations.

15. Regarding cipher work:

a/ To advise the Party and the State on directing cipher work;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ To uniformly manage and ensure technical and professional cipher operations nationwide; to assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries and branches in, implementing Party and State guidelines and policies to assure confidentiality and security of state secrets according to law;

d/ To assist the Government in performing the unified state management of civil cryptography, and the supply of cryptographic equipment and products meeting socio-economic development requirements to organizations and individuals upon request.

16. Regarding state records and archives:

a/ To formulate schemes and projects on collection, adjustment, protection, preservation, insurance, exploitation and use of archives and organize the implementation of these schemes and projects after they are approved by competent authorities;

b/ To guide and inspect state agencies in the implementation of regulations on records and archives management;

c/ To implement professional processes of collection, supplementation, protection, preservation and insurance of archives; to decode, publicize, introduce, exhibit, display, and serve the exploitation and use of archives preserved in national archive centers;

d/ To uniformly manage records and archives statistics nationwide;

e/ To archive digital information in state agencies.

17. Regarding state administrative reforms:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b/ To advise and propose guidelines, policies and solutions to step up state administrative reforms and submit them to the Government or the Prime Minister for decision;

c/ To evaluate pilot administrative reform schemes formulated and submitted to the Prime Minister by ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies or provincial/ municipal People's Committees;

d/ To organize the implementation of administrative reform programs, plans and schemes related to the state administrative apparatus;

e/ To guide, monitor, urge and inspect ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies and local administrations in the implementation of state administrative reforms;

f/To act as the standing body in charge of the Government's administrative reform work.

18. Regarding exercise of democracy at the grassroots:

To guide and inspect the implementation of the Regulation on exercise of democracy in communes, wards, townships, state administrative agencies and non-business units and state enterprises according to law.

19. Regarding international cooperation:

a/ To guide the implementation of the Government's or the Prime Minister's regulations on the organization of international conferences and workshops related to the Ministry's state management domains; to review and periodically report on these conferences and workshops;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ To reach agreement with ministries, branches and localities on the organization of international and national conferences and workshops as well as conferences and workshops to be presided over by the Prime Minister or Deputy Prime Ministers, which are related to the Ministry's state management domains;

d/ To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies in, cooperating with the ASEAN countries in the public-duty domain.

20. Regarding the slate management of youth affairs:

a/ To assume the prime responsibility for, and guide and inspect the implementation of legal documents, strategies and programs on youth development and youth affairs;

b/ To guide the integration of mechanisms and policies for the youth in the formulation of plannings, plans and target programs of levels and branches;

c/ To finally and preliminarily review and report to the Government and the Prime Minister the implementation of legal provisions applicable to the youth.

21. To provide public services in the Ministry's state management domains according to law.

22. To inspect, examine, settle complaints and denunciations, prevent and fight corruption and negative practices, and handle violations of law in the branches and domains within the Ministry's state management scope.

23. To assume the prime responsibility for, and coordinate with ministries and branches in, settling petitions of state agencies and socio-political organizations as assigned by the Government or the Prime Minister.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.25. To organize and direct the implementation of scientific research plans and the application of scientific research findings in the Ministry's state management domains.

26. To organize and direct the application of technologies and information and statistical data in the Ministry's management domains.

27. To manage the organizational apparatus and payroll; to decide on the appointment, re-appointment, transfer, shift, resignation, relief from office, secondment, commendation, disciplining, job severance and retirement of, and direct the implementation of salary regimes and policies and regimes on preferential treatment towards, cadres, employees and civil servants under the Ministry's management in accordance with law; to provide professional training and retraining to cadres, employees and civil servants under the Ministry's management.

28. To manage finance and allocated assets and organize the use of allocated budgets in accordance with law.

29. To perform other tasks and powers assigned or authorized by the Government or the Prime Minister according to law.

Article 3.- Organizational structure

1. The Organization-Payroll Department.

2. The Department for Local Administrations.

3. The Department for Public Employees and Civil Servants.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. The Salary Department.

6. The Department for Non-Governmental Organizations.

7. The Administrative Reform Department.

8. The International Cooperation Department.

9. The Legal Department.

10. The Planning-Finance Department.

11. The General Affairs Departments.

12. The Organization and Personnel Department.

13. The Ministry's Inspectorate.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.15. The Central Emulation and Commendation Committee.

16. The Government Committee for Religious Affairs.

17. The Government Committee for Cipher.

18. The State Records and Archives Department.

19. The Ministry's representative agency in Ho Chi Minh City.

20. The Ministry's representative agency in Da Nang city.

21. The Institute of State Organization Science.

22. The State Organization magazine.

23. The Information Center.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The units defined in Clauses 1 thru 20 of this Article are administrative units assisting the Minister in performing the state management; the units defined in Clauses 21 thru 24 are non-business units serving the Ministry's state management.

The Organization-Payroll Department, the Department for Local Administrations, the Department for Public Employees and Civil Servants, the Planning-Finance Department, the Organization and Personnel Department, the Ministry's Inspectorate, the Ministry's Office, the Ministry's representative agency in Ho Chi Minh City and the Ministry's representative agency in Da Nang city may organize sections.

The Minister of Home Affairs shall define the functions, tasks, powers and organizational structures of the Ministry-attached units, except those defined in Clauses 15 thru 18 of this Article.

The Minister of Home Affairs shall submit to the Prime Minister for promulgation decisions defining the functions, tasks, powers and organizational structures of the Central Emulation-Commendation Committee, the Government Committee for Religious Affairs, the Government Committee for Cipher and the State Records and Archives Department, and decisions promulgating lists of other existing non-business units under the Ministry.

Article 4.- Implementation effect

1. This Decree takes effect 15 days after its publication in "CONG BAO."

2. To annul the Government's Decree No. 45/2003/ND-CP of May 9, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Home Affairs.

3. The time of cessation of effect of the following documents is specified below:

a/ The Government's Decree No. 158/2004/ND-CP of August 25, 2004, establishing the Central Emulation-Commendation Committee will cease to be effective on the effective date of the Prime Minister's decision defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Central Emulation-Commendation Committee;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ The Government's Decree No. 140/2003/ND-CP of November 20, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Government Committee for Cipher will cease to be effective on the effective date of the Prime Minister's decision defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Government Committee for Cipher,

d/ The Prime Minister's Decision No. 177/2003/QD-TTg of September 1, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Records and Archives Department will cease to be effective on the effective date of the Prime Minister's decision defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Records and Archives Department.

4. The Central Emulation-Commendation Committee, the Government Committee for Religious Affairs, the Government Committee for Cipher and the State Records and Archives Department may continue maintaining their organization, seals and accounts, and operating within the ambit of the functions, tasks and powers of units under the Ministry of Home Affairs up to the effective date of the Prime Minister's decision defining the functions, tasks, powers and organizational structure of each of the above units.

5. To annul other previous regulations which are contrary to this Decree.

Article 5.- Implementation responsibilities

The Minister of Home Affairs, ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, and presidents of provincial/municipal People's Committees shall implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 48/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.271

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!