Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1314/QĐ-TTg 2022 Phát hiện bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam 2022 2030

Số hiệu: 1314/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 01/11/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Mục tiêu đề án phát hiện bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ Việt Nam

Ngày 01/11/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 1314/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022-2030".

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Đề án "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022-2030" như sau:

- Hằng năm, tối thiểu 70% thanh niên được cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách, các hoạt động phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực.

- Đến năm 2030, sau khi được phát hiện tôn vinh, tối thiểu 60% tài năng trẻ được bồi dưỡng, tham gia các hoạt động chia sẻ tri thức, hỗ trợ cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, địa phương tổ chức.

- Đến năm 2030, tối thiểu 80% cán bộ Đoàn các cấp, trong đó 100% cán bộ Đoàn phụ trách công tác tài năng trẻ được tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ.

- Hằng năm, 100% các tỉnh, thành Đoàn theo dõi, cập nhật cơ sở dữ liệu tài năng trẻ của địa phương và thực hiện kết nối, phát huy hiệu quả tài năng trẻ.

- Đến năm 2025, cập nhật, khai thác hiệu quả dữ liệu 10.000 tài năng trẻ Việt Nam trong và ngoài nước; đến năm 2030, cập nhật, khai thác hiệu quả dữ liệu của 30.000 tài năng trẻ trên Hệ thống cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ Quốc gia.

- Đến năm 2025, xây dựng, vận hành Mạng lưới tài năng trẻ Việt Nam toàn cầu và Công viên số Tài năng trẻ Quốc gia.

Quyết định 1314/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1314/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “PHÁT HIỆN, BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT HUY TÀI NĂNG TRẺ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2022 - 2030”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030;

Theo đề nghị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung sau đây:

I. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Mục tiêu tổng quát

Phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ Việt Nam nhằm góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến của tài năng trẻ Việt Nam; tạo động lực và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ; hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

2. Mục tiêu cụ thể

- Hằng năm, tối thiểu 70% thanh niên được cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách, các hoạt động phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực.

- Đến năm 2030, sau khi được phát hiện tôn vinh, tối thiểu 60% tài năng trẻ được bồi dưỡng, tham gia các hoạt động chia sẻ tri thức, hỗ trợ cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, địa phương tổ chức.

- Đến năm 2030, tối thiểu 80% cán bộ Đoàn các cấp, trong đó 100% cán bộ Đoàn phụ trách công tác tài năng trẻ được tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ.

- Hằng năm, 100% các tỉnh, thành Đoàn theo dõi, cập nhật cơ sở dữ liệu tài năng trẻ của địa phương và thực hiện kết nối, phát huy hiệu quả tài năng trẻ.

- Đến năm 2025, cập nhật, khai thác hiệu quả dữ liệu 10.000 tài năng trẻ Việt Nam trong và ngoài nước; đến năm 2030, cập nhật, khai thác hiệu quả dữ liệu của 30.000 tài năng trẻ trên Hệ thống cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ Quốc gia.

- Đến năm 2025, xây dựng, vận hành Mạng lưới tài năng trẻ Việt Nam toàn cầu và Công viên số Tài năng trẻ Quốc gia.

3. Đối tượng và phạm vi áp dụng

a) Đối tượng áp dụng

Là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 35 tuổi (tính đến năm được phát hiện, tôn vinh) ở trong và ngoài nước đạt giải thưởng uy tín cấp quốc gia, quốc tế.

b) Phạm vi áp dụng

Đề án được triển khai trên phạm vi toàn quốc đến năm 2030.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ; bồi dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân; đi đầu trong công cuộc lao động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc cho các tài năng trẻ.

- Xây dựng các sản phẩm, ấn phẩm truyền thông tuyên truyền về tấm gương tài năng trẻ và các hoạt động tài năng trẻ; xây dựng, biên tập các ấn phẩm truyền thông số, phát hành các tài liệu sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội, chi đội...

- Mở các chuyên mục, chuyên đề, diễn đàn về tài năng trẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng; giới thiệu những cá nhân, tổ chức tiêu biểu, các mô hình hiệu quả trong công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo về tài năng trẻ để nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của việc phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ.

2. Phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ

- Tổ chức các sân chơi học thuật, năng khiếu, tài năng trên từng lĩnh vực để thanh niên có môi trường bộc lộ tài năng.

- Tổ chức các giải thưởng, cuộc thi, hội thi phát hiện và tôn vinh tài năng trẻ tiêu biểu trên các ngành, lĩnh vực. Chú trọng phát hiện tài năng trẻ là: lãnh đạo quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, vận động viên, văn nghệ sĩ, nghệ nhân truyền thống, lực lượng vũ trang, người dân tộc thiểu số và tài năng trẻ Việt Nam ở nước ngoài. Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong việc triển khai, tổ chức các giải thưởng, cuộc thi năng khiếu, tài năng.

- Khuyến khích tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài trong mỗi gia đình, dòng họ, cơ quan, tổ chức, địa phương để phát hiện, ươm mầm và phát triển tài năng trong thanh thiếu nhi.

- Tổ chức các lớp năng khiếu, hoạt động các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích của hệ thống cung, nhà văn hóa thanh thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu niên các cấp, các trường năng khiếu; liên kết, kết nối với các thiết chế văn hóa cơ sở, cơ sở giáo dục, trung tâm thông tin - thư viện nhằm phát hiện, ươm mầm và bồi dưỡng thanh thiếu nhi có năng khiếu phát triển tài năng.

3. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, hỗ trợ tài năng trẻ

- Tổ chức các hoạt động bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến cho các tài năng trẻ thông qua việc tổ chức các hoạt động về nguồn, thăm quan các địa danh văn hóa, lịch sử của địa phương, đất nước; tham gia hoạt động hướng về biên giới, hải đảo; gặp gỡ, giao lưu với nhân chứng lịch sử,...

- Trung ương Đoàn lựa chọn các tấm gương tài năng trẻ tiêu biểu trong và ngoài nước, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đoàn đại biểu tài năng trẻ Việt Nam thăm Quần đảo Trường Sa và các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

- Tổ chức các hoạt động tập huấn, hội trại, hội thảo, diễn đàn giữa các nhà khoa học đầu ngành uy tín trong và ngoài nước với các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, sinh viên giỏi, tài năng nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học; chia sẻ kinh nghiệm, thông tin các kết quả nghiên cứu, gợi mở các ý tưởng và liên kết, hợp tác nghiên cứu; hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh của quốc gia. Hỗ trợ kết nối thương mại hóa các sản phẩm, công nghệ mới do thanh niên nghiên cứu, phát triển.

- Tổ chức hỗ trợ cho tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn, tài năng trẻ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo được học tập, nghiên cứu và phát triển tài năng.

- Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và các diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ tham mưu, thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ.

- Nghiên cứu đề xuất để hoàn thiện các chính sách đối với tài năng trẻ. Tổ chức các diễn đàn, đối thoại chuyên sâu liên quan tới chính sách về tài năng trẻ.

4. Tăng cường công tác kết nối, phát huy tài năng trẻ

- Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng, vận hành Mạng lưới tài năng trẻ Việt Nam toàn cầu và Công viên số Tài năng trẻ Quốc gia; cập nhật, khai thác, chia sẻ cơ sở dữ liệu về tài năng trẻ Việt Nam nhằm kết nối với các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phát huy tài năng trẻ.

- Triển khai đa dạng các hình thức tập hợp tài năng trẻ như câu lạc bộ, diễn đàn theo lĩnh vực chuyên môn, địa bàn nhằm kết nối, phát huy các tài năng trẻ của cơ quan, địa phương, đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu quốc tế giữa các tài năng trẻ trong và ngoài nước; thu hút, tạo điều kiện cho các tài năng trẻ đang học tập, làm việc ở nước ngoài tham gia vào các loại hình kết nối, tập hợp tài năng trẻ do Trung ương Đoàn, các bộ ngành, địa phương tổ chức. Hàng năm tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, các hoạt động gặp gỡ các tài năng trẻ.

- Vận động, khuyến khích các tài năng trẻ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học tham gia các diễn đàn, khóa bồi dưỡng để hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, hướng dẫn kỹ năng nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế cho học sinh, sinh viên, các nhà khoa học trẻ.

- Vận động, khuyến khích các tài năng trẻ tham gia các hoạt động chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; đảm nhận, hướng dẫn thực hiện các mô hình sản xuất, các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

- Vận động, khuyến khích các tài năng trẻ tham gia các hoạt động truyền cảm hứng cho thanh thiếu nhi Việt Nam gắn với chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”.

- Định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương với thanh niên trong đó có đối tượng tài năng trẻ nhằm trao đổi thông tin cũng như tiếp nhận các kiến nghị, đề xuất của tài năng trẻ trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tổ chức các diễn đàn, hội thảo chuyên sâu để các tài năng trẻ trên các lĩnh vực, nhà khoa học trẻ phát huy trí tuệ và thể hiện trách nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề lớn của địa phương, của ngành, của đất nước.

- Tạo điều kiện, hỗ trợ các tài năng trẻ chủ trì đảm nhận thực hiện các công trình, các đề tài, dự án phát triển của ngành, địa phương, đất nước.

- Định kỳ 5 năm tổ chức Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam toàn quốc nhằm đánh giá kết quả công tác tài năng trẻ giai đoạn vừa qua và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tới; tuyên dương các tài năng trẻ, các địa phương có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ; tổ chức các diễn đàn thảo luận, đề xuất các giải pháp phát triển địa phương và đất nước.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Nguồn kinh phí

a) Nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn kinh phí lồng ghép thông qua các chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Nguồn tài trợ, viện trợ quốc tế và huy động từ xã hội, cộng đồng theo quy định của pháp luật.

c) Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ tại Đề án, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các bộ, ngành trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm của bộ, ngành trung ương và địa phương trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai Đề án theo từng giai đoạn và hằng năm; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động của Đề án ở địa phương, đơn vị.

c) Tổ chức đánh giá, sơ kết Đề án vào năm 2025, tổng kết vào năm 2030; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án; bổ sung, điều chỉnh hoạt động của Đề án bảo đảm phù hợp thực tế, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

2. Bộ Nội vụ

Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án, tổ chức sơ kết Đề án vào năm 2025, tổng kết và xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo vào năm 2030.

3. Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan căn cứ khả năng cân đối của ngân sách trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác để bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các hoạt động phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ; phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan, địa phương có liên quan trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

5. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện các nội dung của Đề án.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Bố trí kinh phí địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án.

b) Định kỳ hằng năm gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án về Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tổ chức sơ kết, tổng kết và gửi báo cáo về Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo kế hoạch để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, QHĐP (2)Q.Cường.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

PRIME MINISTER OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 1314/QD-TTg

Hanoi, November 01, 2022

 

DECISION

APPROVING THE PROJECT FOR “FINDING, FOSTERING AND DEVELOPING YOUNG VIETNAMESE TALENTS FOR THE PERIOD OF 2022-2030”

THE PRIME MINISTER OF VIETNAM

Pursuant to the Law on Governmental Organization dated June 19, 2015; Law on amendments to the Law on Governmental Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Youth Law dated June 16, 2020;

Pursuant to Decision No. 1331/QD-TTg dated July 24, 2021 of the Prime Minister promulgating the Strategy for the Vietnam Youth Development in the period of 2021-2030;

At the request of the Secretariat of the Ho Chi Minh Communist Youth Union.

HEREBY DECIDES:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.I. OBJECTIVES

1. General objective:

Find, respect, foster and develop Vietnamese young talents to contribute to the high-quality human resources development; implant patriotism and dedication aspirations of Vietnamese young talents; motivate and inspire the younger generation; realize the aspiration for a national development towards prosperity and happiness according to the Resolution of the 13th Party Congress.

2. Specific objectives

- Annually, at least 70% of the youth is provided with information on policies and activities of finding, fostering and developing the young talents in all fields.

- By 2030, after being found and honoured, at least 60% of young talents will be fostered to participate in knowledge sharing, community assistance and socio-economic development activities organized by the Ho Chi Minh Communist Youth Union, ministries, central authorities and local authorities.

- By 2030, at least 80% of Youth Union officials at all levels, of which 100% of such Youth Union officials takes charge of works related to young talents, will be trained and equipped with knowledge and professional skills to find, foster and develop young talents.

- Annually, 100% provinces and cities of the Youth Union monitor and update the local young talent database and connect and effectively promote young talents.

- By 2025, effectively update and exploit data of 10.000 young Vietnamese talents at home and abroad; By 2030, effectively update and exploit data of 30.000 young talents on the National Young Talent Database System.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Regulated entities and scope

a) Regulated entities

Vietnamese citizen aged from full 16 to 35 (up to the year of being found and honoured) at home and abroad won prestigious national and international awards.

b) Regulated scope

The Project will be run nationwide by 2030.

II. TASKS AND MEASURES

1. Disseminating and improving awareness of finding, fostering and developing the young Vietnamese talents

- Organize dissemination of guidelines and policies on finding, fostering and promoting young talents; foster ethics, national traditions and civic consciousness; take the lead in creative labour and national defense for young talents.

- Develop communication products and publications to publicize young talented examples and young talent activities; build and edit digital media publications, publish activities documents of the grassroots-level units of Communist Party, etc.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Organize conferences and seminars on young talents to raise awareness of committees, authorities at all levels and the whole society about the role and importance of detecting, fostering and promoting young talents.

2. Detecting and honouring young talents

- Organize academic, gifted and talented playgrounds in each field so that young people have an environment to express their talents.

- Organize awards and contests to detect and honour typical young talents in industries and fields. Focus on detecting young talents who are: managerial leaders, scientists, entrepreneurs, athletes, writers, artists, traditional artisans, armed forces, ethnic minorities and young Vietnamese talents abroad. Apply technology, digital transformation in deploying and organizing talent awards and contests.

- Encourage the organization of learning and talent promotion activities in each family, clan, agency, organization and area to detect, nurture and develop talents among children.

- Organize gifted classes, clubs, teams, groups of palaces and houses of children's culture, youth education centers at all levels, gifted schools; connect with grassroots cultural institutions, educational institutions, library information centers in order to detect and foster talented children to develop their talents.

3. Organizing activities to foster and support young talents

- Organize activities to foster revolutionary ideals, patriotism, national self-reliance, aspirations to contribute to young talents through organizing memorial activities, visiting cultural and historical sites of areas and countries; participate in activities related to borders and islands; hold meetings and exchanges with historical witnesses, etc.

- The Ho Chi Minh Communist Youth Union shall select typical young talents at home and abroad, cooperate with relevant agencies in organizing a delegation of young Vietnamese talents to visit the Spratly Islands and frontier islands of the Fatherland.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Support young talents who face difficult circumstances and young talents who live in ethnic minority and mountainous areas, border and island areas in study, research and development of their talents.

- Organize training and retraining in raising awareness, knowledge and professional skills and organize forums to exchange and share experiences for officials for consulting, detecting, fostering and developing young talents.

- Consider proposes to develop policies for young talents. Organize in-depth forums and dialogues related to policies on young talents.

4. Strengthening the connection and development of young talents

- The Ho Chi Minh Communist Youth Union shall develop and operate the Global Young Vietnamese Talent Network and the National Young Talent Digital Park; update, exploit and share databases on young Vietnamese talents in order to connect with businesses, agencies, units and local authorities for developing young talents.

- Organize various activities of gathering young talents such as clubs, forums by professional fields and geographical areas to connect and develop young talents of agencies, local authorities and units.

- Organize international meetings and exchanges between young talents at home and abroad; attract and create conditions for young talents studying and working abroad to participate in various activities of connection and gathering of young talents organized by Ho Chi Minh Communist Youth Union, ministries and local authorities. Organize the Global Young Vietnamese Intellectuals Forum and meetings with young talents every year.

- Mobilize and encourage young talents with excellent achievements in scientific research to participate in forums and training courses to support, share experiences, knowledge, guide scientific research skills and publish internationally for students and young scientists.

- Mobilize and encourage young talents to participate in science and technology application transfer and digital transformation activities; undertake and guide the implementation of production models, socio-economic development works and projects.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Periodically organize meetings and dialogues between leaders of the Government, ministries, central and local authorities and the youth, including young talents, in order to exchange information as well as receive recommendations and proposals of young talents in formulating and implementing guidelines, Party lines, policies and laws of the State.

- Organize in-depth forums and seminars for young talents in various fields and young scientists to promote their intellect and show their responsibility in solving major problems of industries, their areas, and the country.

- Facilitate and support young talents to take charge of the implementation of development projects of industries, of their areas and the country.

- Organize the National Congress of Young Talents for every 5 years to evaluate results of young talent work in the past period and develop directions and tasks for the coming period; commend young talents and local authorities with outstanding achievements in detecting and fostering young talents; organize forums to discuss and propose local and national development solutions.

III. FUNDS FOR IMPLEMENTATION

1. Sources of funds

a) State budget allocated in the annual budget estimates of the Ho Chi Minh Communist Youth Union, ministries, central and local authorities according to current budget decentralization; funds integrated through programs and schemes approved by competent authorities.

b) International aid and funds mobilized from society and community in accordance with law.

c) Other legal funds.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.IV. ORGANIZING IMPLEMENTATION

1. Ho Chi Minh Communist Youth Union shall

a) Take charge of formulating plans for implementation of the Scheme in each period and annually; take charge and cooperate with ministries, central and local authorities in organizing implementation of tasks and solutions of the Scheme.

b) Direct and guide ministerial-level delegations in formulating plans and organizing implementation of the Scheme's activities in local authorities and units.

c) Evaluate, make a preliminary report on the Scheme’s implementation in 2025 and a summary report in 2030; compile reports on results of implementation of the Scheme; supplement and adjust activities of the Scheme to ensure practical conformity and submit them to the Prime Minister for consideration and decision.

2. The Ministry of Home Affairs shall

Cooperate with the Ho Chi Minh Communist Youth Union in inspecting, supervising and evaluating the implementation of the Scheme, making the preliminary report on the Scheme’s implementation in 2025, and the summary report and formulating a plan for the next period in 2030.

3. The Ministry of Finance shall

Take charge and cooperate with the Ho Chi Minh Communist Youth Union and relevant agencies, based on the balancing capacity of the central budget and other lawful capital sources, in allocating funds for the implementation of the Scheme and proposing them to competent authorities for consideration and decision in accordance with the Law on State Budget.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.According to assigned functions and tasks, create favorable conditions to support activities of detecting, fostering and developing young talents; cooperate closely with the Ho Chi Minh Communist Youth Union and relevant agencies and local authorities in implementing the tasks of the Scheme.

5. The Central Committee of the Vietnam Fatherland Front and socio-political organizations shall

Cooperate with the Ho Chi Minh Communist Youth Union in implementing the contents of the Scheme.

6. The People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall

a) Allocate local funds for implementation of tasks and solutions of the Scheme.

b) Annually submit reports on the situation and results of the implementation of the Scheme to the Ho Chi Minh Communist Youth Union; make the preliminary report, summary report and send reports to the Ho Chi Minh Communist Youth Union as planned to consolidate them and report to the Prime Minister.

Article 2. This Decision comes into force from the date on which it is signed.

Article 3. Ministers, Heads of Ministerial agencies, Heads of Governmental agencies, Presidents of the People's Committees of provinces and central-affiliated cities are responsible for implementation of this Decision./.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Pham Binh Minh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1314/QĐ-TTg ngày 01/11/2022 phê duyệt Đề án "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.939

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!