Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 96/KH-UBND 2020 tăng cường phòng chống tệ nạn mại dâm Đồng Tháp

Số hiệu: 96/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Đoàn Tấn Bửu
Ngày ban hành: 24/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 96 /KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH ngày 02/01/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020; Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu

- Tăng cường sự đồng thuận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, quyết tâm của toàn xã hội, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm trên địa bàn Tỉnh.

- Đảm bảo quyền bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội của người bán dâm, tạo cơ hội giúp đối tượng này hòa nhập cộng đồng bền vững; lồng ghép với các chương trình dạy nghề, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

2. Chỉ tiêu

- 100% người dân được tuyên truyền, giáo dục về tệ nạn mại dâm để nâng cao nhận thức, nhận biết được tác hại và ảnh hưởng của tệ nạn mại dâm đến đời sống xã hội, tạo sự đồng thuận trong phòng, chống mại dâm và có thái độ, hành vi tình dục lành mạnh, an toàn, phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS.

- 100% xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch lồng ghép và tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương như chương trình giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn, chương trình việc làm, phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người.

- 100% số xã, phường, thị trấn được hướng dẫn thực hiện các tiêu chí đánh giá, xếp loại xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; duy trì 100% số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm theo kết quả phân loại năm 2019.

- 100% các tụ điểm hoạt động mại dâm phát hiện được triệt xóa; đấu tranh, xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh có biểu hiện liên quan đến tệ nạn mại dâm và các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.

- 100% cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm được tập huấn, nâng cao năng lực về tổ chức điều hành, phối hợp liên ngành và giám sát, đánh giá kết quả trong công tác phòng, chống mại dâm.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Nội dung

- Tăng cường hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống mại dâm; nâng cao vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của cấp Uỷ Đảng, chính quyền địa phương về tình hình tệ nạn mại dâm tại địa bàn quản lý.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong công tác phòng, chống mại dâm nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp; đồng thời, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm liên quan đến chứa mại dâm, môi giới mại dâm; ngăn chặn và xử lý kịp thời những cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động mại dâm, có nguồn tin phát giác, tố giác liên quan đến hoạt động mại dâm, không để phát sinh tệ nạn mại dâm.

- Tăng cường hợp tác với nước bạn Campuchia về phòng, chống mại dâm; phòng, chống mua bán người vì mục đích bóc lột tình dục và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.

- Tổng kết việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020 (theo Quyết định 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ); nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phục vụ xây dựng Chương trình hỗ trợ nạn nhân giai đoạn 2021 – 2025.

2. Giải pháp

- Tập trung tuyên truyền kiến thức pháp luật, chính sách pháp luật trong công tác phòng, chống mại dâm; phối hợp triển khai công tác truyền thông tại các xã, phường, thị trấn, địa bàn có tình hình phức tạp, khu vực có nhiều trường học, khu trọ của sinh viên, khu công nghiệp; xây dựng, phát sóng phóng sự truyền hình tuyên truyền về phòng, chống mại dâm; xây dựng apphich, sổ tay phòng, chống tệ nạn xã hội cho cán bộ cơ sở; tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm đảm bảo quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm; vận động toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn mại dâm; đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên từng địa bàn.

- Thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương như: chương trình giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn, chương trình việc làm, phòng chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người.

- Tăng cường công tác kiểm tra, phòng ngừa tệ nạn mại dâm, đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, tụ điểm, đường dây tổ chức hoạt động mại dâm ở các địa phương trọng điểm và phức tạp. Phối hợp với các ngành liên quan thống nhất xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm.

- Xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm, tội phạm về mại dâm; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi sản xuất, mua bán, sử dụng các sản phẩm văn hóa và tổ chức các hoạt động văn hóa có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích dục.

- Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Lực lượng kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội về phòng, chống tệ nạn mại dâm các cấp; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn Tỉnh.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên Lực lượng kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội về phòng, chống mại dâm ở các cấp; tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, tình nguyện viên, cộng tác viên tại địa phương làm công tác phòng chống tệ nạn mại dâm.

- Triển khai nhân rộng “Mô hình hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh, dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm” tại 01 huyện trong Tỉnh; đồng thời, tiếp tục duy trì tốt “Mô hình hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh, dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm” tại thành phố Cao Lãnh theo Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

- Duy trì và phát triển số xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm gắn với các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phòng, chống mại dâm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện chi từ nguồn sự nghiệp đảm bảo xã hội và kinh phí Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2020 đã giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/ĐP Tỉnh tại các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố. Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất với Ban Chỉ đạo 138/ĐP Tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và xã hội theo quy định.

- Tổ chức các lớp tập huấn về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm cho thành viên Lực lượng kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội và cán bộ làm công tác tệ nạn xã hội ở các cấp trên địa bàn Tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp các thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội xây dựng kế hoạch khảo sát, kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn Tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tổ chức triển khai nhân rộng “Mô hình hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền của người lao động trong các cơ sở kinh doanh, dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm” tại các huyện, thị xã, thành phố.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết đánh giá kết quả công tác phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 – 2020; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phục vụ xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2021 – 2025 theo hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương.

2. Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138/ĐP Tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 tổ chức, triển khai thực hiện ở địa phương, đơn vị mình. Định kỳ 06 tháng và năm, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo 138/ĐP Tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH (Cục PCTNXH);
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND Tỉnh;
- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH Tỉnh;
- Thành viên BCĐ 138/ĐP Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, PTH-VX (QM).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 96/KH-UBND ngày 24/04/2020 về phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


684

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.168.16