Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 73/KH-UBND về tổ chức thực hiện công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Số hiệu: 73/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Hoàng Việt Phương
Ngày ban hành: 11/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ, CAI NGHIỆN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Chỉ thị số 36-/CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;

Căn cứ Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 27/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đổi mới, nâng cao hiệu quả triển khai, thực hiện các giải pháp về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy nhằm kiềm chế gia tăng người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện mới; đồng thời tổ chức triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy; giáo dục định hướng, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội sau cai nghiện, phòng ngừa tái nghiện, tái phạm, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy nói chung, cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai nghiện ma túy nói riêng trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp; sự tham gia tích cực của các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng trong việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách, quy định của pháp luật về phòng chống ma túy; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy, gắn việc thực hiện với các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác như: Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phòng ngừa, giảm phát sinh người nghiện mới và người sử dụng trái phép chất ma túy; tổ chức đấu tranh hiệu quả tội phạm ma túy; giải quyết cơ bản tụ điểm, điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, kim soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất ma túy, nhằm thực hiện tốt mục tiêu 3 giảm: Giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại.

c) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Trong đó tăng cường công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy theo hướng hiệu quả bền vững, góp phần kiềm chế, giảm thấp nhất gia tăng tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.

d) Các cấp, các ngành, địa phương phải coi công tác điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia đẩy lùi tội phạm ma túy.

đ) Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định, duy trì hoạt động rà soát, thng kê người nghiện ma túy phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng, điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy nhằm quản lý, giáo dục ban đầu đối với người sử dụng trái phép chất ma túy (dự phòng nghiện ma túy) kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, giảm tỷ lệ tái nghiện, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và nâng cao sức khỏe nhân dân; hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức điu trị theo hướng tăng dần số người điều trị tự nguyện. Khuyến khích tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện giảm dần số người cai nghiện bắt buộc. Thực hiện đồng bộ các giải pháp toàn diện, kiên trì, xác định điều trị lâu dài, liên tục, tăng cường chất lượng cung cấp các dịch vụ tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm, kết hợp với giảm tác hại của sử dụng ma túy và dự phòng lây nhiễm HIV do tiêm chích ma túy.

2. Chỉ tiêu chủ yếu

a) 100% xã, phường, thị trấn được tuyên truyền về phòng, chống ma túy, điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy.

b) 100% số người sử dụng trái phép chất ma túy được phát hiện, lập danh sách quản lý, theo dõi và lập hồ sơ xác định tình trạng nghiện ma túy.

c) Vận động tối thiểu 220 người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy đăng ký điều trị, cai nghiện tự nguyện, trong đó tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh 30 người, cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng 190 người (tiếp nhận mới 89 người).

d) Tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc tối thiểu cho trên 210 người, trong đó tại cộng đồng trên 30 người, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh trên 180 người (tiếp nhận mới 70 người).

đ) 100% người hoàn thành cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh được tư vấn, hỗ trợ đào tạo nghề, giáo dục định hướng, tạo việc làm phù hợp khi có nhu cầu. Tổ chức quản lý và hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú trên 110 người.

e) Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cho gần 490 người tham gia; trong đó tiếp tục điều trị ổn định cho 420 người, điều trị mới cho 70 người nghiện các chất dạng thuốc phiện.

f) Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các hạng mục công trình (giai
đoạn 1) thuộc dự án Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang
, vốn trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và triển khai các thủ tục đầu tư công năm 2021, đảm bảo thời gian và tỷ lệ giải ngân nguồn vốn được giao; phấn đấu hoàn thành việc thi công và bàn giao các hạng mục công trình xây dựng cho Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đưa vào sử dụng vào cuối năm 2021.

g) Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, điều trị, cai nghiện phục hồi tại các Điểm điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng của huyện Chiêm Hóa, Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng của huyện
Hàm Yên.

h) Phấn đấu 100% số xã, phường, thị trấn trọng điểm, có nhiều tệ nạn ma túy có sự chuyển biến mạnh về tệ nạn ma túy.

i) 100% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác điều trị, cai nghiện phục hồi được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về quản, điều trị cắt cơn, cai nghiện phục hồi và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

(Chi tiết có biểu đính kèm)

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, triển khai

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của các ngành, các tổ chức chính trị - xã hộingười dân trong thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma tuý đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 27/6/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Kết luận số 243-KL/TU ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TW của Bộ Chính trị; Đề án “Tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống ma túy, điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy trong hệ thống chính trị và toàn dân, tập trung vào "Tháng hành động phòng, chống ma túy", và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” năm 2021; triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy thông qua các phương tiện thông tin truyền thông, các trang mạng xã hội để đa dạng hóa phương diện, đối tượng tiếp cận thông tin, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, nhóm đối tượng có nguy cơ cao liên quan đến ma túy; phát huy vai trò xung kích của các tổ chức đoàn thể trong công tác vận động, tư vấn, hỗ trợ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy tự nguyện đăng ký các hình thức điều trị, cai nghiện phục hồi, người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú học nghề, tìm kiếm việc làm, vay vốn, tái hòa nhập cộng đồng.

3. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện, giáo dục tập trung

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng công trình (giai đoạn 1) dự án Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2021, đáp ứng đủ cơ bản nhu cầu điều trị, cai nghiện phục hồi cho người cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở

- Tăng cường mở các đợt cao điểm rà soát, phát hiện lập danh sách quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức xác định tình trạng nghiện ma túy lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại cơ sở cai nghiện bắt buộc đảm bảo chỉ tiêu cai nghiện bắt buộc được giao.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều trị cắt cơn, cai nghiện phục hồi và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho học viên trong Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; chú trọng công tác tư vấn, hướng nghiệp, giáo dục định hướng, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho học viên, giúp đỡ họ có cơ hội tìm việc làm hoặc tạo việc làm khi trở về cộng đồng.

- Thực hiện đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy phù hợp: Cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và kết nối các dịch vụ hỗ trợ xã hội sẵn có tại địa phương; tiếp tục bổ sung biên chế, kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ đáp ứng nhu cầu quản lý, điều trị, cai nghiện phục hồi tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và các Cơ sở điều trị Methadone. Tiếp tục duy trì số bệnh nhân hiện đang tham gia điều trị, tăng thêm số người tham gia điều trị mới, quản lý chặt kho thuốc điều trị thay thế, đảm bảo đúng quy định của ngành Y tế, chống thẩm lậu ra ngoài, hạn chế các trường hợp vi phạm pháp luật trong quá trình tham gia điều trị phải rời bỏ chương trình.

- Tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách, các quy định của pháp luật về điều trị, cai nghiện phục hồi tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và các cơ sở điều trị Methadone huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức Đoàn tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm ở những địa phương đang thí điểm mô hình Cơ sở cai nghiện ma túy tổng hợp đa chức năng, các Điểm vệ tinh cai nghiện, Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng.

4. Công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng

- Tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

- Kiện toàn Tổ công tác cai nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng ở 100% các xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy. Tăng cường công tác vận động người nghiện ma túy tự nguyện đăng ký các hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

- Tận dụng cơ sở vật chất sẵn có như Công trường 06 (cũ), trạm y tế xã, phường, thị trấn,... để làm cơ sở điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng. Những huyện chưa thành lập Điểm điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng hoặc xã, phường, thị trấn không có đủ điều kiện tổ chức điều trị cắt cơn tại địa phương có thphối hợp với các huyện gần nhất đã thành lập Điểm điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng hoặc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh để đưa người nghiện ma túy vào điều trị cắt cơn nghiện ma túy theo quy định.

5. Tổ chức hiệu quả các biện pháp quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng

- Thực hiện tốt công tác quản lý sau cai nghiện ma túy; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, liên kết giữa cơ sở cai nghiện, chính quyền địa phương với cơ sở dạy nghề, các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú học nghề, lao động sản xuất, giải quyết việc làm.

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tiếp nhận, hỗ trợ, giúp đỡ, quản lý người sau cai nghiện, đảm bảo 100% số người đã cai nghiện bắt buộc tại cơ sở trở về cộng đồng được quản lý sau cai tại nơi cư trú bằng các hình thức phù hợp; hạn chế thấp nhất tỷ lệ tái nghiện; đẩy mạnh hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, thu nhập cho người sau cai nghiện ổn định cuộc sống.

- Tchức xét duyệt đưa ra khỏi danh sách quản lý đối với những người sau cai nghiện ma túy đã hoàn thành thời gian quản lý sau cai tại nơi cư trú không tái nghiện.

6. Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện

- Thực hiện đào tạo theo chương trình khung, giáo trình, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục,... về điều trị nghiện nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các Cơ sở điều trị Methadone, Điểm điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng và Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch tiếp tục mở các lớp đào tạo cơ bản và nâng cao đối với cán bộ làm công tác quản lý, xác định tình trạng nghiện ma túy, điều trị cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện và cộng đồng.

- Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng truyền thông cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội, các tuyên truyền viên, hội viên tổ chức đoàn thể thực hiện tuyên truyền, vận động người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy tự nguyên đăng ký các hình thức điều trị, cai nghiện phục hồi.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy do ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã và từ các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác để triển khai công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; quản lý, chỉ đạo, điều hành Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hoạt động hiệu quả, duy trì an ninh, trật tự ổn định tại
Cơ sở.

- Phối hợp với Chủ đầu tư xây dựng dự án Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh) và các đơn vị, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án và bàn giao đưa vào sử dụng một số hạng mục Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh trong năm 2021, đáp ứng cơ bản nhu cầu điều trị, cai nghiện phục hồi cho người cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở.

- Phối hợp các ngành chức năng, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ các đơn vị trực thuộc. Phối hp Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các Điểm điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng tổ chức xác định tình trạng nghiện, điều trị cắt cơn ban đầu cho người nghiện ma túy; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai các hoạt động quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

- Tổ chức dạy nghề cho học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện như: Tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm và tái hòa nhập cộng đồng cho người cai nghiện, người sau cai nghiện; thực hiện tốt công tác hỗ trợ, khuyến khích người nghiện cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổ chức quản lý, cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dn, chn chỉnh trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Định kỳ 06 tháng, năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo lực lượng công an các cấp phát huy vai trò của cơ quan Thường trực về phòng, chống ma túy tăng cường quản lý địa bàn, đặc biệt khu vực xung quanh trường học; xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên sử dụng trái phép chất ma túy; hướng dẫn công an các cấp lập danh sách quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, vận động đối tượng đi cai nghiện ma túy dưới mọi hình thức, đảm bảo đúng thủ tục, hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao về cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện tự nguyện.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý biến động người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh để có biện pháp quản lý phù hp.

- Tăng cường công tác đấu tranh, triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, giữ vững ổn định địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự, hạn chế gia tăng người nghiện mới. Nâng cao hiệu quả quản lý người nghiện ma túy, thường xuyên rà soát, thống kê, kiểm danh, kiểm diện người nghiện ma túy trên địa bàn để phân loại, áp dụng các hình thức cai nghiện phù hợp. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm ma túy, thực hiện tốt mục tiêu 03 giảm: Giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy.

- Thực hiện đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, Điểm điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng, Cơ sở điều trị Methadone huyện, thành phố. Chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp với Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh truy tìm, đưa đối tượng bỏ trốn cai nghiện quay trở lại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

- Chỉ đạo các Trại tạm giam, nhà tạm giữ thực hiện tốt công tác điều trị, cai nghiện cho các can phạm nghiện ma túy.

- Thường xuyên khảo sát, thống kê đánh giá tình hình người nghiện ma túy, rà soát, theo dõi, thống kê, kiểm danh, kim diện người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh để có các biện pháp xử lý phù hợp.

3. Sở Y tế

- Tiếp tục duy trì hoạt động các Cơ sở điều trị Methadone; tham mưu, đề xuất mở thêm Điểm cấp phát thuốc Methadone, Cơ sở điều trị Methadone khi đáp ứng các điều kiện cần thiết theo quy định; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao.

- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; quản lý chặt chẽ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất theo quy định của pháp luật; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị, tổ chức, cơ sở vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực trên. Phối hợp các ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện chuyên môn về y, dược tại cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra, hướng dẫn Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, Điểm điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại cng đng thực hiện tốt việc điều trị, cắt cơn và phục hồi sức khỏe cho người nghiện ma túy nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện; thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện tốt việc phối hợp các Tổ công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng và cơ quan Công an trong việc xác định tình trạng nghiện ma túy.

- Tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ về xác định tình trạng nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ y tế xã, phường, thị trấn chưa được tập huấn trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 của Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an.

- Chỉ đạo đơn vị y tế các cấp phối hợp chặt chẽ lực lượng công an cùng cấp, cơ quan chức năng tổ chức xét nghiệm, phát hiện người sử dụng, người nghiện ma túy để phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, tổ chức cai nghiện ma túy phù hợp với từng loại đối tượng; quản lý người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; cung cấp danh sách người điều trị Methadone cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, lực lượng công an các cấp để có biện pháp quản lý phù hợp.

4. Sở Tư pháp

Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy. Hướng dẫn Phòng tư pháp cấp huyện kiểm tra tính pháp lý đối với hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; công chức tư pháp hộ tịch cấp xã kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biểu mẫu theo quy định.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp các cơ quan liên quan định hướng các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyn các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy (cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, điều trị nghiện thay thế bằng thuốc Methadone, quản lý sau cai nghiện; phòng, chng tái nghin).

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nguồn vốn đầu tư xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang.

7. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương, thẩm định dự toán, tham mưu của Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hiện hành.

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về tệ nạn ma túy, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy; mở các chuyên trang, chuyên mục về công tác phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh

- Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy; phối hợp với chính quyền, ngành chức năng, các tổ chức thành viên, vận động người nghiện ma túy đi cai nghiện tự nguyện; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hoạt động tự quản, tình nguyện để giáo dục, giúp đỡ, hỗ trợ tạo việc làm cho người nghiện ma túy, thực hiện biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng; lồng ghép trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, công tác cai nghiện ma túy phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy. Chỉ đạo cơ sở phối hợp lực lượng công an thường xuyên rà soát lập danh sách những người có nguy cơ nghiện, nghi nghiện ở địa bàn để tuyên truyền vận động, khai báo tình trạng nghiện và đăng ký hình thức cai nghiện.

- Chỉ đạo cơ sở phân công hội viên, đoàn viên đảm nhận, quản lý, giúp đỡ trực tiếp người sau cai nghiện ma túy ở cộng đồng không tái nghiện. Thực hiện tốt chế độ, chính sách hỗ trợ đối với người sau cai nghiện của địa phương như: Dạy nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm, hỗ trợ người sau cai nghiện vay vốn sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống.

10. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ cơ quan điều tra cùng cấp, tăng cường công tác truy tố, xét xử các vụ án phạm tội về ma túy; xem xét mở phiên họp xét ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

11. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Phối hợp với các sở, ngành địa phương, các đơn vị liên quan xây dựng phóng sự, tin, bài liên quan đến pháp luật phòng, chống ma túy, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy; tuyên truyền về tác hại của các loại ma túy và các nguy cơ mất an ninh, an toàn do "ngáo đá", nghiện ma túy tác động đến xã hội nhằm cảnh báo, răn đe, phòng ngừa; phản ánh kịp thời tình hình công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; gương người tốt, việc tốt trong phong trào vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

12. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Tiếp tục chủ động phối hợp với các đơn vị, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các hạng mục công trình (giai đoạn1) thuộc dự án Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang hoàn thành việc đầu tư xây dựng Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tuyên Quang giai đoạn I, vốn trung hạn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và triển khai các thủ tục đầu tư công năm 2021, đảm bảo thời gian và tỷ lệ giải ngân nguồn vốn được giao; phấn đấu hoàn thành việc thi công và bàn giao các hạng mục công trình xây dựng cho Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đưa vào sử dụng vào cuối năm 2021.

13. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2021, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản theo Kế hoạch này.

- Chỉ đạo các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức các đợt cao điểm rà soát, thống kê người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy; lập danh sách quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy của địa phương; xây dựng kế hoạch cai nghiện phù hợp với từng loại đi tượng theo các hình thức sau: Áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trn; cai nghin tại gia đình và cng đồng theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ; cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hoặc áp dụng biện pháp điều trị nghiện thay thế bằng thuốc Methadone.

- Tiếp tục vận động người nghiện ma túy tự nguyện đi cai nghiện tự nguyện. Phân công lực lượng và có giải pháp quản lý người sử dụng ma túy tổng hợp, nhất là các đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, vận động những gia đình có người thân nghiện ma túy đi cai nghiện với những hình thức phù hợp.

- Bố trí nguồn lực, kinh phí để đảm bảo phục vụ cho công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy tại địa phương.

- Tổ chức thực hiện các giải pháp, biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy theo kế hoạch chuyên đề của Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan.

- Phối hợp các ngành, đơn vị chức năng tập trung chỉ đạo các phòng, ban liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã đẩy mạnh công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cai nghiện bắt buộc tại cơ sở, cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng theo quy định; chỉ đạo các cơ quan, ban ngành địa phương phối hợp Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý, theo dõi, đánh giá tình hình người cai nghiện tại gia đình cộng đồng, tham gia điều trị nghiện thay thế bằng thuốc Methadone và người sau cai nghiện ma túy; vận động và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tiếp nhận người sau cai nghiện vào làm việc hoặc tham gia liên kết tổ chức sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện.

- Kiện toàn đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội của địa phương, Điểm điều trị cắt cơn nghiện ma túy tại cộng đồng. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tiến hành kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng, Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai.

14. Các sở, ban, ngành liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động phòng, chng ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện lồng ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện Kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng (trước ngày 20 tháng 6), cả năm (trước ngày 20 tháng 12) và báo cáo đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp). Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp) để chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TBXH;
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó CT UBND tỉnh;
- UB MTTQVN và các TC CT-XH tỉnh;
- Thành viên BCĐ phòng, chống TP, AIDS,
TNXH& XDPTTDBVANTQ;
- BQLDA đầu tư XDCCTĐ&CN tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy; (p/h chỉ đạo)
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng: QHĐT, TH, NC;
- Lưu: VT, KGVX (Tuyên).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Việt Phương

 

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU TRỊ, CAI NGHIỆN VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY NĂM 2021

(Kèm theo Kế hoạch số: 73/KH-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh)

TT

Đơn vị
(Huyện,Thành phố)

Tổng số người nghiện có hồ sơ quản lý đến 31/12/2020

Trong đó

Số người nghiện ma túy dự kiến phát sinh tăng năm 2021

Chỉ tiêu về lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Chỉ tiêu kế hoạch điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai

Số người đã áp dụng biện pháp điều trị, cai nghiện ma túy

Số người chưa áp dụng biện pháp điều trị, cai nghiện ma túy

Số người sử dụng trái phép chất MT được xác định tnhf trạng nghiện

Hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại X,P,TT

Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở CN bắt buộc

Cai nghiện ma túy tự nguyện

Cai nghiện ma túy bắt buộc

Quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú

Điều trị Methadone

Tổng số

Tại Trung tâm

Tại GĐ, Cộng đồng

Tổng số

Tại Trung tâm

Tại Cộng đồng

Tổng số

Trong đó

Tiếp nhận mới

Năm 2020 chuyển sang

Tiếp nhận mới

Năm 2020 chuyển sang

Tiếp nhận mới

Năm 2020 chuyển sang

Tiếp nhận mới

Năm 2020 chuyển sang

Duy trì liều

Tiếp nhận mới

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

Lâm Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Na Hang

55

49

6

6

12

12

5

13

 

 

7

6

13

5

8

 

 

 

 

 

 

3

Chiêm Hóa

180

178

2

8

10

10

3

15

 

 

3

12

31

3

28

 

 

24

65

60

5

4

Hàm Yên

107

107

 

12

12

12

3

38

1

 

4

33

13

3

10

 

 

10

32

28

4

5

Yên Sơn

179

66

113

13

126

126

30

63

14

 

44

5

45

20

5

20

 

18

67

39

28

6

Sơn Dương

275

253

22

24

46

46

25

64

5

 

14

45

51

19

32

 

 

21

94

86

8

7

TP.Tuyên Quang

395

332

63

19

82

82

24

27

10

 

17

 

57

20

27

10

 

39

232

207

25

8

Cai tại
Trại tạm giam

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 1.261

985

206

82

288

288

90

220

30

0

89

101

210

70

110

30

0

112

490

420

70

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 73/KH-UBND về tổ chức thực hiện công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.448

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171