Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 -2020

Số hiệu: 70/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Thanh
Ngày ban hành: 01/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/KH-UBND

Lào Cai, ngày 01 tháng 04 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG CÁC THƯ VIỆN, BẢO TÀNG, NHÀ VĂN HÓA, CÂU LẠC BỘ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” và Văn bản số 3592/BVHTTDL-TV ngày 10/10/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Đề án, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 -2020, gồm những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương xây dựng xã hội học tập, mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Thực hiện hoàn thành. Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” đã được Thủ tướng. Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014.

- Tăng cường sự quản lý nhà nước của các cấp chính quyền và sự tham gia của toàn xã hội về tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”... tạo phong trào học tập sâu rộng, có sức lan tỏa đối với mọi tầng lớp nhân dân; đặc biệt đối với nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

2. Yêu cầu:

- Quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về chủ trương tổ chức các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, nhà văn hóa, các câu lạc bộ.

- Tổ chức triển khai thực hiện việc đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ phải gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đặc biệt là gắn với việc xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, được thực hiện ở tất cả các cơ quan, đơn vị; có sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp chính quyền và sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan liên quan, gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; lồng ghép với các kế hoạch, đề án, các chương trình, mục tiêu có liên quan đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ

1. Đối với hệ thống thư viện:

- Hàng năm, Thư viện tỉnh phục vụ từ 90.000 đến 100.000 lượt đọc giả, thư viện các huyện huyện, thành phố phục vụ từ 50.000 đến 60.000 lượt đọc giả. Phấn đấu số lượt người sử dụng thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh hằng năm tăng bình quân 10%, đến năm 2020 tỷ lệ người dân trên địa bàn tỉnh sử dụng thư viện phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu kiến thức nâng cao hiểu biết đối với khu vực thành phố Lào Cai đạt 5,0% số dân, trung tâm các huyện đạt 3,0% số dân, vùng nông thôn đạt 1,0% số dân.

- Phấn đấu trung bình mỗi năm Thư viện tỉnh bổ sung 6.000 bản sách các loại và 150 loại báo, tạp chí, mỗi thư viện cấp huyện bổ sung từ 1.500 đến 2.000 bản sách và từ 5 đến 10 loại báo, tạp chí.

- Mỗi năm Thư viện tỉnh và các thư viện cấp huyện đã tổ chức trưng bày, giới thiệu từ 30 đến 40 cuộc theo chuyên đề.

- Duy trì phục vụ lưu động, mỗi năm phục vụ từ 10.000 đến 15.000 lượt bạn đọc. Tổ chức luân chuyển sách báo đến các điểm Bưu điện văn hóa xã theo Chương trình phối hợp liên ngành giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền Thông.

- Tổ chức cung cấp dịch vụ truy cập Internet miễn phí: Phấn đấu đến năm 2020 có 100% thư viện tỉnh, 80% thư viện cấp huyện, 6,5% thư viện (phòng đọc) cấp xã và 20,5% Điểm Bưu điện - Văn hóa xã thường xuyên tổ chức cung cấp dịch “vụ truy cập internet miễn phí để người dân được tiếp cận thông tin, tri thức phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao hiểu biết và các nhu cầu khác; thường xuyên tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng thư viện, tra cứu tìm kiếm thông tin, tri thức phù hợp với nhu cầu người sử dụng.

- Phấn đấu 100% thư viện tỉnh, thư viện huyện, thành phố; 50% thư viện trường học, cơ quan, đoàn thể, thư viện (phòng đọc) cấp xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức các lớp hướng dẫn, cập nhật kỹ năng, kiến thức cần thiết cho lực lượng lao động ở địa phương, nhất là người dân ở vùng nông thôn.

- Phấn đấu xây dựng hệ thống thư viện công cộng trở thành trung tâm thông tin, trung tâm học tập, trung tâm văn hóa năng động của người dân địa phương.

2. Đối với bảo tàng:

- Phấn đấu hàng năm thực hiện từ 03 đến 05 cuộc triển lãm chuyên đề. Xây dựng các bộ sưu tập hiện vật tiêu biểu để phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức trưng bày lưu động giới thiệu quảng bá bản sắc văn hóa Lào Cai.

- Phấn đấu thu hút khách quốc tế, khách nội địa tham quan bảo tàng, nhà truyền thống trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, trong đó khuyến khích khách tham quan là học sinh, sinh viên.

- Hàng năm tổ chức các hoạt động giới thiệu, tôn vinh các di sản văn hóa nhân Ngày Di sản văn hóa (23/11) tại bảo tàng nhằm thu hút nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên tham dự.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện tốt nội dung giới thiệu di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quảng bá các loại hình di sản văn hóa qua website và các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Đối với nhà văn hóa, câu lạc bộ:

- Các thiết chế văn hóa (Trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, câu lạc bộ) thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí phục vụ mục đích học tập, nâng cao kiến thức, hiểu biết cho người dân. Thu hút 60% số dân vùng đô thị và 30% số dân vùng nông thôn tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, nâng cao kiến thức.

- Tổ chức liên hoan tiếng hát dân ca, ngày hội văn hóa các dân tộc, liên hoan văn nghệ quần chúng, hội diễn nghệ thuật quần chúng từ cấp xã đến cấp tỉnh, nhằm gìn giữ vốn dân ca, dân vũ truyền thống, thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ phát triển, cấp tỉnh và cấp huyện tổ chức 02 năm 01 lần, cấp xã tổ chức mỗi năm một lần một trong cáo hình thức liên hoan, hội diễn nêu trên.

- Thực hiện sưu tầm, dàn dựng, phát triển vốn dân ca, dân vũ truyền thống thành các tiết mục biểu diễn tại các lễ hội, hội thi, hội diễn và bảo tồn bằng phương pháp trao truyền qua các thế hệ.

- Tăng cường các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại hệ thống các trường học.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Chỉ đạo, điều hành:

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, vai trò tham mưu, phối hợp thực hiện của các ngành chức năng và của các đoàn thể chính trị xã hội cao cấp về việc học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Tiếp tục rà soát, nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, câu lạc bộ phù hợp với đặc điểm, yêu cầu phát triển của tỉnh.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động của thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, câu lạc bộ. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với các hoạt động của của thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

2. Đầu tư, phát triển hệ thống thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ:

- Tiếp tục đầu tư, củng cố cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa phương thức hoạt động, phát triển hệ thống thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động học tập, dịch vụ phục vụ học tập phù hợp với đối tượng ở từng vùng, miền, địa phương.

- Thực hiện hoàn thành tốt Chương trình số 201-CTr/TU ngày 15/9/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về việc thực hiện Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Phấn đấu đến năm 2020, từng bước đầu tư xây dựng hoàn chỉnh các thiết chế văn hóa, hoàn thành việc xây dựng Bảo tàng, Nhà Văn hóa đa năng của tỉnh; 50% số huyện đầu tư nâng cấp Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao đạt chuẩn theo quy định; 30% số xã, phường, thị trấn, 75% thôn (làng, khu phố) có nhà văn hóa; 100% nhà văn hóa được đầu tư trang thiết bị. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện thư viện điện tử thuộc Thư viện tỉnh.

- Đổi mới hoạt động của hệ thống thư viện công cộng trong vai trò mới - là trung tâm thông tin, học tập, văn hóa năng động.

3. Đào tạo, bồi dưỡng:

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho đội ngũ công chức, viên chức làm việc trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Xây dựng tiêu chuẩn và cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý, tham mưu lĩnh trong vực thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, câu lạc bộ có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ưu tiên việc đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ văn hóa là người dân tộc thiểu số, có chế độ ưu đãi để họ có thể trở về công tác ở địa phương.

- Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa cấp xã, chủ nhiệm nhà văn hóa, chủ nhiệm các câu lạc bộ văn hóa, đội trưởng các đội văn nghệ quần chúng.

- Liên kết với ngành Giáo dục đẩy mạnh phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, giáo dục văn hóa truyền thống trong các trường học.

4. Tuyên truyền, vận động:

Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập suốt đời để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc học tập thường xuyên, từ đó hình thành thói quen tự học; tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong việc học tập suốt đời của người dân, từ đó khuyến khích nhân dân, cộng đồng tham gia hưởng ứng các hoạt động giáo dục, học tập, hỗ trợ học tập được tổ chức trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ cũng như đóng góp, ủng hộ cho hoạt động này.

Đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tuyên truyền, các loại hình tuyên truyền. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thành lập chuyên mục, xây dựng phóng sự chuyên đề về học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các đơn vị nghệ thuật xây dựng các chương trình, các tác phẩm nghệ thuật về việc học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

5. Hợp tác quốc tế:

- Tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm quốc tế về tổ chức các hoạt động học tập tại các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ và tuyên truyền, vận động cộng đồng. Huy động các nguồn lực tài chính hợp pháp và tranh thủ sự hỗ trợ kỹ thuật của các nước, các tổ chức quốc tế.

- Thực hiện tốt Chương trình đã ký kết giao lưu, hợp tác, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và tặng sách với Thư viện dân tộc huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch Đề án bao gồm: Nguồn ngân sách Nhà nước (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

2. Nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương bao gồm: Củng cố, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển mạng lưới thư viện, nhà truyền thống, nhà văn hóa; câu lạc bộ; các hoạt động tuyên truyền tại địa phương; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của ngành, in ấn tài liệu phục vụ học tập.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các nhiệm vụ được giao, hàng năm lập dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách Nhà nước của cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan tài chính cùng cấp để bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Là cơ quan thường trực, giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố triển khai các nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch; xây dựng các văn bản liên quan đến phát triển các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Chỉ đạo Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh và phối hợp với UBND các huyện, thành phố củng cố, kiện toàn về tổ chức, nâng cấp cơ sở vật chất và đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng các chương trình giáo dục thông qua thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong trường phổ thông các cấp.

- Phối hợp các sở, ban ngành liên quan và các địa phương củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh,....) và Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ".

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc giáo dục thông qua các thiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong các cơ sở giáo dục.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập, tuyên truyền về Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ".

4. Sở Tài chính:

- Bố trí nguồn kinh phí thường xuyên hằng năm để thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở; ban ngành, địa phương hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, đầu tư đối với các hoạt động thực hiện Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ".

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai:

Chỉ đạo các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

6. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân tỉnh và các tổ chức xã hội, nghề nghiệp:

Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ"; nâng cao ý thức tự học và học tập thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, thành viên thuộc cơ quan, tổ chức mình.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến năm 2020; bố trí ngân sách cho các hoạt động học tập suốt đời được tổ chức trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Xây dựng Kế hoạch củng cố, kiện toàn, phát triển các thiết chế thư viện, nhà văn hóa, câu lạc bộ; bảo đảm các nguồn lực để các thiết chế này hoạt động có hiệu quả, bền vững.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình của địa phương xây dựng chuyên mục tuyên truyền về việc thực hiện Đề án; chú trọng công tác phổ biến giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân của địa phương về xây dựng xã hội học tập, trong đó có tuyên truyền về học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

8. Chế độ báo cáo:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ (báo cáo 6 tháng trước gửi ngày 20 tháng 6, báo cáo năm gửi trước ngày 30 tháng 11) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT: TU HĐND, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các Sở: Văn hóa TTDL; Giáo dục và ĐT; Thông tin và TT; Tài chính;
- Các tổ chức xã hội, nghề nghiệp tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (CV Bình), VX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 -2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.346

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87