Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 6202/KH-UBND năm 2016 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

Số hiệu: 6202/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 31/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6202/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “QUẢNG NGÃI CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2016 -2020

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Tập trung phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước;

b) Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả.

2. Yêu cầu:

a) Tổ chức thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hội, đoàn thể tnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giai đoạn 2016 - 2020;

b) Tiếp tục triển khai phong trào thi đua sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân;

c) Công nhận, biểu dương, khen thưởng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới phải thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, tránh chạy theo thành tích;

d) Đến năm 2020, các cấp, các ngành tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng và kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay; các mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

Căn cứ vào mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình, nhiệm vụ công tác của UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Giám đốc các Doanh nghiệp của tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị các cấp trong tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”, tập trung vào các nội dung chyếu sau đây:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; tập trung vào các hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục phát động, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; trong đó cần chú trọng một số nội dung sau:

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể cùng cấp chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới phù hợp với vùng, miền, địa bàn và đối tượng dân cư;

- Huy động các tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia, đóng góp công sức, vật chất, phát huy nội lực, tăng cường huy động đa dạng hóa nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới có hiệu quả;

- Phát huy sức mạnh, lắng nghe, tập hợp ý kiến của Nhân dân; tuyên truyền, vận động, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới;

- Phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các địa phương sau khi đạt chuẩn nông thôn mới.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các hội, đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua, gn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các Khối, Cụm thi đua căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai có hiệu quả phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, tránh hình thức, lãng phí.

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua.

4. Đến năm 2018, các sở, ban, ngành, tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiến hành sơ kết giai đoạn II, đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện và tiến hành tổng kết phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới vào năm 2020.

5. Hàng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương, đơn vị và tiến hành tổng kết phong trào thi đua vào năm 2020.

IV. TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn thi đua

a) Đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội, đoàn thể tỉnh:

- Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền;

- Nghiên cứu để kịp thời điều chỉnh các văn bản hướng dẫn và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy xây dựng nông thôn mới;

- Tiếp tục đăng ký và tham gia chỉ đạo, hỗ trợ (có địa chỉ cụ thể) đối với địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Cấp sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể tỉnh đăng ký hỗ trợ ít nhất 01 xã đặc biệt khó khăn.

b) Đối với huyện, thành phố:

- Huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, có mức tăng trưởng tiêu chí bình quân/xã và kết quả nâng chất lượng tiêu chí cao nhất trong tỉnh;

- Có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo; triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của tnh và là đơn vị tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới so với các huyện trong Cụm thi đua và của tỉnh;

- Không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

c) Đối với xã:

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới và là xã tiêu biểu trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới của huyện, thành phố.

- Xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới: Là xã đặc biệt khó khăn có mức tăng mới 10 tiêu chí trở lên trong giai đoạn 2016 - 2020 (trong đó có tiêu chí thu nhập và giảm nghèo).

Các xã nêu trên không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

d) Đối với các doanh nghiệp:

- Có đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới.

- Có liên kết, phối hợp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết việc làm thường xuyên trên địa bàn nông thôn.

e) Đối với cá nhân:

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (nông dân, công nhân, xã viên...) nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới.

g) Đối tượng khác: Các tổ chức quốc tế, các hội, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, các cá nhân ở trong và ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài,... có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng nông thôn mới; sản xuất giỏi, có thu nhập cao và giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

2. Hình thức khen thưởng

a) Hình thức và mức khen thưởng của tỉnh:

a1) Khen thưởng hàng năm:

- Hội đồng Thi đua - Khen tỉnh lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua là căn cứ quan trọng để đánh giá thi đua cho các cơ quan, đơn vị, địa phương đkhen thưởng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hội, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố khen thưởng kết quả thực hiện phong trào thi đua theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

a2) Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua:

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện, thành phố lựa chọn, đề nghị khen thưởng:

+ Các xã của huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

+ Xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới.

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hội, đoàn thể tỉnh lựa chọn, đề nghị khen thưởng: 02 đến 03 đơn vị trực thuộc, 01 đến 02 cá nhân tiêu biểu có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua để đề nghị khen thưởng.

- Khen thưởng doanh nghiệp: Có hướng dẫn riêng (khi có hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương).

- Khen thưởng cá nhân: Mỗi huyện, thành phố chọn từ 02 đến 03 cá nhân tiêu biểu (là cán bộ trực tiếp chỉ đạo và thực hiện Chương trình nông thôn mới các cấp; người dân có nhiều đóng góp, người nông dân có phát minh sáng chế, doanh nhân tiêu biểu...) trong xây dựng nông thôn mới đề nghị UBND tỉnh khen thưởng.

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn và các cơ quan liên quan đxét khen thưởng và trình Hội đng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân khác đạt thành tích xuất sắc ở các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hội, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố do sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố quy định.

a3) Hình thức và mức khen thưởng:

- Đối với xã:

Xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020: Được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và thưởng công trình phúc lợi trị giá 1.000.000.000 đồng.

- Đối với huyện, thành phố:

+ Huyện đạt chuẩn nông thôn mới: Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và thưởng công trình phúc lợi trị giá 5.000.000.000 đồng.

+ Thành phố Quảng Ngãi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và thưởng công trình phúc lợi trị giá 5.000.000.000 đồng.

- Doanh nghiệp và các cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc đặc biệt xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng theo quy định hiện hành.

Công trình phúc lợi thưởng cho các tập thể phải là các công trình trực tiếp phục vụ cộng đồng dân cư trên địa bàn nông thôn.

b) Hình thức và mức khen thưởng Trung ương:

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng.

c) Kinh phí khen thưởng:

c1) Được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng;

c2) Kinh phí thưởng công trình phúc lợi cho các huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Quảng Ngãi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được btrí trong dự toán hng năm của ngân sách tỉnh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hội, đoàn thể chính trị cùng cấp trong tỉnh cụ thể hoá Kế hoạch này để triển khai thực hiện, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị, địa phương mình nâng cao trách nhiệm về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch và điều kiện cụ thể xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ. Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền phong trào thi đua và các gương điển hình tiên tiến về xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành thng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

3. Hàng năm, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức đánh giá gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, làm cơ sở để xét thi đua, khen thưởng.

4. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, đôn đốc việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới theo Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Ban Thi đua - Khen thư
ng Trung ương;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Ủy ban Mặt
trận TQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các cơ quan: Quân sự, Công an, Biên phòng, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành t
nh;
- Cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban Thi đua - Khen thưởng t
nh;
- VPUB: CVP, PCVP(NC), CBTH;
- Lưu: VT, NC
lmc977.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 6202/KH-UBND năm 2016 về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


356

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.254.115