Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 62/KH-UBND về thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Số hiệu: 62/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Dương Xuân Huyên
Ngày ban hành: 07/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 62/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011- 2020; Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020);

Thực hiện Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển Thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lưực phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020;

Thực hiện Công văn số 496/BNV-CTTN ngày 04/02/2020 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục nâng cao nhận thức công tác quản lý nhà nước về thanh niên của các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố;

b) Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm công tác quản lý nhà nước về thanh niên; cụ thể hóa các nhiệm vụ để làm cơ sở cho Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện;

c) Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai, thực hiện công tác về thanh niên phải có trọng tâm, trọng điểm, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị đảm bảo thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo đúng kế hoạch và tiến độ thời gian;

b) Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước về thanh niên với hoạt động của Đoàn thanh niên và các tổ chức của thanh niên; trên cơ sở đó, các cấp, các ngành, địa phương nghiên cứu, lồng ghép việc xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách cho thanh niên trong kế hoạch hoạt động chung của các cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục triển khai các chính sách pháp luật về quyền, nghĩa vụ của thanh niên

a) Nội dung:

- Tăng cường quán triệt, tuyên truyền các quy định của Luật Thanh niên, các văn bản liên quan đến công tác thanh niên tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân để thống nhất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên, khắc phục tình trạng coi vấn đề thanh niên và công tác thanh niên là nhiệm vụ riêng của tổ chức đoàn thể, hoạt động phong trào;

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy Đảng, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp xác định các nội dung cụ ̣thể, ban hành chương trình, kế hoạch phối hợp về công tác thanh niên trong cơ quan, đơn vi ̣để phổ biến, quán triệt và thực hiện đầy đủ các chính sách pháp luật về quyền, nghĩa vụ của thanh niên theo quy định, tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ, người lao động trong cơ quan, đơn vị phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong việc triển khai hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vu ̣ của cơ quan, đơn vị góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh;

b) Thời gian thực hiện: thực hiện thường xuyên trong năm 2020;

c) Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

2. Tổ chức triển khai các chỉ tiêu về Chiến lược phát triển thanh niên và chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo chức năng quản lý ngành, lĩnh vực

a) Nội dung: Xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 và Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh về Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh, lồng ghép thực hiện có hiệu quả nội dung của Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25/NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (chi tiết theo phụ lục số 01 đính kèm Kế hoạch này);

b) Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên trong năm và hoàn thành các chỉ tiêu trước Quý IV năm 2020;

c) Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

3. Thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền và tổ chức Đoàn các cấp

a) Nội dung:

- Các Sở, ban, ngành tỉnh triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết và tiếp tục rà soát, tổ chức hoàn thành các nội dung chưa ký kết với Tỉnh đoàn tại danh mục kèm theo Quy chế phối hợp số 299/QCPH-UBND-TĐTN ngày 05/4/2018 về phối hợp công tác của UBND tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn thanh niên Lạng Sơn giai đoạn 2018-2022 (chi tiết theo phụ lục số 02 đính kèm Kế hoạch này);

- UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Chấp hành Huyện đoàn, Thành đoàn tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã ký kết Quy chế phối hợp hoạt động theo Điều 10 Quy chế phối hợp số 299/QCPH-UBND-TĐTN của UBND tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn thanh niên Lạng Sơn giai đoạn 2018-2022;

b) Cơ quan thực hiện:

- Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố đã ký kết.

- Đề nghị Tỉnh đoàn thanh niên Lạng Sơn phối hợp, đôn đốc các Sở, ban, ngành tỉnh liên quan triển khai thực hiện.

4. Tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2020

a) Nội dung: Tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2020 theo Điều 21 Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên;

b) Hình thức: Hội nghị trực tuyến tại tỉnh và các điểm cầu tại các huyện, thành phố;

c) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020;

d) Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên Lạng Sơn, các cơ quan, đơn vị liên quan (ban hành kế hoạch riêng của UBND tỉnh).

5. Về đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện theo Đề án về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500)

a) Nội dung:

- UBND các huyện tiếp tục quan tâm theo dõi, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các đội viên Đề án tại địa phương, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Huyện ủy, các tổ chức Đoàn thể, UBND các xã quan tâm quy hoạch, bố trí ̉ dụng và đào tạo, bồi dưỡng Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ để làm cơ sở kiện toàn, bầu vào các chức vụ cán bộ cấp xã, xét chuyển thành công chức cấp xã hoặc công chức cấp huyện nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định hiện hành và nhu cầu sử dụng của địa phương;

- Sở Nội vụ tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án 500 trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời biểu dương, khen thưởng các Đội viên Đề án 500 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành trong Quý IV năm 2020 (ban hành kế hoạch riêng của UBND tỉnh);

b) Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ, UBND huyện Bình Gia, UBND huyện Đình Lập.

6. Thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

a) Nội dung:

- Thực hiện rà soát, giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các trường hợp thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến trên địa bàn tỉnh trong năm 2020;

- Tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong lồng ghép trong Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020;

b) Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

7. Thực hiện các chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, loại giỏi

a) Nội dung: Tiếp tục thực hiện tốt, kịp thời các chế độ, chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, loại giỏi trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành; Rà soát, điều chỉnh bổ sung cơ chế, chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh;

b) Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan.

8. Thực hiện bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã

a) Nội dung: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 theo kế hoạch của Bộ Nội vụ; quan tâm chọn cử cán bộ, công chức trẻ ở xã tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo kế hoạch tạo, bồi dưỡng của tỉnh;

b) Thời gian thực hiện: Trong năm 2020;

c) Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ phối hợp với UBND các huyện, thành phố.

9. Thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên

a) Nội dung: Tiếp tục triển khai các nội dung tại Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức, triển khai và thực hiện việc giải quyết chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên vì cộng đồng, xã hội theo đúng trình tự, quy định hiện hành. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và tổ chức Đoàn thanh niên các cấp quản lý tốt các đội thanh niên tình nguyện của địa phương, đơn vị và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội của thanh niên trên địa bàn.

b) Thời gian thực hiện: Trong năm 2020;

c) Cơ quan thực hiện: các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

10. Triển khai thực hiện Bô ̣ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

a) Nội dung: Triển khai thực hiện Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chi tiết; thu thập thông tin và các chỉ số của thanh niên trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, làm cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và hoạch định chính sách đối với thanh niên.

b) Hình thức triển khai: Tổng hợp, thống kê các chỉ số về thanh niên trên địa bàn tỉnh;

c) Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Bộ Nội vụ;

d) Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

11. Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh giai đoạn 2012 - 2020

a) Nội dung: Tổ chức tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất các nội dung thực hiện trong giai đoạn tiếp theo; đồng thời biểu dương, khen thưởng Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả, có các đề án, phương án cụ thể, hoàn thành vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra;

b) Hình thức: Tổ chức hội nghị tập trung hoặc hội nghị trực tuyến;

c) Cơ quan thực hiện:

- UBND các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết trong Quý III năm 2020;

- Các Sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tổng kết bằng báo cáo;

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên Lạng Sơn, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết trong Quý IV năm 2020 (UBND tỉnh ban hành kế hoạch riêng).

12. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

a) Nội dung: Kiểm tra nội dung liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch công tác thanh niên của tỉnh; việc triển khai, thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên;

b) Thời gian thực hiện: Trước quý IV năm 2020;

c) Cơ quan thực hiện:

- Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện kiểm tra các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố lồng ghép với kế hoạch kiểm tra công tác nội vụ năm 2020;

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiến hành tự kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên theo lĩnh vực, phạm vi quản lý;

- Đề nghị Tỉnh đoàn thanh niên Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ cùng phối hợp triển khai công tác giám sát việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh và nội dung có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

a) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này; trong quá trình triển khai Kế hoạch, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, phối hợp với các cơ quan, đơn vị kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên;

b) Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thành phố

a) Xây dựng kế hoạch và chủ động bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại cơ quan, đơn vị, hoàn thành trước ngày 20/4/2020;

b) Báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trước ngày 15/11/2020.

3. Đề nghị Tỉnh đoàn thanh niên tỉnh Lang Sơn

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản pháp luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho các đối tượng thanh niên bằng các hình thức và phương pháp phù hợp.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2020, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét thống nhất giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể của tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, LLVT tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C,PCVP UBND tỉnh, các Phòng: KGVX, TH;
- Lưu : VT, NC(HXĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Xuân Huyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 62/KH-UBND về thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


56

DMCA.com Protection Status
IP: 184.72.102.217