Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1437/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2025

Số hiệu: 44/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Hữu Thể
Ngày ban hành: 24/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/KH-UBND

Lào Cai, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1437/QĐ-TTG NGÀY 29/10/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHĂM SÓC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRẺ EM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU ĐỜI TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

Thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025; UBND tnh Lào Cai ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Bảo đảm cho trẻ em đến 8 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần; được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, của quốc gia.

2. Mc tiêu c thể đến năm 2020

- Phấn đấu trên 70% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội.

- Phấn đấu trên 70% cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc trẻ tại gia đình, cộng đồng; tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em... được cung cấp các kiến thức, kỹ năng liên quan đhỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- Phấn đấu trên 50% các huyện, thành phố xây dựng mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tui.

- Xây dựng thí điểm 02 mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

3. Mc tiêu c thể giai đon 2021 - 2025

- Phấn đấu trên 90% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội.

- Phấn đấu trên 90% cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, cha mẹ, người chăm sóc trẻ tại gia đình, cộng đồng; tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em... được cung cấp các kiến thức, kỹ năng liên quan đhỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- Phấn đấu trên 90% các huyện/thành phố xây dựng mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi.

- Nhân rộng 05 mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, PHẠM VI

1. Đối tượng

- Trẻ em đến 8 tuổi.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố có liên quan; cha mẹ và người chăm sóc trẻ.

2. Thi gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2025.

3. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời cho các cấp, các ngành, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

- Triển khai chiến dịch truyền thông với các hình thức đa dạng, phong phú trong “Tháng hành động vì trẻ em”, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu “Rằm tháng Tám”, khai giảng năm học mới.

- Tổ chức truyền thông các knăng chăm sóc phát triển toàn diện của trẻ phù hợp với từng nhóm đối tượng: Trong trường học, cộng đồng khu dân cư... thông qua các hoạt động như sinh hoạt câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề, mít tinh, tọa đàm, giao lưu - đối thoại...

- Biên tập, nhân bản các sản phẩm truyền thông về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, bảo vệ trẻ em như tờ rơi, s tay, băng rôn, panô...

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp; các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em về các kiến thức, kỹ năng liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

- Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lý Nhà nước, người cung cấp dịch vụ và đội ngũ cộng tác viên tại cộng đồng về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng.

- Rà soát, thu thập thông tin trẻ mới sinh vào sổ theo dõi hộ gia đình tại cơ sở; cập nhật thông tin trẻ em vào phần mềm quản lý trẻ em trên địa bàn theo quy định.

- Xây dựng xã, phường, thị trn phù hợp với trẻ em, an toàn và thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái; trường học an toàn, thân thiện, không bạo lực; mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh cộng đồng, cơ sở cung cấp dịch vụ ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; dịch vụ hỗ trợ chăm sóc, tư vấn và chuyển tuyến.

- Triển khai các lớp tập huấn kỹ năng tự kiểm soát bản thân với nhóm đối tượng nhận chăm sóc trẻ có nguy cơ cao gây bạo lực; kỹ năng phòng tránh bạo lực đối với cha mẹ và người chăm sóc trẻ với các nội dung: Tư vấn, hướng dẫn, giáo dục cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em; các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em các kiến thức kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em đến 8 tuổi.

3. Triển khai thí điểm thực hiện Chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời trên địa bàn tỉnh

- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ chăm sóc, tư vấn phát triển toàn diện cho trẻ em tại cơ sở y tế; sử dụng đường dây nóng và cơ chế phối hợp liên ngành trong tham vấn, tư vấn để kết nối dịch vụ, hỗ trợ theo nhu cầu từng độ tuổi của trẻ em.

4. Trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em phù hợp với nhu cầu phát triển và độ tuổi. Ưu tiên tư vấn, hướng dẫn việc chăm sóc trẻ em trong 1.000 ngày đầu đời và phụ nữ mang thai; hỗ trợ giáo dục sớm, chăm sóc nuôi dưng trong môi trường an toàn, lành mạnh, bảo đảm phúc lợi xã hội và bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại, bạo lực

- Xây dựng mô hình xã, phường, thị trấn an toàn và thân thiện với trẻ em nhằm đảm bảo an toàn tại nơi công cộng; thực hiện rà soát các dịch vụ công để có khuyến nghị phù hợp và tạo cơ chế thu nhận ý kiến phản hồi của người dân về các trường hợp hộ gia đình giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn tỉnh.

5. Kiện toàn Ban điều hành và nhóm công tác liên ngành các cấp, duy trì mạng lưới kết ni chuyển tuyến dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng. Xây dựng thí điểm mô hình thực hiện khung đo lường phát triển toàn diện trẻ em và tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm hướng dẫn nhân rộng mô hình.

6. Theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, chất lượng các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em và môi trường hỗ trợ việc tiếp cận các dịch vụ cho trẻ em. Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện hoạt động về chăm sóc phát triển toàn diện về trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình, đề án, kế hoạch liên quan trên địa bàn tỉnh.

3. Huy động nguồn lực tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phi hp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch giai đoạn 2019 - 2015 và xây dựng kế hoạch trin khai thực hiện hằng năm. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện nội dung tại Kế hoạch này.

- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- Xây dựng mạng lưới kết nối, lồng ghép dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; hỗ trợ trẻ em tiếp cận các dịch vụ về chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phúc lợi xã hội.

- Triển khai thí điểm các mô hình kết ni dịch vụ chuyn tuyến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; hướng dẫn thực hiện Chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em nhng năm đầu đời trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá về tình hình thực hiện Kế hoạch tại địa phương; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì triển khai hỗ trợ giáo dục phù hợp cho trẻ em đến 8 tuổi; hỗ trợ giáo dục sớm cho trẻ em và triển khai giáo dục knăng cho trẻ em trước tuổi đi học và học sinh tiểu học; hướng dẫn giáo dục phù hợp đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng; triển khai thí điểm các mô hình theo chức năng của ngành.

3. Sở Y tế

Chủ trì triển khai cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em; hướng dẫn chăm sóc sức khỏe trẻ em đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em; triển khai thí điểm các mô hình theo chức năng của ngành.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì tham mưu triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với đặc điểm của từng lứa tuổi và sự phát triển toàn diện của trẻ em; lồng ghép tuyên truyền nội dung chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và trong giáo dục đời sống gia đình; phối hợp hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến phát triển toàn diện trẻ em trong gia đình.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan vận động các nguồn hỗ trợ để triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch.

6. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách tỉnh, btrí nguồn lực thực hiện các hoạt động của Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí tỉnh, hệ thống cổng thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông cấp huyện... xây dựng chương trình, dành thời lượng, chuyên mục, chuyên trang hợp lý để tuyên truyền thực hiện Đề án Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng.

8. Đ nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn và các tổ chức liên quan khác

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp tham gia thực hiện Kế hoạch chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng.

9. UBND các huyện, thành phố

Căn cứ vào Kế hoạch của UBND tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.

10. Chế đ báo cáo

Các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và bộ, ngành trung ương theo quy định: Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15/6; báo cáo năm gửi trước ngày 15/12.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019 - 2025; yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thtỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Cục Tr em (Bộ LĐTBXH);
- CT, PCT2;
- Các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các Đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT, TH
1, BBT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thể

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1437/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


172

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196