Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 43/KH-UBND thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Số hiệu: 43/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 18/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/KH-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2021

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 và các Chương trình, Đề án, dự án liên quan đến bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025; là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; căn cứ tình hình thực tế của Thủ đô Hà Nội, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Nội; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thành phố Hà Nội liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

3. Nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và lồng ghép giới trong kế hoạch công tác của đơn vị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về tuyên truyn thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình v bình đng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ: Luật Bình đẳng giới; Bộ luật Lao động, đặc biệt quan tâm đến nội dung mới v bình đng giới; Luật Phòng, chng bạo lực gia đình; Chỉ thị s21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; các Chương trình, đề án, dự án về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 10/5/2018 của Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của thành phố Hà Nội trong tình hình mới và các văn bản của Trung ương, Thành phố liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Tăng cường truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung phong phú nhm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đng thuận, ủng hộ của cả hệ thng chính trị và Nhân dân về lợi ích, sự cn thiết của việc phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý và tầm quan trọng của công tác cán bộ nữ, quy hoạch cán bộ nữ, đảm bảo sự bình đẳng của phụ nữ, hướng tới thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

- Đẩy mạnh các chiến dịch, các hoạt động truyền thông thường xuyên về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ với các hình thức đổi mới, phong phú, đa dạng, hướng đến nhóm đối tượng cụ thể và phù hợp với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng thu hút sự tham gia của nam giới và trẻ em trai trong thực hiện bình đẳng giới, hạn chế sự tái diễn của của tình trạng bất bình đẳng giới từ thế hệ này sang thế hệ khác; vận động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, cộng đồng và gia đình trong việc thực hiện nghiêm túc các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ;

- Tăng cường tổ chức truyền thông trực tiếp tại cơ sở, nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền nhằm tạo hiệu ứng tốt cho công tác truyền thông. Chú trọng đưa thông điệp bình đẳng giới vào các sản phẩm truyền thông và phương tiện truyền thông phù hợp, sáng tạo, hiệu quả và có tính lan tỏa tốt.

2. Nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ từ Thành phố ti cơ sở. Tổ chức tập huấn kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng lồng ghép giới, bình đng giới; kỹ năng phân tích, sử dụng sliệu tách biệt giới trong một snội dung vphòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Đặc biệt, chú trọng tập huấn kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo và hoạt động của các cơ quan dân cử cho cán bộ nữ tiềm năng nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, chính quyền các cấp.

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng đơn vị, vai trò của tổ chức đoàn thể đối với những vấn đề liên quan đến nữ công chức, viên chức, người lao động; quan tâm và tạo mọi điều kiện khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức đphát huy được vai trò, vị thế của mình trong công tác.

- Nâng cao chất lượng công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đảm bảo thành viên các Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, đề án có nội dung liên quan đến bình đẳng giới được tập huấn kiến thức về giới, phân tích và lng ghép giới.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố, bồi dưng, tập huấn và phát triển đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên, báo cáo viên về bình đẳng giới ở các cấp, đặc biệt là cp cơ sở.

3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách, Quyết định, Chương trình, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ

- Đẩy mạnh việc lồng ghép yếu tố giới trong hoạch định chính sách và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phvà từng ngành, từng địa phương. Chú trọng vào các nội dung còn tồn tại bất bình đẳng giới, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực chính trị, kinh tế, khai thác các nguồn lực chăm lo quyền lợi, đời sống của phụ nữ.

- Ban hành Kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả: Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 (sau khi Thủ tướng chính phủ ban hành); Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, đề án, dự án về bình đẳng giới trên địa bàn Thành phố. Trong đó cần tập trung thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực, duy trì xây dựng và phát triển mô hình điểm về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, đặc biệt là xâm hại tình dục và quấy rối tình dục.

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đán “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một s vn đxã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”; Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”; Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”...

- Tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11-15/12/2021 với mục tiêu hiệu quả, sáng tạo, tiết kiệm, có sức lan tỏa.

- Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hp giữa UBND và Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp theo Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 30/12/2011 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác quy hoạch, đào to và sử dng cán btrẻ, cán bộ nữ. Quan tâm rà soát, đánh giá tình hình cán bộ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo, xây dựng kế hoạch đào tạo, bi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ theo lộ trình phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị và đưa ra các giải pháp, đề xuất, kiến nghị theo hướng ưu tiên btrí cán bộ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo.

- Phát triển hệ thống các dịch vụ có chất lượng nhằm hỗ trợ các đối tượng tiếp cận bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, tăng cường xã hội hóa và phối hp liên ngành trong việc tổ chức các hot động bình đẳng giới.

4. Hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Tiếp tục tham mưu rà soát, kiện toàn nhân sự Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp khi có thay đổi; tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ theo quy định. Duy trì hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ theo Quy chế.

- Phối hp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ lãnh đạo, quản lý, nữ cán bộ trong diện quy hoạch chức vụ, chức danh lãnh đạo quản lý các cấp, nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Tăng cường kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ ca phụ nữ ở các đơn vị và cơ sở, tập trung vào các nội dung, cụ thể: Tổ chức và hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; tình hình triển khai chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; công tác cán bộ nữ và việc quy hoạch, tạo ngun, bnhiệm và sử dụng cán bộ nữ; tình trạng bạo hành với phụ nữ và trẻ em gái; những vấn đề tác động tiêu cực đến sự phát triển của phụ nữ của ngành, địa phương; khó khăn, vướng mắc của đơn vị, địa phương trong việc triển khai công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng và tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt của Thành phố và các quận, huyện, thị xã nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Tăng cường các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước.

5. Kinh phí thực hiện

Căn cứ nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng dự toán chi hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Các nội dung, mức chi thực hiện theo Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và quy định hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu, trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2030 sau khi có Quyết định ban hành của Thủ tướng Chính phủ.

- Tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; hưng dẫn, tổ chức triển khai các Mô hình thuộc Chương trình.

- Tham mưu tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Thành phố theo Quy chế.

- Tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11-15/12/2021 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Truyền thông trực tiếp, qua các sản phẩm truyền thông, trên các phương tiện thông tin đại chúng, ... nhằm nâng cao nhận thức, thay đi hành vi về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố Hà Nội; chú trọng, quan tâm đầu tư thực hiện tại những địa bàn khó khăn, vùng dân tộc thiu s.

- Tổ chức các hội nghị triển khai, tọa đàm, tập huấn về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp từ Thành phố đến cơ sở.

- Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện các hoạt động về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại cơ sở.

- Tổng hợp kết quả định kỳ báo cáo UBND Thành phố, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phHà Nội

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Đán: “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 - 2027”; “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”,... do Thành Hội làm cơ quan thường trực.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cán bộ Hội, hội viên về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 10/5/2018 của Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của thành phố Hà Nội trong tình hình mới và các văn bản của Trung ương, Thành phố liên quan đến công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đặc biệt quan tâm xây dựng các chương trình, sự kiện cộng đồng nhằm tuyên truyền về bình đẳng giới nói chung, bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nói riêng và vai trò, năng lực, phẩm chất của phụ nữ Việt Nam nhân các sự kiện, ngày kỉ niệm.

- Chủ trì tham u tổ chc gặp mặt giao lưu, trao đổi kinh nghiệm cán bộ nữ chủ chốt của Thành phố và các quận, huyện, thị xã nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày Phụ nViệt Nam 20/10/2020.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tiếp tục hướng dẫn thực hiện lồng ghép giới trong việc giao các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn và hàng năm.

4. S Tài chính

Hướng dẫn, bố trí kinh phí thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp theo quy định Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

5. Sở Nội vụ

- Tiếp tục chủ trì tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ lãnh đạo Thành phố, quận, huyện, thị xã; nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đặc biệt quan tâm tới nguồn nhân sự tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật biến động của đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt của Thành phố, quận, huyện, thị xã và gửi về Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Thành phố đtổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

6. S Tư pháp

- Tham mưu giám sát việc thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào dự thảo các văn bản xây dựng chính sách, quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Quan tâm tuyên truyền những nội dung mới về bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi).

- Chú trọng công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải cơ sở.

- Theo dõi và định kỳ báo cáo tình hình, tỷ lệ phụ nữ của Hà Nội kết hôn với người nước ngoài.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, giảng dạy các nội dung giáo dục về giới, giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới cho giáo viên, học sinh; tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

- Rà soát, thống kê và đẩy mạnh việc thực hiện lồng ghép giới vào các chỉ tiêu của ngành. Quan tâm tới các mô hình phòng tư vấn tâm lý và tổ tư vấn tâm lý cho học sinh đặc biệt chú trọng đến trẻ em gái.

8. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì xây dựng chương trình và tổ chức tuyên truyền về giới, bình đẳng giới, đặc biệt có kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hưng ti bu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền về bình đẳng giới cho đội ngũ phóng viên báo chí trên địa bàn thành phố Hà Nội.

9. Sở Y tế

Tiếp tục thực hiện lồng ghép nội dung bình đẳng giới trong các chính sách, kế hoạch của ngành, nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế từ Thành phố đến cơ sở đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Tăng cường công tác truyền thông và hoạt động tư vấn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về sức khỏe sinh sản, tăng tỷ lệ phụ nữ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe liên quan đến thai sản và giảm chênh lệch về giới tính giữa nam và nữ.

10. Cục Thống kê Hà Nội

Chủ trì phối hợp các ngành liên quan thống kê, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới năm 2021 theo quy định của Tổng cục Thống kê và UBND Thành phố

11. Các Sở, ngành: Văn hóa và Thể thao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan căn cứ Kế hoạch của Thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện trong phạm vi hoạt động của ngành. Chịu trách nhiệm lồng ghép các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của ngành với các chương trình mục tiêu và các chương trình khác theo hướng dành ưu tiên cho trẻ em gái và phụ nữ, vì sự tiến bộ của toàn xã hội.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các đoàn thể chính trị Thành phố phối hợp triển khai Kế hoạch hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và đối tượng của tổ chức mình đạt hiệu quả.

12. UBND các quận, huyện, thị xã

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2021 phù hợp Kế hoạch của Thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt quan tâm bố trí nguồn lực triển khai thực hiện các hoạt động về bình đẳng giới tại địa phương.

- Đẩy mạnh lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị, địa phương; tuyên truyền giới thiệu về các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới tại địa phương, cơ sở (mô hình ngăn ngừa và giảm thiu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh ở cộng đng; mô hình tư vấn, cung cấp dịch vụ... đang được các cơ quan, đơn vị ở địa phương triển khai thực hiện).

- Tăng cưng công tác tập huấn và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và thực hành về bình đẳng gii trong các tng lớp nhân dân. Tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tốt, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực tại cộng đồng trong thực hiện bình đẳng giới; triển khai các hoạt động thu hút sự tham gia của nam giới và trẻ em trai trong thực hiện bình đẳng giới.

UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các đoàn thể Thành phố, các Sở, ban, ngành Thành phUBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai, thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp chung báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND Thành phố, cụ thể:

- Ban hành Kế hoạch công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020 và gửi Kế hoạch của đơn vị trước ngày 10/3/2021.

- Báo cáo 06 tháng công tác bình đẳng gii và vì sự tiến bộ phụ nữ gửi trước ngày 30/5/2021.

- Báo cáo đánh giá kết quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2021 gửi trước ngày 30/11/2021./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban QGVSTBPN VN;
- B
LĐTB&XH;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch
UBND Thành phố;
- UBMTTQVN thành ph
Hà Nội;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VP
UB: CVP, PCVP L.T.Lực; phòng KGVX, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chử Xuân Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 43/KH-UBND thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


683

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.168