Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 315/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 315/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Văn Phong
Ngày ban hành: 12/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 315/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 12 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; Quyết định 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 14 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng (Chỉ thị số 14-CT/TW). Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng;

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng để các sở, ngành, địa phương cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đối với lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 14 - CT/TW của Ban Bí thư phải triển khai nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức.

- Tổ chức thực hiện đảm bảo khoa học, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm hoàn thành cơ bản các mục tiêu đối với công tác người có công với cách mạng;

- Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ngành, chính quyền địa phương cơ sở đối với việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. 100% người có công với cách mạng được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của Nhà nước.

2. 100% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công với cách mạng. Phấn đấu đến năm 2020, 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

3. Hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình người có công với cách mạng giai đoạn 2 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2018. Tiếp tục rà soát triển khai Kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở người có công giai đoạn 2019-2020.

4. Thực hiện hoàn thành mục tiêu Kế hoạch về xác nhận thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Tập trung tu bổ, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ trong toàn tỉnh.

5. 100% người có công với cách mạng được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, được khám sức khỏe định kỳ, được chăm sóc điều dưỡng phục hồi chức năng, được cung cấp sử dụng dụng cụ trợ giúp phù hợp với tình trạng bệnh, tật, dị dạng, dị tật.

6. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa chăm sóc đời sống người có công, phấn đấu vận động xây dựng quỹ ”Đền ơn đáp nghĩa ” ở các cấp đạt từ 5 tỷ đồng/năm trở lên.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đối với công tác người có công với cách mạng.

- Cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác người có công với cách mạng; chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi người có công, trong đó xác định rõ việc chăm lo thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

- Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 14 - CT/TW, các Chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công và kết quả thực hiện với nhiều hình thức phong phú đa dạng, trên các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng nhằm tạo sự thống nhất đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội và toàn dân chăm lo đời sống người có công với cách mạng.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cơ chế chính sách, pháp luật của Nhà nước

- Thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định; trong đó đặc biệt quan tâm các gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, người có công hiện đang sống cô đơn không nơi nương tựa. Tập trung xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ.

- Tập trung giải quyết căn bản hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng. Tổ chức tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng theo kết luận số 63- KL/TW ngày 27/5/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn để cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

- Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tập trung đầu tư trang bị, phương tiện vật chất, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng Bộ Lao động – TB và XH thực hiện việc giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

- Tập trung thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2 hoàn thành trong năm 2018. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 1179/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ bổ sung người có công với cách mạng về nhà ở.

- Tổ chức rà soát thống kê các văn bản chính sách ưu đãi người có công của tỉnh để sửa đổi, bổ sung các chế độ chính sách đặc thù của tỉnh phù hợp với thực tiễn đảm bảo tính đồng bộ thống nhất. Thực hiện tốt phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa” để chăm lo nâng cao đời sống người có công với cách mạng.

- Bố trí ngân sách Nhà nước đảm bảo cho việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

3. Nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng

- Tập trung kiện toàn, củng cổ tổ chức và nâng cao năng lực bộ máy, cán bộ làm công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng ở các cấp, các ngành đảm bảo tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Xây dựng và triển khai Kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng người có công tại Trung Tâm Bảo trợ xã hội và người có công tỉnh.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở làm công tác người có công với cách mạng.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong tiếp nhận hồ sơ xác nhận và giải quyết hồ sơ người có công; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, công tác quản lý người có công với cách mạng.

- Xây dựng nâng cấp cơ sở dữ liệu quản lý về chi trả chế độ trợ cấp, quản lý hồ sơ người có công với cách mạng.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác người có công

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát định kỳ việc tổ chức thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Chỉ thị số 14 - CT/TW của Ban Bí thư, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc thực hiện luật pháp, chính sách đối với người có công với cách mạng.

- Tăng cường và phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị. Chủ động phối hợp hiệu quả với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách người có công với cách mạng, phát hiện những thiếu sót bất cập phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung, sửa đổi. Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tham tham mưu, đề xuất cho tỉnh ban hành các chính sách ưu đãi đặc thù để thực hiện chăm lo đời sống người có công trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ngành chức năng hướng dẫn giải quyết căn bản hồ sơ xác nhận người có công còn tồn đọng đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo Chỉ thị số 24 - CT/TW, Quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động khai thác các thông tin liên quan đến tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước làm cơ sở để xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, các ngành chức năng triển khai thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý, xác nhận, giải quyết chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác người có công với cách mạng.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện luật pháp, chính sách người có công với cách mạng.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt việc xác nhận, giải quyết chế độ chính sách đối với người có công thuộc thẩm quyền.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giải quyết chính sách ưu đãi người có công khi có đề nghị của các cơ quan chức năng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong lực lượng quân đội.

3. Công an tỉnh

- Chủ trì cung cấp xác minh thông tin liên quan đến người tham gia cách mạng bị mất tin, mất tích hoặc xác minh lý lịch nhân thân trong quá trình xác lập hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng, đặc biệt đối với hồ sơ tồn đọng; giám định các hồ sơ tài liệu xác nhận người có công khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

- Thực hiện điều tra, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

- Phối hợp với các đơn vị tổng kết, rà soát việc công nhận người có công với cách mạng do ngành công an trực tiếp quản lý. Chủ trì phát động phong trào chăm sóc người có công với cách mạng và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong lực lượng công an.

4. Sở Xây dựng

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức rà soát, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ.

5. Sở Ni v

- Chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành chức năng và các địa phương hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ trình Nhà nước xét phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo quy định tại Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của y ban Thưng vụ Quốc hội. Tiếp nhận trình cấp thẩm quyền giải quyết chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phát hiện, đề xuất biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa, người có công với cách mạng tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

6. Sở Y tế

- Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, chuyên môn kỹ thuật trong việc khám giám định y khoa để xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể (khả năng lao động) đối với thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

- Tăng cường công tác chỉ đạo các cơ sở Y tế thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho người có công với cách mạng

7. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì chỉ đạo thực hiện ưu tiên trong tuyển sinh, đào tạo đối với người có công và con của người có công với cách mạng theo quy định chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo tham gia các hoạt động chăm sóc giúp đỡ người có công, giữ gìn các công trình ghi công liệt sĩ và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa khác; thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trong học sinh, sinh viên về truyền thống cách mạng, sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng và truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan chức năng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chính sách đặc thù và đảm bảo nguồn kinh phí đầu tư phát triển thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Tài Chính

Đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đảm bảo đúng Luật ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác người có công và các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

11. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bắc Ninh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú về lĩnh vực người có công với cách mạng. Chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề theo kế hoạch hàng năm và dài hạn để tuyên truyền, giáo dục chính trị , tư tưởng, nâng cao nhận thức của nhân dân về truyền thống đạo lý cao đẹp của dân tộc, tích cực tham gia phong trào “ Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân tỉnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng”; tổ chức các hoạt động thiết thực để giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn thể vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

13. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Huy động mọi nguồn lực và lồng ghép các hoạt động có liên quan của các chương trình khác trên địa bàn để thực hiện nhằm nâng cao đời sống người có công với cách mạng.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát việc thực hiện chính sách người có công tại địa phương, phát hiện những tồn tại, hạn chế, ngăn chặn kịp thời những thiếu sót, vi phạm trong thực hiện chính sách, đảm bảo người có công phải được hưởng chế độ chính sách đúng đối tượng, đầy đủ, kịp thời.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19 /7/ 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện; hàng năm báo cáo kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/7 để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh vào dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c)
- Bộ Lao động – TBXH (b/c)
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh ;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy;
- UBND các huyện, TX, TP;
-VP UBND tỉnh: NC, XDCB,KTTH,LĐVP;
- Lưu: VT, VX, T65

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 315/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


356

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142