Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 28/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2021

Số hiệu: 28/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Đào Quang Khải
Ngày ban hành: 13/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH NĂM 2021

Thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 2584/QĐ-BTP ngày 25/12/2020 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021. UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tt có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh năm 2021 như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mc tiêu

Thực hiện vụ việc TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, đảm bảo 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được TGPL khi có yêu cầu; tiếp tục hoạt động truyền thông và tăng cường năng lực thực hiện TGPL cho người thực hiện TGPL nhằm nâng cao số lượng và chất lưng vụ việc TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

2. Yêu cầu

a) Bám sát nội dung chính sách TGPL cho người khuyết tật trong Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt tại Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật được phê duyệt tại Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/6/2020; bảo đảm sự tiếp nối trong các hoạt động đã thực hiện trong năm 2020 và phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

b) Bảo đảm lộ trình và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong các kế hoạch, chương trình, đề án về người khuyết tật.

c) Có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan, nhất là cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn v tài chính.

d) Việc triển khai các hoạt động TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính có th lng ghép với các hoạt động TGPL khác nhằm đảm bảo khả thi, hiệu quả.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH

1. Thực hiện TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Hoạt động 1: Thực hiện vụ việc TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, bảo đảm 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được TGPL khi có nhu cầu; thực hiện hoạt động TGPL tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều người khuyết tật có khó khăn về tài chính có nhu cầu TGPL, tại Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mcôi, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật khi có yêu cầu và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan tiến hành tố tụng, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Kết quả đầu ra: Yêu cầu TGPL của người khuyết tật có khó khăn về tài chính được đáp ứng.

Hoạt động 2: Cung cấp danh sách người thực hiện TGPL và tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, UBND xã, phường, thị trấn, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật để phát hiện nhu cầu TGPL và giới thiệu người khuyết tật có khó khăn về tài chính đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước khi họ có yêu cầu TGPL.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Đơn vị phi hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Kết quả đầu ra: Nhu cầu TGPL của người khuyết tật có khó khăn về tài chính được giới thiệu, chuyển đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước.

2. Nâng cao nhận thức về TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Hoạt động 1: Truyền thông về hoạt động TGPL và quyền được TGPL của người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông khác phù hợp với các dạng tật của người khuyết tật; lồng ghép việc truyền thông vhoạt động TGPL và quyền được TGPL của người khuyết tật với các Chương trình, Đán khác về người khuyết tật ở địa phương, chú trọng những nơi có nhiều người khuyết tật, đặc biệt trẻ em là người khuyết tật; ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong hoạt động truyền thông.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà Nước).

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Kết quả đầu ra: Các sản phẩm truyền thông được thực hiện (Xây dựng các chương trình truyn hình, truyn thanh, báo chí; kênh truyn thông mạng xã hội...), nhận thức về hoạt động TGPL và quyền được TGPL của người khuyết tật có khó khăn về tài chính được nâng cao.

Hoạt động 2: Biên soạn và phát hành các tài liệu truyền thông có nội dung về chính sách TGPL và quyền được TGPL của người khuyết tật có khó khăn về tài chính cho cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, Trung tâm Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mcôi, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà Nước).

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi, các cơ sbảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2021.

- Kết quả đầu ra: Băng ghi âm, đĩa ghi âm, USB hoặc các ấn phẩm chuyên dụng khác có nội dung dành cho người khuyết tật; bảng thông tin, hộp tin, tờ thông tin về TGPL, tờ gấp pháp luật có nội dung TGPL cho người khuyết tật được cung cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng, cơ s giam giữ và trại giam, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi, các cơ sở bảo trợ xã hi, cơ s kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật.

Hoạt động 3: Tổ chức các hoạt động truyền thông về TGPL trong dịp kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) và ngày Người khuyết tt thế giới (3/12) bằng các hình thức thích hợp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà Nước).

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Quý II và Quý IV/2021.

- Kết quả đầu ra: Các sản phẩm truyền thông được thực hiện (Phóng sự, Pano, băng rôn tuyên truyền, tọa đàm....).

3. Nâng cao năng lực cho người thực hiện TGPL

Hoạt động: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ người thực hiện TGPL về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ TGPL cho người khuyết tật, đặc biệt là tư vấn chính sách đặc thù dành cho người khuyết tật và kỹ năng tham gia tố tụng (cụ thể từng dạng tật trong các lĩnh vực pháp luật phù hợp với thực tế của địa phương) ít nhất từ 01 đến 02 lớp/năm.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2021.

- Kết quả đầu ra: Các lp tập huấn được tổ chức.

4. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Hoạt động: Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính và các văn bản liên quan.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi, các cơ sở bảo trợ xã hội và các tổ chức khác của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Kết quả đầu ra: Các văn bản hướng dẫn, kết quả kiểm tra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp, các Sở, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phchủ động triển khai các nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của ngành, địa phương mình, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện tốt công tác TGPL, đáp ứng 100% nhu cầu TGPL của người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

2. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi, nhiệm vụ quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tư pháp trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính được bố trí trong ngân sách hàng năm của địa phương; các Chương trình mục tiêu quốc gia; các Chương trình, Đán liên quan khác theo phân cấp của pháp luật về ngân sách Nhà nước; đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (nếu có).

4. Giao Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2021. Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các địa phương, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Cục TGPL - Bộ Tư pháp (b/c);
- TT.T
nh uỷ, TT.HĐND tnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT.UBND t
nh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Quang Khải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 28/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


36

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190