Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 260/KH-UBND về triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 260/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 18/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 260/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 904/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua việc tổ chức các hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần ngăn chặn và giảm thiểu số vụ bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh.

- Các hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình được thực hiện trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định hiện hành.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình

- Nội dung: Cung cấp, trang bị tài liệu về các chính sách, văn bản pháp luật, kiến thức cơ bản về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; các kỹ năng để giám sát và quản lý các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn các đơn vị, địa phương, cơ sở tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (25/11).

- Hình thức:

+ Hướng dẫn các đơn vị, địa phương, cơ sở tổ chức triển khai các hoạt động; định kỳ hàng tháng biên tập, cung cấp các nội dung tuyên truyền cụ thể bằng văn bản cho các đơn vị, địa phương; tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên phụ trách công tác gia đình các cấp.

+ Tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật, các hoạt động trao đổi, tọa đàm, từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn....

- Địa điểm thực hiện: Tại các huyện, thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện, cấp xã.

2. Tư vấn, hòa giải về phòng, chống bạo lực gia đình và triển khai các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

- Nội dung: Tư vấn, hòa giải mâu thuẫn gia đình và các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình để qua đó kịp thời phát hiện, triển khai các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình.

- Hình thức: Tư vấn qua đường dây nóng; tư vấn trực tiếp tại gia đình.

- Địa điểm thực hiện: Tại các huyện, thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Hội Liên hiệp phụ nữ cấp huyện, xã.

3. Xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông

- Nội dung: Xây dựng mô hình hoạt động trong lĩnh vực gia đình nhằm giáo dục từng gia đình, từng cá nhân chấp hành pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội; ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND huyện Bạch Thông.

4. Tổ chức thống kê số liệu về phòng, chống bạo lực gia đình

- Nội dung: Thống kê, tổng hợp, báo cáo về phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai thực hiện có hiệu quả “Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020”.

- Hình thức: Các địa phương báo cáo thu thập số liệu theo Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

5. Kiểm tra, giám sát về phòng, chống bạo lực gia đình

- Nội dung: Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành trong quá trình tổ chức các hoạt động về phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ việc triển khai thực hiện tại địa phương, cơ sở.

- Địa điểm: Tại các huyện, thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện kế hoạch từ nguồn kinh phí sự nghiệp gia đình năm 2020 đã cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; nguồn ngân sách các đơn vị, địa phương và các nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan tổ chức triển khai các nội dung của Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

- Ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 12 năm 2020.

2. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phát triển văn hóa, thể thao và du lịch: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Bắc Kạn; Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các đơn vị liên quan: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, thực hiện các nội dung của Kế hoạch trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, xây dựng kế hoạch hoạt động; bố trí kinh phí và lồng ghép thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành trong quá trình tổ chức các hoạt động; tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc triển khai thực hiện tại địa phương, cơ sở.

5. Chế độ thông tin, báo cáo

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 (lồng ghép vào báo cáo công tác gia đình) gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10 tháng 12 năm 2020.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- CT, PCT UBND tỉnh (Ô. Hưng);
- Thành viên BCĐ phát triển VHTT&DL;
- Các sở: VHTT&DL; TT&TT; Y tế; LĐTB&XH;
- Báo Bắc Kạn;
- Đài PT&TH Bắc Kạn;
- Hội LHPN tỉnh;
- CVP;
- Lưu: VT, Nhung.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 260/KH-UBND về triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


70

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75