Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2019 thực hiện sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 26/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 29/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26 /KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN SẮP XẾP, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT MỘT SỐ TỔ CHỨC HỘI

Thực hiện Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 27/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội thuộc tỉnh Đồng Tháp, Uỷ ban nhân dân Tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Đối với tổ chức hội cấp Tỉnh

- Sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội cấp Tỉnh và giải thể Hiệp hội chế biến lương thực do không hoạt động.

- Kiện toàn và giữ ổn định Ban đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Hội Khoa học lịch sử, các Hội hữu nghị, các Hiệp hội, Câu lạc bộ, các Liên đoàn còn lại.

2. Đối với tổ chức hội cấp huyện

- Tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương có thể sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất còn 06 tổ chức hội ở mỗi huyện, thị xã, thành phố.

- Ở những nơi có điều kiện thì phân công lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp kiêm nhiệm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.

- Ở những nơi có điều kiện thì phân công lãnh đạo Hội Nông dân cùng cấp kiêm nhiệm Chủ tịch Hội Làm vườn và Sinh vật cảnh.

- Giữ nguyên Ban đại diện Hội Người cao tuổi cấp huyện và giao 01 lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện đủ tiêu chuẩn tham gia kiêm nhiệm Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cùng cấp.

3. Đối với tổ chức hội cấp xã

- Tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương có thể sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất còn 04 tổ chức hội ở mỗi xã, phường, thị trấn.

- Ở những nơi có điều kiện thì phân công lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp kiêm nhiệm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.

- Ở những nơi có điều kiện thì phân công lãnh đạo Hội Nông dân cùng cấp kiêm nhiệm Chủ tịch Hội Làm vườn và Sinh vật cảnh.

- Giữ nguyên Hội Người cao tuổi cấp xã và giao 01 lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đủ tiêu chuẩn tham gia kiêm nhiệm Hội Người cao tuổi cùng cấp.

(Kèm theo phụ lục Danh sách các tổ chức hội sẽ được sắp xếp, sáp nhập).

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tăng cường tuyên truyền, vận động các cấp hội thông suốt thực hiện Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 27/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội thuộc tỉnh Đồng Tháp.

2. Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền chủ trương của Đảng về sắp xếp, kiện toàn, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội; phải đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ hội, hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của tổ chức hội, hội viên sau khi sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

4. Các tổ chức hội cấp Tỉnh có liên quan (thuộc danh sách các hội sáp nhập, hợp nhất) phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ sáp nhập, hợp nhất (theo quy định tại Khoản 4, Điều 1, Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ), gửi Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Nội vụ).

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp các tổ chức hội xây dựng đề án sáp nhập, hợp nhất các tổ chức hội cấp huyện và đề án cấp xã trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thống nhất về nhân sự, sửa đổi, bổ sung điều lệ hội, tổ chức đại hội theo quy định.

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công đảm bảo theo lộ trình, thời gian.

7. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch này; tham mưu thực hiện các thủ tục sáp nhập, hợp nhất các tổ chức hội theo quy định; tổng hợp, tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh trình Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kết quả thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và địa phương kịp thời phản ánh, báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh (qua Sở Nội vụ) để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- CT, PCT/UBND Tỉnh;
- Các sở, ngành Tỉnh;
- Các tổ chức hội;
- UBND cấp huyện;
- Lưu: VT, NC/NC(G).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

PHỤ LỤC

THỰC HIỆN SÁP NHẬP, HỢP NHẤT CÁC TỔ CHỨC HỘI
(Kèm theo Kế hoạch số: 26/KH-UBND ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

STT

TÊN HỘI HIỆN TẠI

TÊN HỘI SAU KHI SÁP NHẬP, HỢP NHẤT

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

NHIỆM VỤ

I

HỘI CẤP TỈNH

 

 

 

 

 

1

Hội Người cao tuổi

 

1

 

 

 

Giữ ổn định

2

Hội Khoa học Lịch sử

 

2

 

 

 

Giữ ổn định

3

Hội Liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài

 

3

 

 

 

Giữ ổn định

4

Hội Khuyến học

Hội khuyến học

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

03 hội sáp nhập

Quý 1/2019

Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ...

5

Hội Cựu giáo chức

6

Hội Khoa học tâm lý giáo dục

7

Hội Làm vườn

Hội Làm vườn và Sinh vật cảnh

5

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

02 hội sáp nhập

Quý 1/2019

Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ...

8

Hội Sinh vật cảnh

9

Hội Đông y

Hội Y tế

6

Sở Y tế

08 hội hợp nhất

Quý 1/2019

Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ...

10

Hội Châm cứu

11

Hội Y học

12

Hội Dược học

13

Hội Y tế Công cộng

14

Hội Kế hoạch hóa gia đình

15

Hội Điều dưỡng

16

Hội Thầy thuốc trẻ

17

Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo;

Hội Bảo trợ người khuyết tật, nạn nhân da cam/DIOXIN, trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo

7

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

02 hội hợp nhất

Quý 1/2019

Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ...

18

Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN;

19

Hội Người mù

Hội Chữ thập đỏ

8

02 hội sáp nhập

20

Hội Chữ thập đỏ

21

Hội Xây dựng

Hội Kiến trúc - Xây dựng và Cầu đường

9

Sở Xây dựng

Sở Giao thông vận tải, 03 hội hợp nhất

Quý 1/2019

Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ...

22

Hội Kiến trúc sư

23

Hội Khoa học KT Cầu đường

24

Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật

Hội Văn học nghệ thuật và Nhà báo

10

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Thông tin và Truyền thông, 02 hội hợp nhất

Quý 1/2019

Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ...

25

Hội Nhà báo

26

Hội Luật gia

Hội Luật gia và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

11

Sở Tư pháp

Sở Công Thương, 02 hội hợp nhất

Quý 1/2019

Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ...

27

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

II

HỘI CẤP HUYỆN

 

 

 

 

 

1

Hội Người cao tuổi

 

1

 

 

 

Giữ ổn định

2

Hội Khuyến học

Hội khuyến học và Khoa học lịch sử (ở nơi không có Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật)

2

UBND cấp huyện (Phòng Giáo dục và Đào tạo)

Phòng Nội vụ, 03 hội hợp nhất

Quý 1/2019

Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ...

3

Hội Cựu giáo chức

4

Hội Khoa học Lịch sử

5

Hội Làm vườn

Hội Làm vườn và Sinh vật cảnh

3

UBND cấp huyện (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế)

Phòng Nội vụ, 02 hội hợp nhất

Quý 1/2019

Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ...

6

Hội Sinh vật cảnh

7

Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo

Hội Chữ thập đỏ

4

UBND cấp huyện (Các Phòng Lao động, Thương binh và xã hội)

Các Phòng: Y tế, Nội vụ, 07 hội hợp nhất

Quý 1/2019

Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ...

8

Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN

9

Hôi Đông y

10

Hội Kế hoạch hóa gia đình

11

Hội Người mù

12

Hội Liên lạc với người VN ở nước ngoài

13

Hội Chữ thập đỏ

14

Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật

Hội Khoa học lịch sử và Văn học nghệ thuật

5

UBND cấp huyện (Phòng Văn hóa và Thông tin)

Phòng Nội vụ, 02 hội hợp nhất

Quý 1/2019

Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ...

15

Hội Khoa học Lịch sử

16

Hội Luật gia

Hội Luật gia và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

6

UBND cấp huyện (Các Phòng: Tư pháp, Kinh tế hạ tầng)

Phòng Nội vụ, 02 hội hợp nhất

Quý 1/2019

Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ...

17

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

III

HỘI CẤP XÃ

 

 

 

 

 

1

Hội Người cao tuổi

 

1

 

 

 

Giữ ổn định

2

Hội Khuyến học

Hội khuyến học và Khoa học Lịch sử

2

UBND cấp xã

Phòng Nội vụ, 03 hội hợp nhất

Quý 1/2019

Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ...

3

Hội Cựu giáo chức

4

Hội Khoa học Lịch sử

5

Hội Làm vườn

Hội Làm vườn và Sinh vật cảnh

3

UBND cấp xã

Phòng Nội vụ, 02 hội hợp nhất

Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ...

6

Hội Sinh vật cảnh

7

Hội Đông y

Hội Chữ thập đỏ

4

UBND cấp xã

Phòng Nội vụ, 05 hội sáp nhập

Quý 1/2019

Công tác nhân sự, dự thảo điều lệ, tổ chức đại hội, ...

8

Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi và bệnh nhân nghèo

9

Hội Nạn nhân chất độc da cam/DIOXIN

10

Hội Liên lạc với người VN ở nước ngoài

11

Hội Chữ thập đỏ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 26/KH-UBND ngày 29/01/2019 thực hiện sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.366

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.2.4
server250