Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 23/KH-UBND về thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số" trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2025 và năm 2020

Số hiệu: 23/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 22/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/KH-UBND

Lào Cai, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2018 - 2025 VÀ NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”; căn cứ Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 20/6/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh năm 2020 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về bình đẳng giới.

- Tiến tới dần xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, định kiến giới và các quan niệm lạc hậu về giới trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các dân tộc thiểu số ít người.

- Nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách về giới, góp phần vào sự phát triển, tiến bộ của vùng dân tộc thiểu số.

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung, nhiệm vụ tại Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện số 39/UBDT-DTTS ngày 16/01/2018 của Ủy ban Dân tộc.

- Chú trọng các địa bàn vùng dân tộc thiểu số rất ít người và địa bàn dân tộc thiểu số có biểu hiện, nguy cơ cao bất bình đẳng giới để xác định các hoạt động ưu tiên và tăng cường nguồn lực trong triển khai thực hiện.

- Lồng ghép, kết hợp các hoạt động thực hiện Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch khác có liên quan đang được triển khai thực hiện tại địa phương bảo đảm không chồng chéo, tiết kiệm, hiệu quả.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Thông tin, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới tại các xã, phường, thị trấn - nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống qua phương tiện thông tin đại chúng

- Hình thức: Duy trì, xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục thông tin, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới,… trên Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã,… Tăng cường tin, bài, chương trình bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số (tiếng Mông, tiếng Dao, tiếng Giáy) trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Cơ quan thực hiện: Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức có liên quan.

2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong các trường học

- Đối tượng: Tập trung vào đối tượng là học sinh tại các trường có mô hình bán trú, nội trú hoặc trường có nhiều học sinh dân tộc thiểu số học tập trên địa bàn toàn tỉnh.

- Hình thức thực hiện: Lồng ghép trong các giờ học, buổi sinh hoạt ngoại khoá tại trường học.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Cơ quan phối hợp: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các trường học trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

3. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý về bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

- Số lượng, quy mô: 03 hội nghị (120 người/hội nghị) tại các huyện Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai cho trưởng thôn, chi hội phụ nữ thôn, thanh niên, phụ nữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Nội dung: Tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Hôn nhân và Gia đình, phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới,...

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2020.

- Cơ quan thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Ban Dân tộc tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

4. Khảo sát đánh giá thực trạng bất bình đẳng giới và nhu cầu thông tin về bình đẳng giới tại các xã đặc biệt khó khăn, xã đông đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người và có nguy cơ mất bình đẳng giới

- Địa bàn thực hiện khảo sát: Các xã Y Tý, Trịnh Tường, Nậm Chạc, Ngải Thầu, huyện Bát Xát; các xã Thanh Bình, Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương; các xã Thào Chư Phìn, Nàn Sín, huyện Si Ma Cai.

- Nội dung: Khảo sát về thực trạng bất bình đẳng giới và nhu cầu thông tin về bình đẳng giới tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc các Dân tộc Bố Y, Pa Dí, Thu Lao, Hà Nhì, Tu Dí có nguy cơ bất bình đẳng giới.

- Hình thức khảo sát: Tổ chức họp để lấy thông tin; thông qua phiếu khảo sát; phỏng vấn một số đối tượng cán bộ xã: Phụ nữ, Đoàn thanh niên, cán bộ Tư pháp, Lãnh đạo xã; Trưởng thôn, người có uy tín, phụ nữ thôn, đoàn thanh niên thôn, người dân.

- Thời gian thực hiện: Quý I, II năm 2020.

- Cơ quan thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh, Phòng Dân tộc liên quan.

5. Xây dựng Mô hình thí điểm về "Ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới" tại xã đặc biệt khó khăn

a) Hoạt động 1: Tập huấn cho các thành viên câu lạc bộ mô hình

- Số lượng, quy mô: 01 hội nghị (50 người/hội nghị) tại mô hình điểm.

- Nội dung: Tuyên truyền Đề án 498, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Hôn nhân và Gia đình, phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới,...

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

- Cơ quan thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Si Ma Cai.

b) Hoạt động 2: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền trực tiếp cho phụ nữ thôn, hộ gia đình, thanh niên tại cộng đồng để tư vấn về giới, bất bình đẳng giới, phòng chống bạo lực giới tại xã

- Số lượng, quy mô: 02 hội nghị (80 người/hội nghị) tại mô hình điểm.

- Nội dung: Tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Hôn nhân và Gia đình, phòng chống bạo lực gia đình trên cơ sở giới,...

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2020.

- Cơ quan thực hiện: Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Si Ma Cai.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2020 được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân tộc tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch được phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện năm 2020.

- Tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành Trung ương theo quy định.

2. Sở Tài chính

Cân đối, bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch năm 2020 theo quy định.

3. Sở Tư pháp

Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh hỗ trợ tư vấn, trợ giúp pháp lý trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh lồng ghép tổ chức, triển khai các hoạt động liên quan thuộc Chương trình hành động Quốc gia về Bình đẳng giới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020; các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh các trường có mô hình bán trú, nội trú hoặc trường có nhiều học sinh dân tộc thiểu số học tập trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố mở các lớp tập huấn về kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Tăng cường các dịch vụ y tế, nhất là chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, giảm tình trạng mất cân bằng về giới tính khi sinh, hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí tỉnh, hệ thống cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện,… thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

8. Đài Phát Thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai

Duy trì, xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục thông tin, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số. Tăng cường tin, bài, chương trình bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số (tiếng Mông, tiếng Dao, tiếng Giáy) trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể tỉnh

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và giám sát việc triển khai thực hiện pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực tại địa phương.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động, hỗ trợ cán bộ, hội viên, phụ nữ vùng trọng điểm dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức pháp luật, giải quyết vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; lồng ghép triển khai các nội dung Kế hoạch này trong Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018 - 2027.

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Dân tộc phối hợp với các phòng, ban, đơn vị xây dựng Kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; tổ chức lồng ghép với các chương trình, đề án liên quan ở địa phương đang triển khai thực hiện.

- Cân đối, bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để triển khai thực hiện Kế hoạch hàng năm. Đồng thời hàng năm lập dự toán kinh phí gửi Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp gửi Sở Tài chính, trình UBND tỉnh ký gửi Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch.

11. Chế độ thông tin, báo cáo

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc tỉnh): Báo cáo 6 tháng (trước ngày 15/6 hằng năm), báo cáo năm (trước ngày 15/12 hằng năm).

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018 - 2025 và năm 2020; yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban Dân tộc);
- CT, PCT3;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ngành: Ban Dân tộc tỉnh, Tài chính, Y
tế, Lao động - TBXH, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai;
- CVP, PCVP3;
- Lưu: VT, NLN4, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 23/KH-UBND về thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số" trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-2025 và năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


67
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.250.80