Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2105/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 01/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2105/KH-UBND

Hà Nam, ngày 01 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 25/CT-TTG NGÀY 05/6/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các địa phương đối với công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy; nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống và cai nghiện ma túy; đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới góp phần kiềm chế tội phạm và tệ nạn ma túy, giảm tỷ lệ người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tác hại của tệ nạn ma túy đối với đời sống xã hội.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và liên tục của các cấp, các ngành, đoàn thể trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa kết hợp với đấu tranh, phát hiện, xử lý nghiêm các tội phạm về ma túy, tăng cường quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy; hỗ trợ người nghiện ma túy tiếp cận các dịch vụ xã hội, tạo điều kiện để họ cai nghiện thành công, tái hòa nhập cộng đồng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chng và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; gắn với tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Nghị quyết liên tịch số 03/2010/NQLT ngày 24/6/2010 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 1702/KH-UBND ngày 27/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 và các văn bản khác liên quan đến công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống và cai nghiện ma túy; đa dạng hóa các hình thức và nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đi tượng, chú trọng truyền thông qua mạng xã hội về him họa ma túy, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chng và cai nghiện ma túy; phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chng và cai nghiện ma túy; nhân rộng mô hình hiệu quả trong công tác phòng, chng và cai nghiện ma túy.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp các ngành. Xác định rõ công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội; tập trung thực hiện mục tiêu 3 giảm: giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực để bảo đảm cho công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy.

4. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống và cai nghiện ma túy theo hướng bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tăng cường công tác phòng ngừa, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đẩy mạnh công tác cai nghiện tự nguyện, giảm cai nghiện bắt buộc.

5. Tăng cường các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến và địa bàn trọng điểm, xóa bỏ các điểm nóng về mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, trồng cây có chất ma túy. Đẩy mạnh các hoạt động điều tra, phát hiện, kịp thời bắt giữ và truy tố, xét xử nghiêm các tội phạm về ma túy... Rà soát, phân loại, quản lý chặt chẽ người sử dụng, người nghiện ma túy gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.

6. Đổi mới và nâng cao công tác điều trị nghiện ma túy

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy theo Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1435/KH-UBND ngày 22/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy: cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, điều trị thay thế bằng Methadone và kết ni các dịch vụ hỗ trợ xã hội sn có tại địa phương. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, hệ thống tổ chức thực hiện công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy. Tăng cường công tác quản lý người nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện. Áp dụng các bài thuc và phương pháp điều trị, cai nghiện ma túy an toàn, hiệu quả, đặc biệt là điều trị các ri loạn do sử dụng ma túy tổng hợp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phi hp các đơn vị có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác cai nghiện ma túy, tham mưu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác cai nghiện ma túy.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về tư vấn, cai nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố rà soát, phân loại, quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, tích hợp cơ sở dữ liệu người cai nghiện ma túy vào hệ thống quản lý.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố, Cơ sở điều trị nghiện ma túy tiếp tục đổi mới và nâng cao công tác điều trị nghiện ma túy. Đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy: cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tự nguyện, điều trị thay thế bng Methadone và kết nối các dịch vụ hỗ trợ xã hội sẵn có tại địa phương. Đẩy mạnh công tác cai nghiện tự nguyện, giảm cai nghiện bắt buộc.

- Tổng kết, đánh giá, nhân rộng các mô hình cai nghiện ma túy có hiệu quả. Đẩy mạnh việc điều trị thay thế bng Methadone cho người nghiện ma túy dạng thuốc phiện trong cơ sở cai nghiện ma túy và có kiểm soát.

- Chỉ đạo Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, điều trị nghiện ma túy cho các học viên cai nghiện tại Trung tâm; đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại hình dịch vụ điều trị nghiện ma túy; nghiên cứu áp dụng các bài thuốc và phương pháp điều trị, cai nghiện ma túy an toàn, hiệu quả, đặc biệt là điều trị các rối loạn do sử dụng ma túy tổng hợp.

2. Công an tỉnh

- Chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 theo Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1702/KH-UBND ngày 27/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đchủ động phòng ngừa, phát hiện, điều tra khám phá các vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; triệt xóa các đường dây, tụ điểm, điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy; kiên quyết không để hình thành mới các tụ điểm, điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ điều tra phục vụ công tác truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án trọng đim, dư luận xã hội quan tâm.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê người nghiện; phân loại người nghiện ma túy và lập hồ sơ quản lý.

- Hướng dẫn thống nhất việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bt buộc; phối hợp trong việc truy tìm đối tượng bỏ trốn và bảo đảm an ninh trật tự tại Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hi chức năng tâm thn tỉnh; tổ chức đào tạo, hướng dẫn việc sử dụng công cụ hỗ trợ và nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ của Trung tâm.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc quản lý người nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng.

- Mở rộng điều trị Methadone cho phạm nhân trong trại giam và có kiểm soát theo chỉ đạo của Chính phủ.

3. Sở Y tế

- Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức khám, chữa bệnh cho các phạm nhân, người đăng cai nghiện ma túy, học tập tại cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

- Tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận đã tập huấn về chuẩn đoán và điều trị nghiện ma túy cho người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 09/7/2015 của Liên Bộ: Y tế, Lao động - TBXH, Công an quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế có thẩm quyền phối hợp thực hiện trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy.

- Nghiên cứu, áp dụng các bài thuốc và phương pháp điều trị, cai nghiện ma túy an toàn, hiệu quả, đặc biệt là điều trị các rối loạn do sử dụng ma túy tổng hợp.

- Đẩy mạnh việc điều trị thay thế bằng Methadone cho người nghiện ma túy dạng thuốc phiện ở ngoài cộng đồng và có kiểm soát. Hằng năm đánh giá kết quả chương trình điều trị Methadone, đề xuất các giải pháp phù hợp cho thời gian tới.

10. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận; tăng cường chuyên mục, chuyên trang, thời lượng phát sóng và phát huy hiệu quả các trang mạng xã hội trong việc tuyên truyền công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng để quảng cáo, dụ dỗ thanh thiếu niên sử dụng ma túy.

11. Sở Tư pháp

Tổng kết, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính về một số nội dung liên quan đến quản lý người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy.

12. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

Phối hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh, kinh phí cải tạo, sửa chữa Cơ sở cai nghiện; hướng dẫn, kiểm tra quản lý và sử dụng kinh phí theo quy định.

14. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cấm trồng cây có chứa chất ma túy, cách nhận biết và tố giác người trồng, buôn bán cây có chứa chất ma túy. Hướng dẫn, hỗ trợ trng các cây phù hợp với điều kiện tự nhiên, có giá trị kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân.

15. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện tốt quy định về miễn, tạm hoãn việc chấp hành Quyết định của Tòa án nhân dân đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tạm thời đưa người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc ra khỏi nơi chấp hành biện pháp xử lý hành chính theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

16. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo cơ quan Mặt trận Tổ quốc ở địa phương và các tổ chức thành viên lồng ghép các nội dung, tăng cường công tác tuyên truyền vận động, giám sát thực hiện chính sách về phòng, chống và cai nghiện ma túy. Đặc biệt, chú trọng việc tuyên truyền vận động người dân tố giác tội phạm về ma túy, vận động người nghiện đi cai nghiện tự nguyện.

17. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống và cai nghiện ma túy trên địa bàn. Bố trí nguồn lực, bổ sung ngân sách địa phương bảo đảm cho công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy.

- Chỉ đạo triển khai áp dụng Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Tăng cường công tác phòng chống ma túy, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng ma túy, người sau cai nghiện ma túy, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý; nâng cao năng lực hệ thống phòng, chống tệ nạn xã hội của địa phương để đẩy mạnh thực hiện công tác cai nghiện ma túy tự nguyện và cai nghiện tại cộng đồng; bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ những người đã chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người hoàn thành chương trình cai nghiện tự nguyện về học nghề, tìm việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy trên địa bàn.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thcủa tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thươ
ng binh và Xã hội;
- TT Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c
Cẩm);
- Thành viên BCĐ PCTP, TNXH và XD phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ;
- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể;
- UBND các huyện, TP;
- VPUB: LĐVP(2), NC, KGVX;
- Lưu: VT, NC(T).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2105/KH-UBND ngày 01/08/2017 thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.037

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.99.222