Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 139/KH-UBND 2020 nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 139/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 12/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 139/KH-UBND

Lào Cai, ngày 12 tháng 05 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “THÀNH LẬP VÀ NHÂN RỘNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020”, NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 1533/QĐ-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 - 2020; căn cứ Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Đề án thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Lào Cai (sau đây viết tắt là CLB LTHTGN); triển khai có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Đề án trong năm 2020; phấn đấu hoàn thành kế hoạch tỉnh giao giai đoạn 2017 - 2020 (toàn tỉnh thành lập 25 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, đến nay mới thành lập được 17/25 CLB, đạt 68%).

2. Nâng cao vai trò của Hội Người cao tuổi và huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn xã hội trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Thông qua cách tiếp cận liên thế hệ, hỗ trợ cải thiện điều kiện sống nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi ở cộng đồng dân cư, giúp đỡ người cao tuổi nghèo, cận nghèo và khó khăn tại cộng đồng.

3. Tăng cường sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai; góp phần thực hiện thành công kế hoạch và các chỉ tiêu Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013 - 2020.

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Đối tượng thực hiện: Người cao tuổi và gia đình của họ, phụ nữ và các thành viên khác trong cộng đồng, đặc biệt người cao tuổi là phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn

III. CHỈ TIÊU

1. Duy trì hoạt động của 17 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đã thành lập năm trong các năm: 2017, 2018, 2019 ở các huyện, thị xã, thành phố.

2. Phấn đấu trong năm 2020 thành lập mới ít nhất 10 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tại các huyện, thị xã, thành phố, cụ thể như sau: Mường Khương: 01; Bắc Hà: 01; Bát Xát: 01; Văn Bàn: 01; Bảo Thắng: 01; thành phố Lào Cai: 03; Bảo Yên: 02 (riêng huyện Bảo Yên, UBND xã Tân Dương và xã Minh Tân đã có Quyết định thành lập Câu lạc bộ LTH TGN, đề nghị UBND các xã tiếp tục hỗ trợ kinh phí để tổ chức ra mắt Câu lạc bộ LTH TGN tại địa phương).

3. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh Lào Cai có ít nhất 25 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau với ít nhất 1.300 thành viên, trong đó có 900 người cao tuổi tham gia (hoàn thành kế hoạch tỉnh giao).

4. Các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau bảo đảm chất lượng hoạt động, chỉ tiêu theo quy định, như sau: 70% là người cao tuổi (từ 55 tuổi trở lên), 60 - 70% là phụ nữ, 60% - 70% là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn; có ít nhất 50% thành viên được vay vốn bằng tiền hoặc hiện vật và cải thiện thu nhập; 100% Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau được tập huấn và giám sát theo quy chế.

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tập huấn kỹ thuật để nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

a) Nội dung:

- Biên soạn tài liệu về mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (về lập kế hoạch, vay vốn, tăng thu nhập, văn nghệ, thể thao, chăm sóc sức khoẻ, hỗ trợ cộng đồng, tình nguyện viên chăm sóc tại nhà, vận động nguồn lực, truyền thông,...).

- Hướng dẫn triển khai các hoạt động Câu lạc bộ (tại buổi ra mắt CLB).

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật về thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức.

b) Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2020 đến tháng 11/2020.

c) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cấp huyện, cấp xã.

2. Thành lập các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

a) Nội dung:

- Lựa chọn các địa bàn phù hợp, chuẩn bị nguồn lực và nhân sự Ban Chủ nhiệm, thành viên để thành lập mới Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau ở các huyện, thành phố

- Phối hợp với chính quyền địa phương và Hội Người cao tuổi cơ sở thành lập các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau; tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ.

b) Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2020 đến tháng 11/2020.

c) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn và Hội Người cao tuổi các huyện, thị xã, thành phố, Hội NCT các xã, phường, thị trấn liên quan.

3. Hỗ trợ nguồn quỹ cho các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

a) Nội dung:

Các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau có số vốn ban đầu trích từ Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi do UBND xã, phường quản lý (20 triệu đồng/Câu lạc bộ) và huy động từ nguồn xã hội hóa cho hoạt động của 17 Câu lạc bộ thành lập các năm 2017, 2018, 2019.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2020.

c) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, thị trấn và Hội Người cao tuổi huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn liên quan.

4. Giám sát, hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

a) Nội dung:

Tổ chức kiểm tra, giám sát 17 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đã thành lập năm 2017.

b) Thời gian thực hiện: Từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2020.

c) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: UBND và Hội Người cao tuổi các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn liên quan.

5. Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án

a) Nội dung:

Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện Đề án thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh (dự kiến 1 ngày/Hội nghị, khoảng 85 đại biểu).

b) Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2020.

c) Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: UBND và Hội Người cao tuổi các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị xã, thị trấn.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2020.

- Hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ thành lập và duy trì hoạt động các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đảm bảo hiệu quả.

- Phối hợp với chính quyền các cấp, các đoàn thể vận dụng, sử dụng nguồn lực từ Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi và các nguồn quỹ khác liên quan để hỗ trợ thực hiện Kế hoạch.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ, chính sách trợ giúp và phát huy vai trò người cao tuổi theo quy định pháp luật.

3. Sở Tài chính

- Căn cứ khả năng ngân sách tỉnh, cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch năm 2020.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

4. Sở Y tế

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trong tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau được khám sức khỏe định kỳ.

- Tuyên truyền, phổ biến về chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi cô đơn, khó khăn; hỗ trợ kỹ thuật để thành lập đội ngũ tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, giúp đỡ các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Lào Cai tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với điều kiện hoạt động của Câu lạc bộ ở địa phương.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các cấp phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau; tạo điều kiện cho thành viên Câu lạc bộ tham gia các chương trình giảm nghèo bền vững, khuyến nông, xây dựng nông thôn mới.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, Cổng Thông tin điện tử tỉnh

- Sở Thông tin - Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tỉnh, hệ thống Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở,... tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau; qua đó góp phần nhân rộng mô hình và biểu dương các Câu lạc bộ điển hình.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Đoàn thể tỉnh

- Phối hợp với Ban Đại diện Người cao tuổi tỉnh tuyên truyền về Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau và công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

- Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và các tổ chức thành viên huy động nguồn lực để hỗ trợ hoạt động của các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn.

- Phối hợp, hỗ trợ hoạt động của các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau và giám sát thực hiện Kế hoạch.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi cùng cấp triển khai việc thành lập và duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn quản lý, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch tỉnh giao.

- Tuyên truyền về Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, về công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020”, năm 2020; yêu cầu Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT3;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ngành: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PCVP3;
- Cổng Thông tin ĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, VX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 139/KH-UBND ngày 12/05/2020 về thực hiện Đề án "Thành lập và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020", năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.165

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!