Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 125/KH-UBND 2020 chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự Ninh Bình

Số hiệu: 125/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Tống Quang Thìn
Ngày ban hành: 04/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 04 tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CHUYỂN HÓA ĐỊA BÀN TRỌNG ĐIỂM, PHỨC TẠP VỀ AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Quyết định số 3253/QĐ-BCA ngày 11/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an xác định tỉnh Ninh Bình có 27 xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT). Để chuyển hóa các địa bàn này thành địa bàn an ninh, an toàn, ngày 26/4/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về "Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT". Sau 05 năm triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: cấp ủy, chính quyền các cấp nhất là cơ sở đã thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT; công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm được đẩy mạnh; tình hình tội phạm được kiềm chế, phạm pháp hình sự giảm; nhiều mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh chỉ còn 07 xã trọng điểm, phức tạp về ANTT, gồm: xã Ninh Nhất, Ninh Phúc (TP Ninh Bình); xã Kim đông, Kim Trung, Kim Hải (huyện Kim Sơn); xã Phú Sơn (huyện Nho Quan) và xã Trường Yên (huyện Hoa Lư).

Để phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong công tác đảm bảo ANTT, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở. Huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại các xã trọng điểm, phức tạp đã xác định, đồng thời không để phát sinh địa bàn trọng điểm, phức tạp mới. Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật và trách nhiệm tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và nhân dân.

2. Chủ động phòng ngừa, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, nhất là quản lý nhà nước về an ninh, trật tự không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, tập trung ở các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; không để hình thành các ổ nhóm tội phạm, hoạt động có tổ chức gây án nghiêm trọng. Kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, các điểm, tụ điểm phức tạp ở địa bàn, tạo môi trường lành mạnh, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

3. Phân công rõ nhiệm vụ, phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cấp, các ngành góp phần thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP TRỌNG TÂM

1. Rà soát, đánh giá thực trạng tình hình ANTT tại các địa bàn

Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng tình hình an ninh, trật tự tại 143 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với 07 xã trọng điểm, phức tạp về ANTT chưa được chuyển hóa, gồm: xã Ninh Nhất, Ninh Phúc (TP Ninh Bình); xã Kim đông, Kim Trung, Kim Hải (huyện Kim Sơn); xã Phú Sơn (huyện Nho Quan) và xã Trường Yên (huyện Hoa Lư). Trên cơ sở khảo sát, xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể về công tác đảm bảo ANTT đối với từng địa bàn; trong đó tăng cường đầu tư nguồn lực, giải pháp đối với 09 địa bàn trọng điểm, phức tạp đã xác định và các địa bàn trọng điểm, phức tạp mới phát sinh (nếu có).

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT

- Bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cấp xã, trong đó phân công đồng chí Chủ tịch UBND cấp xã làm Trưởng ban, đồng chí Trưởng Công an làm Phó Trưởng ban Thường trực, các ngành, đoàn thể là thành viên nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đảm bảo ANTT.

- Căn cứ kết quả khảo sát, đánh giá tình hình và xác định các giải pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn để phân công nhiệm vụ và gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo trong chỉ đạo thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn, nhất là các tổ chức đoàn thể để phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho Công an cấp xã, cán bộ tuyên truyền cấp xã có đủ năng lực, trình độ giải quyết tình hình ANTT ở địa bàn cơ sở.

- Tiến hành kiểm tra, đôn đốc thực hiện ở các địa phương, tổ chức sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả tại địa bàn cơ sở.

- Tăng cường lực lượng trực tiếp chiến đấu hướng về cơ sở, đặc biệt là tại các địa bàn chuyển hóa và ưu tiên hỗ trợ kinh phí, phương tiện đảm bảo công tác chuyển hóa địa bàn đạt hiệu quả.

3. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật

- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác đảm bảo ANTT; trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, gắn với Chương trình mục tiêu phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; Chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

- Chủ động nắm tình hình liên quan đến an ninh nông thôn, đô thị, đặc biệt là những tranh chấp, mâu thuẫn, khiếu kiện trong nhân dân, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp giải quyết ổn định, nhất là các nơi đã và đang có khiếu kiện phức tạp, không để phát sinh điểm nóng về ANTT. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trọng tâm là bảo vệ đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác và hỗ trợ lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý tội phạm. Hướng dẫn quần chúng tham gia, đăng ký, cam kết thực hiện tốt việc đảm bảo an ninh trật tự, không vi phạm chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

- Lựa chọn xây dựng, củng cố và nhân rộng mô hình phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đang phát huy tác dụng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Phân công tổ chức đoàn thể, cán bộ, hội viên, đoàn viên trực tiếp tham gia phối hợp cùng các gia đình để quản lý, giáo dục, giúp đỡ đối tượng có nguy cơ phạm tội cao, người lầm lỗi, người được đặc xá, tha tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

- Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động lộng hành, tội phạm sử dụng vũ khí gây án, tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm và tệ nạn ma túy, cờ bạc, mại dâm. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý nghiêm minh tội phạm trước pháp luật, nhất là những đối tượng chủ mưu, cầm đầu, phạm tội chuyên nghiệp.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là các cơ sở cầm đồ, lưu trú, massage, karaoke... Vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tăng cường quản lý tạm trú, tạm vắng; kiểm tra, kiểm soát kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, cháy nổ, tai nạn lao động; phát hiện và xử lý kịp thời các tụ điểm tệ nạn xã hội, như: cờ bạc, mại dâm, sử dụng ma túy, mê tín dị đoan, tuyên truyền đạo trái phép, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, bạo lực gia đình... Tăng cường tuần tra kiểm soát trên các địa bàn đã được lựa chọn nhằm hạn chế thấp nhất các vi phạm pháp luật và tội phạm xảy ra trên địa bàn.

- Tăng cường lực lượng từ cấp tỉnh, huyện về cơ sở nhằm kịp thời phát hiện, xử lý tình hình nổi lên liên quan đến ANTT tại địa bàn thực hiện chuyển hóa. Thực hiện các giải pháp đảm bảo ANTT, nhất là tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm tại địa bàn giáp ranh các xã trọng điểm, tạo sự phối hợp đồng bộ, tránh để xảy ra hiện tượng tái phức tạp sau khi đã chuyển hóa.

III. KINH PHÍ VÀ NGUỒN KINH PHÍ

- Ngân sách nhà nước theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có).

- Hằng năm cùng thời điểm xây dựng kế hoạch chi ngân sách năm sau, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao trong kế hoạch này gửi Công an tỉnh; Công an tỉnh tổng hợp và phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, chỉ đạo thực hiện các nội dung, giải pháp chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra.

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố tăng cường áp dụng các biện pháp công tác, phối hợp với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể ở cơ sở tiến hành khảo sát, nắm chắc tình hình ANTT trên địa bàn chuyển hóa, trên cơ sở đó đề xuất biện pháp thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại các địa bàn chuyển hóa.

- Định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình ANTT tại các xã được chuyển hóa, trên cơ sở đó tham mưu chính quyền các cấp báo cáo đề xuất Bộ Công an đưa ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về ANTT đối với những xã đã đảm bảo an ninh, an toàn.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, chỉ đạo tăng cường, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác đảm bảo ANTT... Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác bảo đảm ANTT ngay tại cơ sở.

3. Sở Giáo dục và đào tạo

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các trường học xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, không có bạo lực, tạo môi trường thân thiện để học sinh rèn luyện tiến bộ; chú trọng việc giáo dục đạo đức, pháp luật, rèn luyện các kỹ năng sống, giao tiếp, ứng xử, tự bảo vệ bản thân, ý thức tập thể cho học sinh trong nhà trường. Phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh về xây dựng phong trào “An toàn trường học”.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm đến số lao động ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa và số đối tượng có quá khứ lầm lỗi giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giữ vững kỷ cương và nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật. Kiểm tra các hoạt động kinh doanh về dịch vụ internet, cơ sở in, cơ sở phát hành xuất bản phẩm dành cho trẻ em và liên quan đến trẻ em tại các địa bàn chuyển hóa, khu vực giáp ranh. Thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi xuất bản ấn phẩm, thông tin trên mạng có nội dung đồi trụy, kích động bạo lực theo quy định của pháp luật.

6. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách của địa phương, hằng năm tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch theo đúng quy định hiện hành.

7. Tỉnh đoàn Ninh Bình

Chỉ đạo các cấp đội, đoàn thanh niên trong các nhà trường, đoàn thanh niên cơ sở xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 19/9/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật. Thường xuyên tổ chức các chương trình hoạt động bổ ích, lành mạnh tại các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT để thu hút đông đảo các tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh tham gia, thông qua đó góp phần phòng ngừa hiện tượng thanh thiếu niên hư, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

8. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Chỉ đạo các cấp hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch”; Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT giữa Bộ Công an và TW Hội Liên hiệp Phụ nữ về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội". Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên về ý thức, trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con em mình, tập trung tại các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT. Phối hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường và xã hội trong quản lý, giáo dục con em, người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật. Có kế hoạch, biện pháp cụ thể giúp đỡ số hội viên phụ nữ có con em bỏ học, bỏ nhà đi lang thang có nguy cơ vi phạm pháp luật để quản lý, giáo dục.

9. Hội Nông dân tỉnh

Chỉ đạo các cấp Hội tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật", "Nông dân phòng, chống tội phạm", mô hình "Hội Nông dân tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tội phạm"... Hằng năm phối hợp tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên và nông dân. Hướng dẫn Hội Nông dân cơ sở tham mưu xây dựng ở các xã trọng điểm, phức tạp mỗi địa phương một mô hình tự quản về an ninh, trật tự. Tham gia cảm hóa, giáo dục người có quá khứ phạm tội tái hòa nhập cộng đồng, hòa giải các mâu thuẫn trong nhân dân.

10. Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh

Chỉ đạo, phối hợp tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động những vụ án điển hình, nổi bật, được dư luận xã hội quan tâm tại các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo lực lượng Công an chủ trì phối hợp với các ngành chức năng tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng tình hình ANTT tại các địa bàn chuyển hóa, trên cơ sở đó có văn bản chỉ đạo UBND các xã và các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp cụ thể phù hợp với từng địa bàn để thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn; đồng thời tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể các cấp và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; xác định đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

- Xây dựng mối quan hệ phối hợp và các hình thức hoạt động phù hợp trong việc tổ chức thực hiện các nội dung chuyển hóa địa bàn. Cần quán triệt phương châm lấy phòng ngừa là chính, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức là cơ bản, lấy dân làm gốc, gia đình làm tế bào, xã, phường, thôn, xóm, cơ quan, đơn vị, trường học làm điểm tựa, lực lượng Công an làm nòng cốt. Kịp thời biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn.

- Gắn việc thực hiện công tác đảm bảo ANTT với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương nhằm nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân; đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các cuộc vận động khác. Xây dựng tiêu chí trong chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT là một chỉ tiêu cụ thể trong tiêu chuẩn xét công nhận các danh hiệu thi đua cấp cơ sở của các đơn vị, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các ngành, tổ chức đoàn thể tại cơ sở thông qua việc phân công trách nhiệm cụ thể trong tiến hành các biện pháp thực hiện chuyển hóa địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra của cấp ủy, chính quyền cơ sở nhằm khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

- Định kỳ hằng năm chỉ đạo tổ chức đánh giá tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT tại các xã, phường, thị trấn, đối chiếu với các quy định của Bộ Công an để xác định những địa bàn nào đã hoàn thành việc chuyển hóa thành địa bàn an ninh, an toàn thì xác lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh đề xuất Bộ Công an đưa ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp. Đồng thời, rà soát, xác định những địa bàn trọng điểm, phức tạp mới phát sinh để xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp chuyển hóa.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc. Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh).

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và tập hợp kết quả báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Bộ Công an theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (V05);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP5, VP7, VP6.
5Tr10_KH138

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 125/KH-UBND ngày 04/12/2020 về chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.928

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!