Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 16/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 16/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG
TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM

Ngày 07 tháng 01 năm 2011, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đã chủ trì Hội nghị. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên của Ủy ban Quốc gia, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của các Bộ, ngành, địa phương. Sau khi nghe Báo cáo đánh giá tổng quát 10 năm hoạt động của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và định hướng hoạt động thời gian tới; Báo cáo tham luận của các Bộ, ngành, địa phương về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng đã kết luận như sau:

Công tác phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm là một lĩnh vực có ý nghĩa xã hội rất quan trọng. Đảng và Nhà nước luôn quan tâm sâu sắc, chỉ đạo quyết liệt, đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để tạo hành lang pháp lý và dành nguồn lực thích đáng cho việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, trung tâm là Ủy ban Quốc gia, với nòng cốt là 03 ngành: Công an, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, có sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, công tác phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Chúng ta đã kiềm chế và từng bước đẩy lùi nguy cơ, hiểm họa của đại dịch HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm. Nhận thức về tác hại và các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm của toàn xã hội đã được nâng lên rất nhiều so với 10 năm trước đây. Phương thức, cách làm, mô hình đã có những chuyển biến tích cực, ngày càng có bài bản, kết hợp tốt các kinh nghiệm của quốc tế với thực tiễn Việt Nam. Những kết quả của công tác phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm trong thời gian qua đã góp phần thiết thực và quan trọng vào thành tựu kinh tế - xã hội chung của đất nước, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống an lành, hạnh phúc của nhân dân.

Tuy nhiên, thành tích đạt được trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm mới là bước đầu, còn chưa vững chắc. Đại dịch HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm vẫn còn diễm biến rất phức tạp, khó lường, gây ra nhiều bức xúc trong xã hội. Thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống AIDS trong tình hình mới; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; các chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để kiềm chế, đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa lâu dài để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

2. Các Bộ, ngành là thành viên Ủy ban Quốc gia, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức tổng kết 5 năm (2006-2010) công tác phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm của Bộ, ngành mình, trên cơ sở đó xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm giai đoạn 2011 - 2015. Trong đó, 03 Bộ nòng cốt trong lĩnh vực phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm là Y tế, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

a) Bộ Y tế:

- Chủ trì đánh giá tổng kết việc thực hiện "Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt nam tới năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 36/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004; trên cơ sở đó xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2011;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án thành phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2011 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2010;

- Đẩy mạnh việc nghiên cứu, thẩm định, đánh giá hiệu quả các bài thuốc cắt cơn nghiện, phương pháp châm cứu cắt cơn nghiện và một số phương pháp y học khác trong phòng, chống nghiện ma túy để trình cấp có thẩm quyền quyết định cho áp dụng trên diện rộng;

- Nghiên cứu đề xuất bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên làm việc tại các cơ sở chăm sóc và điều trị bệnh nhân HIV/AIDS.

b) Bộ Công an:

- Chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2011;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án thành phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy năm 2011 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2010;

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển) tiếp tục đẩy mạnh các đợt tấn công trấn áp tội phạm ma túy tại các tuyến, địa bàn trọng điểm. Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy hoạt động xuyên quốc gia.

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì xây dựng Chương trình hành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2011;

- Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng các trung tâm cai nghiện trong cả nước, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi, quản lí sau cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện tại các trung tâm này. Đẩy mạnh hoạt động giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 theo hướng lồng ghép với các chương trình khác tại địa phương;

- Mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi để người dân, nhất là những đối tượng có nguy cơ cao được tiếp cận với các dịch vụ can thiệp dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS;

- Đổi mới nội dung, hình thức vận động, tuyên truyền, thu hút sự hưởng ứng tham gia của các đoàn thể, tổ chức, gia đình, dòng họ, xóm làng, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của toàn xã hội trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm.

4. Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành, địa phương trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ và sử dụng có hiệu quả sự giúp đỡ của các nước, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Công an, Y tế, LĐTB&XH;
- Thành viên UBQG PCAIDSMTMD;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (5), TrH 115

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông Báo 16/TB-VPCP ngày 16/02/2011 về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.560

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.236