Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 16/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Ngày ban hành: 31/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRONG CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, NHÀ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thời gian qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quần chúng; công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: cấp ủy, thủ trưởng một số cơ quan chưa thực sự quan tâm nên phong trào còn hình thức; công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên chưa được tiến hành thường xuyên, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật nội bộ còn bộc lộ sơ hở, mất cảnh giác; công tác quản lý cán bộ còn lỏng lẻo; lực lượng bảo vệ ở một số cơ quan, đơn vị còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên chưa nắm vững âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và các loại tội phạm khác. Một số cơ quan, doanh nghiệp, trường học chưa quan tâm đến việc đăng ký, lập hồ sơ đề nghị xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an. Đặc biệt, thời gian gần đây một số cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học còn xảy ra các vụ việc giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản,… gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và dư luận xã hội.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, hội, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là: Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ chính trị, Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 17/4/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 214-KH/TU ngày 13/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 2854-KH/UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài; Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự; Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 03/6/2016 của Bộ Công an về đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

2. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách và các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự giải quyết. Tạo điều kiện cho lực lượng bảo vệ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tham dự các lớp huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật do Công an tỉnh tổ chức. Tập trung xây dựng lực lượng bảo vệ tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đảm bảo về số lượng, chất lượng, có khả năng ứng phó kịp thời khi xảy ra các tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Thường xuyên củng cố, nhân rộng, xây dựng mới các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”, bảo đảm mỗi cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phải có ít nhất 01 mô hình phòng, chống tội phạm.

3. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự, chấp hành tốt các nội quy, quy chế bảo vệ an toàn cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng,… tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; khắc phục tình trạng lộ, lọt thông tin mật của Đảng, Nhà nước, bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự k cương trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

4. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phù hợp tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường với chính quyền, Công an cơ sở về công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy vai trò nòng cốt của hệ thống tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức quần chúng trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, nhất là trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng, có hiệu quả. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tăng cường công tác bảo vệ trong các cơ quan, công sở, các mục tiêu trọng điểm về kinh tế, ngoại giao, nhất là các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chú ý các ngày lễ, Tết và sự kiện chính trị quan trọng.

5. Tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế trên địa bàn, có hiệu quả k niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vào dịp ngày 19/8 hằng năm theo Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25/6/2020 của y ban nhân dân tỉnh nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân trong việc tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự của tỉnh.

6. Hằng năm, Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, báo cáo UBND tỉnh xét duyệt, công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” cho cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Chú trọng xây dựng, phát huy hiệu quả các mô hình về tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phát hiện, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên thông báo kinh nghiệm, cách làm hay, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, truyền hình để nhân rộng.

7. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, hội, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm; báo cáo kết quả về Bộ Công an, UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an (b/cáo);
- Cục V05-Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban thuộc Tỉnh ủy;
- Các Sở, Ban, Ngành, hội, đoàn thể;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh;
- Lưu VT, HCTC, TH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


63

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209