Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 06/2015/CT-UBND triển khai thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi Hồ Chí Minh

Số hiệu: 06/2015/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 06/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2015/CT-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Luật Phòng cháy và chữa cháy được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2001.

Từ khi Luật Phòng cháy và chữa cháy được ban hành và có hiệu lực, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện có hiệu quả về công tác phòng cháy và chữa cháy, qua đó việc phòng cháy và chữa cháy ở nhiều nơi đã đi vào nề nếp; phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy đã có bước phát triển mới cả về nội dung và hình thức, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị đối với công tác phòng cháy và chữa cháy; năng lực phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố từng bước được nâng lên cả về lực lượng, phương tiện và các điều kiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, từng bước kéo giảm được số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần vào việc xây dựng và phát triển của Thành phố.

Tuy nhiên, trong thời gian qua tình hình cháy, nổ trên địa bàn Thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ cháy, nổ lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Nguyên nhân chính của tình hình trên là do nhận thức của một số lãnh đạo đơn vị chưa đầy đủ và đúng đắn về tầm quan trọng của công tác phòng cháy và chữa cháy, do đó việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra thực hiện công tác này chưa thường xuyên; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy và chữa cháy chưa được thường xuyên và quan tâm đúng mức; một số cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và dân phòng ở nhiều nơi còn thiếu, yếu; việc đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngày 22 tháng 11 năm 2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy đã quy định những vấn đề còn vướng mắc, bất cập, mới phát sinh trong thực tiễn như quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong công tác phòng cháy, chữa cháy; điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở, khu dân cư và các loại hình công trình đặc thù về cháy, nổ; phương án chữa cháy; chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia chữa cháy...

Để Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy sớm đi vào đời sống xã hội và kịp thời triển khai Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong công tác phòng cháy và chữa cháy nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị:

1. Trách nhiệm chung

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Thủ trưởng các đơn vị Trung ương trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm:

a) Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành bằng các hình thức, biện pháp phù hợp để cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ, thực hiện nghiêm các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Nâng cao trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình và cá nhân theo quy định của pháp luật.

b) Làm tốt công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Chỉ thị số 19/2012/CT-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; tăng cường đầu tư kinh phí, trang bị các phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất hoạt động, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo sử dụng có hiệu quả khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; đảm bảo chế độ, chính sách đối với người tham gia chữa cháy.

c) Các Sở - ban, ngành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp với cơ quan phòng cháy, chữa cháy trong việc triển khai thực hiện các quy định tại Chỉ thị số 22/2013/CT-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố để ngăn chặn cháy lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo an toàn về người và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

d) Kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể và nâng cao trách nhiệm của Ban chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy. Hàng năm tiến hành rà soát, bổ sung, lập mới phương án chữa cháy và tổ chức thực tập phương án chữa cháy đã được phê duyệt, đặc biệt là phương án xử lý tình huống cháy lớn, phức tạp có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia, để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo cứu chữa các vụ cháy.

đ) Tạo điều kiện, khuyến khích tổ chức, cá nhân tình nguyện tham gia phòng cháy, chữa cháy và bổ sung vào đội dân phòng hoặc đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở.

e) Hướng dẫn, vận động, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia mua bảo hiểm cháy, nổ; đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải thực hiện nghiêm túc việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở theo quy định.

g) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, chủ phương tiện giao thông cơ giới, chủ rừng, chủ hộ gia đình trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ và các văn bản pháp luật quy định, hướng dẫn thi hành.

2. Trách nhiệm cụ thể của các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan chuẩn bị tài liệu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản pháp luật quy định, hướng dẫn thi hành; xây dựng quy chế phối hợp trong việc thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy đối với các công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố rà soát lập danh sách, nghiên cứu các giải pháp, phương án di dời hoặc cải tạo các cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy và điều kiện thoát nạn (đặc biệt là chợ, nhà cao tầng, công trình công cộng tập trung đông người, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến hóa chất, hàng hóa dễ cháy, nổ) để tăng cường điều kiện thoát nạn và đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Đề án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ngang tầm với các nước trong khu vực, đảm bảo tiến độ theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy; có kế hoạch, biện pháp quản lý các hoạt động tư vấn, kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân hoạt động tư vấn, kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy đúng quy định pháp luật.

Tổ chức lực lượng, phương tiện, sẵn sàng chiến đấu, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, có hiệu quả. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu ứng dụng khoa học công nghệ và sử dụng thành thạo trang thiết bị kỹ thuật chữa cháy hiện đại.

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy để đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ những quy định không còn phù hợp hoặc hết hiệu lực thi hành.

Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan tiếp tục mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác với các nước tiên tiến trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên thế giới, các nước trong khu vực và các nước có quan hệ truyền thống để trao đổi và học tập kinh nghiệm về công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất trang bị phương tiện, vật tư hiện đại để thực hiện có hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

b) Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố có trách nhiệm tăng cường quản lý về an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất, kho vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; đảm bảo có vành đai an toàn, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các khu dân cư và công trình lân cận.

c) Bộ Tư lệnh Thành phố

Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố quán triệt và tổ chức thực hiện chặt chẽ Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BCA-BQP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công an - Bộ Quốc phòng quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng.

Tăng cường công tác tập huấn, nâng cao chất lượng huấn luyện phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm theo đúng quy định; luyện tập, diễn tập theo các phương án bảo đảm sát thực tế, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy tại các đơn vị trực thuộc.

Quản lý sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy hiện có, xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp, từng bước mua sắm trang thiết bị hiện đại, đa chức năng phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy gắn với các trang thiết bị sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

d) Sở Tư pháp

Hàng năm tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố. Trong đó, bao gồm nội dung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật và đại diện các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

Phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố biên soạn các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng cháy và chữa cháy cung cấp cho Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật; khu phố, ấp, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố.

đ) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố nghiên cứu, đề xuất chọn cử cán bộ đào tạo nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các nước tiên tiến về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các nước có quan hệ truyền thống.

e) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các trường, viện và tổ chức khoa học công nghệ cung cấp thông tin và chuyên gia công nghệ phục vụ đổi mới công nghệ các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện đại, tiên tiến, công nghệ mới, an toàn và hiệu quả trong chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thân thiện với môi trường để tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố trang bị.

g) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố triển khai các nội dung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố sau khi có hướng dẫn của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Công an.

h) Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH một thành viên tổ chức thực hiện đảm bảo hệ thống giao thông, các dự án về cấp nước chữa cháy đô thị đáp ứng nhu cầu phục vụ chữa cháy trên toàn Thành phố, thực hiện rà soát, lắp đặt các trụ nước chữa cháy để đảm bảo cung cấp đầy đủ nước khi có sự cố cháy xảy ra. Sở Xây dựng phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát các công trình cao tầng để hướng dẫn các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

i) Sở Tài chính

Bố trí kinh phí triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; đề xuất nguồn kinh phí hỗ trợ, bồi dưỡng hợp lý cho lực lượng tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở.

Hàng năm tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố phân bổ ngân sách riêng dành cho các hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nói chung và cho lực lượng dân phòng nói riêng từ nguồn ngân sách dành cho quốc phòng an ninh của Thành phố theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

k) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy ngày 04 tháng 10 và tăng cường công tác tuyên truyền về sử dụng Tổng đài cứu nạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy 114 theo quy định tại Chỉ thị số 15/2014/CT-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

l) Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch; thực hiện việc thẩm định hồ sơ đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.

m) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố kiện toàn các đội phòng cháy, chữa cháy rừng và đầu tư các phương tiện, trang thiết bị phòng cháy và chữa cháy để tăng cường năng lực chữa cháy cho cơ sở khi đám cháy mới phát sinh, Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 144/2002/TTLT/BNNPTNT-BCA-BQP ngày 13 tháng 12 năm 2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc phối hợp giữa các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội trong công tác bảo vệ rừng, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra.

n) Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện tiến hành rà soát, tổng hợp các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và lập mới các loại quy hoạch đô thị nêu trên để đưa vào nội dung quy hoạch cấp nước về phòng cháy, chữa cháy theo luật định.

o) Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, Báo Sài Gòn giải phóng và Đài phát thanh các địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng các chương trình, chuyên mục về phòng cháy, chữa cháy để tuyên truyền, cổ vũ, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

p) Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các cơ quan, tổ chức và khu vực dân cư trên địa bàn quản ; chỉ đạo việc thành lập và duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng theo Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng dân phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo kiểm tra việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy theo thẩm quyền.

Các quận, huyện tiến hành điều tra, khảo sát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhiều nguy hiểm về cháy, nổ nằm xen kẽ trong khu dân cư và có phương án xử lý thích hợp. Đối với các quận, huyện có khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao cần xây dựng quy trình chuyển hóa thành khu dân cư an toàn về cháy, nổ; xây dựng phường, xã điểm an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Từ nay đến năm 2018, các quận, huyện chưa có đơn vị Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai xây dựng xong Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận, huyện. Đối với quận, huyện có diện tích lớn, bán kính hoạt động của đơn vị Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy trên 5 km cần xác định địa điểm và đầu tư xây dựng thêm các Đội Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy.

q) Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các công ty phát triển hạ tầng khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao xây dựng phương án phòng cháy và chữa cháy cho toàn khu; xây dựng và duy trì hoạt động của hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy; tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy phù hợp với phương án phòng cháy và chữa cháy. Người đứng đầu cơ sở hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có trách nhiệm xây dựng phương án phòng cháy và chữa cháy cho cơ sở mình và thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở.

r) Tổng Công ty điện lực Thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra đối với khách hàng sử dụng điện, có kế hoạch cụ thể để duy tu, cải tạo nâng cấp mạng lưới điện công cộng, hệ thống điện tại các khu dân cư. Tổ chức kiểm tra các trạm biến áp, cáp dẫn, dây dẫn điện trên địa bàn Thành phố, có biện pháp phòng ngừa, tránh chạm chập điện gây cháy, nổ. Tổ chức dịch vụ kỹ thuật để phục vụ cho nhân dân khi có yêu cầu, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người sử dụng các thiết bị điện, đặc biệt là hướng dẫn các đối tượng tiêu thụ, sử dụng điện các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy khi sử dụng điện trong sản xuất và sinh hoạt, đề phòng sự cố cháy, nổ do điện gây ra.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức thành viên tổ chức và phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

4. Định kỳ trước ngày 01 tháng 11 hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố) những nội dung cụ thể, rõ ràng về công tác tổ chức triển khai và kết quả thực hiện nội dung được phân công tại Chỉ thị để thống nhất thực hiện trên toàn địa bàn Thành phố.

5. Năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chứckết 5 năm thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, việc sơ kết phải được chuẩn bị chu đáo, xác định rõ những việc đã làm được và chưa được, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy cho những năm tiếp theo; có hình thức khen thưởng phù hợp đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy và chữa cháy; đồng thời nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan trong việc thực hiện chưa nghiêm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

6. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể TP;
- Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện;
- UBND phường, xã, thị trấn;
- Các Tổng công ty, Công ty thuộc TP;
- Các Báo, Đài Trung ương và TP;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Các Phòng CV, PCNC, TTCB;
- Lưu: VT, (NC/Di) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/2015/CT-UBND ngày 06/03/2015 triển khai thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.844

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!