Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 21/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TẠI KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Những năm vừa qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC được tăng cường, phong trào toàn dân PCCC ngày càng rộng khắp. Tình hình cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra từng bước được kiềm chế góp phần quan trọng giữ vững an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là đối với các vụ cháy khu dân cư, hộ gia đình, cháy chợ,… Nguyên nhân chủ yếu do ý thức trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị và một số bộ phận nhân dân về công tác PCCC chưa cao; việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC ở một số cơ quan, tổ chức chưa nghiêm, chưa thực hiện đầy đủ và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC; cơ sở hạ tầng phục vụ chữa cháy, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ chưa đáp ứng yêu cầu công tác PCCC.

Thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư; để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình hình cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chương trình hành động số 80-CTr/TU ngày 14/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 29/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 80-CTr/TU ngày 14/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa (xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của các cơ quan, đơn vị); Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư (xem Văn bản sao gửi kèm theo).

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH cho người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp tại khu dân cư để từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia vào công tác PCCC và CNCH; xây dựng các phóng sự, đưa tin, bài phản ánh về thực trạng công tác PCCC và các biện pháp PCCC có hiệu quả, phổ biến kinh nghiệm PCCC, nêu gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân PCCC; nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong công tác PCCC và CNCH. Gắn phong trào toàn dân tham gia PCCC với phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa; khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

3. Công an tỉnh

- Thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản nắm tình hình, đánh giá, phân tích mức độ nguy hiểm của từng khu dân cư để hướng dẫn, áp dụng các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ phù hợp, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong dân, quản lý các cơ sở kinh doanh phế liệu liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ. Tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở và hướng dẫn công tác tự kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tại khu dân cư bảo đảm số lần, số lượt theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Thường xuyên tổ chức, đổi mới phương pháp tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp PCCC và CNCH bằng các hình thức phù hợp với thực tế từng địa bàn, khu dân cư; tăng cường hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người dân khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra, nhất là tại khu dân cư, chung cư lâu năm tồn tại nhiều nguy cơ cháy, nổ, sập, đổ công trình. Hướng dẫn một số giải pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với nhà ở gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh (không thuộc nhà chung cư) theo Công văn số 10488/UBND-NC ngày 31/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Tổ chức tốt lực lượng, phương tiện thường trực để kịp thời xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, nhất là thiệt hại về người.

- Rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác PCCC và CNCH chưa phù hợp để tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH; nhất là các văn bản hướng dẫn việc trang bị phương tiện, giải pháp bảo đảm an toàn PCCC cho các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư. Nghiên cứu tham mưu quy định, biện pháp cụ thể xử lý đối với các nhà chuyển đổi công năng vừa ở, vừa sản xuất, kinh doanh, làm kho tàng, thu mua phế liệu…, nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC.

- Nghiên cứu, ứng dụng và triển khai hệ thống cảnh báo cháy nhanh tại các khu vực trọng điểm để xử lý nhanh, kịp thời khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Nghiên cứu trang bị phương tiện, trang phục chữa cháy và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC theo hướng vừa chi ngân sách, vừa huy động hợp pháp từ nguồn xã hội hóa bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác chữa cháy, CNCH và an toàn cho cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ.

4. Sở Xây dựng

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn của ngành xây dựng có liên quan đến công tác PCCC cho nhà và công trình chưa phù hợp, có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và CNCH, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra tại nhà ở và khu dân cư, nhất là một số giải pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với nhà ở gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh (không thuộc nhà chung cư) theo Công văn số 10488/UBND-NC ngày 31/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng PCCC để lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường phù hợp với từng cấp học, bậc học.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các nhà trường thường xuyên phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC tổ chức các hoạt động tuyên truyền về PCCC và CNCH trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các nhà trường. Định kỳ, tổ chức các hoạt động thực hành, diễn tập để hình thành kỹ năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố cho học sinh, sinh viên.

7. Sở Công thương

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng có đặc tính nguy hiểm dễ gây cháy, nổ trong khu dân cư để chủ động phòng ngừa cháy, nổ xảy ra. Kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ và xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC.

8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung rà soát, kiểm tra năng lực các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng các thiết bị hàn, cắt kim loại. Xử lý nghiêm các trường hợp không bảo đảm yêu cầu, đình chỉ hoạt động đối với tổ chức, cá nhân khi phát hiện có nguy cơ gây mất an toàn về PCCC. Xây dựng chương trình hỗ trợ, hướng dẫn người lao động khu vực phi chính thức sử dụng các thiết bị, công cụ lao động có nguy cơ gây cháy, nổ.

- Nghiên cứu, đề xuất bổ sung nội dung kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về PCCC, kỹ năng thoát nạn, cứu người vào chương trình giảng dạy, hoạt động thực tế, thực hành trong đào tạo nghề ở tất cả các cấp, bậc học tại các trường, cơ sở dạy nghề do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất bổ sung tiêu chí bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH là một trong các nội dung thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC đối với khu dân cư, cơ sở thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý. Khi xảy ra cháy, nổ tại khu dân cư phải tập trung các lực lượng tổ chức chữa cháy, CNCH kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả do cháy, nổ gây ra. Chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao cần tăng cường quản lý nhà nước về PCCC. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện ngay các giải pháp, biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tại khu dân cư. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ trên địa bàn quản lý.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân PCCC giai đoạn 2016 - 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 4327/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh; duy trì hoạt động lực lượng dân phòng bảo đảm chế độ phụ cấp, phương tiện, dụng cụ chữa cháy, CNCH theo quy định của pháp luật. Xác định đây là lực lượng nòng cốt trong công tác PCCC và CNCH tại chỗ. Hàng năm, 100% khu dân cư phải tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH có sử dụng lực lượng chữa cháy tại chỗ. Đối với những khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện ít nhất mỗi năm 01 lần.

- Rà soát quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa để có biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ; đặc biệt chú ý các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, CNCH. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc cơi nới chiếm dụng lối đi chung; câu, mắc đường dây dẫn điện, viễn thông không bảo đảm theo quy định; phá dỡ các ụ bê tông tại các thôn, bản, khu phố. Tích cực vận động nhân dân tự nguyện di dời các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ có nguy hiểm cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư và đầu tư, mua sắm thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH tại chỗ.

- Trong quá trình cấp phép xây dựng, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở liên kế, nhà ở liên kế mặt phố… cần chú ý đến các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC theo quy định. Rà soát quy hoạch đối với các làng nghề truyền thống hướng tới mục tiêu mỗi làng nghề, mỗi gia đình, hộ kinh doanh sản xuất đạt chuẩn về PCCC, bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời sở hở, bất cập trong công tác PCCC nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ trong khu dân cư. Bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để bảo đảm cho công tác PCCC và CNCH.

11. Công ty Điện lực Thanh Hóa

Chỉ đạo các đơn vị điện lực tiến hành tổng kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện tại khu dân cư để phòng ngừa nguy cơ mất an toàn PCCC từ hệ thống, thiết bị điện. Hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn.

Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, đình kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện để chỉ đạo kịp thời./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.374

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144