Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 34/2011/TT-NHNN hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép

Số hiệu: 34/2011/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 28/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thu hồi giấy phép, thanh lý tài sản của TCTD

Ngày 28/10/2011, Thống đốc NHNN Việt Nam đã ban hành Thông tư 34/2011/TT-NHNN hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép, Giấy phép VPĐD và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.


Theo đó, Thống đốc NHNN có thẩm quyền quyết định thu hồi Giấy phép, NHNN giám sát thanh lý tài sản của TCTD, chi nhánh NH nước ngoài. Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt; bản sao tiếng Việt, bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được cơ quan thẩm quyền chứng thực, hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện.

Nếu TCTD bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất thì thủ tục thu hồi Giấy phép thực hiện theo quy định về chia, tách, sáp nhập, hợp nhất TCTD. Nếu TCTD phá sản, NHNN thu hồi Giấy phép ngay sau khi NHNN có VB chấm dứt kiểm soát đặc biệt, hoặc chấm dứt áp dụng, hoặc không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà TCTD vẫn lâm vào tình trạng phá sản. Áp dụng pháp luật phá sản để thực hiện thanh lý tài sản, các trường hợp khác được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11/12/2011.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2011/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2011

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI GIẤY PHÉP VÀ THANH LÝ TÀI SẢN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI GIẤY PHÉP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Phá sản số 21/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 05/2010/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật phá sản đối với các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép của văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng như sau:

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng (trừ Ngân hàng hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân).

2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng (sau đây gọi tắt là văn phòng đại diện).

4. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu hồi Giấy phép của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện.

5. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này những từ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định là:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định của tổ chức tín dụng về việc chấm dứt hoạt động tín dụng theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng và pháp luật hiện hành;

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định của ngân hàng mẹ về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Điều lệ của ngân hàng mẹ và phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam;

c) Cơ quan có thẩm quyền quyết định của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng và phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

2. Chủ sở hữu là:

a) Các cổ đông (đối với tổ chức tín dụng thành lập dưới hình thức công ty cổ phần);

b) Thành viên tham gia góp vốn (đối với tổ chức tín dụng được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn);

c) Ngân hàng mẹ (đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài);

d) Tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng (đối với văn phòng đại diện).

3. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh là Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện đặt trụ sở chính.

4. Ủy ban nhân dân là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện đặt trụ sở chính.

5. Giấy phép bao gồm Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước cấp. Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép là một bộ phận không tách rời của Giấy phép.

6. Ngân hàng mẹ là ngân hàng nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ của ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam hoặc có chi nhánh hoạt động tại Việt Nam.

Điều 4. Thẩm quyền quyết định thu hồi Giấy phép; giám sát thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

1. Thông đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định thu hồi Giấy phép đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư này.

2. Ngân hàng Nhà nước giám sát quá trình thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư này.

Điều 5. Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ

1. Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.

2. Đối với tổ chức tín dụng, văn bản đề nghị thu hồi Giấy phép do người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng ký. Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác ký, hồ sơ phải có văn bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp tổ chức tín dụng khuyết người đại diện theo pháp luật, Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên cử một thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên ký văn bản này.

3. Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện, văn bản đề nghị thu hồi Giấy phép do người đại diện có thẩm quyền của chủ sở hữu ký.

4. Hồ sơ được gửi tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng một trong các hình thức: gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện.

Điều 6. Nguyên tắc áp dụng quy định về thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

1. Trường hợp tổ chức tín dụng bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép thực hiện theo quy định của pháp luật về chia, tách, sáp, nhập, hợp nhất tổ chức tín dụng.

2. Trường hợp tổ chức tín dụng phá sản, Ngân hàng Nhà nước thu hồi Giấy phép ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấm dứt kiểm soát đặc biệt hoặc văn bản chấm dứt áp dụng hoặc văn bản không áp dụng các biện pháp phục hồi khả năng thanh toán mà tổ chức tín dụng vẫn lâm vào tình trạng phá sản. Việc thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.

3. Các trường hợp khác, trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Điều 7. Các hành vi bị cấm trong quá trình thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông qua việc thu hồi Giấy phép (đối với trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị thu hồi Giấy phép) hoặc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chấm dứt hoạt động (đối với trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị thu hồi Giấy phép), nghiêm cấm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

1. Cất giấu, tẩu tán tài sản;

2. Thanh toán nợ không có bảo đảm;

3. Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ;

4. Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm bằng tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

5. Tặng, cho, cầm cố, thế chấp và cho thuê tài sản;

6. Ký kết hợp đồng mới không phải là hợp đồng nhằm thực hiện chấm dứt hoạt động;

7. Chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài.

Chương 2.

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1. THU HỒI GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Điều 8. Quy trình thu hồi Giấy phép đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

1. Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị thu hồi Giấy phép

a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải:

- Xây dựng Phương án thanh lý. Phương án thanh lý phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định thông qua.

- Lập một (01) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 9 Thông tư này gửi Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng).

b) Trong thời hạn tối đa mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 9 Thông tư này, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và có văn bản lấy ý kiến của:

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh về:

(i) Thực trạng tổ chức và hoạt động và khả năng thanh toán hết nợ;

(ii) Quan điểm về việc thu hồi Giấy phép, kiến nghị các biện pháp xử lý sau khi thu hồi Giấy phép;

(iii) Danh sách Hội đồng thanh lý;

(iv) Trường hợp đồng ý việc thu hồi Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh cử cán bộ tham gia Tổ giám sát thanh lý theo quy định tại Thông tư này.

- Ủy ban nhân dân về:

(i) Ảnh hưởng của việc thu hồi Giấy phép đối với sự ổn định kinh tế xã hội trên địa bàn; và

(ii) Quan điểm về việc thu hồi Giấy phép.

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về:

(i) Thực trạng tổ chức và hoạt động và khả năng thanh toán hết nợ;

(ii) Tình hình nộp phí Bảo hiểm tiền gửi và số dư tiền gửi được bảo hiểm theo bảng tính phí gần nhất; khả năng nguồn vốn chi trả bảo hiểm và hướng bổ sung nguồn vốn chi trả khi cần thiết;

(iii) Quan điểm về việc thu hồi Giấy phép, kiến nghị các phương thức chi trả tiền gửi được bảo hiểm sau khi thu hồi Giấy phép;

(iv) Ảnh hưởng của việc thu hồi Giấy phép đối với quyền lợi của người gửi tiền, đối với sự an toàn của hệ thống ngân hàng.

- Các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước về quan điểm thu hồi Giấy phép và kiến nghị các biện pháp xử lý sau khi thu hồi Giấy phép (nếu xét thấy cần thiết).

c) Trong thời hạn tối đa mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, các đơn vị trên đây phải có văn bản tham gia ý kiến về các nội dung đã được đề nghị, gửi Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng. Quá thời hạn này, các đơn vị không có ý kiến coi như đồng ý việc thu hồi giấy phép.

d) Trong thời hạn tối đa mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ ý kiến tham gia của các đơn vị nêu tại Điểm b Khoản 1 Điều này, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng tổng hợp ý kiến, đề xuất quan điểm, trình Thống đốc:

- Ra quyết định thu hồi Giấy phép, yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành thanh lý tài sản; đồng thời thành lập Hội đồng thanh lý, Tổ giám sát thanh lý tài sản khi xét thấy phương án thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chứng minh được khả năng thanh toán hết nợ và đảm bảo quyền lợi cho khách nợ, chủ nợ; hoặc

- Có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, báo cáo, giải trình các nội dung có liên quan (nếu có).

đ) Trong thời hạn tối đa mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản giải trình của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng xem xét, đề xuất ý kiến, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xử lý theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này.

e) Trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thống đốc xem xét, quyết định đề nghị của Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng tại Điểm d và Điểm đ khoản 1 Điều này.

2. Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị yêu cầu thu hồi Giấy phép:

a) Căn cứ kết quả thanh tra, giám sát, hoặc đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, hoặc đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng có tờ trình, đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chấm dứt hoạt động và yêu cầu tiến hành xây dựng phương án thanh lý tài sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư này.

b) Trong thời hạn tối đa sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu chấm dứt hoạt động, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng xong phương án thanh lý tài sản kèm hồ sơ thu hồi Giấy phép quy định tại Điều 9 Thông tư này trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định.

c) Sau khi nhận được hồ sơ thu hồi Giấy phép của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện quy trình thu hồi Giấy phép theo quy định tại Khoản 1 Điều này (trừ Điểm a).

Điều 9. Hồ sơ thu hồi Giấy phép đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

1. Văn bản đề nghị thu hồi Giấy phép, trong đó nêu rõ lý do đề nghị thu hồi Giấy phép, khả năng thanh toán hết nợ và các biện pháp xử lý sau khi thu hồi giấy phép, danh sách dự kiến thành viên Hội đồng thanh lý (trừ trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị yêu cầu thu hồi Giấy phép).

2. Phương án thanh lý tài sản, trong đó bao gồm tối thiểu các nội dung:

a) Tên, địa chỉ, trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

b) Tên, địa chỉ, trang thông tin điện tử của chủ sở hữu (đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

c) Tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (đối với tổ chức tín dụng); Tổng Giám đốc (đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

d) Tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc của các thành viên Hội đồng thanh lý.

đ) Tóm tắt tình hình tài chính và hoạt động (tình hình công nợ, các khoản phải thu, phải trả bao gồm nội bảng và ngoại bảng) đến thời điểm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chủ động đề nghị hoặc bị yêu cầu thu hồi Giấy phép; trong đó, phải xác định rõ khả năng thanh toán các khoản nợ.

e) Lý do của việc đề nghị hoặc bị yêu cầu thu hồi Giấy phép.

g) Danh sách cổ đông lớn (đối với tổ chức tín dụng cổ phần) hoặc chủ sở hữu (đối với các tổ chức tín dụng khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

h) Kế hoạch xử lý quyền lợi và nghĩa vụ, trong đó nêu rõ lộ trình thanh lý. Đối với chi nhánh nước ngoài phải nêu rõ kế hoạch chuyển vốn, lợi nhuận và tài sản ra nước ngoài.

i) Phương án lưu trữ hồ sơ, tài liệu sau khi thu hồi Giấy phép.

k) Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến quá trình thu hồi Giấy phép.

l) Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến quá trình thanh lý tài sản.

3. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định thông qua việc thu hồi Giấy phép và phương án thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

4. Đối với trường hợp chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị thu hồi Giấy phép theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 28 Luật các tổ chức tín dụng, hồ sơ phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở chính về việc giải thể, phá sản hoặc thu hồi Giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động.

5. Đối với trường hợp chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề nghị thu hồi Giấy phép theo yêu cầu của ngân hàng mẹ, hồ sơ phải có Quyết định của ngân hàng mẹ về việc giải thể, chấm dứt hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

6. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đến thời điểm đề nghị hoặc bị yêu cầu thu hồi Giấy phép.

Điều 10. Quy trình thu hồi Giấy phép đối với văn phòng đại diện

1. Trường hợp văn phòng đại diện đề nghị thu hồi Giấy phép

a) Văn phòng đại diện phải:

- Lấy ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quyết định về việc thu hồi Giấy phép.

- Lập một (01) bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 11 Thông tư này gửi Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng).

b) Trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 11 Thông tư này, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và có văn bản lấy ý kiến của:

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh về việc thu hồi Giấy phép, kiến nghị các biện pháp xử lý sau khi thu hồi Giấy phép.

- Các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước về việc thu hồi Giấy phép và kiến nghị các biện pháp xử lý sau khi thu hồi Giấy phép (nếu xét thấy cần thiết).

c) Trong thời hạn tối đa bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, các đơn vị trên đây phải có văn bản tham gia ý kiến về các nội dung đã được đề nghị, gửi Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng. Quá thời hạn này, các đơn vị không có ý kiến coi như đồng ý việc thu hồi Giấy phép.

d) Trong thời hạn tối đa bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ ý kiến tham gia của các đơn vị nêu tại Điểm b Khoản 1 Điều này, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng tổng hợp ý kiến, đề xuất quan điểm, trình Thống đốc:

- Ra quyết định thu hồi Giấy phép, yêu cầu văn phòng đại diện tiến hành các thủ tục để chấm dứt hoạt động, đóng cửa văn phòng đại diện như hoàn trả giấy đăng ký hoạt động, nộp con dấu, thanh lý hợp đồng thuê trụ sở và thanh toán các nghĩa vụ, khoản nợ khác (nếu có) với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật; hoặc

- Có văn bản yêu cầu văn phòng đại diện báo cáo, giải trình các nội dung có liên quan (nếu có).

đ) Trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản giải trình của văn phòng đại diện, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng xem xét, đề xuất ý kiến, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xử lý theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này.

e) Trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thống đốc xem xét, quyết định đề nghị của Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng tại Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều này.

g) Trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định thu hồi Giấy phép của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, văn phòng đại diện phải có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động.

2. Trường hợp văn phòng đại diện bị yêu cầu thu hồi Giấy phép:

a) Căn cứ kết quả thanh tra, giám sát, hoặc đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, hoặc đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng có tờ trình, đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Quyết định thu hồi Giấy phép đối với văn phòng đại diện.

b) Trong thời hạn tối đa năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định thu hồi Giấy phép của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, văn phòng đại diện phải có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động.

Điều 11. Hồ sơ thu hồi Giấy phép đối với văn phòng đại diện

1. Văn bản đề nghị thu hồi Giấy phép, trong đó nêu rõ lý do đề nghị thu hồi Giấy phép, việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu sau khi bị thu hồi Giấy phép, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến quá trình thu hồi Giấy phép.

2. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi Giấy phép đối với văn phòng đại diện.

3. Đối với trường hợp văn phòng đại diện bị thu hồi Giấy phép theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 28 Luật các tổ chức tín dụng, hồ sơ phải có văn bản theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư này.

4. Đối với trường hợp văn phòng đại diện đề nghị thu hồi Giấy phép theo yêu cầu của chủ sở hữu, hồ sơ phải có Quyết định của chủ sở hữu về việc giải thể, chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.

Điều 12. Công bố Quyết định thu hồi Giấy phép

1. Quyết định thu hồi Giấy phép được gửi đến tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Ủy ban nhân dân, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Hiệp hội ngân hàng, Bộ Tài chính.

2. Trong thời hạn tối đa bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép có hiệu lực thi hành, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm đăng trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước và ba (03) số liên tiếp trên một tờ báo giấy có số phát hành hàng ngày, phát hành trên toàn quốc về việc thu hồi Giấy phép đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và văn phòng đại diện.

3. Trong thời hạn tối đa bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện có trách nhiệm niêm yết Quyết định thu hồi Giấy phép tại trụ sở chính và trụ sở chi nhánh của tổ chức tín dụng; trụ sở chính của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện.

MỤC 2. THANH LÝ TÀI SẢN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI DƯỚI SỰ GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Điều 13. Quy trình thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

1. Trong thời hạn tối đa ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tiến hành thanh lý tài sản theo quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Trong thời hạn tối đa ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thanh lý, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện các thủ tục kết thúc thanh lý theo quy định tại Điều 15 Thông tư này.

3. Trong thời hạn tối đa mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kết thúc thanh lý của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng có tờ trình, đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ra Quyết định kết thúc thanh lý hoặc có văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo, giải trình các vấn đề cần làm rõ liên quan đến quá trình thanh lý. Quyết định kết thúc thanh lý đồng thời là Quyết định chấm dứt hoạt động của Tổ giám sát thanh lý.

4. Trong thời hạn tối đa mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định kết thúc thanh lý của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng phải tiến hành các thủ tục chấm dứt tư cách pháp nhân và đăng bố cáo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 14. Thời hạn thanh lý

1. Thời hạn thanh lý là mười hai (12) tháng kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép có hiệu lực. Quá thời hạn này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa kết thúc thanh lý, phải có văn bản trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước gia hạn thời gian thanh lý (văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do đề nghị gia hạn); thời gian được gia hạn thanh lý mỗi lần không quá mười hai (12) tháng; số lần gia hạn không quá ba (03) lần.

2. Trước ngày kết thúc thời hạn thanh lý ba mươi (30) ngày, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có văn bản đề nghị gia hạn thời hạn thanh lý gửi Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), trong đó phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản nêu trên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận đề nghị gia hạn thời hạn thanh lý của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 15. Kết thúc thanh lý

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kết thúc thanh lý trong những trường hợp sau:

a) Đã thanh toán hết các khoản nợ cho các chủ nợ theo quy định tại Điều 16 và Khoản 1 Điều 17 Thông tư này.

b) Được tổ chức tín dụng khác mua lại và chấp thuận thanh toán hết các khoản nợ cho các chủ nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

c) Không có khả năng thanh toán đủ nợ cho các chủ nợ.

d) Hết thời hạn thanh lý theo quy định, kể cả thời gian gia hạn (nếu có).

2. Khi kết thúc thanh lý theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này, Hội đồng thanh lý phải có báo cáo bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đề nghị cho kết thúc thanh lý.

3. Khi kết thúc thanh lý theo quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 1 Điều này, Hội đồng thanh lý phải có báo cáo bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh báo cáo kết quả thanh lý và đề nghị cho kết thúc thanh lý để tiến hành các thủ tục phá sản theo quy định.

Điều 16. Hoàn trả lại tài sản

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc trong giai đoạn kiểm soát đặc biệt đã được Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác cho vay đặc biệt, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hỗ trợ tài chính phải hoàn trả lại giá trị của các khoản vay (hỗ trợ) này trước khi thực hiện quy định tại Điều 17 Thông tư này.

Điều 17. Thứ tự phân chia tài sản

1. Việc phân chia giá trị tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện theo thứ tự sau đây:

a) Các khoản lệ phí, chi phí theo quy định của pháp luật cho việc giải quyết thanh lý tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội đối với người lao động theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.

c) Các khoản nợ thuế.

d) Các khoản chi trả cho người gửi tiền của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và các khoản tiền gửi của người gửi tiền.

đ) Các khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản thế chấp hoặc cầm cố: Các khoản nợ này được ưu tiên thanh toán bằng chính tài sản thế chấp hoặc cầm cố đó. Nếu giá trị tài sản thế chấp hoặc cầm cố không đủ thanh toán số nợ thì phần nợ còn lại sẽ được thanh toán trong quá trình thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; nếu giá trị của tài sản thế chấp hoặc cầm cố lớn hơn số nợ thì phần chênh lệch được nhập vào giá trị tài sản còn lại của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Các chủ nợ này có quyền thỏa thuận với nhau về tỷ lệ thanh toán nợ nhưng phải đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

e) Các khoản nợ không có bảo đảm: phải trả cho các chủ nợ trong danh sách chủ nợ theo nguyên tắc nếu giá trị tài sản đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ đều được thanh toán đủ số nợ của mình; nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ chỉ được thanh toán một phần khoản nợ của mình theo tỷ lệ tương ứng. Các chủ nợ này có quyền thỏa thuận với nhau về tỷ lệ thanh toán nợ nhưng phải đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Trường hợp giá trị tài sản của tổ chức tín dụng sau khi đã thanh toán đủ các khoản theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần giá trị tài sản còn lại được chia đều cho các chủ sở hữu theo tỷ lệ góp vốn tại thời điểm thực hiện việc phân chia tài sản.

3. Trường hợp giá trị tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài sau khi đã thanh toán đủ các khoản theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần giá trị tài sản còn lại do chủ sở hữu quản lý.

Điều 18. Hội đồng thanh lý

1. Đối với tổ chức tín dụng:

a) Hội đồng thanh lý do Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng đề nghị và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định, gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập (đối với tổ chức tín dụng cổ phần), Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và một số thành viên khác được lựa chọn trong số thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát (nếu có), cổ đông lớn (đối với tổ chức tín dụng cổ phần) và 05 khách hàng có số dư tiền gửi lớn nhất tại tổ chức tín dụng tại thời điểm đề nghị thu hồi Giấy phép hoặc thời điểm Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu chấm dứt hoạt động.

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên là Chủ tịch Hội đồng thanh lý. Trường hợp khuyết Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tổ chức họp để bầu một người trong số các thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên còn lại để đảm nhiệm chức danh này.

2. Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

a) Hội đồng thanh lý do đại diện có thẩm quyền của ngân hàng mẹ đề nghị và được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định, gồm: Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, tối thiểu một (01) thành viên do chủ sở hữu chỉ định và năm (05) khách hàng có số dư tiền gửi lớn nhất tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị thu hồi Giấy phép hoặc thời điểm Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu chấm dứt hoạt động.

b) Tổng Giám đốc chi nhánh ngân hàng nước ngoài là Chủ tịch Hội đồng thanh lý. Trường hợp khuyết Tổng giám đốc, ngân hàng mẹ chỉ định một người trong số các thành viên Hội đồng thanh lý để đảm nhiệm chức danh này.

Điều 19. Trách nhiệm của Hội đồng thanh lý

1. Rà soát toàn bộ các khoản mục của tài sản có và tài sản nợ, các khoản mục ngoại bảng của bảng cân đối kế toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, lập danh sách và số tiền của các chủ nợ, khách nợ đến thời điểm thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và danh mục tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để xử lý.

2. Triển khai thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tìm mọi biện pháp để thu hồi nợ và các tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo phương án thanh lý đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Mọi khoản thu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được sử dụng để thanh toán cho các chủ nợ theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Thông tư này.

3. Định kỳ ngày mùng năm (05) hàng tháng, Hội đồng thanh lý có trách nhiệm báo cáo Tổ giám sát thanh lý việc thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo phương án thanh lý đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

4. Sau khi kết thúc thanh lý, Hội đồng thanh lý có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đề nghị kết thúc thanh lý theo quy định tại Thông tư này.

MỤC 3. GIÁM SÁT THANH LÝ TÀI SẢN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Điều 20. Cơ cấu tổ chức của Tổ Giám sát thanh lý

1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định việc thành lập Tổ giám sát thanh lý để giám sát việc thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, chỉ định Tổ trưởng Tổ giám sát thanh lý và quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng và các thành viên Tổ Giám sát thanh lý.

2. Tổ giám sát thanh lý có tối thiểu năm (05) thành viên, gồm đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh và đại diện Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

3. Trong trường hợp cần thiết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thể chỉ định một tổ chức tín dụng khác tham gia giám sát thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng và thành viên tham gia Tổ giám sát thanh lý do Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng đề nghị đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Thông tư này.

Điều 21. Cơ chế hoạt động của Tổ giám sát thanh lý

1. Các thành viên Tổ giám sát thanh lý làm việc theo cơ chế kiêm nhiệm.

2. Tổ giám sát thanh lý sử dụng con dấu của ngân hàng Nhà nước chi nhánh trong các văn bản, báo cáo do Tổ trưởng Tổ giám sát thanh lý ký.

3. Tổ trưởng Tổ giám sát thanh lý và các thành viên chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thực thi nhiệm vụ của mình.

4. Phiên họp của Tổ giám sát thanh lý chỉ được tiến hành khi có sự tham gia của ít nhất 2/3 tổng số thành viên. Các quyết định của Tổ giám sát thanh lý chỉ được thông qua khi có sự đồng ý của đa số thành viên có mặt tại cuộc họp. Trường hợp có số phiếu ngang nhau thì quyền quyết định thuộc về Tổ trưởng.

5. Tổ giám sát thanh lý kết thúc nhiệm vụ khi Thống đốc có quyết định kết thúc thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

6. Chi phí liên quan đến hoạt động của Tổ giám sát thanh lý do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chi trả. Việc hạch toán chi phí phải tuân thủ theo chế độ kế toán hiện hành.

Điều 22. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Tổ giám sát thanh lý

1. Là cán bộ tại các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh; Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; hoặc là cán bộ của tổ chức tín dụng khác được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định tham gia Tổ giám sát thanh lý.

2. Có bằng Đại học hoặc trên đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng và có ít nhất 3 năm công tác trong ngành ngân hàng hoặc bảo hiểm tiền gửi.

3. Không phải là chủ sở hữu, người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng thanh lý của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị thanh lý tài sản.

4. Tổ trưởng Tổ giám sát thanh lý là Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh hoặc người được Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh ủy quyền.

Điều 23. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ giám sát thanh lý

1. Chỉ đạo, giám sát tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kiểm kê toàn bộ công nợ, các khoản phải thu, phải trả; yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mời các chủ nợ, khách nợ đến đối chiếu để xác định khả năng thanh toán và nguồn trả nợ.

2. Yêu cầu Hội đồng thanh lý của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo, cung cấp tài liệu, thông tin về thực trạng tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong quá trình thanh lý tài sản, thực hiện việc chi trả cho các chủ nợ theo đúng thứ tự ưu tiên theo quy định tại Thông tư này.

3. Giám sát toàn bộ quá trình thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

4. Báo cáo định kỳ mùng mười (10) hàng tháng hoặc đột xuất gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về diễn biến quá trình thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trong trường hợp cần thiết có văn bản đề nghị các cơ quan có liên quan hỗ trợ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thu hồi các khoản phải thu, xử lý các khách hàng cố tình làm thất thoát tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

5. Được quyền đề nghị Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh có quyết định đình chỉ hoạt động của những thành viên Hội đồng thanh lý của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị thanh lý, cố ý vi phạm luật pháp hoặc không thực hiện theo kế hoạch thanh lý hoặc có hành vi tẩu tán tài sản, từ chối trách nhiệm, nghĩa vụ; trường hợp nghiêm trọng, trình Thống đốc có văn bản yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý các cá nhân sai phạm (nếu có).

6. Kiến nghị Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xử lý những vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền.

7. Tổ giám sát thanh lý chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh nơi tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở chính.

8. Báo cáo việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện phương án phân chia tài sản gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

9. Trong quá trình giám sát thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, nếu phát hiện tổ chức tín dụng không có khả năng thanh toán đầy đủ các khoản nợ, tổ chức giám sát thanh lý có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước ra quyết định chấm dứt thanh lý và yêu cầu tổ chức tín dụng nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng.

Chương 3.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN

Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh nước ngoài, văn phòng đại diện

1. Cung cấp đầy đủ, trung thực toàn bộ thực trạng về tổ chức và hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện.

2. Thực hiện chế độ báo cáo và các quy định khác liên quan việc thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo đúng quy định tại Thông tư này.

Điều 25. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính

1. Căn cứ kết quả thanh tra, giám sát, đề nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định thu hồi Giấy phép đối với tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 28 Luật Tổ chức tổ chức tín dụng.

2. Xử lý các kiến nghị về những vấn đề phát sinh liên quan đến quá trình thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ngoài thẩm quyền của Tổ giám sát thanh lý.

3. Có văn bản tham gia ý kiến về đề nghị của Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng theo quy định tại Thông tư này.

4. Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền liên quan đến quá trình thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

5. Cử cán bộ tham gia Tổ giám sát thanh lý theo quy định tại Thông tư này.

Điều 26. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức tín dụng đặt chi nhánh

Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính và Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng trong việc thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 27. Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

1. Trên cơ sở kết quả thanh tra, giám sát hoặc đề nghị của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện hoặc đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh hoặc đề nghị của cơ quan có thẩm quyền, xét thấy tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện có hành vi vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn hệ thống, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng làm đầu mối thẩm định hồ sơ, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định thu hồi Giấy phép đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện.

2. Tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc thành lập Tổ giám sát thanh lý, xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình thu hồi Giấy phép, thanh lý tài sản.

3. Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan đến việc thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong trường hợp xét thấy cần thiết.

4. Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ra quyết định thành lập Hội đồng thanh lý.

5. Trình Thống đốc ra quyết định kết thúc thanh lý.

6. Trình Thống đốc ra quyết định kết thúc thanh lý và yêu cầu tổ chức tín dụng nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tổ chức tín dụng theo quy định tại Khoản 3 Điều 156 Luật các tổ chức tín dụng.

Điều 28. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế

Có ý kiến về những vấn đề pháp lý liên quan đến quá trình thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 29. Trách nhiệm của Văn phòng Ngân hàng Nhà nước

Công bố Quyết định thu hồi Giấy phép theo quy định tại Thông tư này.

Điều 30. Trách nhiệm của các Vụ, Cục khác

Các đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước có văn bản tham gia ý kiến về đề nghị của Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng theo quy định tại Thông tư này.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 31. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11/12/2011.

2. Quyết định số 45/1999/QĐ-NHNN5 ngày 05/2/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động tổ chức tín dụng cổ phần Việt Nam và việc thanh lý tổ chức tín dụng cổ phần dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước hết hiệu lực thi hành.

3. Khoản 40, Khoản 41, Khoản 71, Khoản 72, Khoản 73 Thông tư số 03/2007/TT-NHNN ngày 5/6/2007 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam hết hiệu lực thi hành.

Điều 32. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban và các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của tổ chức tín dụng; Tổng Giám đốc chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Trưởng văn phòng đại diện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Nơi nhận:
- Như Điều 32;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lưu VP, TTGSNH (5)

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Trần Minh Tuấn

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 34/2011/TT-NHNN

Hanoi, October 28, 2011

 

CIRCULAR

GUIDING THE ORDER, PROCEDURE FOR REVOCATION OF LICENSE AND LIQUIDATION OF ASSETS OF CREDIT INSTITUTIONS, FOREIGN BANK’S BRANCHES; ORDER, PROCEDURE FOR REVOCATION OF LICENSE OF REPRESENTATIVE OFFICE OF FOREIGN CREDIT INSTITUTIONS, OTHER FOREIGN INSTITUTIONS HAVING BANKING ACTIVITY

- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 dated 16 June 2010;

- Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 47/2010/QH12 dated 16 June 2010;

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 60/2005/QH11 dated 29 November 2005;

- Pursuant to the Law on Bankruptcy No. 21/2004/QH11 dated 15 June 2004;

- Pursuant to the Decree No. 05/2010/ND-CP dated 18 January 2010 of  the Government on the application of the Law on Bankruptcy to credit institutions;

- Pursuant to the Decree No. 96/2008/ND-CP dated 26 August 2008 of the Government providing for the functions, duties, authorities and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Governing scope

This Circular provides for the order, procedure for revocation of License and liquidation of assets of Credit institutions, foreign bank’s branches; order, procedure for revocation of License of Representative Office of foreign credit institutions, other foreign institutions having banking activity.

Article 2. Subjects of application

1. Credit institutions that are established and operate under the Law on Credit institutions (except cooperative Banks and local People’s credit funds).

2. Foreign bank’s branches.

3. Representative offices of foreign credit institutions, other foreign institutions having banking activity (hereinafter shortly referred to as representative offices).

4. Organizations, individuals involving in the revocation of License of credit institutions, foreign bank’s branches, representative offices.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. Interpretation

In this Circular, following terms shall be construed as follows:

1. Approval authority shall mean:

a. Approval authority of the credit institution as to the termination of operation of the credit institution in accordance with provisions in the Charter of the credit institutions and current provisions of applicable laws;

b. Approval authority of the Parent bank as to the termination of operation of the foreign bank’s branch in accordance with provisions in the Charter of the Parent bank and current provisions of applicable laws;

c. Approval authority of the foreign credit institution, other foreign institution having banking activity as to the termination of operation of the representative office in accordance with provisions in the Charter of the foreign credit institution, other foreign institution having banking activity and current provisions of applicable laws.

2. Owner shall mean:

a. Shareholders (for a credit institution that is established in the form of a joint stock company);

b. Capital contributors (for a credit institution that is established in the form of a limited liability company);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d. Foreign credit institution, other foreign institution having banking activity (for a representative office).

3. State Bank’s Branch shall mean the State Bank’s Branch in a province, city under the central Government’s management where the Head office of the credit institution, foreign bank’s branch, representative office is located.

4. People’s Committee shall mean People’s Committee of provinces, cities under the central Government’s management where the Head office of the credit institution, foreign bank’s branch, representative office is located.

5. License shall include Establishment and Operation License of credit institutions, Establishment License of foreign bank’s branches, Establishment License of representative offices of foreign credit institutions, other foreign institutions having banking activity, which is issued by the State Bank. The written approval of the State Bank to the amendment of, supplement to a License shall be an integral part of the License.

6. Parent bank shall mean a foreign bank that holds more than 50% of charter capital of a 100% foreign bank operating in Vietnam or having a branch in Vietnam.

Article 4. Competence to decide the revocation of License; Supervise the liquidation of assets of credit institutions, foreign bank’s branches

1. The Governor shall decide the revocation of License of credit institutions, foreign bank’s branches and representative offices in accordance with provisions of the Law on Credit institutions and this Circular.

2. The State Bank shall supervise the liquidation of assets of credit institutions, foreign bank’s branches in accordance with provisions of the Law on Credit institutions and this Circular.

Article 5. Principles of preparing and submitting application file

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. For a credit institution, the application for revocation of License shall be signed by the legal representative. In the event where the legal representative authorizes another person to sign, the application file then shall include a letter of authorization, which is prepared in conformity with provisions of applicable laws. In case where the credit institution’s legal representative is absent, the Board of Directors or Board of Members shall appoint a member of the Board of Directors or Board of Members to sign that application.

3. For a foreign bank’s branch, representative office, the application for revocation of License shall be signed by the authorized representative of the owner.

4. The application file shall be sent to the State Bank of Vietnam in one of following methods: direct submission, submission via post office.

Article 6. Principles of application of regulations on revocation of License and liquidation of assets of credit institutions, foreign bank’s branches

1. In the event where a credit institution is divided, split, merged, integrated, the order and procedure for revocation of License shall be implemented in accordance with provisions of laws on division, split, mergence, integration of credit institutions.

2. In the event where a credit institution goes bankrupt, the License shall be revoked by the State Bank immediately after it provides a document on termination of special control or a document on termination of application or a document on not applying measures for recovering the solvency of the credit institution, but the credit institution still goes bankrupt. The liquidation of assets of the credit institution shall be implemented in accordance with provisions of laws on bankruptcy.

3. For other cases, the order, procedure for revocation of License and liquidation of assets of the credit institution, foreign bank’s branch shall be implemented in line with provisions of this Circular.

Article 7. Prohibited acts in the revocation of License and liquidation of assets of the credit institution, foreign bank’s branch

Since the date where the approval authority of the credit institution, foreign bank’s branch approves the revocation of the License (where the credit institution, foreign bank’s branch applies for revocation of License) or the Governor of the State Bank issues a document requiring the credit institution, foreign bank’s branch to terminate operation (where the credit institution, foreign bank’s branch is subject to the revocation of License), the credit institution, foreign bank’s branch is strictly prohibited from:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Making payment for unsecured debts;

3. Waiving or reducing the right to collect debt;

4. Moving unsecured debts into debts secured by assets of the credit institution, foreign bank’s branch;

5. Giving, offering, using for mortgage, pledge and lease;

6. Signing a new contract that is not for the purpose of operation termination;

7. Remitting money, assets to foreign countries.

Chapter II

SPECIFIC PROVISIONS

SECTION 1: REVOCATION OF LICENSE IN RESPECT OF A CREDIT INSTITUTION, FOREIGN BANK'S BRANCH

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. For the case where the credit institution, foreign bank’s branch proactively applies for revocation of License:

a. The credit institution, foreign bank’s branch shall:

- Prepare a liquidation Plan, which must be approved by the approval authority.

- Prepare one (01) set of application file as prescribed in Article 9 of this Circular for sending to the State Bank (Banking Inspection and Supervision Department).

b. Within a maximum period of fifteen (15) working days since the full receipt of the application file as prescribed in Article 9 of this Circular, the Banking Inspection and Supervision Department shall be responsible for appraising the file and giving dispatch for collecting opinion of:

- State Bank’s Branch on:

(i) The real situation of organization and operation and ability to make payment for all the debts;

(ii) Opinion about the revocation of License, recommended solutions after the revocation of License;

(iii) List of members of the Liquidation Committee;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- People’s Committee on:

(i) The impact of the revocation of License on the stability of the local socio-economic condition; and

(ii) Opinion about the revocation of License.

- Deposit Insurance of Vietnam:

(i) Real situation of organization and operation and ability to make payment for all the debts;

(ii) The performance of deposit insurance fee payment and balance of insured deposit under

the latest fee schedule; availability of fund for insurance fee payment and direction for supplementing the fund for payment upon necessity;

(iii) Opinion about the revocation of License, recommended methods of payment of insured deposits after the revocation of License;

(iv) Impact of the revocation of License on the rights and interests of the depositors and on the safety of the banks system.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. Within a maximum period of fifteen (15) working days since the receipt of the request from the Banking Inspection and Supervision Department, the above units shall provide their opinion in writing on the requested contents, and send to the Banking Inspection and Supervision Department. After this period, those units that do not give their opinion shall be deemed as agreeing to the revocation of License.

d. Within a maximum period of ten (10) working days since the full receipt of opinions of units as mentioned in Point b Paragraph 1 of this Article, the Banking Inspection and Supervision Department shall collect the opinions and recommend its own opinion and submit to the Governor for:

- Making decision on the revocation of License, requesting the credit institution, foreign bank’s branch to proceed with liquidation of assets; at the same time, establishing the Liquidation Committee, Asset Liquidation Supervision Team where the asset liquidation plan of the credit institution, foreign bank's branch may demonstrate the ability to make full payment for the debts and ensure benefits of the customers and creditors; or

- Having document requiring credit institutions, foreign bank's branches to report and explain related contents (if any).

dd. Within a maximum period ten (10) working days since the receipt of the explanation statement of the credit institution, foreign bank's branch, the Banking Inspection and Supervision Department shall review, give opinion and submit the Governor of the State Bank for settlement in accordance with provisions in Point d Paragraph 1 of this Article.

e. Within a maximum period of five (05) working days since the receipt of the statement of the Banking Inspection and Supervision Department, the Governor shall review and make decision on the suggestion of the Banking Inspection and Supervision Department as stated in Point d and Point dd Paragraph 1 of this Article.

2. For the case where the License of credit institution, foreign bank's branch is revoked upon requirement:

a. Based on the inspection and supervision result or proposal of the State Bank's branch, or request of the competent state authority, the Banking Inspection and Supervision Department shall submit a statement to the Governor of the State Bank for issuing a document on requiring the credit institution, foreign bank's branch to terminate its operation and to prepare an asset liquidation plan as prescribed in Paragraph 2 Article 9 of this Circular.

b. Within a maximum period of sixty (60) days since the date where the Governor of the State Bank issues a document on requiring the operation termination, the credit institution, foreign bank's branch shall finish the preparation of its asset liquidation plan enclosed with the documents of License revocation as prescribed in Article 9 of this Circular and submit to the State Bank for consideration and decision.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 9. Documents of License revocation in respect of a credit institution, foreign bank's branch

1. A request for the revocation of License, which states clearly the reasons for the revocation of the License, ability to make full payment for the debts and actions to be taken after the revocation of the License, expected list of members of the Liquidation Committee (except for the case where the License of the credit institution, foreign bank's branch is revoked upon request).

2. An asset liquidation plan, which consists of following basic contents:

a. Name, address, electronic web page of the credit institution, foreign bank's branch.

b. Name, address, electronic web page of the owner (for a foreign bank's branch).

c. Name, address and contact number of members of the Board of Directors or Board of Members, members of the Board of Controllers, General Director (for a credit institution); General Director (for a foreign bank's branch).

d. Name, address, contact number of members of the Liquidation Committee.

dd. Summary of the financial and operation situation (liabilities, receivables, payables, including on-balance and off-balance items) as of the time when the credit institution, foreign bank's branch proactively proposes or is required to revoke the License; in which, the ability to make full payment for the debts must be clearly determined.

e. Reasons of the voluntary or required revocation of the License.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

h. Plan on the settlement of rights and obligations, which clearly shows the schedule of liquidation. For a foreign bank's branch, it is required to specify the plan on the transfer of capital, profit and assets to foreign country.

i. A plan on the archive of documents, materials after the revocation of the License.

k. Responsibilities of organizations, individuals relating to the revocation of the License.

l. Responsibilities of organizations, individuals relating to the liquidation of assets.

3. A document issued by the approval authority adopting the revocation of the License and the asset liquidation plan of the credit institution, foreign bank's branch.

4. For the case where the License of the foreign bank's branch is revoked in accordance with provisions in Point e Paragraph 1 Article 28 of the Law on Credit institutions, the set of documents must be supported with document issued by the competent authority of the country where the head office of the foreign bank is located in regard of the dissolution, bankruptcy or revocation of License or suspension of operation.

5. For the case where the foreign bank's branch proposes the revocation of License upon request by the parent bank, the set of documents must be supported by the Decision of the parent bank on the dissolution, termination of operation of the foreign bank's branch.

6. Audited financial statements of the credit institution and foreign bank's branch as of the time of applying for or being required of License revocation.

Article 10. Procedure for revocation of License for a representative office

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. The representative office shall be required to:

- Obtain opinion of the approval authority on the revocation of the License.

- Prepare one (01) set of application file in accordance with provisions in Article 11 of this Circular for sending to the State Bank (Banking Inspection and Supervision Department).

b. Within a maximum period of (05) working days since the receipt of the sufficient application file as prescribed in Article 11 of this Circular, the Banking Inspection and Supervision Department shall be responsible for appraising the file and proceeding with obtaining opinion of:

- The State Bank's Branch on the revocation of the License, recommended actions to be taken after the revocation of the License.

- Related units of the State Bank on the revocation of the License and recommended actions to be taken after the revocation of the License (if it is deemed as necessary).

c. Within a maximum period of seven (07) working days since the receipt of the proposal of the Banking Inspection and Supervision Department, the above mentioned units shall provide opinion in writing on the requested contents and send to the Banking Inspection and Supervision Department. After this period, those units that do not give their opinion shall be deemed as agreeing to the revocation of License.

d. Within a maximum period of seven (07) working days since the full receipt of opinions contributed by units mentioned in Point b Paragraph 1 of this Article, the Banking Inspection and Supervision Department shall collect and summarize opinions, suggest its own point of view and submit to the Governor:

- Making decision on the revocation of License, requesting the representative office to carry out procedures for termination of operation, closing the representative office, such as returning the operation registration certificate, seal, liquidating the office lease contract and making payment of obligations, other debts (if any) with related individuals, organizations in accordance with provisions of applicable laws; or

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd. Within a maximum period of five (05) working days since the receipt of the explanation statement of the representative office, the Banking Inspection and Supervision Department shall review, give opinion and submit the Governor of the State Bank for settlement in accordance with provisions in Point d Paragraph 1 of this Article.

e. Within a maximum period of five (05) working days since the receipt of the statement of the Banking Inspection and Supervision Department, the Governor shall review and make decision on the suggestion of the Banking Inspection and Supervision Department as stated in Point d and Point dd Paragraph 1 of this Article.

g. Within a maximum period of five (05) working days since the receipt of the Decision on revocation of License from the Governor of the State Bank, the representative office shall be responsible for carrying out procedures of termination of operation.

2. For the case where the License of the representative office is revoked upon requirement:

a. Based on the inspection and supervision result or proposal of the State Bank's branch, or request of the competent state authority, the Banking Inspection and Supervision Department shall submit a written request to the Governor of the State Bank for a Decision on revocation of License of the representative office.

b. Within a maximum period of five (05) working days since the receipt of the Decision on revocation of License from the Governor of the State Bank, the representative office shall be responsible for carrying out procedures of termination of operation.

Article 11. Documents of License revocation in respect of a representative office

1. A request for the revocation of License, which states clearly the reasons for the revocation of the License, the archive of documents, materials after the revocation of License, responsibility of organizations, individuals relating to the revocation of the License.

2. A Decision issued by the approval authority on the revocation of the License of the representative office.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. For the case where the representative office applies for the revocation of License upon request by the owner, the set of documents must be supported with a Decision of the owner on the dissolution, termination of operation of the representative office.

Article 12. Announcement of the Decision on revocation of License

1. The Decision on revocation of License shall be sent to the credit institution, foreign bank's branch, representative office, the State Bank's Branch, People's Committee, Deposit Insurance of Vietnam, National Financial Supervisory Commission, Vietnam Banks Association, Ministry of Finance.

2. Within a maximum period of seven (07) working days since the date where the Decision on revocation of the License comes into effect, the State Bank shall be responsible for publishing in its electronic web page and three (03) consecutive editions of a daily newspaper, which is nationally distributed, in regard of the revocation of License of the credit institution, foreign bank's branch and representative office.

3. Within a maximum period of seven (07) working days since the date where the Decision on revocation of the License comes into effect, the credit institution, foreign bank's branch, representative office shall be responsible for posting the Decision on the revocation of License at their head office and offices of credit institution's branches; head office of foreign bank's branch, representative office.

SECTION 2: LIQUIDATION OF ASSETS OF A CREDIT INSTITUTION, FOREIGN BANK'S BRANCH UNDER THE SUPERVISION OF THE STATE BANK

Article 13. Procedure for liquidation of assets of a credit institution, foreign bank's branch

1. Within a maximum period of thirty (30) working days since the Decision on revocation of the License comes into effect, the credit institution, foreign bank's branch shall be required to proceed with the liquidation of assets in accordance with provisions of this Circular and other provisions of applicable laws.

2. Within a maximum period of thirty (30) working days since the ending of the asset liquidation, the credit institution, foreign bank's branch shall be required to implement procedures for finishing the liquidation in accordance with provisions in Article 15 of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Within a maximum period of ten (10) working days since the receipt of the Decision on the ending of the liquidation issued by the Governor of the State Bank, the credit institution shall be required to proceed with procedures for terminating its legal entity and making announcement in accordance with current provisions of applicable laws.

Article 14. Period of the liquidation

1. The period of liquidation shall be twelve (12) months since the date where the Decision

on revocation of the License comes into effect. In case where beyond this period, the credit institution, foreign bank's branch has not finished the liquidation yet, it shall be required to submit an application to the Governor of the State Bank for extension of the liquidation period (the application shall state clearly the reason for the extension); the every extended period shall not exceed twelve (12) months; any case shall be extended for three (03) times at the maximum.

2. Thirty (30) days before the ending of the liquidation period, the credit institution, foreign bank's branch may apply in writing for the extension of the liquidation. This application, which states clearly the reasons thereof, shall be sent to the State Bank (the Banking Inspection and Supervision Department). Within a period of ten (10) working days since the receipt of the application mentioned above, the Governor of the State Bank shall provide a document on approving or disapproving the application of the credit institution, foreign bank's branch for the extension of the liquidation period.

Article 15. Ending of liquidation

1. The credit institution, foreign bank's branch shall end their liquidation in following cases:

a. All debts have already been repaid to the creditors in compliance with provisions in Article 16 and Paragraph 1 Article 17 of this Circular.

b. It is acquired by another credit institution, which accepts to make payment for all the debts to creditors of the credit institution, foreign bank's branch.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d. The liquidation period has expired, including the extended period (if any).

2. Upon ending the liquidation as prescribed in Point a and Point b Paragraph 1 of this Article, the Liquidation Committee shall make a written report and send to the People's Committee and the State Bank's Branch to apply for approval to the ending of liquidation.

3. Upon ending the liquidation as prescribed in Point c and Point d Paragraph 1 of this Article, the Liquidation Committee shall make a written report and send to the People's Committee and State Bank's Branch on the liquidation result and apply for approval to the ending of liquidation so that procedures of bankruptcy may be proceeded in conformity with applicable provisions.

Article 16. Refund of assets

A credit institution, foreign bank's branch in the risk of insolvency or in the period of special control, which has a special loan from the State Bank, another credit institution, foreign bank's branch, or which is supported with finances from the Deposit Insurance of Vietnam, shall be liable to refund the value of such loan (support) before implementing provisions in Article 17 of this Circular.

Article 17. Order of priority in the distribution of assets

1. The distribution of assets of the credit institution, foreign bank's branch shall be performed in the following order of priority:

a. Fees, charges in accordance with provisions of laws for the purpose of the liquidation of the credit institution, foreign bank's branch.

b. Due to salaries, severance allowances, social insurance payable to the labourers in accordance with provisions of applicable laws and other interests under the concluded collective labour agreements and labour contracts.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d. Payables to the depositors of Deposit Insurance of Vietnam and deposits of depositors.

dd. Debts secured by the pledged or mortgaged asset: These debts are preferably paid with the very pledged or mortgaged asset. If value of the pledged or mortgaged asset is not enough for full payment of the debt, the remaining amount shall be paid during the liquidation of assets of the credit institution, foreign bank's branch; if the value of the pledged or mortgaged asset is higher than the loan amount, then the difference shall be included in the value of the remaining assets of the credit institution, foreign bank's branch. These creditors may make agreement on the ratio of debt repayment, providing that the principle of not affecting the rights and obligations of the credit institution, foreign bank's branch must be ensured.

e. Unsecured debts: debts must be repaid to creditors in the list of creditors in the principle that if value of assets is enough for payment of all debts, every creditor shall be entitled to full payment of their debts; if value of the assets is not enough for payment of all debts, each creditor shall only be entitled to partial payment of their debts under the respective proportion. These creditors may make agreement on the ratio of debt repayment, providing that the principle of not affecting the rights and obligations of the credit institution, foreign bank's branch must be ensured.

2. In the event where after the all the payments as stated in Paragraph 1 of this Article have been made, the residual value of the assets of the credit institution, if any, shall be equally distributed to owners in proportion with the ratio of capital contribution at the time of the distribution.

3. In the event where after the all the payments as stated in Paragraph 1 of this Article have been made, the residual value of the assets of the foreign bank's branch, if any, shall be managed by the owner.

Article 18. Liquidation Committee

1. For a credit institution:

a. The Liquidation Committee shall be proposed by the Board of Directors or Board of Members of the credit institution and decided by the Governor of the State Bank, which consists of the Chairman of the Board of Directors or Board of Members, at least 01 independent member of the Board of Directors (for a joint stock credit institution), Chief of the Controllers' Committee, General Director, Chief Accountant and some other members selected among the members of the Board of Directors or members of the Board of Members, members of the Controllers' Committee (if any), major shareholder (for a joint stock credit institution) and 05 customers with greatest deposit balances of the credit institution at the time of applying for the revocation of the License or the time where the State Bank issues a document requiring the termination of operation.

b. Chairman of the Board of Directors or Chairman of the Board of Members shall be the Chairman of the Liquidation Committee. In case where the Chairman of the Board of Directors or Chairman of Board of Members is absent, the Board of Directors or Board of Members shall convene a meeting to appoint a person among the members of the Board of Directors or members of the Board of Members to undertake this position.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. The Liquidation Committee shall be proposed by the authorized representative of the parent bank and decided by the Governor of the State Bank, which consists of the General Director, Chief Accountant, at least one (01) member appointed by the owner and five (05) customers with greatest deposit balances of the foreign bank's branch at the time of applying for the revocation of the License or the time where the State Bank issues a document requiring the termination of operation.

b. The General Director of the foreign bank's branch shall be the Chairman of the Liquidation Committee. In case where the General Director is absent, the parent bank shall appoint a person among the members of the Liquidation Committee to undertake this position.

Article 19. Responsibilities of the Liquidation Committee

1. To check all items in the categories of assets and liabilities, off-balance items of the balance sheet of the credit institution, foreign bank's branch, to draw a list of and amount due to creditors, customers up to the time of the asset liquidation of the credit institution, foreign bank's branch and the list of assets of the credit institution, foreign bank's branch for settlement.

2. To carry out the liquidation of assets of the credit institution, foreign bank's branch and take all actions as possible for collection of debts and assets of the credit institution, foreign bank's branch under the liquidation plan that is already approved by the Governor of the State Bank. All the receipts of the credit institution, foreign bank's branch shall be used for the payment of debts to creditors as prescribed in Article 16 and Article 17 of this Circular.

3. On the 5th of every month, the Liquidation Committee shall be responsible for reporting the Liquidation supervision team of the credit institution, foreign bank's branch under the liquidation plan that is already approved by the Governor of the State Bank.

4. After ending the liquidation, the Liquidation Committee shall make a report and send to the People's Committee and State Bank's Branch for requesting the ending of liquidation in accordance with provisions of this Circular.

SECTION 3: ASSET LIQUIDATION SUPERVISION OF THE CREDIT INSTITUTION, FOREIGN BANK'S BRANCH

Article 20. Organization structure of the Liquidation Supervision Team

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Liquidation Supervision Team shall have at least five (05) members, including representatives from the State Bank of Vietnam, State Bank's Branch and representatives from Deposit Insurance of Vietnam.

3. Upon necessity, the Governor of the State Bank may nominate another credit institution to take part in supervising the liquidation of assets of the credit institution and members of the Liquidation Supervision Team shall be recommended by the credit institution's Board of Directors or Board of Members on the basis of satisfying standards, conditions as prescribed in this Circular.

Article 21. Operation mechanism of the Liquidation Supervision Team

1. Members of the Liquidation Supervision Team shall work under the mechanism of concurrently holding various positions.

2. The Liquidation Supervision Team shall use the seal of the State Bank's Branch in statements, reports signed by the Leader of the Team.

3. The Leader of the Liquidation Supervision Team and its members shall be responsible to the General Manager of the State Bank's Branch, the Governor of the State Bank for the performance of their duties.

4. The meeting session of the Liquidation Supervision Team shall be proceeded upon the attendance of at least two third of the total number of members. Decisions of the Liquidation Supervision Team shall only be passed upon the agreement of the majority of the attending members. In case of equal voting, the final decision-making power shall belong to the Leader of the Team.

5. The duty of the Liquidation Supervision Team shall terminate where the Governor decides in writing to finish the liquidation of assets of the credit institution, foreign bank's branch.

6. Any expenses relating to the operation of the Liquidation Supervision Team shall be charged to the credit institution, foreign bank's branch. The accounting of these expenses shall be in compliance with current regime of accounting.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. To be an officer of a related unit of the State Bank of Vietnam, State Bank's Branch; Deposit Insurance of Vietnam; or an officer of another credit institution who is appointed by the Governor of the State Bank to join the Liquidation Supervision Team.

2. To have qualification of University degree or higher specialized in finance and banking and to have at least 3 years working in banking or deposit insurance area.

3. Not to be an owner, related person of a member of the Board of Directors or member of the Board of Members, member of the Controllers' Committee, General Director, member of the Liquidation Committee of the credit institution, foreign bank's branch that is under the liquidation of assets.

4. The Leader of the Liquidation Supervision Team shall be the General Manager of the State Bank's Branch or a person who is authorized by the General Manager of the State Bank's Branch.

Article 23. Responsibilities and authorities of the Liquidation Supervision Team

1. To direct, supervise the credit institution, foreign bank's branch to inventory all their liabilities, receivables, payables; to ask the credit institution, foreign bank's branch to perform verification with the creditors, customers in order to determine the solvency and source of debt repayment.

2. To require the Liquidation Committee of the credit institution, foreign bank's branch to report, supply documents, information about the real situation of the organization and operation of the credit institution, foreign bank's branch during the process of asset liquidation, to make full payment to the creditors in line with the order of priority as prescribed in this Circular.

3. To monitor the entire process of asset liquidation of the credit institution, foreign bank's branch.

4. On the 10th of every month, to send the periodical report or unexpected report to the Governor of the State Bank, Chairman of the People's Committee, Deposit Insurance of Vietnam on the evolution of the asset liquidation process of the credit institution, foreign bank's branch. Upon necessity, to send a written request to related units for assisting the credit institution, foreign bank's branch in collection of receivables, dealing with customers who deliberately cause losses to the assets of the credit institution, foreign bank's branch.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. To propose the General Manager of the State Bank's Branch, People's Committee of province, city and Governor of the State Bank to handle the arising issues that are beyond the scope of competence.

7. The Liquidation Supervision Team shall be subject to the direct guidance of the General Manager of the State Bank's Branch where the head office of the credit institution, foreign bank's branch is located.

8. To report on the implementation of the asset distribution plan that is sent to the Governor of the State Bank by the credit institution, foreign bank's branch.

9. In the supervision over the asset liquidation of the credit institution, foreign bank's branch, if finding out that the credit institution is unable to make full payment for the debts, the Liquidation Supervision Team shall be responsible for reporting the Governor for deciding the ending of liquidation and requiring the credit institution to submit an application for opening procedures of bankruptcy for the credit institution.

Chapter III

RESPONSIBILITIES OF RELATED UNITS

Article 24. Responsibilities of the credit institutions, foreign bank's branches, representative offices

1. To fully and truthfully supply documents on the real situation of the organization and operation of the credit institution, foreign bank's branch, representative office.

2. To implement the reporting regime and other regulations relating to the revocation of License and liquidation of assets of the credit institution, foreign bank's branch in conformity with provisions of this Circular.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Based on the inspection and supervision result, to propose the Governor of the State Bank to consider and decide on the revocation of License for the credit institution in accordance with provisions in Article 28 of the Law on Credit institutions.

2. To handle proposals with regard to arising issues relating to the revocation of License and liquidation of assets of the credit institution, foreign bank's branch that are beyond the competence of the Liquidation Supervision Team.

3. To give opinion in writing to the request of the Banking Inspection and Supervision Department in line with provisions of this Circular.

4. To submit the Governor of the State Bank for consideration and settlement of arising issues that are beyond the competence regarding the revocation of License and liquidation of assets of the credit institution, foreign bank's branch.

5. To appoint a person to join the Liquidation Supervision Team in accordance with provisions of this Circular.

Article 26. Responsibilities of the State Bank's Branch in province, city under the central Government's management where the head office of the credit institution is located

To coordinate with the State Bank's Branch where the head office of the credit institution is located and the Banking Inspection and Supervision Department in the revocation of License and liquidation of assets of the credit institution, foreign bank's branch.

Article 27. Responsibilities of the Banking Inspection and Supervision Department

1. On the basis of the inspection, supervision result or proposal of the credit institution, foreign bank's branch, representative office or proposal of the State Bank's Branch or proposal of the competent authority, if it may deem the credit institution, foreign bank's branch, representative office commits a serious violation, causing effect on the system security, the Banking Inspection and Supervision Department shall act as a head unit in the verification of documents and submission to the Governor of the State Bank for consideration, decision on the revocation of License against the credit institution, foreign bank's branch, representative office.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. To submit a written request to the Governor of the State Bank for collecting opinion of Ministries, industries relating to the liquidation of assets of the credit institution, foreign bank's branch if it may deem necessary.

4. To submit a written request to the Governor of the State Bank for making decision on the establishment of the Liquidation Committee.

5. To submit a written request to the Governor for making decision on ending the liquidation.

6. To submit a written request to the Governor for making decision on ending the liquidation and asking the credit institution to submit an application for opening procedures of bankruptcy for the credit institution in accordance with provisions in Paragraph 3 Article 156 of the Law on Credit institutions.

Article 28. Responsibilities of the Legislation Department

To provide opinion on the legal issues relating to the revocation of License and liquidation of assets of the credit institution, foreign bank's branch.

Article 29. Responsibilities of the State Bank's Office

To announce the Decision on the revocation of License in accordance with provisions of this Circular.

Article 30. Responsibilities of other Departments, Offices

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter IV

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 31. Implementation effectiveness

1. This Circular shall be effective from 11 December 2011.

2. The Decision No. 45/1999/QD-NHNN5 dated 05 February 1999 of the Governor of the State Bank on the issuance of the Regulation on the revocation of Establishment and Operation License of Vietnamese joint stock credit institutions and the liquidation of assets of joint stock credit institutions under the supervision of the State Bank shall expire.

3. Paragraph 40, Paragraph 41, Paragraph 71, Paragraph 72, Paragraph 73 of the Circular No. 03/2007/TT-NHNN dated 5 June 2007 on Guiding the implementation of several Articles of the Decree No. 22/2006/ND-CP dated 28 February 2006 of the Government on the organization and operation of foreign bank's branches, joint venture banks, 100% foreign owned banks, representative offices of foreign credit institutions in Vietnam shall expire.

Article 32. Organization of implementation

Director of the Administrative Department, Director of the Banking Inspection and Supervision Department, Head of related units of the State Bank, General Managers of State Bank’s branches in provinces, cities under the central Government’s management, Chairman and members of the Board of Directors, Chairman and members of the Board of Members, Chief and members of the Controllers' Committee, General Director of credit institutions; General Director of foreign bank's branches, Chief of representative offices and related organizations, individuals shall be responsible for the implementation of this Circular.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Tran Minh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 34/2011/TT-NHNN ngày 28/10/2011 hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


13.286

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!