Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 03/2007/TT-NHNN tổ chức hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài liên doanh 100% vốn nước ngoài VPĐD TCTD nước ngoài hướng dẫn 22/2006/NĐ-CP

Số hiệu: 03/2007/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 05/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
*****

Số: 03/2007/TT-NHNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

******

Hà Nội, ngày 5  tháng 6  năm 2007

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2006/NĐ-CP NGÀY 28/02/2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, NGÂN HÀNG LIÊN DOANH, NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI,VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Căn cứ quy định tại Điều 67 Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị định), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) hướng dẫn thi hành Nghị định như sau:

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định, áp dụng đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.

II. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2. “Đại diện có thẩm quyền” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng nước ngoài, ngân hàng Việt Nam tham gia liên doanh, tổ chức là thành viên tham gia góp vốn thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài; những người được họ uỷ quyền bằng văn bản; những người có đủ thẩm quyền theo Điều lệ hoặc quy định nội bộ của các tổ chức này để ký các văn bản quy định tại Thông tư này và thực hiện các công việc liên quan trong phạm vi thẩm quyền được giao.

3. “Người điều hành” bao gồm Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng và trưởng, phó các đơn vị, bộ phận điều hành, tác nghiệp.

4. “Khai trương hoạt động” là việc bắt đầu tiến hành hoạt động ngân hàng; “ngày khai trương hoạt động” là ngày bắt đầu hoạt động

III. ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP MỞ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI; GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG LIÊN DOANH, NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI; GIẤY PHÉP MỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI (SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ GIẤY PHÉP)

5. Điều kiện cấp Giấy phép

5.1. Điều kiện áp dụng chung đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài

a) Ngân hàng nước ngoài không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động ngân hàng và các quy định pháp luật khác của nước nguyên xứ trong vòng ba (03) năm liên tiếp liền kề trước năm xin cấp giấy phép cho đến thời điểm Ngân hàng Nhà nước xem xét hồ sơ xin cấp giấy phép;

b) Ngân hàng nước ngoài có kinh nghiệm hoạt động quốc tế, được các tổ chức xếp loại tín nhiệm quốc tế xếp hạng từ mức trung bình và ổn định (stable) trở lên, chứng tỏ được khả năng thực hiện các cam kết tài chính và hoạt động bình thường ngay cả khi tình hình, điều kiện kinh tế biến đổi theo chiều hướng không thuận lợi;

c) Ngân hàng nước ngoài có tình hình tài chính lành mạnh, đáp ứng được các tiêu chí tối thiểu sau đây:

- Đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu ít nhất 8% trở lên và các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác theo thông lệ quốc tế; có tỷ lệ nợ xấu (NPL) dưới 3% vào năm trước năm xin cấp giấy phép cho đến thời điểm Ngân hàng Nhà nước xem xét hồ sơ xin cấp giấy phép;

- Hoạt động có lãi ít nhất trong ba (03) năm liên tiếp liền kề trước năm xin cấp giấy phép;

d) Cơ quan giám sát, thanh tra có thẩm quyền của nước nguyên xứ có khả năng giám sát toàn bộ hoạt động của ngân hàng nước ngoài trên cơ sở tổng hợp theo thông lệ quốc tế; đã ký kết cam kết (bản ghi nhớ, thoả thuận, thư trao đổi và các văn bản khác có giá trị tương đương) về hợp tác quản lý, giám sát hoạt động và trao đổi thông tin với Ngân hàng Nhà nước. 

5.2. Điều kiện mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngoài những điều kiện chung nêu tại điểm 5.1 trên đây, để được cấp Giấy phép mở chi nhánh, ngân hàng nước ngoài (ngân hàng mẹ) phải đáp ứng những điều kiện sau:

a) Các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 106 Luật các tổ chức tín dụng gồm:

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài có vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ;

- Người điều hành có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và trình độ chuyên môn phù hợp với hoạt động ngân hàng; Tổng Giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện tối thiểu sau đây:

+ Có sức khoẻ, đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật;

+ Có bằng đại học hoặc trên đại học các chuyên ngành kinh tế, ngân hàng, tài chính, luật, quản trị kinh doanh;

+ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tối thiểu ba (03) năm.

- Có phương án kinh doanh khả thi, trong đó tối thiểu phải có phương án kinh doanh, hoạt động trong ba (03) năm đầu theo hướng dẫn về hồ sơ tại điểm 6.1.b của Thông tư này;

- Được cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cho phép mở chi nhánh ngân hàng tại Việt Nam;

- Cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ có văn bản bảo đảm khả năng giám sát toàn bộ hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam;

- Ngân hàng nước ngoài có văn bản bảo đảm chịu trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam; đảm bảo duy trì giá trị thực có của vốn được cấp của chi nhánh không thấp hơn mức vốn pháp định và đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

b) Ngân hàng nước ngoài có tổng tài sản có ít nhất là tương đương 20 tỷ đôla Mỹ vào năm tài chính trước năm xin cấp giấy phép.

5.3. Điều kiện thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài

Ngoài những điều kiện chung nêu tại điểm 5.1 trên đây, để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh, Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng những điều kiện sau:

a) Các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật các tổ chức tín dụng gồm:

- Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của Chính Phủ;

- Người quản trị, điều hành của ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và trình độ chuyên môn phù hợp với hoạt động của Ngân hàng; thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, người điều hành phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, người điều hành của tổ chức tín dụng;

- Có phương án kinh doanh khả thi, trong đó tối thiểu phải có phương án kinh doanh, hoạt động trong ba (03) năm đầu theo hướng dẫn về hồ sơ tại điểm 6.2.b của Thông tư này;

- Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài có Điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Ngân hàng nước ngoài và các thành viên góp vốn là tổ chức nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cho phép tham gia thành lập ngân hàng liên doanh, thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam;

c) Ngân hàng nước ngoài có tổng tài sản có ít nhất là tương đương 10 tỷ đôla Mỹ vào cuối năm tài chính trước năm xin cấp giấy phép;

d) Ngân hàng nước ngoài và các thành viên góp vốn phải có văn bản cam kết với Ngân hàng Nhà nước về việc:

- Sẵn sàng hỗ trợ về tài chính, công nghệ, quản trị, điều hành và hoạt động cho ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh tại Việt Nam;

- Đảm bảo duy trì giá trị thực có của vốn điều lệ của ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh không thấp hơn mức vốn pháp định và đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

e) Các ngân hàng Việt Nam tham gia góp vốn thành lập ngân hàng liên doanh hoặc các tổ chức nước ngoài không phải là ngân hàng nước ngoài tham gia góp vốn thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài cũng phải là các ngân hàng, tổ chức có uy tín, có năng lực tài chính, hoạt động lành mạnh, kinh doanh hiệu quả, có lãi theo các nguyên tắc nêu trên của Thông tư này. Cụ thể, các ngân hàng Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 5 năm;

- Có tổng tài sản tối thiểu 10.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 2% tổng dư nợ, không vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào năm trước năm xin cấp giấy phép cho đến thời điểm Ngân hàng Nhà nước xem xét hồ sơ xin cấp giấy phép;

- Kinh doanh có lãi trong ba (03) năm liên tiếp trước năm xin cấp giấy phép.

5.4. Điều kiện mở văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài

a) Tổ chức tín dụng nước ngoài là pháp nhân được phép hoạt động ngân hàng ở nước nguyên xứ;

b) Tổ chức tín dụng nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cho phép mở văn phòng đại diện tại Việt Nam;

c) Tổ chức tín dụng nước ngoài có quan hệ hợp tác với các tổ chức kinh tế Việt Nam hoặc có nhu cầu tìm kiếm, thúc đẩy, phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức kinh tế Việt Nam;

d) Tổ chức tín dụng nước ngoài không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động ngân hàng và các quy định pháp luật khác của nước nguyên xứ trong vòng ba (03) năm liên tiếp liền kề trước năm xin cấp giấy phép cho đến thời điểm Ngân hàng Nhà nước xem xét hồ sơ xin cấp giấy phép.

6. Hồ sơ xin cấp giấy phép

6.1. Hồ sơ xin cấp giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài

a) Đơn xin cấp giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài do đại diện có thẩm quyền của ngân hàng nước ngoài ký (Phụ lục 1a đính kèm); 

b) Phương án kinh doanh chứng minh được tính khả thi; bao gồm các nội dung chủ yếu, tối thiểu sau đây:

- Sự cần thiết thành lập, nhu cầu khách hàng, khả năng đáp ứng nhu cầu về dịch vụ ngân hàng, khả năng quản lý các loại hình rủi ro, khả năng áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý hoạt động ngân hàng và quản lý rủi ro;

- Địa bàn hoạt động và nguồn nhân lực dự kiến;

- Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản trị điều hành, kiểm toán nội bộ; hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, cơ chế phòng chống rửa tiền được tổ chức hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế;

- Nội dung hoạt động, phương thức hoạt động kinh doanh;

- Bảng tổng kết tài sản; báo cáo thu nhập và chi phí; báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các chỉ số tài chính lớn, các tỷ lệ an toàn dự kiến và các thuyết minh liên quan chứng minh được lợi ích kinh tế và tính toán hiệu quả kinh tế trong ba (03) năm đầu hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

c) Điều lệ của ngân hàng nước ngoài;

d) Lý lịch (có xác nhận của ngân hàng nước ngoài) và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn của Tổng Giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

e) Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cấp;

g) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cho phép ngân hàng nước ngoài mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; trường hợp quy định của nước nguyên xứ không yêu cầu phải có văn bản chấp thuận thì phải có bằng chứng chứng minh việc này.

h) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cung cấp thông tin, xác nhận về tình hình tuân thủ pháp luật và tình hình tài chính của ngân hàng nước ngoài trong vòng ba (03) năm liên tiếp liền kề trước khi xin cấp giấy phép, chứng tỏ được khả năng đáp ứng các điều kiện quy định tại tiết a, c điểm  5.1 nêu trên;

i) Văn bản của cơ quan thanh tra, giám sát có thẩm quyền của nước nguyên xứ cam kết bảo đảm khả năng giám sát toàn bộ hoạt động của ngân hàng nước ngoài (bao gồm cả hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam) trên cơ sở tổng hợp theo thông lệ quốc tế;

k) Báo cáo tài chính thường niên đã được kiểm toán ba (03) năm gần nhất của ngân hàng nước ngoài;

l) Văn bản hoặc tài liệu của tổ chức xếp loại tín nhiệm quốc tế (Moody’s, Standard & Poor, Fitch…) xếp hạng tín nhiệm đối với ngân hàng nước ngoài;

m) Văn bản của ngân hàng nước ngoài bảo đảm chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam; đảm bảo duy trì giá trị thực có của vốn được cấp của chi nhánh không thấp hơn mức vốn pháp định và đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

n) Báo cáo tổng quát về lịch sử thành lập, quá trình phát triển và hoạt động của ngân hàng nước ngoài cho đến thời điểm báo cáo, và định hướng phát triển trong tương lai.

6.2. Hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài:

a) Đơn xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh tại Việt Nam do đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia liên doanh cùng ký (Phụ lục 1b đính kèm); Đơn xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam do đại diện có thẩm quyền của ngân hàng mẹ ký (Phụ lục 1c đính kèm);

b) Phương án kinh doanh (đã được các bên liên doanh, ngân hàng mẹ, các thành viên góp vốn thông qua) chứng minh được tính khả thi; bao gồm các nội dung chủ yếu, tối thiểu sau đây:

- Sự cần thiết thành lập, nhu cầu khách hàng, khả năng đáp ứng nhu cầu về dịch vụ ngân hàng, khả năng quản lý các loại hình rủi ro, khả năng áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý hoạt động ngân hàng và quản lý rủi ro;

- Địa bàn hoạt động và nguồn nhân lực dự kiến;

- Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản trị điều hành, kiểm toán nội bộ; hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, cơ chế phòng chống rửa tiền được tổ chức hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế;

- Nội dung hoạt động, phương thức hoạt động kinh doanh;

- Bảng tổng kết tài sản; báo cáo thu nhập và chi phí; báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các chỉ số tài chính lớn, các tỷ lệ an toàn dự kiến và các thuyết minh liên quan chứng minh được lợi ích kinh tế và tính toán hiệu quả kinh tế trong ba (03) năm đầu hoạt động của ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

c) Lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (cơ quan nơi cá nhân đó đang làm việc; cơ quan quản lý, theo dõi lý lịch cá nhân…) và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc (Giám đốc) của ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài;

d) Danh sách các thành viên góp vốn, mức góp vốn điều lệ và phương án góp vốn cụ thể; trong đó các thành viên phải cùng ký, cam kết và nêu rõ: Giá trị vốn góp bằng ngoại tệ, bằng tiền đồng Việt Nam, bằng tài sản (trong trường hợp này phải có văn bản chứng minh quyền sở hữu và định giá tài sản hợp lệ);

e) Báo cáo tài chính thường niên đã được kiểm toán ba (03) năm gần nhất của các thành viên góp vốn;

g) Hợp đồng liên doanh có các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật đối với ngân hàng liên doanh; hợp đồng và thoả thuận góp vốn giữa các thành viên góp vốn đối với ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

h) Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động của các thành viên góp vốn;

i) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ chấp thuận cho ngân hàng nước ngoài được tham gia góp vốn thành lập ngân hàng liên doanh, cho phép ngân hàng mẹ và các thành viên góp vốn nước ngoài khác được tham gia góp vốn thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam; trường hợp quy định của nước nguyên xứ không yêu cầu phải có văn bản chấp thuận thì phải có bằng chứng chứng minh việc này.

k) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cung cấp thông tin, xác nhận về tình hình tuân thủ pháp luật và tình hình tài chính của ngân hàng nước ngoài, các thành viên góp vốn nước ngoài khác trong vòng ba (03) năm liên tiếp liền kề trước khi xin cấp giấy phép, chứng tỏ được khả năng đáp ứng các điều kiện quy định tại tiết a, c điểm 5.1 nêu trên;

l) Văn bản của cơ quan thanh tra, giám sát có thẩm quyền của nước nguyên xứ cam kết bảo đảm khả năng giám sát toàn bộ hoạt động của ngân hàng nước ngoài (bao gồm cả hoạt động của ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam) trên cơ sở tổng hợp theo thông lệ quốc tế;

m) Văn bản hoặc tài liệu của tổ chức xếp loại tín nhiệm quốc tế (Moody’s, Standard & Poor, Fitch…) xếp hạng tín nhiệm đối với ngân hàng nước ngoài;

n) Điều lệ tổ chức và hoạt động của các thành viên góp vốn;

o) Dự thảo Điều lệ ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài;

p) Văn bản cam kết của các thành viên góp vốn về việc:

- Sẵn sàng hỗ trợ về tài chính, công nghệ, quản trị, điều hành, hoạt động cho ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam;

- Đảm bảo duy trì giá trị thực có của vốn điều lệ của ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài không thấp hơn mức vốn pháp định và đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

q) Báo cáo tổng quát về lịch sử thành lập, quá trình phát triển và hoạt động của các thành viên góp vốn cho đến thời điểm báo cáo, và định hướng phát triển trong tương lai.

6.3. Hồ sơ xin cấp Giấy phép mở Văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài:

a) Đơn xin mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam do đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng nước ngoài ký (Phụ lục số 1d đính kèm). Đơn xin mở Văn phòng đại diện phải ghi rõ mục đích, phạm vi hoạt động của Văn phòng đại diện;

b) Bản sao Giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cấp;

c) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cho phép tổ chức tín dụng mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam; trường hợp quy định của nước nguyên xứ không yêu cầu phải có văn bản cho phép thì phải có bằng chứng chứng minh việc này.

d) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cung cấp thông tin, xác nhận về tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức tín dụng nước ngoài;

e) Báo cáo tài chính thường niên đã được kiểm toán ba (03) năm gần nhất của tổ chức tín dụng nước ngoài;

g) Lý lịch của Trưởng Văn phòng đại diện tại Việt Nam (có xác nhận của tổ chức tín dụng nước ngoài);

h) Báo cáo tổng quát về lịch sử thành lập, quá trình phát triển và hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài cho đến thời điểm báo cáo, và định hướng phát triển trong tương lai.

7. Thủ tục, quy trình cấp phép, nội dung Giấy phép

7.1. Hồ sơ xin cấp Giấy phép được lập thành hai (02) bộ, một bộ bằng tiếng Việt và một bộ bằng tiếng Anh, trong đó:

a) Bộ hồ sơ tiếng Anh phải được hợp pháp hoá lãnh sự, trừ các trường hợp sau đây:

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ gửi trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước;

- Các báo cáo tài chính thường niên được lập trực tiếp bằng tiếng Anh.

b) Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt phải được cơ quan công chứng Việt Nam xác nhận theo quy định của pháp luật về công chứng; riêng bản dịch các báo cáo tài chính thường niên có thể do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và chức năng dịch thuật xác nhận. Các văn bản tiếng Việt là bản gốc (hoặc sao từ bản gốc tiếng Việt) và được lập tại Việt Nam không cần phải dịch ra tiếng Anh.

7.2. Toàn bộ hồ sơ gốc nêu trên được lập thêm hai (02) bản và gửi đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, sau đây gọi tắt là Vụ các Ngân hàng). Trong thời hạn 20 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng) có văn bản xác nhận đủ hồ sơ hoặc thông báo về tình trạng hồ sơ và đề nghị bổ sung thông tin, hồ sơ (nếu chưa đủ, chưa hợp lệ). Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi nhận được thông tin, hồ sơ bổ sung, Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng) có văn bản xác nhận đủ hồ sơ hoặc thông báo tiếp về tình trạng hồ sơ theo nguyên tắc trên.

7.3. Sau khi nhận đủ hồ sơ xin cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng) có văn bản gửi lấy ý kiến các cơ quan dưới đây về đề nghị cấp Giấy phép:

a) Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi dự kiến đặt trụ sở của chi nhánh, của ngân hàng, hoặc của văn phòng đại diện.

b) Bộ Công an (Cục An ninh Kinh tế).

c) Thanh tra Ngân hàng Nhà nước.

d) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt trụ sở của chi nhánh, của ngân hàng, hoặc của văn phòng đại diện.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc (riêng đối với trường hợp hồ sơ xin mở văn phòng đại diện là 20 ngày làm việc), kể từ ngày nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan liên quan nêu trên có ý kiến bằng văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng). Trường hợp không nhận được ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan trong thời hạn này, Ngân hàng Nhà nước coi như cơ quan đó không có ý kiến phản đối đối với đề nghị cấp Giấy phép.  

7.4. Trong thời hạn 90 ngày làm việc (riêng đối với trường hợp hồ sơ xin mở văn phòng đại diện là 30 ngày làm việc) kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ xin cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước cấp hoặc từ chối cấp Giấy phép. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước có văn bản giải thích rõ lý do.

7.5. Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể nội dung và thời hạn hoạt động trong Giấy phép (theo phụ lục số 2a, 2b, 2c, và 2d đính kèm); thời hạn hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài tối đa không quá 99 năm; thời hạn hoạt động văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tối đa không quá 5 năm.

IV. GIA HẠN THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG

8. Điều kiện để được gia hạn thời hạn hoạt động:

8.1. Điều kiện đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam:

a) Hoạt động hiệu quả, có lãi; không vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng; không có các vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác trong ba (03) năm liên tiếp liền kề trước năm xin gia hạn thời hạn hoạt động cho đến thời điểm Ngân hàng Nhà nước xem xét hồ sơ xin gia hạn thời hạn hoạt động;

b) Bộ máy quản trị, điều hành, kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật.

8.2. Điều kiện đối với ngân hàng nước ngoài:

a) Luôn thực hiện tốt các cam kết của Ngân hàng nước ngoài đối với chi nhánh, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;

b) Ngân hàng nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ chấp thuận cho tiếp tục duy trì hoạt động của chi nhánh, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam;

c) Cơ quan thanh tra, giám sát có thẩm quyền của nước nguyên xứ thực hiện tốt cam kết với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phối hợp quản lý, giám sát và trao đổi thông tin giám sát hoạt động ngân hàng;

d) Ngoài các điều kiện nêu trên, Ngân hàng Nhà nước xem xét, cấp giấy phép gia hạn thời hạn hoạt động căn cứ theo các điều kiện như quy định đối với trường hợp cấp Giấy phép mới (cấp Giấy phép lần đầu) tại các điểm 1, 2 và 3 khoản 5 Mục III nêu trên.

8.3. Điều kiện đối với văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài

a) Văn phòng đại diện không vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong thời gian ba (03) năm liên tiếp liền kề trước năm xin gia hạn thời hạn hoạt động cho đến thời điểm Ngân hàng Nhà nước xem xét hồ sơ xin gia hạn thời hạn hoạt động;

b) Ngoài điều kiện nêu trên, Ngân hàng Nhà nước xem xét, cấp giấy phép gia hạn thời hạn hoạt động căn cứ theo các điều kiện như quy định đối với trường hợp cấp Giấy phép mới (cấp Giấy phép lần đầu) quy định tại điểm 5.4 Mục III nêu trên.

9. Hồ sơ xin gia hạn thời hạn hoạt động

a) Đơn đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động do đại diện có thẩm quyền của ngân hàng nước ngoài (ngân hàng mẹ), của tổ chức tín dụng nước ngoài ký (đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài); và do Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh ký (đối với ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh).

Trong Đơn cần giải trình, nêu rõ khả năng cũng như cam kết đáp ứng được các điều kiện nêu tại khoản 8 Mục III nêu trên.

b) Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Hội đồng quản trị Ngân hàng liên doanh về việc tiếp tục gia hạn thời hạn hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh tại Việt Nam.

c) Báo cáo tổng quan tình hình hoạt động kể từ khi được cấp Giấy phép; trong đó có báo cáo cụ thể về tình hình hoạt động, kinh doanh ba (03) năm gần nhất và phương án hoạt động, kinh doanh trong thời gian tới sau khi được gia hạn thời hạn hoạt động.

d) Báo cáo tài chính thường niên đã được kiểm toán ba (03) năm gần nhất của ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng nước ngoài; các thành viên góp vốn khác trong ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh .

e) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài:

- Cho phép ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng nước ngoài, các thành viên góp vốn nước ngoài khác tiếp tục duy trì hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam;

- Cung cấp thông tin, xác nhận về tình hình tuân thủ pháp luật và tình hình tài chính của ngân hàng nước ngoài, tổ chức tín dụng nước ngoài, các thành viên góp vốn nước ngoài khác trong vòng ba (03) năm liên tiếp trước khi xin gia hạn thời hạn hoạt động, chứng tỏ được khả năng đáp ứng các điều kiện quy định tại tiết a, c điểm 5.1 Mục III nêu trên.

g) Các tài liệu khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

10. Thủ tục, quy trình gia hạn thời hạn hoạt động

a) Hồ sơ xin gia hạn thời hạn hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài phải nộp cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng) trước khi thời hạn hoạt động kết thúc tối thiểu là 180 ngày; đối với văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài trước tối thiểu 60 ngày.

b) Việc lập hồ sơ, thủ tục, và quy trình gia hạn thời hạn hoạt động được thực hiện như đối với trường hợp cấp Giấy phép mới quy định tại khoản 7 Mục III Phần I Thông tư này. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước không yêu cầu phải hợp pháp hoá lãnh sự chứng thực con dấu, chữ ký đối với hồ sơ gia hạn thời hạn hoạt động, trừ trường hợp cần thiết đối với một số tài liệu quan trọng mà theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước cần được chứng thực.

V. LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP VÀ LỆ PHÍ GIA HẠN THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG

11. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy phép hoặc được chấp thuận gia hạn, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài phải nộp lệ phí cấp Giấy phép, lệ phí gia hạn thời hạn hoạt động tại Sở Giao dịch – Ngân hàng Nhà nước.

12. Mức lệ phí cấp Giấy phép và lệ phí gia hạn thời hạn hoạt động do Bộ Tài chính quy định. Số lệ phí này không được khấu trừ vào vốn pháp định và không được hoàn trả lại trong bất kỳ trường hợp nào.

VI. ĐĂNG KÝ VÀ KHAI TRƯƠNG HOẠT ĐỘNG

13. Để tiến hành hoạt động, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện khai trương hoạt động quy định tại Điều 15 Nghị định.

14. Chậm nhất 30 ngày trước ngày khai trương hoạt động, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài phải có văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính) về ngày khai trương hoạt động, việc đáp ứng đủ các điều kiện để được khai trương hoạt động, trong đó có điều kiện thiết lập được hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ phù hợp đảm bảo phòng ngừa và quản lý rủi ro có hiệu quả; đồng thời thông báo về ngày khai trương hoạt động cho cơ quan đăng ký kinh doanh, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở của chi nhánh, trụ sở của ngân hàng, và cho các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

15. Ngân hàng Nhà nước có thể yêu cầu  chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài tạm ngừng, chưa được tiến hành hoạt động nếu xét thấy chưa đáp ứng được đầy đủ các điều kiện để được khai trương hoạt động; đặc biệt là khi hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, hệ thống tin học và kho quỹ chưa bảo đảm vận hành hiệu quả và an toàn.

VII. XỬ LÝ NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHI GIÁ TRỊ THỰC CÓ CỦA VỐN ĐƯỢC CẤP CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, VỐN ĐIỀU LỆ CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH, NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢM THẤP HƠN MỨC VỐN PHÁP ĐỊNH

16. Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoặc Ngân hàng mẹ (đối với trường hợp Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài) phải đảm bảo góp đủ số vốn điều lệ, vốn được cấp thiếu hụt so với vốn pháp định trong vòng 06 tháng kể từ ngày giá trị thực có của vốn điều lệ, vốn được cấp bị giảm thấp hơn mức vốn pháp định.

VIII. CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC TỔ CHỨC TỪ NGÂN HÀNG LIÊN DOANH SANG NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI HOẶC NGƯỢC LẠI

17. Điều kiện chuyển đổi

Các trường hợp chuyển đổi phải đáp ứng các điều kiện như đối với trường hợp cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài quy định tại điểm 1 và điểm 3 khoản 5 Mục III Phần I của Thông tư này.

18. Hồ sơ chuyển đổi

18.1. Chuyển từ Ngân hàng liên doanh sang Ngân hàng 100% vốn nước ngoài

Hồ sơ chuyển đổi ngân hàng liên doanh thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài được lập như hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài quy định tại điểm 6.2 Mục III phần I của Thông tư này. Ngoài ra, Ngân hàng liên doanh có nhu cầu chuyển đổi còn phải nộp:

a) Đơn đề nghị chuyển đổi ngân hàng liên doanh thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài do chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng liên doanh ký;

b) Biên bản (hoặc Nghị quyết) họp Hội đồng quản trị ngân hàng liên doanh thống nhất việc chuyển đổi từ ngân hàng liên doanh sang mô hình hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài;

c) Hợp đồng (hoặc cam kết) chuyển nhượng vốn của bên Việt Nam trong liên doanh cho bên nhận chuyển nhượng vốn nước ngoài.

Việc chuyển nhượng vốn phải đảm bảo có một ngân hàng nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

18.2. Chuyển từ ngân hàng 100% vốn nước ngoài sang ngân hàng liên doanh

Hồ sơ chuyển đổi ngân hàng 100% vốn nước ngoài thành ngân hàng liên doanh được lập như hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh quy định tại điểm 6.2 Mục III Phần I của Thông tư này. Ngoài ra, ngân hàng 100% vốn nước ngoài có nhu cầu chuyển đổi còn phải nộp:

a) Đơn đề nghị chuyển đổi ngân hàng 100% vốn nước ngoài thành ngân hàng liên doanh do chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng 100% vốn nước ngoài ký;

b) Biên bản (hoặc nghị quyết) họp Hội đồng quản trị ngân hàng 100% vốn nước ngoài thống nhất việc chuyển đổi từ ngân hàng 100% vốn nước ngoài sang mô hình hoạt động ngân hàng liên doanh;

c) Hợp đồng (hoặc cam kết) chuyển nhượng vốn cho bên Việt Nam tham gia liên doanh.

Việc chuyển nhượng vốn phải đảm bảo tỷ lệ quy định tại Điều 46 của Nghị định (mức góp vốn của Bên nước ngoài tối đa không quá 50% vốn điều lệ của ngân hàng liên doanh).

19. Thủ tục và quy trình chuyển đổi

19.1. Việc lập hồ sơ, thủ tục, và quy trình cấp phép chuyển đổi được thực hiện như đối với trường hợp cấp Giấy phép mới quy định tại khoản 7 Mục III phần I Thông tư này.

19.2. Sau khi nhận được Giấy phép mới và quyết định thu hồi Giấy phép cũ của Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài phải thực hiện đăng báo công bố về những nội dung này và thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, tiến hành khai trương hoạt động theo quy định tại Điều 14, 15 của Nghị định, quy định tại Mục VI phần I của Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan.

IX. ĐỒNG TIỀN SỬ DỤNG TRONG HẠCH TOÁN, TÀI CHÍNH, BÁO CÁO

20. Đồng tiền được sử dụng để hạch toán là Đồng Việt Nam. Trường hợp chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài có nhu cầu hạch toán bằng ngoại tệ để báo cáo cho Hội sở chính của ngân hàng nước ngoài, phải có văn bản đề nghị gửi Bộ Tài chính để được xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện.

21. Bộ Tài chính có trách nhiệm sao gửi văn bản thể hiện kết quả xử lý nêu trên cho Ngân hàng Nhà nước để nắm và phối hợp quản lý.

X. NHỮNG THAY ĐỔI PHẢI ĐƯỢC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHẤP THUẬN BẰNG VĂN BẢN

22. Ngoài các thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản đã được quy định tại các phần khác trong Thông tư này; chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thay đổi tên; mức vốn điều lệ, vốn được cấp; sửa đổi, bổ sung Điều lệ;  nội dung, phạm vi hoạt động.

23. Hồ sơ đối với các thay đổi nêu trên được thực hiện như sau:

23.1. Trường hợp thay đổi tên:

a) Đơn đề nghị đổi tên do Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, hoặc người có thẩm quyền của ngân hàng nước ngoài (đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài) ký. Trong đơn cần nêu rõ lý do của việc xin đổi tên; riêng đối với ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài cần nêu rõ đề nghị sửa đổi Điều lệ do thay đổi tên gọi.

b) Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài về việc đổi tên; văn bản chấp thuận việc đổi tên ngân hàng nước ngoài của cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ (đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

c) Các văn bản khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước trong trường hợp cần thiết.

23.2. Thay đổi mức vốn điều lệ, vốn được cấp

a) Đơn đề nghị thay đổi mức vốn điều lệ, vốn được cấp do Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, người có thẩm quyền của ngân hàng nước ngoài (đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài) ký. Trong đơn cần nêu rõ lý do của việc thay đổi (tăng, giảm vốn), thời gian thực hiện; đồng thời nêu rõ đề nghị sửa đổi Điều lệ (đối với ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài).

b) Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài nhất trí với việc thay đổi mức vốn điều lệ.

c) Trường hợp ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh tăng vốn do có sự thay đổi về thành viên tham gia góp vốn sẽ phải gửi thêm hồ sơ theo quy định tại Mục VI phần III về ”Hồ sơ chuyển nhượng vốn cho đối tác mới ngoài ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoặc ngoài ngân hàng liên doanh”.

d) Các văn bản khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước trong trường hợp cần thiết.

23.3. Thay đổi, bổ sung nội dung, phạm vi hoạt động

a) Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung, phạm vi hoạt động do Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài ký. Trong đơn cần giải trình rõ lý do, bản chất của việc thay đổi, bổ sung nội dung, phạm vi hoạt động, nêu rõ đề nghị sửa đổi Điều lệ (nếu có) do việc thay đổi này.

b) Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài nhất trí đối với việc thay đổi, bổ sung nội dung, phạm vi hoạt động.

c) Các văn bản khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước trong trường hợp cần thiết.

23.4. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

a) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ do Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài ký; trong đơn cần nêu rõ lý do của việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

b) Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài  nhất trí đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ. (Quy định này không áp dụng đối với những trường hợp sửa đổi, bổ sung Điều lệ do các thay đổi nêu tại các điểm 1, 2, 3 nói trên của khoản này)

c) Các văn bản khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước trong trường hợp cần thiết.

24. Thủ tục và quy trình xử lý

a) Các hồ sơ đề nghị thay đổi nêu trên phải được gửi đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng). Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận các đề nghị thay đổi nêu trên. Trong trường hợp từ chối Ngân hàng Nhà nước giải thích rõ lý do.

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phải thực hiện đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh (đối với những thay đổi có liên quan đến nội dung giấy đăng ký kinh doanh), với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật và đăng báo trên 2 số liên tiếp của một báo Trung ương và một báo địa phương về nội dung thay đổi. 

Phần II

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

I. MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG

25. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mở điểm giao dịch ngoài địa điểm của chi nhánh ngân hàng nước ngoài ghi trong Giấy phép dưới bất kỳ hình thức nào, ngoại trừ việc đặt máy rút tiền tự động (ATM).

26. Việc đặt máy ATM, đặt và sử dụng các thiết bị ngoại vi phục vụ thanh toán thẻ tín dụng, thẻ thanh toán, thanh toán không dùng tiền mặt, được thực hiện theo quy định liên quan của pháp luật và hướng dẫn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

27. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được đặt đơn vị, bộ phận không thực hiện giao dịch với khách hàng ngoài địa điểm của chi nhánh sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đối với từng trường hợp cụ thể.

II. CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM CHI NHÁNH

28. Hồ sơ xin chuyển địa điểm:

28.1. Trường hợp cùng phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Đơn xin chuyển địa điểm chi nhánh do Tổng giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài ký; trong đơn phải nêu rõ (hoặc có văn bản giải trình kèm theo) về sự cần thiết chuyển địa điểm, địa điểm nơi chuyển đến, vị trí, diện tích, chứng minh được sự phù hợp với yêu cầu hoạt động ngân hàng và đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn kho quỹ.

b) Văn bản, tài liệu chứng minh chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ có quyền sử dụng hợp pháp đối với trụ sở chi nhánh tại địa điểm mới nếu được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

28.2. Trường hợp ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Ngoài các tài liệu nêu tại điểm 28.1 nêu trên, trong đó đơn xin chuyển địa điểm phải do đại diện có thẩm quyền của ngân hàng nước ngoài ký, ngân hàng nước ngoài phải nộp bổ sung:

a) Phương án hoạt động ba (03) năm đầu tại địa bàn mới, chứng minh được tính khả thi của việc chuyển đến địa điểm mới; bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- Sự cần thiết chuyển đến địa điểm mới, nhu cầu khách hàng, khả năng đáp ứng nhu cầu về dịch vụ ngân hàng;

- Nội dung hoạt động, phương thức hoạt động kinh doanh;

- Bảng tổng kết tài sản; báo cáo thu nhập và chi phí; báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các chỉ số tài chính lớn, các tỷ lệ an toàn dự kiến và các thuyết minh liên quan chứng minh được lợi ích kinh tế và tính toán hiệu quả kinh tế trong 3 năm đầu hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại địa bàn mới.

b) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cho phép ngân hàng nước ngoài chuyển chi nhánh ngân hàng nước ngoài đến hoạt động tại địa điểm mới (trong trường hợp văn bản trước đây của cơ quan này quy định rõ địa bàn tỉnh, thành phố tại Việt Nam nơi ngân hàng nước ngoài được mở chi nhánh).

29. Thủ tục và quy trình chuyển địa điểm

29.1. Sau khi nhận đủ hồ sơ xin chuyển địa điểm, Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng) có văn bản gửi lấy ý kiến các cơ quan dưới đây về đề nghị chuyển địa điểm:

a) Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động và nơi dự kiến chuyển đến.

b) Thanh tra Ngân hàng Nhà nước.

c) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động và nơi dự kiến chuyển đến.

29.2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan có liên quan nêu trên có ý kiến bằng văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng). Trường hợp không nhận được ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan trong thời hạn này, Ngân hàng Nhà nước coi như cơ quan đó không có ý kiến phản đối đề nghị chuyển địa điểm của chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  

29.3. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ xin chuyển địa điểm, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận hoặc từ chối. Trong trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước giải thích rõ lý do trong văn bản.

29.4. Sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, trong thời hạn 180 ngày, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải hoàn tất việc thực hiện, giải quyết các nghĩa vụ, quyền lợi đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan; thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng báo về việc chuyển địa điểm, các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật và tiến hành hoạt động tại địa điểm mới.

III. MỞ THÊM CHI NHÁNH

30. Điều kiện mở thêm chi nhánh

30.1. Điều kiện đối với chi nhánh (các chi nhánh) ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam:

a) Không vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng, không có các vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác trong ba (03) năm liên tiếp liền kề trước năm xin mở thêm chi nhánh cho đến thời điểm Ngân hàng Nhà nước xem xét hồ sơ xin cấp giấy phép mở thêm chi nhánh.

b) Hoạt động hiệu quả, có lãi; bộ máy quản trị, điều hành, kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật.

30.2. Điều kiện đối với ngân hàng nước ngoài:

a) Luôn thực hiện tốt các cam kết của ngân hàng nước ngoài đối với chi nhánh (các chi nhánh) hoạt động tại Việt Nam;

b) Ngân hàng nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ chấp thuận cho mở thêm chi nhánh tại Việt Nam;

c) Cơ quan thanh tra, giám sát có thẩm quyền của nước nguyên xứ thực hiện tốt cam kết với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phối hợp quản lý, giám sát và trao đổi thông tin giám sát hoạt động ngân hàng;

 d) Ngoài các điều kiện nêu trên, căn cứ theo quy định tại Điều 34 Nghị định, Ngân hàng Nhà nước xem xét, cấp Giấy phép mở thêm chi nhánh theo các điều kiện như quy định đối với trường hợp cấp Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài (cấp Giấy phép mới) tại điểm 1 và điểm 2 khoản 5 Mục III phần I Thông tư này.

31. Hồ sơ, thủ tục và quy trình cấp giấy phép:

Hồ sơ, thủ tục và quy trình cấp Giấy phép, nội dung Giấy phép được thực hiện như quy định đối với trường hợp cấp Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài (cấp Giấy phép mới) tại mục III phần I Thông tư này. Ngân hàng Nhà nước có thể xem xét, miễn trừ các tài liệu đã có trong hồ sơ xin cấp Giấy phép mở chi nhánh trước đó của ngân hàng nước ngoài và thủ tục hợp pháp hoá lãnh sự chứng thực con dấu, chữ ký.

IV. SỬ DỤNG VỐN ĐƯỢC CẤP

Việc sử dụng vốn được cấp của Chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

32. Để đầu tư, phục vụ kinh doanh, cho vay, gửi tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước theo các quy định liên quan của pháp luật và phải tuân thủ quy định hiện hành về quản lý ngoại hối, về quản lý giao dịch vốn của Việt Nam.

33. Mua, đầu tư vào tài sản cố định, tài sản phục vụ kinh doanh của chi nhánh ngân hàng nước ngoài không quá 50% vốn tự có của chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

34. Đối với số vốn được cấp gửi tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài, ngân hàng nước ngoài phải có cam kết (do đại diện có thẩm quyền của ngân hàng nước ngoài ký) đảm bảo sẽ chuyển đầy đủ số vốn này về Việt Nam ngay khi Ngân hàng Nhà nước có yêu cầu.

V. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Tuỳ thuộc loại hình, quy mô, lĩnh vực hoạt động của ngân hàng nước ngoài (ngân hàng mẹ), Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể về loại hình, nội dung hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài và theo các nguyên tắc sau đây:

35. Căn cứ loại hình hoạt động của ngân hàng mẹ là ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, và các loại hình ngân hàng khác, Ngân hàng Nhà nước quy định chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện loại hình hoạt động ngân hàng tương ứng theo loại hình hoạt động của ngân hàng mẹ và theo Luật các tổ chức tín dụng.

36. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện các nghiệp vụ hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư,  hoặc của các loại hình ngân hàng khác theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, các quy định của pháp luật về hoạt động của loại hình ngân hàng đó trên cơ sở nguyên tắc không phân biệt đối xử (được thực hiện như các ngân hàng Việt Nam hoạt động loại hình ngân hàng tương ứng); ngoại trừ một số hạn chế theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phù hợp với các cam kết quốc tế song phương và đa phương của Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng, và các nghiệp vụ mà chính ngân hàng mẹ cũng không được thực hiện theo quy định của nước nguyên xứ.

37. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện các nghiệp vụ hoạt động mặc dù các nghiệp vụ hoạt động này không được ghi trên Giấy phép khi:
a) Được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản; hoặc

b) Đã có văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc thực hiện các nghiệp vụ này, đồng thời trong đó quy định rõ chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đối tượng áp dụng và được thực hiện các nghiệp vụ đó. Trong trường hợp này, văn bản quy phạm pháp luật đó được coi là văn bản bổ sung nội dung Giấy phép, tuy nhiên chi nhánh ngân hàng nước ngoài vẫn phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại khoản 35, 36 nêu trên.

VI. PHONG TOẢ VỐN, TÀI SẢN

38. Ngân hàng Nhà nước thực hiện phong toản vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong các trường hợp sau đây:

a) Giá trị thực có của vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị giảm thấp hơn vốn pháp định quá thời gian 6 tháng.

b) Vi phạm tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu khắc phục nhưng không có biện pháp khắc phục theo đúng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

c) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật.

d) Ngân hàng mẹ có dấu hiệu mất khả năng chi trả, khả năng thanh toán; hoặc bị cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, hoặc có yêu cầu phải giải thể, thanh lý, phá sản, hoặc bị rút giấy phép thành lập và hoạt động.

e) Ngân hàng mẹ không thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết đối với chi nhánh hoạt động tại Việt Nam và đối với Ngân hàng Nhà nước.

g) Khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện giải thể, kết thúc hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài và thu hồi Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

39. Ngân hàng Nhà nước huỷ bỏ biện pháp phong toả vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi:

a) Ngân hàng mẹ và/hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã khắc phục được các vi phạm, tồn tại.

b) Kết thúc quy trình giải thể, kết thúc hoạt động và thu hồi Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  

VII. GIẢI THỂ, KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG

40. Hồ sơ giải thể, kết thúc hoạt động

40.1 Trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 41 Nghị định (hết thời hạn hoạt động hoặc tự nguyện chấm dứt hoạt động):

a) Đơn xin giải thể, kết thúc hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài do đại diện có thẩm quyền của ngân hàng nước ngoài ký, gửi đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng) tối thiểu 180 ngày trước ngày dự kiến giải thể, kết thúc hoạt động. Trường hợp xin chấm dứt hoạt động trước thời hạn, trong đơn cần ghi rõ ngày dự kiến chấm dứt hoạt động của Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

b) Kế hoạch thanh lý, giải thể, kết thúc hoạt động bao gồm: trình tự và thủ tục thanh lý các tài sản nợ, tài sản có; cách thức, thời hạn và kế hoạch thanh toán các nghĩa vụ nợ, thu hồi tài sản có, giải quyết các nghĩa vụ, quyền lợi với các cá nhân, tổ chức có liên quan; kế hoạch chuyển vốn, lợi nhuận và tài sản ra nước ngoài.

c) Các văn bản khác khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu. 

40.2. Trường hợp ngân hàng mẹ bị giải thể, phá sản (quy định tại Khoản 4 Điều 41 Nghị định):

Ngoài hồ sơ theo quy định tại điểm 40.1 nêu trên, ngân hàng nước ngoài phải gửi bổ sung Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ về việc giải thể hoặc phá sản ngân hàng nước ngoài.

41. Thủ tục, quy trình giải thể, kết thúc hoạt động của Chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

a) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ bộ hồ sơ nói trên, hoặc khi xét thấy cần thu hồi giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 41 Nghị định, Ngân hàng Nhà nước ra Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thành lập Tổ giám sát thanh lý, giải thể, kết thúc hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, và các nội dung khác (bao gồm cả yêu cầu phong toả vốn, tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài nếu xét thấy cần thiết). Quyết định này được sao gửi cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an, và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

b) Ngay sau khi nhận được Quyết định nêu trên của Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ngừng thực hiện các giao dịch ngân hàng mới (nhận tiền gửi, vay, cho vay...); yết thị tại trụ sở chi nhánh đồng thời đăng báo 3 số liên tiếp trên một báo trung ương và một báo địa phương nơi đặt trụ sở chi nhánh ngân hàng nước ngoài thông báo về việc chấm dứt hoạt động để thực hiện các thủ tục thanh lý, giải thể, kết thúc hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

c) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các thủ tục thanh lý theo Kế hoạch thanh lý, các quy định của pháp luật Việt Nam, dưới sự chỉ đạo và giám sát của Tổ thanh lý do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thành lập.

d) Trên cơ sở chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã hoàn tất các thủ tục thanh lý, thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ, quyền lợi với các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam và các văn bản, tài liệu liên quan chứng minh việc này (xác nhận của cơ quan thuế, văn bản thanh lý hợp đồng thuê trụ sở...), Ngân hàng Nhà nước ra Quyết định giải thể, kết thúc hoạt động và thu hồi Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công bố về Quyết định này trên 3 số báo liên tiếp.

e) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận được Quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc thu hồi Giấy phép, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải trả lại Giấy phép cho Ngân hàng Nhà nước và được chuyển ra nước ngoài vốn, tài sản và lợi nhuận còn lại (nếu có) sau thanh lý theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối.

VIII. VIỆC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN

42. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và của các tổ chức tín dụng khác khi được ngân hàng mẹ uỷ quyền rõ ràng bằng văn bản và cấp vốn riêng để thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần đó.

43. Việc góp vốn, mua cổ phần, điều kiện góp vốn, mức góp vốn, tỷ lệ góp vốn và phương thức góp vốn được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành trên nguyên tắc như áp dụng đối với trường hợp ngân hàng nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và của tổ chức tín dụng khác.

Phần III

NGÂN HÀNG LIÊN DOANH, NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

I. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH, KIỂM SOÁT

44. Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài thực hiện tổ chức, quản trị, điều hành, kiểm soát theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, của Nghị định, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật các Tổ chức tín dụng và Thông tư này (quy định pháp luật chuyên ngành).

45. Trong trường hợp các văn bản trên không có quy định, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan (quy định pháp luật chung) áp dụng đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn.

46. Trong trường hợp quy định pháp luật chuyên ngành và quy định pháp luật chung có quy định khác nhau đối với cùng một vấn đề, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành.  

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

47. Hội đồng quản trị

a) Hội đồng quản trị là cơ quan lãnh đạo cao nhất của ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài; là đại diện cho các thành viên góp vốn thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu.

b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Hội đồng quản trị ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài do các bên tham gia liên doanh, các thành viên góp vốn bầu chọn và chỉ định phù hợp với quy định của hợp đồng liên doanh và Điều lệ ngân hàng liên doanh, Điều lệ của ngân hàng 100% vốn nước ngoài,  và phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

c) Hội đồng quản trị có tối thiểu là ba (03) thành viên, trong đó ít nhất phải có hai (02) thành viên (bao gồm cả Chủ tịch Hội đồng quản trị) không phải là Người điều hành (không tham gia điều hành ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài); tối thiểu một nửa số thành viên Hội đồng quản trị phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

d) Tổ chức, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với các thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung khác có liên quan tới tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài được thực hiện theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, của Nghị định, và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật các Tổ chức tín dụng có liên quan, theo Điều lệ ngân hàng liên doanh, Điều lệ ngân hàng 100% vốn nước ngoài; và theo quy định của Luật Doanh nghiệp về Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn, trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc nêu tại Mục I phần này.

48. Ban Kiểm soát

a) Tổ chức, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với các thành viên Ban kiểm soát và các nội dung khác có liên quan tới tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài  được thực hiện theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, của Nghị định, và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật các Tổ chức tín dụng có liên quan, theo Điều lệ ngân hàng liên doanh, Điều lệ ngân hàng 100% vốn nước ngoài; và theo quy định của Luật Doanh nghiệp về Ban kiểm soát của công ty trách nhiệm hữu hạn, trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc nêu tại Mục I phần này.

b) Trưởng ban và các thành viên trong Ban kiểm soát do các bên tham gia liên doanh, các thành viên góp vốn bầu chọn và chỉ định phù hợp với quy định của hợp đồng liên doanh, Điều lệ ngân hàng liên doanh, Điều lệ ngân hàng 100% vốn nước ngoài, và phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

c) Ban kiểm soát có tối thiểu là ba (03) thành viên, trong đó ít nhất phải có hai (02) thành viên (bao gồm cả Trưởng ban) không phải là Người điều hành (không tham gia điều hành ngân hàng) để đảm bảo tính độc lập và hiệu quả của công tác kiểm toán nội bộ trong việc kiểm tra, rà soát tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ; tối thiểu 2/3 số thành viên Ban kiểm soát phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

49.Tổng Giám đốc (Giám đốc)

a) Tổng Giám đốc (Giám đốc) do Hội đồng quản trị ngân hàng liên doanh,  ngân hàng 100% vốn nước ngoài bổ nhiệm, miễn nhiệm và phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

b) Tổng Giám đốc (Giám đốc) ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài không được kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Trưởng ban kiểm soát ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài và phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

c) Tổng Giám đốc (Giám đốc) ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc điều hành hoạt động hàng ngày của ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài;

d) Tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Tổng Giám đốc (Giám đốc) ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, của Nghị định, và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật các Tổ chức tín dụng có liên quan, theo Điều lệ ngân hàng liên doanh, Điều lệ ngân hàng 100% vốn nước ngoài; và theo quy định của Luật Doanh nghiệp đối với Tổng giám đốc (Giám đốc) của công ty trách nhiệm hữu hạn, trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc nêu tại Mục I phần này.

III. HỒ SƠ, THỦ TỤC, QUY TRÌNH CHUẨN Y BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

50. Hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

 a) Đơn đề nghị chuẩn y việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát do đại diện có thẩm quyền của ngân hàng mẹ, đại diện của các bên tham gia liên doanh ký (trong trường hợp ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài mới thành lập), do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc do người có thẩm quyền thay mặt Hội đồng quản trị ký (trong trường hợp ngân hàng đang hoạt động).

b) Biên bản họp hoặc nghị quyết của các bên tham gia liên doanh (đối với ngân hàng liên doanh) hoặc các thành viên góp vốn (đối với ngân hàng 100% vốn nước ngoài) về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

c) Lý lịch của thành viên được bổ nhiệm có xác nhận của bên tham gia liên doanh, thành viên góp vốn liên quan (trong trường hợp ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài mới thành lập), hoặc của Chủ tịch Hội đồng quản trị (trong trường hợp ngân hàng đang hoạt động).

d) Các văn bằng, chứng chỉ chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn của thành viên được đề nghị chuẩn y bổ nhiệm.

51. Hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc)

 a) Đơn đề nghị chuẩn y việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc) do Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài ký.

b) Nghị quyết của Hội đồng quản trị Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc).

c) Lý lịch của Tổng giám đốc (Giám đốc) được bổ nhiệm có xác nhận của  Chủ tịch Hội đồng quản trị.

d) Các văn bằng, chứng chỉ chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn của Tổng giám đốc (Giám đốc) được đề nghị chuẩn y bổ nhiệm.

52. Quy trình, thủ tục chuẩn y

a) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin chuẩn y bổ nhiệm, miễn nhiệm hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước quyết định chuẩn y hoặc không chuẩn y. Trường hợp không chuẩn y, Ngân hàng Nhà nước có văn bản giải thích rõ lý do.

b) Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, trong thời hạn 30 ngày làm việc, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài phải hoàn tất việc đăng ký thay đổi nhân sự nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các thủ tục khác (nếu có) theo quy định.

IV. TỶ LỆ, PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN ĐIỀU LỆ

53. Tỷ lệ, phương thức góp vốn điều lệ của các thành viên góp vốn trong ngân hàng 100% vốn nước ngoài, của Bên nước ngoài và Bên Việt Nam trong ngân hàng liên doanh do các thành viên góp vốn, các Bên tự thoả thuận và phải được ghi rõ trong Điều lệ ngân hàng liên doanh, Điều lệ ngân hàng 100% vốn nước ngoài, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ nguyên tắc:

a) Đối với ngân hàng 100% vốn nước ngoài: phải đảm bảo tỷ lệ góp vốn của ngân hàng mẹ trên 50% vốn điều lệ;

b) Đối với ngân hàng liên doanh: phải đảm bảo tỷ lệ góp vốn của Bên nước ngoài tối đa không quá 50% vốn điều lệ (trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định).

54. Vốn điều lệ ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài được góp bằng tiền Đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc bằng tài sản. Việc góp vốn bằng tài sản và định giá tài sản góp vốn phải tuân thủ quy định tại các Điều 4, Điều 30 Luật Doanh nghiệp. 

55. Vốn điều lệ có thể được cơ cấu lại nhưng không được giảm thấp hơn vốn pháp định. Mọi thay đổi về mức vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn của của các thành viên góp vốn, của các bên tham gia liên doanh đều phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

V. CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP

56. Nguyên tắc chuyển nhượng

Việc chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên góp vốn, của các Bên trong liên doanh phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

a) Ưu tiên chuyển nhượng cho các thành viên góp vốn khác trong ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoặc cho các Bên trong ngân hàng liên doanh.

b) Trường hợp chuyển nhượng cho đối tác mới ngoài ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoặc đối tác mới ngoài ngân hàng liên doanh cần đảm bảo tỷ lệ góp vốn theo quy định tại khoản 53 nêu trên và đảm bảo:

- Đối với ngân hàng 100% vốn nước ngoài: Các đối tác mới và ngân hàng mẹ mới (nếu việc chuyển nhượng dẫn đến việc có ngân hàng nước ngoài khác sở hữu trên 50% vốn điều lệ của ngân hàng 100% vốn nước ngoài) phải đáp ứng đủ các điều kiện để được tham gia thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài như quy định tại điểm 5.3 Mục III phần I Thông tư này về các điều kiện để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

- Đối với ngân hàng liên doanh: Đối tác mới phải đáp ứng đủ các điều kiện để được tham gia thành lập ngân hàng liên doanh như quy định tại điểm 5.3 Mục III phần I Thông tư này về các điều kiện để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh.

c) Các thành viên góp vốn trong ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoặc các Bên trong ngân hàng liên doanh chỉ được chuyển nhượng vốn sau năm (05) năm kể từ khi bắt đầu góp vốn vào ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh. Việc chuyển nhượng vốn phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước khi thực hiện.

57. Hồ sơ đề nghị chấp thuận việc chuyển nhượng vốn góp

57.1. Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Bên Việt Nam cho Bên nước ngoài trong ngân hàng liên doanh hoặc cho một đối tác nước ngoài khác dẫn đến chuyển đổi hình thức tổ chức ngân hàng liên doanh thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoặc chuyển nhượng một phần vốn điều lệ của ngân hàng 100% vốn nước ngoài cho một hoặc nhiều ngân hàng Việt Nam dẫn đến chuyển đổi hình thức tổ chức ngân hàng 100% vốn nước ngoài thành ngân hàng liên doanh:

Hồ sơ, thủ tục và quy trình được thực hiện như đối với trường hợp chuyển đổi hình thức tổ chức từ ngân hàng liên doanh thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài và ngược lại theo quy định tại  Mục VIII phần I Thông tư này.   

57.2. Hồ sơ chuyển nhượng vốn giữa các Bên trong ngân hàng liên doanh hoặc giữa các thành viên góp vốn trong ngân hàng 100% vốn nước ngoài:

a) Đơn xin chuyển nhượng vốn góp do Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh ký, trong đơn cần nêu:  

- Lý do chuyển nhượng;

- Các đề nghị khác (nếu có) về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, tên gọi, địa điểm trụ sở chính, điều chỉnh nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, hợp đồng liên doanh; thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh; và các nội dung cần thay đổi, bổ sung khác (nếu có) có liên quan đến việc chuyển nhượng vốn này.

b) Nghị quyết Hội đồng quản trị ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh nhất trí đối với việc chuyển nhượng vốn.

c) Hợp đồng (cam kết, thoả thuận) chuyển nhượng vốn giữa bên chuyển nhượng vốn với bên nhận chuyển nhượng;

d) Các văn bản khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước trong trường hợp cần thiết.

57.3. Hồ sơ chuyển nhượng cho đối tác mới ngoài ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoặc ngoài ngân hàng liên doanh:

Trong trường hợp này, đối tác mới phải có đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng phần vốn góp trong ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng); kèm theo các văn bản, tài liệu để chứng minh khả năng đáp ứng được các điều kiện theo quy định về các điều kiện để được thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh quy định tại điểm 5.3 Mục  III phần I Thông tư này và theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh phải gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng) các văn bản, tài liệu sau đây:

a) Đơn xin chuyển nhượng vốn góp do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký. Trong đơn cần nêu:

- Lý do chuyển nhượng;

- Báo cáo về việc thẩm định tư cách pháp lý, tình hình tài chính của  đối tác mới, khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định để được tham gia ngân hàng 100% vốn nước ngoài, tham gia ngân hàng liên doanh của đối tác mới.

- Các đề nghị khác (nếu có) về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, tên gọi, địa điểm trụ sở chính, điều chỉnh nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, hợp đồng liên doanh; thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh; và các nội dung cần thay đổi, bổ sung khác có liên quan đến việc chuyển nhượng vốn này.

b) Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh nhất trí đối với việc chuyển nhượng vốn.

c) Hợp đồng (cam kết, thoả thuận) chuyển nhượng vốn giữa bên chuyển nhượng vốn với bên nhận chuyển nhượng;

d) Các văn bản khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước trong trường hợp cần thiết.

57.4. Hồ sơ chuyển nhượng trong trường hợp một thành viên góp vốn trong ngân hàng liên doanh hoặc ngân hàng 100% vốn bị mua lại, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách dẫn đến việc hình thành một pháp nhân mới:

Trong trường hợp này, thành viên góp vốn bị mua lại, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách được gọi là Bên bị tiếp quản, pháp nhân mới hình thành được gọi là Bên nhận tiếp quản. Bên nhận tiếp quản tiếp nhận vốn góp cũng như mọi quyền lợi, nghĩa vụ của Bên bị tiếp quản trong ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh.

Hồ sơ đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trong trường hợp này gồm: 

a) Tờ trình do Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh ký đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc chuyển nhượng này, trong đó nêu rõ:

 - Lý do chuyển nhượng;

 - Các đề nghị khác (nếu có) về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, tên gọi, địa điểm trụ sở chính, điều chỉnh nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh, hợp đồng liên doanh; thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh; và các nội dung cần thay đổi, bổ sung khác có liên quan đến việc chuyển nhượng vốn này.

b) Văn bản pháp lý chứng minh việc mua lại, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách được tiến hành hợp pháp và kết quả của việc mua lại, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách này như quyền lợi, nghĩa vụ của pháp nhân mới, tên của pháp nhân mới (nếu có thay đổi).

c) Các văn bản, tài liệu khác theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước nhằm xác định tư cách pháp lý, khả năng đáp ứng các điều kiện để được tham gia thành lập ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam của pháp nhân mới hình thành.  

58. Thủ tục, quy trình xem xét chấp thuận

a) Các tài liệu có liên quan trong hồ sơ chuyển nhượng vốn được lập ở nước ngoài (nếu có) phải lập bằng tiếng Anh và phải được hợp pháp hoá lãnh sự (trừ những trường hợp được quy định tại điểm 7.1 mục III phần I thông tư này). Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt phải được cơ quan công chứng Việt Nam xác nhận theo quy định của pháp luật về công chứng.

b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, riêng đối với trường hợp chuyển nhượng vốn cho đối tác mới ngoài ngân hàng 100% vốn nước ngoài, ngân hàng liên doanh là 90 ngày làm việc, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận hoặc từ chối đề nghị chuyển nhượng vốn và các thay đổi kèm theo. Trong trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước có văn bản giải thích rõ lý do.

c) Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản về việc chuyển nhượng vốn và các thay đổi kèm theo, trong thời hạn 30 ngày làm việc, ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh phải đăng ký những thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời đăng báo 2 số liên tiếp trên một báo Trung ương và một báo địa phương về những thay đổi này.

VI. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH, NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

59. Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài được thực hiện các nghiệp vụ hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, hoặc của các loại hình ngân hàng khác theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, các quy định của pháp luật về hoạt động của loại hình ngân hàng đó.

60. Căn cứ đề nghị tại đơn và hồ sơ xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài về loại hình hoạt động và nội dung hoạt động, Ngân hàng Nhà nước quy định cụ thể về loại hình ngân hàng, nội dung hoạt động của ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài trong Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài theo nguyên tắc không phân biệt đối xử (ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài thuộc loại hình nào sẽ được thực hiện các nghiệp vụ hoạt động của loại hình đó như các ngân hàng Việt Nam hoạt động loại hình tương ứng).

61. Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài được thực hiện các nghiệp vụ hoạt động mặc dù các nghiệp vụ hoạt động này không được ghi trên Giấy phép khi:
a) Được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản; hoặc

b) Đã có văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc thực hiện các nghiệp vụ này, đồng thời quy định rõ ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài là đối tượng áp dụng và được thực hiện các nghiệp vụ đó. Trong trường hợp này, văn bản quy phạm pháp luật đó được coi là văn bản bổ sung nội dung Giấy phép, tuy nhiên ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại khoản 59, 60 nêu trên.

Phần IV

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

I. Đăng ký và khai trương hoạt động Văn phòng đại diện

62. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép mở Văn phòng đại diện, hoặc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được gia hạn thời hạn Giấy phép, tổ chức tín dụng nước ngoài phải gửi đến Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở hồ sơ để đăng ký hoạt động văn phòng đại diện gồm:

a) Đơn đăng ký hoạt động (theo hướng dẫn của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố);

b) Hợp đồng thuê trụ sở, thuê nhà;

c) Bản đăng ký số người nước ngoài (bao gồm người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài) và số người Việt Nam làm việc tại Văn phòng đại diện, Hợp đồng lao động ký kết với các nhân viên này;

d) Văn bản bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng nước ngoài ký, kèm theo sơ yếu lý lịch của Trưởng Văn phòng đại diện.

63. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đăng ký hoạt động của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố nơi đặt văn phòng đại diện, văn phòng đại diện phải gửi một bản sao Giấy đăng ký hoạt động đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng).

64. Sau khi được cấp giấy đăng ký hoạt động, Văn phòng đại diện làm thủ tục xin cấp con dấu với cơ quan công an (Sở công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt văn phòng đại diện) theo hướng dẫn của cơ quan công an.

65. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép, văn phòng đại diện phải khai trương hoạt động và phải thông báo ngày khai trương hoạt động cho Ngân hàng Nhà nước(Vụ các Ngân hàng), Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở biết.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

66. Văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài báo cáo bằng văn bản về các hoạt động của Văn phòng đại diện trong 6 tháng đầu năm và cả năm cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng), Chi nhánh ngân hàng Nhà nước và Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở.

Báo cáo 6 tháng đầu năm phải gửi trước ngày 30 tháng 7 và báo cáo hàng năm phải gửi trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

67. Nội dung báo cáo:

a) Cơ cấu tổ chức văn phòng, nhân sự, số người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại Văn phòng.

b) Những hoạt động chính:

- Tiếp cận thị trường của Văn phòng đại diện;

- Quan hệ đầu tư, quan hệ đại lý, tín dụng, quan hệ hợp tác giữa tổ chức tín dụng nước ngoài với các ngân hàng thương mại và các tổ chức kinh tế Việt Nam; vai trò của văn phòng đại diện trong các hoạt động này;

- Công tác tư vấn, đào tạo;

- Các hoạt động khác của Văn phòng đại diện.

c) Phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

d) Báo cáo đột xuất khi có những sự việc bất thường có ảnh hưởng đến sự an toàn, lành mạnh của văn phòng đại diện. Báo cáo phải được gửi ngay khi phát sinh sự việc.

68. Trong trường hợp cần thiết Ngân hàng Nhà nước có thể yêu cầu văn phòng đại diện báo cáo đột xuất ngoài các báo cáo định kỳ nói trên, cung cấp các tài liệu, giải trình những vấn đề liên quan đến hoạt động của mình.

III. ĐỔI TÊN, CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM, THAY ĐỔI TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

69. Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam chỉ được đổi tên, chuyển địa điểm văn phòng đến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước.

69.1. Hồ sơ và thủ tục đổi tên Văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam:

a) Đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng nước ngoài gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng) đơn đề nghị đổi tên văn phòng đại diện, trong đó có giải thích lý do xin đổi tên (do việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, mua lại của tổ chức tín dụng nước ngoài...); kèm theo văn bản chuẩn y hoặc văn bản chấp nhận việc đổi tên của cơ quan có thẩm quyền nước nguyên xứ cho phép tổ chức tín dụng nước ngoài đổi tên.

b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận; trong trường hợp không chấp thuận Ngân hàng Nhà nước giải thích rõ lý do.

c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc đổi tên, Văn phòng đại diện phải thực hiện đăng ký việc thay đổi tên này với Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố.

69.2. Hồ sơ, thủ tục chuyển địa điểm văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác:

a) Đại diện có thẩm quyền của tổ chức tín dụng nước ngoài gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng) đơn xin chuyển địa điểm văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác, trong đó có giải thích lý do của việc chuyển địa điểm.

b) Sau khi nhận được đơn đề nghị nêu trên, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi lấy ý kiến của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi văn phòng đại diện xin chuyển đến. Thủ tục, quy trình xử lý tiếp theo được thực hiện như đối với trường hợp cấp Giấy phép mở văn phòng đại diện mới (quy định tại khoản 8 Mục III phần I Thông tư này).

c) Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản về việc chuyển địa điểm, Văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài phải thực hiện đăng ký, khai trương hoạt động theo các quy định tại phần I Mục này. Đồng thời văn phòng đại diện phải thực hiện việc thanh, quyết toán các quyền lợi và nghĩa vụ đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi văn phòng đại diện chuyển đi theo quy định của pháp luật (như trả trụ sở làm việc đã thuê, thanh lý các hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động, nghĩa vụ thuế...).

70. Văn phòng đại diện thực hiện đăng ký chuyển địa điểm trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thay đổi Trưởng văn phòng đại diện theo quy định và hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sau khi được Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố chấp thuận, văn phòng đại diện phải thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng) và Chi nhánh ngân hàng Nhà nước trên địa bàn biết, kèm theo bản sao văn bản chấp thuận.

IV. HỒ SƠ, THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

71. Trường hợp hết thời hạn hoạt động (trước khi hết thời hạn hoạt động ghi trong Giấy phép 60 ngày, tổ chức tín dụng nước ngoài không nộp hồ sơ xin gia hạn hoặc có nộp hồ sơ xin gia hạn nhưng không được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận):

a) Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu văn phòng đại diện tiến hành các thủ tục để chấm dứt hoạt động, đóng cửa văn phòng đại diện như trả giấy đăng ký hoạt động, nộp trả con dấu, thanh lý hợp đồng thuê trụ sở, và thanh toán các nghĩa vụ, khoản nợ khác (nếu có) với các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

b) Trên cơ sở văn phòng đại diện đã hoàn tất các nghĩa vụ, thủ tục nêu trên (có các văn bản liên quan chứng minh việc hoàn tất các nghĩa vụ, thủ tục), Ngân hàng Nhà nước ra quyết định đóng cửa, thu hồi Giấy phép của văn phòng đại diện.

72. Tự nguyện chấm dứt hoạt động:

a) Trong trường hợp này tối thiểu 60 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện,  tổ chức tín dụng nước ngoài phải có đơn đề nghị gửi Ngân hàng Nhà nước.

b) Thủ tục và quy trình xử lý chấm dứt hoạt động thực hiện như quy định tại khoản 71 nêu trên.

73. Bị thu hồi Giấy phép khi xảy ra một trong các trường hợp quy định ghi tại các điểm  a, b, đ, khoản 1 Điều 29 Luật các tổ chức tín dụng hoặc khi tổ chức tín dụng nước ngoài bị phá sản, giải thể:

Thủ tục và quy trình xử lý chấm dứt hoạt động được thực hiện như quy định tại khoản 71 nêu trên.

V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC ĐỐI VỚI VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

74. Văn phòng đại diện chỉ được thực hiện những hoạt động theo nội dung và trong thời hạn hoạt động quy định tại Giấy phép. Văn phòng đại diện không được  cho thuê lại trụ sở và không được thực hiện chức năng đại diện cho tổ chức khác, không được chuyển nhượng Giấy phép cho tổ chức hoặc cá nhân khác.

75. Văn phòng đại diện phải thực hiện việc đăng ký lao động, các thủ tục khác liên quan đến người lao động là người nước ngoài, người Việt Nam của văn phòng đại diện với Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố thuộc trung ương theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố.

76. Trưởng Văn phòng đại diện chỉ được thay mặt tổ chức tín dụng nước ngoài để ký kết các hợp đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư của tổ chức tín dụng nước ngoài với các tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng Việt Nam trong trường hợp có uỷ quyền hợp pháp bằng văn bản của người có thẩm quyền của tổ chức tín dụng nước ngoài. Giấy uỷ quyền phải được lập riêng cho mỗi lần ký kết (uỷ quyền từng lần) và phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ các Ngân hàng, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố) bản sao giấy uỷ quyền đó để theo dõi việc thực hiện.

77. Văn phòng đại diện chỉ được mở tài khoản chuyên chi bằng ngoại tệ hoặc bằng Đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo Luật các Tổ  chức tín dụng (ngân hàng được phép) để chi phục vụ cho các hoạt động của Văn phòng đại diện.

78. Văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam có con dấu riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam và chỉ được sử dụng con dấu này trong các văn bản giao dịch thuộc quyền hạn và chức năng của Văn phòng đại diện.

Phần V

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

79. Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài

79.1. Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp giấy phép (Sau đây gọi là Hội đồng thẩm định) do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định, gồm: Thống đốc hoặc một Phó Thống đốc (được Thống đốc uỷ quyền) làm Chủ tịch, thành viên là các thành viên trong Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và các thành viên khác (bao gồm Lãnh đạo các Vụ: Vụ Pháp Chế, Vụ các Ngân hàng, Vụ Chiến lược và phát triển Ngân hàng, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Vụ Hợp tác quốc tế và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi ngân hàng dự kiến đặt chi nhánh hoặc trụ sở chính).

79.2. Chủ tịch Hội đồng thẩm định có trách nhiệm:

a) Triệu tập và chủ toạ cuộc họp các thành viên trong Hội đồng thẩm định; cuộc họp của Hội đồng thẩm định phải được ghi thành Biên bản;

b) Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng thẩm định theo phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn qui định;

c) Quyết định việc cấp giấy phép theo qui định tại Thông tư này;

d) Chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cấp giấy phép trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng thẩm định là Phó Thống đốc được Thống đốc uỷ quyền.

e) Trong thời hạn 90 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ xin cấp Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Chủ tịch Hội đồng thẩm định có trách nhiệm ký Quyết định cấp Giấy phép hoặc từ chối cấp Giấy phép (trường hợp từ chối cấp Giấy phép phải nêu rõ lý do từ chối).

79.3. Các thành viên trong Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thẩm định; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thẩm định về việc thực thi nhiệm vụ và về các ý kiến của mình.

80. Trách nhiệm của Vụ các Ngân hàng

 80.1. Xem xét hồ sơ và trình Hội đồng thẩm định quyết định việc cấp Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

80.2. Xem xét hồ sơ và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định:

a) Việc cấp Giấy phép mở văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.

b) Gia hạn thời hạn hoạt động hoặc thu hồi Giấy phép hoạt động của chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam

c) Việc chuẩn y nhân sự và các thay đổi phải được chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và hướng dẫn tại Thông tư này.

d) Việc chuyển đổi hình thức tổ chức của ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

e) Mạng lưới hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

g) Hướng dẫn (hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan trình Thống đốc Ngân hang Nhà nước hướng dẫn) các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam trong việc thực hiện Thông tư này.

80.3. Phối hợp với Thanh tra Ngân hàng Nhà nước kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước biện pháp xử lý khi giá trị thực có của vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, vốn điều lệ của ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài giảm thấp hơn mức vốn pháp định.

80.4. Xác nhận việc đăng ký thực hiện tài chính, hạch toán, báo cáo tổng hợp và Tổng Giám đốc phụ trách chung đối với trường hợp ngân hàng nước ngoài có từ hai chi nhánh trở lên tại Việt Nam.

81. Trách nhiệm của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước

81.1. Tham gia ý kiến về khả năng đáp ứng các điều kiện và đề nghị cấp giấy phép mở, thành lập, gia hạn thời hạn hoạt động của chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam; tham gia ý kiến về các ảnh hưởng đối với an toàn hệ thống và các ý kiến khác tham gia (nếu có) trong thời hạn theo quy định tại Thông tư này;

81.2. Phối hợp với Vụ các Ngân hàng trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước biện pháp xử lý khi phát hiện giá trị thực có của vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, vốn điều lệ của ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài giảm thấp hơn mức vốn pháp định.

82. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế

Tham gia ý kiến về những vấn đề pháp lý liên quan đến hồ sơ, thủ tục, quy trình xin cấp giấy phép của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

83. Trách nhiệm của Vụ Chiến lược và phát triển ngân hàng

Tham gia ý kiến về những vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển và khả năng phát triển bền vững của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài trong thời kỳ tới.

84. Trách nhiệm của Vụ Hợp tác quốc tế

Đánh giá những vấn đề phát sinh liên quan các cam kết Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại quốc tế.

85. Trách nhiệm của Sở Giao dịch

85.1. Hướng dẫn các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài:

a) Thực hiện việc nộp lệ phí cấp giấy phép, lệ phí gia hạn thời hạn hoạt động.

b) Thủ tục mở tài khoản, chuyển vốn vào tài khoản phong toả, và giải toả vốn.

85.2. Gửi Vụ các Ngân hàng bản sao giấy tờ xác nhận việc đã nhận đủ lệ phí cấp Giấy phép, lệ phí gia hạn thời hạn hoạt động; giấy tờ xác nhận việc chuyển vốn vào tài khoản phong toả và việc giải toả vốn.

86. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố

86.1. Có ý kiến đối với hồ sơ xin cấp giấy phép của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài, về những vấn đề liên quan đến hoạt động ngân hàng trên địa bàn gửi Vụ Các Ngân hàng đúng thời hạn theo quy định tại Thông tư này, và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (khi có yêu cầu).

86.2. Kiểm tra, giám sát việc tiến hành khai trương hoạt động, khả năng đáp ứng các điều kiện để được khai trương hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài theo quy định tại Thông tư này.

Phần VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

I . HIỆU LỰC THI HÀNH

87. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo, thay thế Thông tư số 08/2000/TT-NHNN5 ngày 4/7/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 13/1999/NĐ-CP ngày 17/3/1999 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện  tổ chức tín dụng nước ngoài  tại Việt Nam.

II . ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

88. Đối với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh

88.1. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh đang hoạt động tại Việt Nam không có nhu cầu cấp lại Giấy phép để được hoạt động theo thời hạn mới (tối đa là 99 năm) quy định tại Nghị định, được hoạt động theo thời hạn còn lại ghi trong Giấy phép hiện hành và được thực hiện các nội dung hoạt động theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động trong Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh; Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung nêu trên được ban hành và áp dụng chung cho các đối tượng nêu tại điểm này căn cứ theo quy định của Nghị định, của Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan nhằm đảm bảo thực hiện đúng các cam kết quốc tế song phương và đa phương của Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng.

88.2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh có nhu cầu cấp lại Giấy phép để được hoạt động theo thời hạn mới (tối đa là 99 năm) quy định tại Nghị định phải lập hồ sơ xin cấp lại Giấy phép gửi Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Điều kiện cấp Giấy phép, hồ sơ, thủ tục, quy trình cấp phép, lệ phí cấp phép được thực hiện theo các quy định như đối với trường hợp gia hạn thời hạn hoạt động Giấy phép quy định tại Mục IV phần I Thông tư này.

89. Đối với các chi nhánh phụ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

89.1. Đối với chi nhánh phụ không có nhu cầu hoạt động theo thời hạn mới (tối đa là 99 năm) quy định tại Nghị định:

a) Trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, ngân hàng nước ngoài phải có đơn do đại diện có thẩm quyền của ngân hàng nước ngoài ký gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đề nghị được cấp Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài để hoạt động theo đúng quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, của Nghị định và của Thông tư này. 

b) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài (được chuyển đổi từ chi nhánh phụ) phải có vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ và được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thời hạn theo thời hạn hoạt động còn lại của chi nhánh phụ.

89.2. Đối với chi nhánh phụ có nhu cầu hoạt động theo thời hạn mới (tối đa là 99 năm) quy định tại Nghị định:

a) Trong thời hạn ba (03) năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, ngân hàng nước ngoài phải có đơn và hồ sơ gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Các Ngân hàng) đề nghị được cấp Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài để hoạt động theo đúng quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, của Nghị định và của Thông tư này.

b) Trong trường hợp này, điều kiện cấp Giấy phép, hồ sơ, thủ tục, quy trình cấp phép, lệ phí cấp phép được thực hiện theo các quy định như áp dụng đối với trường hợp mở thêm chi nhánh quy định tại Mục III phần II Thông tư này.

89.3. Trường hợp không có nhu cầu hoạt động chi nhánh phụ (ngân hàng nước ngoài không có đơn đề nghị cấp Giấy phép theo quy định tại điểm 89.1 và 89.2 nêu trên), hoặc ngân hàng nước ngoài có đề nghị cấp Giấy phép nhưng không được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cấp Giấy phép, hoặc ngân hàng nước ngoài có đề nghị đóng cửa chi nhánh phụ, ngân hàng nước ngoài phải thực hiện giải thể, kết thúc hoạt động chi nhánh phụ.

Hồ sơ, thủ tục, quy trình giải thể, kết thúc hoạt động chi nhánh phụ được áp dụng như đối với trường hợp giải thể, kết thúc hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại  Mục VII  Phần II Thông tư này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

90. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Trưởng Văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị nêu tại Mục III Phần VI;
- Thủ tướng Chính phủ và
các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Lưu VP, Vụ CNH.

 

THỐNG ĐỐC
Lê Đức Thuý

 

STATE BANK OF VIETNAM

----------

No. 03/2007/TT-NHNN

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independent – Freedom – Happiness

--------------

Hanoi, 05 June 2007

CIRCULAR

GUIDING THE IMPLEMENTATION OF SEVERAL ARTICLES OF THE DECREE NO. 22/2006/ND-CP DATED 28 FEBRUARY 2006 OF THE GOVERNMENT ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF FOREIGN BANK BRANCHES, JOINT VENTURE BANKS, 100% FOREIGN OWNED BANKS, REPRESENTATIVE OFFICE OF FOREIGN CREDIT INSTITUTIONS IN VIETNAM

Pursuant to Article 67 of the Decree No.22/2006/ND-CP dated 28 February 2006 of the Government on the organization and operation of foreign bank branches, joint venture banks, 100% foreign owned banks, representative office of foreign credit institutions in Vietnam (hereinafter referred to as the Decree), the State Bank of Vietnam (hereinafter referred to as the State Bank) hereby provides guidance on the implementation of the Decree as follows:

Part I

GENERAL PROVISIONS

I. GOVERNED SCOPE AND SUBJECTS OF APPLICATION

1. This Circular provides guidance on the implementation of several Articles of the Decree which are applicable to foreign bank branches, joint venture banks, 100% foreign owned banks, representative office of foreign credit institutions in Vietnam

II. INTERPRETATION

In this Circular, following terms shall be construed as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. “Executive officers” include General Manager (Manager), Deputy General Manager (Deputy Manager), Chief Accountant; chief, deputy chief of units, departments of management, operation.

4. “Opening of operation” means the commencement of banking activities; “date of operation opening” means the date of commencing the operation.

III. CONDITIONS, FILE, PROCEDURES OF ISSUANCE OF THE LICENSE FOR OPENING A FOREIGN BANK BRANCH; ESTABLISHMENT AND OPERATION LICENSE OF A JOINT VENTURE BANK, A 100% FOREIGN OWNED BANK; LICENSE FOR OPENING REPRESENTATIVE OFFICE OF FOREIGN CREDIT INSTITUTION (HEREINAFTER REFERRED TO AS LICENSE)

5. Conditions for the issuance of license

5.1 Conditions generally applicable to foreign bank branches, joint venture banks, 100% foreign owned banks

a. Foreign bank must not seriously violate provisions on banking activity and other provisions of applicable laws of its home country within the latest 3 consecutive years prior to the year applying for the license till the time when the State Bank handles, considers application file for the issuance of the license;

b. Foreign bank must have experience in international operation, is ranked from average and stable upwards by international credit rating organizations, can prove its ability to perform financial commitments and operate normally even when economic situation, condition changes in an inconvenient tendency;

c. Foreign bank must have a healthy financial situation, satisfying following minimum criteria:

- To achieve the minimum adequacy capital ratio of 8% upwards and prudential ratios in accordance with international rules, have bad debt ratio (NPL) of less than 3% from the year prior to the year applying for the license till the time where the State Bank considers the application file for the issuance of the license;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.d. Competent supervision, inspection agency of the home country is capable of supervising entire activities of the foreign bank on synthetic basis under international rules; has entered into commitments (memorandum of understanding, agreement, exchange letter and other documents of the equivalent value) with the State Bank of the cooperation in the management, supervision to activities and information exchange.

5.2. Conditions for opening a foreign bank branch

Besides general conditions stipulated in point 5.1 hereinabove, a foreign bank (parent bank) must satisfy following conditions to be granted the License for the opening of a branch:

a. Conditions provided for in paragraph 2, Article 106 of the Law on credit institutions, including:

- Appropriated capital of the foreign bank branch is at least equal to the legal capital in accordance with applicable provisions of the Government;

- Executive officers possess full civil act capacity and professional qualifications correspondent to banking activity; General Manager (Manager) of the foreign bank branch must at least satisfy following required conditions:

+ Being in good health, having professional morality, being honest, incorruptible, knowledgeable about laws and conscious of compliance with the laws;

+ Graduating at least from university, major in economics, banking, finance, law, business administration;

+ Having at least 3 years of experience in finance, banking area;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Being permitted to open a bank branch in Vietnam by the competent agency of its home country;

- Availability of a written document issued by the competent agency of its home country ensuring the ability of supervision over the entire activities of the branch in Vietnam;

- Availability of a written document issued by the foreign bank ensuring the responsibility taking for all obligations and commitments of its branch in Vietnam; ensuring the maintenance of actual value of appropriated capital of the branch not to be lower than the legal capital and fully satisfying provisions on operational prudence in accordance with applicable provisions of the State Bank.

b. Total assets of the foreign bank as of the year prior to the year applying for the license are at least equal to USD 20 billion.

5.3. Conditions for establishment and operation of a joint venture bank, 100% foreign owned bank

Besides general conditions stipulated in point 5.1 hereinabove, the foreign bank must satisfy following conditions to be granted the establishment and operation License of joint venture bank, the establishment and operation license of 100% foreign owned bank:

a. Conditions provided for in paragraph 1, Article 22 of the Law on credit institutions, including:

- Minimum charter capital of the joint venture bank, 100% foreign owned bank is equal to the legal capital in accordance with applicable provisions of the Government;

- Managerial, executive officers of joint venture bank, 100% foreign owned bank must possess full civil act capacity and professional qualifications correspondent to the bank activity; members of the Board of Directors, Board of Supervision, executive officers must fully satisfy conditions, standards in accordance with provisions of the Law on credit institutions and guidance of the State Bank on the conditions, standards for members of the Board of Directors, Controllers Committee, executive officers of credit institution:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Charter on the organization and operation of the joint venture bank, 100% foreign owned bank must be in accordance with provisions of applicable laws of Vietnam;

b. Foreign banks and capital contributors being foreign organizations must be permitted to participate in the establishment of the joint venture bank, 100% foreign owned bank in Vietnam by the competent agency of their home country;

c. Total assets of the foreign bank by the end of the year prior to the year applying for the license shall be at least equivalent to USD 10 billion;

d. The foreign bank and capital contributors must make a written commitment with the State Bank on:

- Being ready to give support to the 100% foreign owned bank, joint venture bank in Vietnam in terms of finance, technology, management, execution and operation

- Ensuring to maintain the actual value of the charter capital of 100% foreign owned bank, joint venture bank not to be lower than the legal capital and fully satisfy provisions on operational prudence in accordance with applicable provisions of the State Bank.

e. Vietnamese banks making capital contribution to the establishment of a joint venture bank or foreign organizations which are not foreign banks making contribution capital to the establishment of the 100% foreign owned bank must be either foreign banks or prestigious organizations which have financial capacity; operate healthily, perform efficient, profitable business activity under above mentioned principles of this Circular. Specifically, Vietnamese banks must satisfy following conditions:

- The operation time is at least 5 years;

- Total assets is at least VND 10,000 billion, rate of bad debt is less than 2% of the total outstanding debt, not committing any violation to provisions on prudence in banking activity as stipulated by the State Bank of Vietnam by the year prior to the year applying for the license till the time where the State Bank considers the application for license;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5.4. Conditions for opening a representative office of foreign credit institution

a. Foreign credit institution must be a legal entity authorized to engage in banking activity in its home country;

b. Foreign credit institution must be authorized by the competent agency of its home country to open a representative office in Vietnam

c. Foreign credit institution has set up a cooperative relationship with Vietnam economic organizations or has a demand for looking for, promoting, developing the cooperative relationship with Vietnam economic organizations;

d. Foreign credit institution must not seriously violate provisions on banking activity and other provisions of the laws of its home country within the latest 3 consecutive years prior to the year applying for the license till the time when the State Bank handles, considers application file for the issuance of the license;

6. Application file for a license

6.1. Application file for the license of opening a foreign bank branch

a. Application file for the license of opening the foreign bank branch shall be signed by a competent representative of the foreign bank (Appendix 1a attached);

b. A business plan which can prove the feasibility; including following main and required contents:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Expected operation location and human resource;

- Organization structure, managerial, executive, internal audit apparatus; system of internal inspection, control, regime on prevention from and combating against money laundering is organized sensibly in line with provisions of Vietnamese laws and international rules;

- Operational content, method of business operation;

- General report of assets; income and expense statement, cash flow statement, major financial indexes, expected prudential ratios and related notes demonstrating the economic interest and calculation of economic efficiency in the first 3 years of operation of the foreign bank branch in Vietnam;

c. Charter of the foreign bank;

d. The curriculum vitae (which is certified by the foreign bank) and diplomas, certificates evidencing the capability and professional qualification of General Manager (Manager) of the foreign bank branch;

e. A copy of the establishment and operation License of the foreign bank issued by the competent agency of its home country;

g. Written document issued by the competent agency of its home country permitting such foreign bank to open a foreign bank branch in Vietnam; Where a written acceptance is not required in accordance with provisions of the home country, an evidence thereof shall be needed;

h. Written document issued by the competent agency of its home country confirming the compliance with the laws and financial status of the foreign bank within the latest 3 consecutive years prior to the application for the license which evidences its ability to satisfy the conditions provided for in item a, c, point 5.1 mentioned above;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.k. Audited annual financial statements in the latest 3 years of the foreign bank;

l. Written document or materials of international credit rating organizations (Moody’s, Standard & Poor, Fitch...) on credit rating for the foreign bank;

m. Written document of the foreign bank ensuring to take full responsibility for all obligations and commitments of its branch in Vietnam; ensuring to maintain the actual value of appropriated capital of the branch not lower than the legal capital and fully satisfy provisions on operational prudence in accordance with provisions of the State Bank.

n. General overview on the establishment history, development and operation process of the foreign bank till the reporting time, and development orientation in the future.

6.2. Application file for the issuance of an establishment and operation license of a joint venture, 100% foreign owned bank:

a. Application file for the issuance of the establishment and operation license of the joint venture bank in Vietnam shall be signed by the competent representative of parties to the joint venture (Appendix 1b attached); Application file for the issuance of the establishment and operation license of the 100% foreign owned bank shall be signed by the competent representative of the parent bank (Appendix 1c attached)

b. An business plan (which has been approved by the joint venture parties, parent bank, capital contributors) which can prove the feasibility; including following main and required contents:

- Necessity to establish the bank, customers’ demand, ability to satisfy the demand for banking service, ability to manage risk types, ability to apply modern technology in the management of banking activity and risks;

- Expected operation location and human resource;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Operational content, method of business operation;

- General report of assets; income and expense statement, cash flow statement, major financial indexes, expected prudential ratios and related notes demonstrating the economic interest and calculation of economic efficiency in the first 3 years of operation of the joint venture bank, 100% foreign owned bank;

c. The curriculum vitae certified by the competent agency (the agency for which that person is working; the agency that manages, monitors personal curriculum vitae, etc…) and diplomas, certificates evidencing the capacity and professional qualification of members of the Board of Directors, Controllers Committee and General Manager (Manager) of the joint venture bank, 100% foreign owned bank;

d. List of capital contributors, level of charter capital contribution and specific capital contribution plan which is signed, undertaken by all parties and clearly states: value of contributed capital in foreign currency, in Vietnam Dong, in assets (for this case, it is required to provide a written document evidencing the valid ownership and valuation of assets);

e. Audited annual financial statements in the latest 3 years of capital contributors;

g. Joint venture contract containing major contents in accordance with provisions of applicable laws for joint venture bank; contract and agreement of capital contribution among capital contributors for 100% foreign owned bank;

h. Copy of the establishment and operation license of capital contributors;

i. Written document issued by the competent agency of its home country permitting such foreign bank to make capital contribution to the joint-venture bank; permitting the parent bank and other foreign capital contributors to make capital contribution to 100% foreign owned bank in Vietnam. Where the laws of its home country do not provide for such document to be issued, the evidence proving this fact shall be required;

k. Written document issued by the competent agency of its home country providing information of, confirming the compliance with the laws and financial status of the foreign bank, of other foreign capital contributors within the latest 3 consecutive years prior to the application for the license which evidences its ability to satisfy the conditions provided for in item a, c, point 5.1 mentioned above;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.m. Written document or materials of international credit rating organizations (Moody’s, Standard & Poor, Fitch...) on credit rating for the foreign bank;

n. Charter on the organization and operation of capital contributors;

o. Draft Charter of the joint venture bank, 100% foreign owned bank;

p. Written commitment of capital contributors of:

- Being ready to give support to joint venture bank, 100% foreign owned bank in Vietnam in terms of finance, technology, management, execution and operation;

- Ensuring to maintain the actual value of the charter capital of joint venture bank, 100% foreign owned bank not to be lower than the legal capital and fully satisfy provisions on operational prudence in accordance with provisions of the State Bank.

q. General overview on the establishment history, development and operation process of capital contributors till the reporting time, and development orientation in the future.

6.3. Application file for the License of opening a representative office of foreign credit institution:

a. An application for the opening of the Representative Office in Vietnam which is signed by a competent representative of the foreign credit institution (Appendix 1d attached). The application for the opening of the representative office must clearly state the objective, scope of operation of the representative office;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c. A written document issued by competent agency of its home country permitting such credit institution to open a Representative Office in Vietnam. Where the laws of its home country do not provide for such document to be issued, the evidence proving this fact shall be required;

d. A written document issued by the competent agency of the home country providing information of, confirming the compliance with provisions of applicable laws by the foreign credit institution;

e. Audited annual financial statements in the latest 3 consecutive years of the foreign credit institution;

g. Curriculum vitae of the Chief of the representative office in Vietnam (which is certified by the foreign credit institution);

h. General overview on the establishment history, development and operation process of the foreign credit institution till the reporting time, and development orientation in the future.

7. Procedures, process of licensing, content of the License

7.1. Application file for the issuance of the License shall be made into 2 sets, one in Vietnamese and one in English, of which:

a. The application file made in English must be legalized, except for following cases:

- The documents directly sent to the State Bank by the competent agency of the home country

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b. Vietnamese copies and the translations from English into Vietnamese must be certified by a Vietnam notary office in accordance with provisions of applicable laws on notary; especially for the translations of annual financial statements, it is acceptable for them to be certified by agencies, organizations which have translation competence and function. It is not required to translate Vietnamese documents, which are the original (or duplicated from the Vietnamese original) and prepared in Vietnam, into English.

7.2. Entire of the above original file shall be made in two (02) additional copies and sent to the State Bank (Banks and Non-banking Credit Institutions Department, hereinafter referred to as Banks Department). Within a period of 20 working days since the receipt of the file, the State Bank (Banks Department) shall make a written confirmation of the full receipt of file or give a notice of the file state and request to supplement information, file (in case of insufficiency and invalidity). Within a period of 10 working days after the receipt of additional information, file, the State Bank (Banks Department) shall make a written confirmation of the full receipt of file or keep giving a notice of the file state in accordance with hereinabove principles.

7.3. After the full receipt of application file for the License, the State Bank (Banks Department) shall send a written request for opinion about the proposal to issue the License to following agencies:

a. People’s committee of province, city under the central Government’s management where the branch, the bank or representative office is to be located;

b. Ministry of Public Security (Economic Security Department)

c. State Bank Inspectorate

d. State Bank branches in province, city where the branch, the bank or representative office is to be located.

Within a period of 30 working days (and 20 working days for the case of the application file for the opening of representative office) since the receipt of the document from the State Bank, related agencies mentioned above must give their written opinion to submit to the State Bank (Banks Department). Where it does not receive the written opinion of related agencies within this period, the State Bank shall consider that those agencies have no opinion against the application for the license issuance.

7.4. Within a period of 90 working days (30 working days for the case of the application file for the opening of representative office) from the full receipt of application file for a License, the State Bank shall either approve or refuse the issuance of the License. In case of refusal, the State Bank shall explain in writing the reasons thereof.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.IV. EXTENSION OF OPERATION DURATION

8. Conditions to be extended the operation duration

8.1. Conditions for foreign bank branch, joint venture bank, 100% foreign owned bank operating in Vietnam:

a. To operate efficiently, gain profit; not to violate provisions on the prudence in banking activity; not to commit other serious law violations for the latest 3 consecutive years prior to the year applying for the extension till the time the State Bank considers the application file for the extension of operation duration;

b. Managerial, executive, internal audit apparatus and internal inspection, control system operates stably, safely, efficiently and in line with the laws.

8.2. Conditions for foreign bank

a. Always well performing commitments of the foreign bank for the branch, joint venture bank, 100% foreign owned bank which is operating in Vietnam;

b. The foreign bank is accepted by the competent agency of its home country to continue activities of the branch, joint venture bank, 100% foreign owned bank in Vietnam;

c. Competent inspection, supervision agency of its home country well performs the commitments with the State Bank of Vietnam of the coordination in the management, supervision and exchange of information relating to the supervision of banking activity;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8.3. Conditions for representative office of a foreign credit institution:

a. Representative office does not commit serious law violation for at least 3 consecutive years prior to the year applying for the extension of operation duration till the time the State Bank considers application file for the extension of operation duration;

b. Besides above mentioned conditions, the State Bank shall consider and issue the license of the extension of operation duration based on the conditions applicable to the issuance of a new license (the first issuance of license) stipulated in point 5.4, Section III mentioned above.

9. Application file for the extension of the operation duration

a. An application for the extension of the operation duration signed by a competent representative of the foreign bank (parent bank), by foreign credit institution (for a foreign bank branch, representative office of foreign credit institution); by the Chairperson of the Board of Directors of 100% foreign owned bank, join venture bank (for 100% foreign owned bank, joint venture bank).

It is required to explain, clearly state, in the application, the ability as well as commitment to satisfy the conditions stated in paragraph 8, Section III mentioned above.

b. Resolution of the Board of Directors of 100% foreign owned bank, Board of Directors of the joint venture bank on continuing to extend the operation duration of 100% foreign owned bank, joint venture bank in Vietnam;

c. A general overview on the operation situation since the issuance of the License, which specifically states the situation of operation, business in the latest 3 years and plan of operation, business in coming period after the extension of the operation duration;

d. Audited annual financial statements of the latest 3 years of the foreign bank, foreign credit institution; other capital contributors in 100% foreign owned bank, joint venture bank.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Permitting the foreign bank, foreign credit institution, other foreign capital contributors to continue activities of the foreign bank branch, joint venture bank, 100% foreign owned bank, representative office of foreign credit institution in Vietnam;

- Providing information of, confirming the compliance with the law and the financial state of the foreign bank, foreign credit institution, other foreign capital contributors within the latest 3 consecutive years prior to the application for the operation extension, which evidences the ability to satisfy the conditions provided for in item a, c, point 5.1, Section III mentioned above.

g. Other documents upon request of the State Bank.

10. Procedures, process of operation extension

a. Application file for the operation extension of foreign bank branch, joint venture bank, 100% foreign owned bank shall be submitted to the State Bank (Banks Department) at least 180 days, or 60 days for representative office of foreign credit institution, prior to the expiry of its operation duration;

b. The preparation of file, procedures and process of operation extension shall be performed as for the case of new license issuance stipulated in paragraph 7 Section III, Part I of this Circular. The State Bank, however, does not require the legalization, certification of the seal, signature for the file of operation extension, except for case where it is required for several important documents which need certifying according to the State Bank’s assessment.

V. LICENSING FEE AND FEE FOR THE OPERATION EXTENSION

11. Within a period of 15 working days from the date where the License is granted, or the operation extension is accepted, the joint-venture bank, 100% foreign owned bank, foreign bank branch, representative office of foreign credit institution shall be subject to the payment of fee for the license issuance, fee for operation extension at Banking Operation Department of the State Bank.

12. The fee level for issuance of a license or extension of operation duration shall be provided for by the Ministry of Finance. This fee shall not be deducted from the legal capital and refunded in any case.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.13. In order to carry out activities, foreign bank branch, joint venture bank, 100% foreign owned bank must fully satisfy the conditions for the opening of operation provided for in Article 15 of the Decree.

14. At least 30 days prior to the opening date, the foreign bank branch, the joint-venture bank, the 100% foreign owned bank shall make a written report to the State Bank (Banks Department, State Bank Inspectorate and State Bank branch in provinces, cities where the head office is located) on the opening date, its full satisfaction of the conditions for opening of operation, which include the condition of setting up an appropriate internal inspection, control system ensuring the efficient prevention and management of risk; at the same time inform the opening date to the Business Registration Agency, the People’s Committee in province, city under the central Government’s management where the branch and the bank is located, and to related agencies, organizations in accordance with provisions of applicable laws.

15. State Bank may require foreign bank branch, joint venture bank, 100% foreign owned bank to temporarily terminate, delay the carrying out of operation if, upon the consideration of the State Bank, they do not fully satisfy conditions for opening operation; especially where the internal inspection, control system, informatics and treasury system has not been ready for an efficient and prudential operation.

VII. DEALING WITH CASES WHERE THE ACTUAL VALUE OF APPROPRIATED CAPITAL OF FOREIGN BANK BRANCH, CHARTER CAPITAL OF JOINT VENTURE BANK, 100% FOREIGN OWNED BANK REDUCES LOWER THAN THE LEGAL CAPITAL

16. Joint venture bank, 100% foreign owned bank or parent bank (for the case of foreign bank branch) must ensure to make full contribution to the deficit charter capital, appropriated capital in comparison with the legal capital within 06 months since the date when the actual value of charter capital, appropriated capital reduces lower than the legal capital.

VIII. TRANSFORMING ORGANIZATION FORM FROM A JOINT VENTURE BANK INTO 100% FOREIGN OWNED BANK AND VICE VERSA

17. Conditions for the transformation

Cases of transformation must satisfy the conditions as for the case of issuing the establishment and operation License of the joint venture bank, 100% foreign owned bank as provided for in point 1 and point 3, Paragraph 5, Section III, Part I of this Circular.

18. Transformation file

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.File for the transformation of a joint venture bank into a 100% foreign owned bank shall be prepared like the application file for the issuance of the establishment and operation License of the 100% foreign owned bank provided for in point 6.2, Section III, Part I of this Circular. Besides, the joint venture bank that has a demand for transformation must submit:

a. An application for the transformation of the joint venture bank into the 100% foreign owned bank signed by Chairman of the Board of Directors of the joint venture bank;

b. Minutes (or Resolution) of the meeting of the Board of Directors of the joint venture bank consenting to the transformation from the joint venture bank into the operation model of a 100% foreign owned bank;

c. Contract (or commitment) of the capital assignment of the Vietnamese party in the joint venture to the foreign assignee.

The capital assignment must ensure that a foreign bank shall be entitled to hold more than 50% of 100% foreign owned bank’s charter capital.

18.2. Transforming a 100% foreign owned bank into a joint venture bank:

File for the transformation of a 100% foreign owned bank into a joint venture bank shall be prepared like the application file for the issuance of the establishment and operation License of the joint venture bank provided for in point 6.2, Section III, Part I of this Circular. Besides, the 100% foreign owned bank that has a demand for transformation must submit:

a. An application for the transformation of the 100% foreign owned bank into a joint venture bank signed by Chairman of the Board of Directors of the 100% foreign owned bank;

b. Minutes (or Resolution) of the meeting of the Board of Directors of the 100% foreign owned bank consenting to the transformation from the 100% foreign owned bank into the operation model of a joint venture bank;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The capital assignment must ensure the ratio as provided for in Article 46 of the Decree (the capital contribution level of the foreign party shall not exceed 50%, at the maximum, of the charter capital of the joint venture bank).

19. Procedures and process of transformation

19.1. The preparation of file, procedures and process of the issuance of transformation License shall be performed as for the case of issuing a new License provided for in paragraph 7, Section III, Part I of this Circular.

19.2. After receiving the new License and the decision on the revocation of the old license from the State Bank, the joint venture bank, 100% foreign owned bank shall publish in the paper to announce these contents and carry out procedures of business registration, carry out the opening of operation in accordance with provisions in Article 14, 15 of the Decree, provisions in Section VI, Part I of this Circular and related provisions of applicable laws.

IX. CURRENCY USED IN THE ACCOUNTING, FINANCE, REPORTING

20. The currency used for accounting shall be Vietnam Dong. Where the foreign bank branch, joint venture bank, 100% foreign owned bank has a demand for accounting in foreign currency for reporting to the Head Office of the foreign bank, it must submit a written request to the Ministry of Finance for the consideration, acceptance prior to the implementation.

21. The Ministry of Finance shall take responsibility for duplicating and sending the document of treatment result mentioned above to the State Bank for knowledge and cooperation in the management.

X. CHANGES THAT MUST BE ACCEPTED IN WRITING BY THE STATE BANK

22. Besides the changes which must be approved in writing by the State Bank, provided for in other parts of this Circular; the foreign bank branch, joint venture bank, 100% foreign owned bank must obtain written approval from the State Bank prior to changing its name, level of charter capital, appropriated capital; amending, supplementing its Charter; contents and scope of operation

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.23.1. For the case of changing the name

a. Application for the change of the name shall be signed by Chairman of the Board of Directors of the joint venture bank, 100% foreign owned bank, or competent person of the foreign bank (in respect of the foreign bank branch); the application should clearly state the reason for applying for changing the name; and proposal for the amendment of the Charter due to the change in the name of the joint venture bank, 100% foreign owned bank.

b. Resolution of the Board of Directors of the joint venture bank, 100% foreign owned bank on the change of name; a written approval by competent agency of the home country to the change in the foreign bank’s name (for foreign bank branch).

c. Other documents upon request of the State Bank in case of necessity.

23.2. Changing the charter capital, appropriated capital

a. Application for the change in the charter capital, appropriated capital shall be signed by the Chairman of the Board of Directors of the joint venture bank, 100% foreign owned bank, competent person of the foreign bank (in respect of the foreign bank branch); the application should clearly state the reason for the change (increasing, reducing capital), time for implementation, proposal for the amendment of the Charter (in respect of the joint venture bank, 100% foreign owned bank).

b. Resolution of the Board of Directors of the joint venture bank, 100% foreign owned bank consenting to the change in the charter capital level.

c. In the event where the 100% foreign owned bank, joint venture bank increases its capital due to the changes in members making capital contribution, it shall be required to supplement the file in accordance with provisions in Section VI, Part III on “File of the capital assignment to the new partner not belonging to the 100% foreign owned bank or the joint venture bank”.

d. Other documents upon request of the State Bank in case of necessity.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a. Application for the change, supplement of the content, scope of operation shall be signed by the Chairman of the Board of Directors of the joint venture bank, 100% foreign owned bank and by General Manager (Manager) of the foreign bank branch; the application should clearly state the reason, nature of the change, supplement the content, scope of operation, clearly state proposal on the amendment of the Charter (if any) due to this change.

b. Resolution of the Board of Directors of the joint venture bank, 100% foreign owned bank consenting to the change, supplement of the contents and scope of operation.

c. Other documents upon request of the State Bank in case of necessity.

23.4. Amendment, supplement of the Charter

a. Application for the amendment, supplement of the Charter shall be signed by the Chairman of the Board of Directors of the joint venture bank, 100% foreign owned bank; the application should clearly state the reason for the amendment, supplement of the Charter.

b. Resolution of the Board of Directors of the joint venture bank, 100% foreign owned bank consenting to the amended, supplemented contents of the Charter. (This provision is not applicable to the cases of amending, supplementing the Charter due to the changes mentioned in points 1, 2, 3 hereinabove of this paragraph).

c. Other documents upon request of the State Bank in case of necessity.

24. Procedures and process of settlement

a. Application files for the change mentioned above must be sent to the State Bank (Banks Department). Within a period of 30 working days since the full receipt of valid files, the State Bank shall either approve or refuse, in writing, requests for the change mentioned above. In case of refusal, the State Bank should clearly explain the reason thereof.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Part II.

FOREIGN BANK BRANCH

I. OPERATION NETWORK

25. Foreign bank branch shall not be permitted to open a transaction point outside the its location stated in the License in any form, except for the case of placing automatic teller machines (ATM).

26. The placement of ATM, placement and use of peripheral devices for the payment of credit card, payment card, non-cash payment shall be performed in accordance with related provisions of applicable laws and guidance of the State Bank’s Governor.

27. Foreign bank branch shall only be entitled to locate its units, departments, which do not directly transact with customers, outside its location after obtaining the approval by the State Bank to each specific case.

II. CHANGING LOCATION OF THE FOREIGN BANK BRANCH

28. Application file for the change of office location:

28.1. For the case of changing office location within a province, city under the central Government’s management

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b. Documents, materials evidencing the legal use right of the foreign bank branch for the office location of the branch at the new place if approved by the State Bank.

28.2. For the case of changing the office location outside the province, city under the central Government’s management:

Besides the documents mentioned in point 28.1 above, of which the application for the change of office location shall be signed by the competent representative of the foreign bank, the foreign bank shall submit additionally:

a. An operation plan in the first 3 years at new location, which can prove the feasibility of the movement to new location; including following main contents:

- Necessity to move to new location, customers’ demand, ability to satisfy the demand for banking service,

- Contents of operation, method of business operation;

- General report of assets; income and expense statement, cash flow statement, major financial indexes, expected prudential ratios and related notes demonstrating the economic interest and calculation of economic efficiency in the first 3 years of operation of the foreign bank branch at new location;

b. A written document issued by the competent agency of the home country permitting the foreign bank to move to a new location (in case where previous document of this agency clearly provided for the area of province, city in Vietnam where the foreign bank is authorized to open branch)

29. Procedures and process of changing the office location

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a. People’s Committee in provinces, cities under the central Government’s management where the foreign bank branch is operating and where the foreign bank branch is expected to move to.

b. State Bank Inspectorate

c. State Bank branch in provinces, cities under the central Government’s management where the foreign bank branch is operating and where the foreign bank branch is expected to move to.

29.2. Within a period of 20 working days since the receipt of the document of the State Bank, related agencies mentioned above shall provide their written opinion to the State Bank (Banks Department). Where it does not receive written opinion of related agencies within this period, the State Bank shall consider that those agencies have no opinion against the proposal on the change of office location of foreign bank branch.

29.3. Within a period of 30 working days since the full receipt of application file for the change of office location, the State Bank shall either approve or refuse in writing. In case of refusal, the State Bank must clearly explain the reason thereof in writing.

29.4. After receiving the written approval of the State Bank, within 180 days, the foreign bank branch must complete the implementation, settlement of obligations, interests to related individuals, organizations; carry out the procedures of business registration, publish the change of office location in newspaper, perform other related procedures in accordance with provisions of applicable laws and carry out the operation at new location.

III. FURTHER OPENING OF BRANCH

30. Conditions for further opening of branch

30.1. Conditions for foreign bank branch (branches) operating in Vietnam:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b. To operate efficiently, gain profit; managing, executive, internal audit apparatus, internal inspection, control system operates stably, safely, efficiently and in line with the laws.

30.2. Conditions for foreign bank

a. Always well performing commitments of the foreign bank for the branch (branches) operating in Vietnam;

b. The foreign bank is accepted by the competent agency of its home country to open further branch in Vietnam

c. Competent inspection, supervision agency of its home country well performs the commitments with the State Bank of Vietnam of the coordination in the management, supervision and exchange of information relating to the supervision of banking activity;

d. Besides above mentioned conditions, based on provisions in Article 34 of the Decree, the State Bank shall consider and issue the license of opening further branch in accordance with the conditions as applicable to the issuance of Licence of opening a foreign bank branch (issuance of new licence) stipulated in point 1 and 2 of paragraph 5, Section III, Part I of this Circular.

31. File, procedures and process of license issuance

File, procedures and process of license issuance, contents of the license shall be performed in accordance with the provisions applicable to the case of issuing the License for the opening of foreign bank branch (issuance of a new License) in Section III, Part I of this Circular. However, the State Bank may consider exempting the foreign bank from the documents included in the application file for the issuance of the License for opening its branch and procedures of legalization, certification of its seal and signature.

IV. USE OF APPROPRIATED CAPITAL

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.32. Using it for investment, business, lending, depositing at domestic and foreign credit institutions in accordance with related provisions of applicable laws and complying with current provisions of Vietnam on foreign exchange control, management of capital transactions;

33. Using it for procurement of, investment in fixed assets, assets serving business activity of the foreign bank branch, but not in excess of 50% of its own capital;

34. For the appropriated capital that is being deposited at oversea credit institutions, the foreign bank must make a commitment (which is signed by its competent representative) ensuring the full remittance of the capital amount into Vietnam right after being requested by the State Bank.

V. OPERATION CONTENTS

Upon the type, scale, area of operation of the foreign bank (parent bank), the State Bank shall provide in details for the type, contents of operation of the foreign bank branch in the License of opening foreign bank branch and in accordance with following principles:

35. Based on the type of operation of the parent bank whether it is a commercial bank, or a development bank, investment bank, and other types of bank, the State Bank shall stipulate that the branch of foreign bank shall be entitled to perform the operation type of the bank correspondent to the operation type of the parent bank and the Law on Credit Institutions.

36. Foreign bank branch shall be entitled to perform the operations of types of commercial bank, development bank, investment bank, or of other types of bank in accordance with provisions of the Law on Credit Institutions, provisions of applicable laws on the operation of that type of bank on the basis of non-discrimination treatment principle (be entitled to perform like Vietnamese banks operating in the same type of bank); except for some limits in accordance with provisions of the State Bank correspondent with the bilateral and multilateral international commitments of Vietnam in banking area, and the operations that the parent bank itself is also not authorized to perform in accordance with provisions of its home country.

37. Foreign bank branch shall be entitled to perform operations although they are not yet stated in the Licence when:

a. It is approved in writing by the State Bank; or

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.VI. BLOCKAGE OF CAPITAL, ASSETS

38. The State Bank shall carry out the blockage of capital and assets of the foreign bank branch in following cases:

a. The actual value of appropriated capital of the foreign bank branch decreases by a lower level than the legal capital for more than 6 months.

b. The foreign bank branch violates prudential ratio in banking activity and the State Bank has sent it a written request for overcoming, but it takes no measure for overcoming upon the request of the State Bank.

c. Foreign bank branch seriously violates provisions of applicable laws.

d. The parent bank shows evidence of losing its solvency; or is under special control by a competent agency of its home country; or has a request for dissolution, liquidation, bankruptcy, or its establishment and operation license is revoked.

e. The parent bank fails to comply with the obligations committed to the branch operating in Vietnam and to the State Bank.

g. Where the State Bank carries out the dissolution, termination of operation of the foreign bank branch and revokes the License of the opening of the foreign bank branch.

39. The State Bank shall cancel the blockage of capital and assets of the foreign bank branch when:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b. The process of dissolution, operation terminates and the License for the opening of the foreign bank branch is revoked.

VII. DISSOLUTION, TERMINATION OF OPERATION

40. File of the dissolution, termination of operation

40.1. In case of operation termination according to the provision in Paragraph 1, 2 in Article 41 of the Decree (the operation duration expires or spontaneously terminating the operation):

a. An application for the dissolution, termination of operation of the foreign bank branch which is signed by the competent representative of the foreign bank and sent to the State Bank (Banks Department) within 180 days at the minimum before the estimated date of dissolution, termination of operation. In case of applying for terminating the operation prior to the expiry, the estimated date of operation termination of the foreign bank branch in Vietnam should be stated clearly in the application.

b. Plan for the liquidation, dissolution, termination of operation includes: sequences and procedures of the liquidation of the liabilities, assets; mode, time limit and plan for the payment of debt obligations, recovery of assets, settlement of obligations, interests to related individuals, organizations; plan for the oversea remittance of capital, profit and assets.

c. Other documents upon the request of the State Bank.

40.2. In the event where the parent bank is dissolved, goes bankrupt (as stipulated in Paragraph 4 Article 41 of the Decree):

Apart from the file as provided for in point 40.1 hereinabove, the foreign bank must additionally send a written document issued by the competent agency of the home country on the dissolution or bankruptcy of the foreign bank.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a. Within a period of 30 working days since the sufficient receipt of the file as mentioned above, or where it is deemed necessary to revoke the license of opening the foreign bank branch under the cases stipulated in Paragraph 3 Article 41 of the Decree, the State Bank shall make a Decision on the termination of operation of the foreign bank branch, establish a group of supervision to the liquidation, dissolution, termination of operation of the foreign bank branch, and other contents (including the request for the blockage of capital, assets of the foreign bank branch if it is deemed necessary). This Decision shall be duplicated and sent to the State Bank Branch, People’s Committee in province, city under the Central Government’s management where the foreign bank branch is located, the business registration agency, public security agency, and related individuals, organizations.

b. Right after the receipt of the above Decision from the State Bank, the foreign bank branch must stop performing new banking transactions (receiving deposits, borrowing, lending…); post up at the head office of the branch and publish in three consecutive issues in one central paper and one local paper where the foreign bank branch is located to announce the termination of operation for carrying out the procedures of liquidation, dissolution, termination of operation of the foreign bank branch.

c. The foreign bank branch shall implement the liquidation procedures in line with the Plan of liquidation, provisions of applicable laws of Vietnam, under the guidance and supervision of the Liquidation Group, which is established by the Governor of the State Bank.

d. When the foreign bank branch has completed the procedures of liquidation, fully implemented all obligations, interests to related individuals, organizations in accordance with provisions of applicable laws of Vietnam and related documents, materials evidencing that (confirmation of the tax authority document on the liquidation of the office leasing contract..), the State Bank shall make decision on the dissolution, termination of operation and revocation of the License of opening foreign bank branch and publish the Decision hereof in three consecutive issues of a paper.

e. Within a period of 15 working days since the date where the foreign bank branch receives the Decision from the State Bank on the revocation of the License, the foreign bank branch must return the License to the State Bank and shall be entitled to remit overseas the remaining capital, assets and profits (if any) after the liquidation in accordance with provisions of current laws on foreign exchange control.

VIII. CAPITAL CONTRIBUTION, SHARE PURCHASE

42. The foreign bank branch shall only be permitted to perform the capital contribution to, share purchase from enterprises and other credit institutions when it is authorized in writing by the parent bank and appropriated particular capital to perform that capital contribution, share purchase.

43. The capital contribution, share purchase, condition for the capital contribution, capital contribution level, capital contribution ratio and mode of capital contribution shall be implemented in accordance with the current provisions of applicable laws under a principle as being applicable to the case where the foreign bank contributes capital to, purchases shares from enterprises and other credit institutions.

Part III

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.I. PROVISIONS ON ORGANIZATION, MANAGEMENT, EXECUTION, CONTROL

44. The joint venture bank, 100% foreign owned bank shall perform the organization, management, execution, control in accordance with provisions of the Law on Credit Institutions, of the Decree, legal documents guiding the implementation of the Law on Credit Institutions and this Circular (provisions of specialized law).

45. In the event where above documents have no provision, the joint venture bank, 100% foreign owned bank thereat shall be entitled to implement in accordance with provisions of the Law on Enterprises, legal documents guiding the implementation of the Law on Enterprises and related provisions of applicable laws (provisions of general laws) applicable to the type of limited liability company.

46. In the event where the provisions of specialized laws are different from provisions of general laws for the same problem, the joint venture bank, 100% foreign owned bank shall comply with provisions of specialized laws.

II. BOARD OF DIRECTORS, CONTROLLERS COMMITTEE, GENERAL MANAGER (MANAGER)

47. Board of Directors

a. Board of Directors is the highest leading body of a joint venture bank, 100% foreign owned bank; acts as representative of capital contributors to the joint venture bank, 100% foreign owned bank in performing owner’s rights, obligations.

b. Chairman, Vice Chairman and other members of the Board of Directors of the joint venture bank, 100% foreign owned bank shall be elected and appointed by parties to the joint venture, capital contributors in line with provisions of the joint venture contract and Charter of joint venture bank, Charter of 100% foreign owned bank and must be approved by the Governor of the State Bank.

c. There must be at least 3 members in the Board of Directors, of which at least 2 members (including Chairman of the Board) shall not be an Executive Officer (not participate in the execution of the joint venture bank, 100% foreign owned bank); at least a half of members of the Board of Directors must reside in Vietnam during the time they are in power.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.48. Controllers Committee

a. Organization, structure, function, assignment, authority, standards, conditions for members of the Controllers Committee and other contents relating to organization, operation of Controllers Committee of the joint venture bank, 100% foreign owned bank shall be performed under provisions of the Law on Credit Institutions, Decree and related legal documents guiding the implementation of the Law on Credit Institutions, according to Charter of joint venture bank, Charter of 100% foreign owned bank and under provisions of the Law on Enterprises concerning Controllers Committee of a limited liability company on the basis of complying with the principles stated in Section I of this Part.

b. Chief and members of Controllers Committee bank shall be elected and appointed by parties to the joint venture, capital contributors in line with provisions of joint venture contract and Charter of joint venture bank, Charter of 100% foreign owned bank and must be approved by the Governor of the State Bank.

c. There must be at least 3 members in the Controllers Committee, of which at least 2 members (including Chief of the Committee) shall not be an Executive Officer (not participate in the execution of the bank) to ensure the independence and efficiency of internal audit work in the inspection, verification of the effectiveness, efficiency of the internal inspection, control system; at least two third of members of the Controllers Committee must reside in Vietnam during the time they are in power.

49. General Manager (Manager)

a. General Manger (Manager) shall be appointed, dismissed by the Board of Directors of the joint venture bank, 100% foreign owned bank and must be approved by the Governor of the State Bank.

b. General Manager (Manager) of a joint venture bank, a 100% foreign owned bank shall not be permitted to concurrently hold the title as Chairman of the Board of Directors or Chief of Controllers Committee and must reside in Vietnam during the time he is in power.

c. General Manager (Manager) of a joint venture bank, a 100% foreign owned bank shall be responsible to the Board of Directors for daily activity management of the joint venture bank, 100% foreign owned bank;

d. Standards, conditions, assignments, authorities of General Manager (Manager) of a joint venture bank, 100% foreign owned bank shall be implemented under provisions of the Law on Credit Institutions, Decree and related legal documents guiding the implementation of the Law on Credit Institutions, according to Charter of joint venture bank, Charter of 100% foreign owned bank and under provisions of the Law on Enterprises applicable to General Manager (Manager) of a limited liability company on the basis of complying with the principles stated in Section I of this Part.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.50. File of appointment, dismissal of a member of the Board of Directors, Controllers Committee

a. A request for the approval to the appointment, dismissal of the member of the Board of Directors, Controllers Committee which is signed by competent representative of the parent bank, representative of parties to the joint venture (for the newly established joint venture bank, newly established 100% foreign owned bank), or signed by Chairman of the Board of Directors or competent person on behalf of the Chairman of the Board (for the case where the bank is in operation),

b. Meeting minutes or resolution of the parties to the joint venture (for joint venture bank) or capital contributors (for 100% foreign owned bank) on the appointment, dismissal of member of the Board of Directors, Controllers Committee.

c. Curriculum vitae of the appointed member which is confirmed by the related party to the joint venture, related capital contributor (for the newly established joint venture bank, newly established 100% foreign owned bank), or confirmed by the Chairman of the Board of Directors (for the case where the bank is in operation).

d. Diplomas, certificates proving capacity, professional qualification of the member who is proposed for the appointment approval.

51. File of appointment, dismissal of General Manager (Manager)

a. A request for the approval to the appointment, dismissal of General Manager (Manager) which is signed by Chairman of the Board of Directors of the joint venture bank, 100% foreign owned bank;

b. Resolution by the Board of Directors of the joint venture bank, 100% foreign owned bank on the appointment, dismissal of General Manager (Manager);

c. Curriculum vitae of the appointed General Manager (Manager) which is confirmed by the Chairman of the Board of Directors;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.52. Process and procedures of the approval

a. Within a period of 30 working days since the full receipt of the valid file for the approval to the appointment, dismissal, the State Bank shall decide on the approval or disapproval. In case of disapproval, the State Bank shall clearly explain the reason thereof in writing.

b. After the appointment, dismissal is approved, within a period of 30 working days, the joint venture bank, 100% foreign owned bank must complete the registration for the change in personnel as mentioned above with the competent state agency and carry out other procedures (if any) in accordance with applicable provisions.

IV. RATIO, METHOD OF MAKING CHARTER CAPITAL CONTRIBUTION

53. The ratio and method of making charter capital contribution by capital contributors in 100% foreign owned bank, by the foreign party and Vietnamese party to the joint venture bank shall be agreed upon by capital contributors, parties by themselves and clearly stated in the Charter of the joint venture bank, Charter of 100% foreign owned bank on the basis of complying with following principles:

a. In respect of 100% foreign owned bank: the ratio of capital contribution by the parent bank must be more than 50% of the charter capital

b. In respect of joint venture bank: the ratio of capital contribution by the foreign party must not be in excess of 50% of the charter capital at the maximum (except for special case decided upon by the Prime Minister).

54. The charter capital of the joint venture bank, 100% foreign owned bank shall be contributed in Vietnamese Dong, in freely convertible foreign currency or in asset. The capital contribution made in assets and the valuation of assets used for capital contribution must comply with provisions in Article 4, Article 30 of the Law on Enterprises.

55. Charter capital may be restructured, provided that it is not lower than the legal capital. Any change in the charter capital level, ratio of capital contribution by capital contributors, by parties to the joint venture must be accepted by the State Bank.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.56. Principles of the assignment

The assignment of the capital contributed by capital contributors, by parties to a joint venture bank shall be subject to following principles:

a. Priority shall be given to the assignment to other capital contributors in 100% foreign owned bank or to the parties in the joint venture bank;

b. In case where the assignment is made to new partners who are not subject to the 100% foreign owned bank or new partners who are not subject to the joint venture bank, it is required to ensure the ratio of capital contribution in accordance with provisions in paragraph 53 mentioned above and ensure that:

- For 100% foreign owned bank: New partners and new parent bank (if the assignment results in the fact that another foreign bank owns more than 50% of the charter capital of the 100% foreign owned bank) must fully satisfy the conditions for participating in the establishment of 100% foreign owned bank as provided for in point 5.3, Section III, part I of this Circular on the conditions to be granted establishment and operation Licence of 100% foreign owned bank;

- For joint venture bank: New partners must fully satisfy the conditions for participating in the establishment of the joint venture bank as provided for in point 5.3, Part III, Section III, part I of this Circular on the conditions to be granted establishment and operation Licence of a joint venture bank.

c. Capital contributors in the 100% foreign owned bank or the parties in the joint venture bank shall be only entitled to assign capital after 5 years since the commencement of the capital contribution to the 100% foreign owned bank, joint venture bank. The capital assignment must be accepted by the State Bank prior to the implementation

57. Application file for the acceptance to the assignment of contributed capital

57.1. Where the assignment of the whole contributed capital of Vietnamese Party to the foreign party in a joint venture bank or to another foreign partner results in the transformation of organization form of the joint venture bank into 100% foreign owned bank or the assignment of a part of charter capital of the 100% foreign owned bank to one or several Vietnamese banks results in the transformation of organization form of the 100% foreign owned bank into joint venture bank:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.57.2. File of capital assignment among the parties in the joint venture bank or among capital contributors in 100% foreign owned bank:

a. An application for the assignment of contributed capital, which is signed by the Chairman of the Board of Directors of the 100% foreign owned bank, joint venture bank and clearly states:

- Reasons for the assignment;

- Other proposals (if any) concerning the amendment, supplement of the Charter, name, location of head office, adjustment of contents in the establishment and operation Licence of 100% foreign owned bank, the joint venture bank, joint venture contract; change in members of the Board of Directors, Controllers Committee, General Manager (Manager) of 100% foreign owned bank, the joint venture bank and other contents that need amending, supplementing (if any) relating to this capital assignment.

b. Resolution of the Board of Directors of 100% foreign owned bank, joint venture bank consenting to the capital assignment.

c. A contract (commitment, agreement) of the capital assignment between the assignor and the assignee;

d. Other documents upon request of the State Bank in necessary case.

57.3. File of assignment to a new partner not subject to the 100% foreign owned bank or joint venture bank:

In this case, the new partner must submit to the State Bank (Banks Department) a request for receiving the assignment of the contributed capital in the 100% foreign owned bank, joint venture bank; enclosed with documents, materials to prove his ability to satisfy stipulated conditions for being entitled to establish and operate a 100% foreign owned bank, joint venture bank as provided for in point 5.3, Section III, Part I of this Circular and upon request of the State Bank.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a. An application for the assignment of contributed capital, which is signed by the Chairman of the Board of Directors and clearly states:

- Reasons for the assignment

- Report on the appraisal of legal status, financial state of new partner, ability to satisfy the conditions according to the provision to be entitled to participate in the 100% foreign owned bank, joint venture bank of the new partner

- Other proposals (if any) concerning the amendment, supplement of the Charter, name, location of head office, adjustment of contents in the establishment and operation Licence of 100% foreign owned bank, the joint venture bank, joint venture contract; change in members of the Board of Directors, Controllers Committee, General Manager (Manager) of 100% foreign owned bank, the joint venture bank and other contents that need amending, supplementing relating to this capital assignment.

b. Resolution of the Board of Directors of 100% foreign owned bank, joint venture bank consenting to the capital assignment.

c. A contract (commitment, agreement) of the capital assignment between the assignor and the assignee;

d. Other documents upon request of the State Bank in necessary case.

57.4. File of assignment in case where a capital contributor to the joint venture bank or to the 100% foreign owned bank is acquired, merged, integrated, splitted, separated leading to the establishment of a new legal entity:

In this case, the capital contributor that is acquired, merged, integrated, splitted, separated shall be called taken over Party, the newly established legal entity shall be called take-over receiving Party. The take-over receiving Party shall take over the contributed capital as well as all rights, interests and obligations of the taken over Party in the 100% foreign owned bank, joint venture bank.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a. A statement signed by the Chairman of the Board of Directors of the 100% foreign owned bank, joint venture bank, requesting the State Bank for the acceptance to this assignment, which clearly states:

- Reasons for the assignment

- Other proposals (if any) concerning the amendment, supplement of the Charter, name, location of head office, adjustment of contents in the establishment and operation Licence of 100% foreign owned bank, the joint venture bank, joint venture contract; change in members of the Board of Directors, Controllers Committee, General Manager (Manager) of 100% foreign owned bank, the joint venture bank and other contents that need amending, supplementing relating to this capital assignment.

b. A legal document proving the acquisition, mergence, integration, splitting, separation to be carried out legally and the result of this acquisition, mergence, integration, splitting, separation is considered as rights, interests and obligations of new legal entity, name of the new legal entity (in case of having any change);

c. Other documents, materials upon request of the State Bank for determining the legal status, ability to satisfy the conditions to be entitled to participate in the establishment of the joint venture bank, 100% foreign owned bank in Vietnam of the newly established legal entity.

58. Procedures, process of considering the acceptance

a. Related documents in the file of capital assignment which are prepared in foreign country (if any) must be made in English and legalized (except for cases provided for in point 7.1, section III, part I of this Circular). Vietnamese copies and translations from English into Vietnamese must be confirmed by public notary agency of Vietnam in accordance with provisions of applicable laws on public notary.

b. Within a period of 30 working days since the full receipt of valid file, and 90 days for the case of assigning capital to the new partner outside the 100% foreign owned bank, joint venture bank, the State Bank shall give out its acceptance or refusal in writing to the request for the capital assignment and changes enclosed. In case of refusal, the State Bank must clearly state the reason thereof in writing.

c. After the capital assignment and changes enclosed are accepted in writing by the State Bank, within a period of 30 working days, the 100% foreign owned bank, joint venture bank must register its changes with the business registration agency in accordance with provisions of current laws, at the same time publish these changes in 2 consecutive issues of a Central and a local paper.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.59. Joint venture bank, 100% foreign owned bank shall be entitled to perform operations of a commercial bank, development bank, investment bank or other types of bank in accordance with provisions of the Law on credit institutions, provisions of applicable laws on operation of that type of bank.

60. Based on the proposal in the application and file for the issuance of the establishment and operation License of the joint venture bank, 100% foreign owned bank concerning the operation type and operation contents, the State Bank shall specifically provide for bank type, operation content of the joint venture bank, of 100% foreign owned bank in the establishment and operation License of the joint venture bank, 100% foreign owned bank under the principle of non-distinction treatment (whichever type the joint venture bank, 100% foreign owned bank belongs to, it shall be entitled to perform operations of that type as for Vietnamese Banks operating in the respective type).

61. Joint venture bank, 100% foreign owned bank shall be entitled to perform operations although they are not yet stated in the Licence when:

a. It is approved in writing by the State Bank; or

b. There has been a legal document stipulating the implementation of these operations and clearly stipulating that the joint venture bank, 100% foreign owned bank is a subject of application and authorized to perform those operations. In this case, that legal document shall be considered as an additional document to the Licence’s contents, the joint venture bank, 100% foreign owned bank, however, still has to ensure the right implementation of the provisions in paragraph 59, 60 mentioned above.

Part IV

REPRESENTATIVE OFFICE

I. REGISTRATION AND OPENING OF OPERATION OF THE REPRESENTATIVE OFFICE

62. Within a period of 45 days since the issuance of the License of opening the Representative office, or within a period of 15 days since the extension of the License period, the foreign credit institution shall send the People’s Committee in province, city where its office is located an application file for the registration of operation as a representative office, including:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b. Contract of renting the office, renting house;

c. A written registration of the number of the foreigners (including foreigners and Vietnamese residing overseas) and the number of Vietnamese people working at the Representative Office, Labour contracts signed with these officers.

d. A written document on the appointment of the Chief of the Representative Office signed by the competent person of the foreign credit institution enclosed with the curriculum vitae of the Chief of the Representative Office.

63. Within a period of 15 (fifteen) working days since the receipt of the written Registration for the operation by the People’s Committee of the province, city where the representative office is located, the Representative Office must send a copy of the Operation Registration to the State Bank (Banks Department).

64. After the issuance of the operation registration certificate, the Representative Office shall carry out procedures with the public security agency (Public Security Department of the province, city under the Central Government’s management where the Representative Office is located) to apply for the grant of seal under the guidance of the public security agency.

65. Within a period of 12 months since the issuance of the License, the Representative Office shall open its operation and inform the opening date to the State Bank (Banks Department), State Bank Branch and People’s Committee of the province, city where the Representative Office is located for their knowledge.

II. OPERATION REPORT OF THE REPRESENTATIVE OFFICE

66. Representative office of foreign credit institutions shall make a written report on its activities of the first 6 months of the year and of the entire year to the State Bank (Banks Department), State Bank Branch and People’s Committee of the province, city where the Representative office is located.

The report of the first 6 months must be sent prior to 30 July and the annual report must be sent within a period of 90 days since the ending of the fiscal year.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a. Organizational structure of the office, personnel, number of Vietnamese and foreigners working at the Office.

b. Main activities:

- Approaching the market of the Representative Office;

- Investment relationship, agent relationship, credit and cooperation relationship between the foreign credit institution and Vietnamese commercial banks and economic organizations; role of the representative office in these activities;

- Consultancy, training activities;

- Other activities of the Representative Office.

c. Direction of operation in coming time

d. Irregular report when there are extraordinary events affecting the security, healthiness of the representative office. The report shall be sent right after the occurrence of the events;

68. In case of necessity, the State Bank may request the Representative Office to make irregular report, besides periodical reports mentioned above, to supply documents, explanation of the problems relating its activities.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.69. Representative Office of the foreign credit institution operating in Vietnam shall only be permitted to change its name, move location of the office to other province, city under the Central Government’s management after obtaining the written approval of the State Bank.

69.1. Application file and procedures for changing name of the Representative Office of the foreign credit institution in Vietnam:

a. Competent representative of the foreign credit institution shall send an application for the change of the representative office’s name to the State Bank (Banks Department), which states clearly the reason for changing name (due to the integration, merger, splitting, acquisition of the foreign credit institution…) together with the written approval or acceptance to the change of name by the competent authority of the home country authorizing the foreign credit institution to change its name.

b. Within a period of 30 working days since the full receipt of the valid file, the State Bank shall issue a written approval or disapproval; and clearly state the reason in case of disapproval.

c. Within a period of 30 working days after the receipt of the written approval of the State Bank on the change of name, the Representative Office must register the change of name hereof with People’s Committee of the province, city.

69.2. File, procedures of changing location of the representative office to another province, city under the Central Government’s management:

a. Competent representative of the foreign credit institution shall send an application for changing location of the representative office to another province, city under the Central Government’s management to the State Bank (Banks Department), which clearly states the reason of the change of location.

b. After having received the above application, the State Bank shall issue a written dispatch to request for the opinion of the People’s Committee of the province, city under the Central Government’s management where the representative office is to move to. The next settlement procedures, process shall be performed like for the case of issuing the License for the opening of a new representative office (as provided for in paragraph 8, Section III, Part 1 of this Circular).

c. After being approved in writing by the State Bank to the change in the location, the Representative Office of the foreign credit institution shall register, open its operation in accordance with provisions in Section I of this Part. At the same time, the representative office must perform the payment, settlement of the rights, interests and obligations to related individuals, organizations in the province, city under the Central Government’s management from which the representative office leaves in accordance with provisions of applicable laws (such as returning the leased office, liquidating the contracts, performing obligations to the employees, tax obligations…).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.IV. APPLICATION FILE, PROCEDURES FOR THE TERMINATION OF OPERATION OF THE REPRESENTATIVE OFFICE

71. In case where the operation period expires (within 60 days before the expiry of the operation period stated in the License, the foreign credit institution fails to submit application file for the operation extension or submitted application file for operation extension, but it has not been approved by the State Bank):

a. The State Bank shall issue a written dispatch to request the representative office to carry out procedures for the termination of operation, closing the representative office’s operation, such as returning the operation registration certificate, returning the seal, liquidating the office lease contract, and making payment of other obligations, debts (if any) to related individuals, organizations in accordance with provisions of applicable laws.

b. Based on the full completion of the entire obligations, procedures hereinabove by the representative office (upon the availability of related documents proving the completion of the obligations, procedures), the State Bank shall make decision on the closing of operation, revocation of the License of the representative office.

72. Spontaneous termination of operation:

a. In this case, within 60 days at the minimum prior to the date planned to terminate operation of the representative office, the foreign credit institution must submit an application to the State Bank.

b. Procedures and process of dealing with the termination of operation shall be implemented like for the provisions in paragraph 71 hereinabove.

73. The License shall be revoked when one of cases as provided for in points a, b, dd in Paragraph 1 Article 29 of the Law on Credit Institutions occurs or when the foreign credit institutions is bankrupt, dissolved.

Procedures and process of dealing with the termination of operation shall be implemented like for the provisions in paragraph 71 hereinabove.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.74. Representative office shall only be permitted to perform activities in line with the contents and within the operation duration stipulated in the License. The Representative office shall not be permitted to sublease its office and not be permitted to function as the representative of another organization, not to be permitted to assign the License to another organization or individual.

75. Representative office must register the labour force, carry out other procedures relating to the employees being foreigners, Vietnamese of the representative office with the People’s Committee of the province, city under the Central Government’s management in accordance with provisions of applicable laws and guidance of the People’s Committee of the province, city.

76. Chief of the representative office shall only be permitted to sign, on behalf of foreign credit institution, contracts related to business, investment activity of the foreign credit institution, with Vietnam economic, credit institutions upon the availability of the legal letter of attorney by the competent person of the foreign credit institution. The letter of attorney must be separately made for each signing (authorization by time) and its copy shall be sent to the State Bank (Banks Department, State Bank Branch in province, city) for following up the implementation.

77. Representative office shall only be permitted to open a specialized payment account in foreign currency or in Vietnamese dong originating from foreign currency at a bank legally operating in Vietnam in accordance with the Law on Credit Institutions (authorized banks) to pay for activities of the Representative office.

78. Representative office of the foreign credit institutions in Vietnam shall have its own seal in accordance with provisions of Vietnamese laws and shall only be entitled to use this seal in the transaction documents within the authority and function of the Representative office.

Part V

RESPONSIBILITY OF UNITS OF THE STATE BANK

79. Appraisal council of files for the issuance of Licence of opening foreign bank branch, the establishment and operation Licence of joint venture bank, 100% foreign owned bank

79.1. Appraisal council of files for the issuance of Licence (hereinafter referred to as appraisal council) which is decided upon by the Governor of the State Bank of Vietnam, consists of: Governor or a Deputy Governor (who is authorized by the Governor) acting as the Chairman, members being those in the Leadership of the State Bank and other members (including leaders of such Departments as: Legislation Department, Banks Department, Bank Strategy and Development Department, State Bank Inspectorate, International Cooperation Department and State Bank branch in province, city where the bank is planned to locate its branch or head office).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.a. To convene and chair meeting of members in the Appraisal Council; meeting of the Appraisal Council must be recorded in the minutes;

b. To allot duties to members in the Appraisal Council in accordance with stipulated scope, assignment, authority;

c. To decide on the issuance of Licence in accordance with provisions in this Circular;

d. To be responsible to the Governor of the State Bank of Vietnam for the issuance of Licence in the case where Chairman of the Appraisal Council is a Deputy Governor authorized by the Governor.

e. Within a period of 90 working days since the full receipt of the files for the issuance of the Licence of opening foreign bank branch, establishment and operation Licence of joint venture bank, 100% foreign owned bank, Chairman of the Appraisal Council shall be responsible for signing the Decision on the issuance of Licence or refusal to the issuance of the Licence (in case of refusal, the reason thereof must be clearly stated).

79.3. Members in the Appraisal Council shall be responsible for performing duties under the guidance of the Council’s Chairman; responsible to the Council’s Chairman for the implementation of duties and for their opinion.

80. Responsibility of Banks Department

80.1. To consider files and submit to the Appraisal Council for deciding the issuance of the Licence of opening foreign bank branch, establishment and operation Licence of joint venture bank, 100% foreign owned bank.

80.2. To consider files and submit to the Governor of the State Bank for deciding:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.b. The extension of operation duration or revocation of the operation Licence of a foreign bank branch, joint venture bank, 100% foreign owned bank, representative office of foreign credit institution in Vietnam.

c. Approval to personnel and changes that need approving by the State Bank in respect of foreign bank branch, joint venture bank, 100% foreign owned bank, representative office of foreign credit institution in accordance with provisions of the Law on credit institutions and guidance in this Circular.

d. The transformation of organization form of a joint venture bank, 100% foreign owned bank;

e. Operation network of foreign bank branch, joint venture bank, 100% foreign owned bank

g. Providing guidance (or coordinating with related units to submit to the Governor of the State Bank for guidance) to foreign bank branches, joint venture banks, 100% foreign owned banks, representative offices of foreign credit institutions in Vietnam on the implementation of this Circular.

80.3. To coordinate with State Bank Inspectorate to suggest solutions to the Governor of the State Bank when the actual value of appropriated capital of foreign bank branch, charter capital of joint venture bank, 100% foreign owned bank reduces to a lower level than the legal capital.

80.4. To confirm the registration for the financial implementation, accounting, general report and General Manager jointly in charge for the case where a foreign bank has from 2 branches and more in Vietnam.

81. Responsibility of State Bank Inspectorate

81.1. To suggest opinion on the ability to satisfy conditions and request for the issuance of the Licence of the opening, establishment, extension of operation duration of foreign bank branches, joint venture banks, 100% foreign owned banks, representative offices of foreign credit institutions in Vietnam; suggest opinion on the effects to system prudence and other opinions (if any) within the period stipulated in this Circular;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.82. Responsibility of Legislation Department

To submit ideas on legal issues relating to files, procedures, process of applying for the issuance of Licence of foreign bank branch, joint venture bank, 100% foreign owned bank.

83. Responsibility of Bank Strategy and Development Department

To submit ideas on issues relating to development strategies and ability of firm development of foreign bank branches, joint venture banks, 100% foreign owned banks in coming period.

84. Responsibility of International Cooperation Department

To assess arising issues relating to commitments of acceding to World Trade Organization by Vietnam.

85. Responsibility of Banking Operation Department

85.1. To provide guidance to foreign bank branches, joint venture banks, 100% foreign owned banks, representative offices of foreign credit institutions:

a. On carrying out the payment of fee for the issuance of licence, fee for the extension of operation duration;

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.85.2. To send Banks Department copies of the documents confirming the full receipt of fee for the issuance of Licence, fee for the extension of operation duration; documents confirming the transfer of capital into frozen account and capital clearance.

86. Responsibility of State Bank branch in provinces, cities

86.1. To submit ideas on the application file for the issuance of Licence of foreign bank branch, joint venture bank, 100% foreign owned bank, representative office of foreign credit institution, on issues relating to banking activity in the local area and submit to the Banks Department in accordance with the time limit provided for in this Circular and provide advice to People’s Committee in provinces, cities under the central Government’s management (upon request).

86.2. To examine, supervise the performance of operation opening, ability to satisfy conditions for opening operation of foreign bank branch, joint venture bank, 100% foreign owned bank in accordance with provisions in this Circular.

Part VI

IMPLEMENTING PROVISIONS

I. IMPLEMENTING EFFECTIVENESS

87. This Circular shall be effective after 15 days since its publication on the Official Gazette and replace the Circular No. 08/2000/TT-NHNN5 dated 04/07/2000 guiding the implementation of the Decree No.13/1999/ND-CP dated 17/3/1999 of the Government on the organization and operation of foreign credit institutions, representative offices of foreign credit institutions in Vietnam.

II. ADJUSTMENT OF ORGANIZATION AND OPERATION

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.88.1. Foreign bank branches, joint venture banks which are operating in Vietnam and do not have a demand for the re-issuance of the License to be entitled to operate under the new operation duration (for 99 years at the maximum) provided for in the Decree, shall be entitled to operate in line with the remaining period stated in the current License and entitled to perform the operation contents in accordance with the Decision of the Governor of the State Bank on the amendment, supplement of the operation contents in the License of opening foreign bank branch, establishment and operation License of joint venture bank; the Decision on the amendment, supplement mentioned above shall be issued and generally applicable to subjects stipulated in this point on the basis of the provisions of the Decree, of this Circular and related provisions of laws to ensure the right implementation of bilateral and multilateral international commitments of Vietnam in banking area.

88.2. Foreign bank branches, joint venture banks having a demand for the re-issuance of the License to be entitled to operate under a new operation duration (for 99 years at the maximum) as stipulated in the Decree shall be required to prepare an application file for the re-issuance of the License to send to the State Bank within a period of 3 years since the effectiveness of this Circular. Conditions for the issuance of the License, file, procedures, process of the licencing, fee for licensing shall be implemented in accordance with provisions applicable to the case of extending the operation duration of the License stipulated in Section IV, Part I in this Circular.

89. For sub-branches of foreign bank branch

89.1. For the sub-branch which does not have a demand for operation under the new operation duration (for 99 years at the maximum) as provided for in the Decree:

a. Within a period of 1 year since the effectiveness of this Circular, the foreign bank must submit an application signed by its competent representative to the Governor of the Governor of the State Bank for the issuance of the License of opening a foreign bank branch for operation in compliance with provisions of the Law on Credit Institutions, of the Decree and this Circular.

b. The foreign bank branch (transformed from a sub-branch) must have appropriated capital at least equal to the legal capital level in accordance with provisions of the Government and be granted the Licence of opening a foreign bank branch with the operation duration under the remaining duration of its sub-branch.

89.2. For the sub-branch which has a demand for operation under the new operation duration (for 99 years at the maximum) as provided for in the Decree:

a. Within a period of 3 years since the effectiveness of this Circular, the foreign bank must submit an application and a file to the State Bank (Banks Department) for the issuance of the License of opening foreign bank branch for operation in compliance with provisions of the Law on Credit Institutions, the Decree and of this Circular.

b. In this case, condition for issuing the License, file, procedures, process of licencing, fee for licencing shall be implemented in accordance with the same provisions applicable to the opening of more branches as stipulated in Section III, Part II of this Circular.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.File, procedures, process of the dissolution, termination of the sub-branch’s operation shall be implemented like for the case of dissolution, termination of operation of a foreign bank branch as provided for in Section VII, Part II of this Circular.

III. IMPLEMENTING ORGANIZATION

90. The Director of Administrative Department, Director of the Banks and Non-banking Credit Institutions Department, Chief Inspector of the State Bank, Head of units of the State Bank, Managers of State Bank Branches in provinces, cities under the Central Government’s management, Chairman of the Board of Directors, Chief of Controllers Committee, General Manager (Manager) of joint venture banks, 100% foreign owned banks, General Manager (Manager) of foreign bank branches, Chief of Representative Office of foreign credit institutions in Vietnam shall, within their scope of function, assignment and authority, be responsible for the implementation in compliance with provisions in this Circular.

 

 

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM

 

Le Duc Thuy

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.APPENDIX 1A

APPLICATION FOR ISSUANCE OF THE LICENSE FOR OPENING FOREIGN BANK BRANCH IN VIETNAM

 

To: The Governor of the State Bank

Bank: ………………………………

After the study of provisions of Vietnamese laws on the conditions, procedures, application file for the issuance of the License and organization, operation of foreign bank branches in Vietnam, based on demand for the development of the business activity and the feasibility of the business plan, the Bank….. would like to submit the Governor of the State Bank the application for the issuance of the License for opening a foreign bank branch in Vietnam with following main contents:

I. INFORMATION ABOUT THE PARENT BANK

1. Full name, trading name and abbreviated name (if any) of the parent bank.

2. Address of the head office, phone number, fax, email.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.4. Issuing agency of the Establishment and Operation License, number and date of the License, expiry date (if any).

5. Issuing agency of the Business Registration Certificate, number and date of the Business Registration Certificate.

6. Charter capital, actually contributed capital.

7. Legal representative of the parent bank.

8. Type of operation of the parent bank; main authorized operation contents in accordance with applicable laws of the home country; limits in operation (if any).

II. BRANCH OF FOREIGN BANK APPLYING FOR THE OPENING IN VIETNAM

1. Name of the branch: full name, trading name and abbreviated name (if any) of the foreign bank branch in Vietnamese, and in English (in case of any proposal).

2. Location (province, city under the Central Government’s management) where the branch is to be located.

3. Appropriated capital of the foreign bank branch.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. Planned number of staff, officers of the branch: Number of people with foreign nationality, number of people with Vietnamese nationality.

6. Operation duration of the branch

7. Operation type of the branch (commercial bank, development bank…); main operation contents.

8. Name, position of the individual, organization being the representative (or on behalf) of the Bank………. that follows up the application for the opening of the branch and performs procedures relating to the opening of the branch, enclosed with the letter of attorney (if any).

The Bank……….. undertakes:

- To ensure the accuracy, truthfulness of the contents in the application and the file for the issuance of the License.

- To take responsibility for any obligation and commitment of the branch in Vietnam; To ensure to maintain the actual value of the appropriated capital of the branch not to be lower than the legal capital and fully satisfy provisions on operational prudence in accordance with provisions of the State Bank.

- To seriously comply with provisions of Vietnamese laws and provisions of the State Bank of Vietnam.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Chairman of the Board of Directors of the Bank

(Or competent representative of the Parent Bank)

(Note: This Appendix only provides for main contents required, the foreign bank may supplement more contents if deemed necessary)

 

 

 

APPENDIX 1B

APPLICATION FOR THE ISSUANCE OF THE ESTABLISHMENT AND OPERATION LICENSE OF JOINT VENTURE BANK IN VIETNAM

To: The Governor of the State Bank

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.After the study of the provisions of Vietnamese laws on the conditions, procedures, application file for the issuance of the License and organization, operation of joint venture bank in Vietnam, based on the demand for the development of the business activity and the feasibility of the business plan, the Bank parties….. (who plan to participate in the establishment of the joint venture bank) would like to submit the Governor of the State Bank the application for the issuance of the Establishment and Operation License for a joint venture bank in Vietnam with following main contents:

I. INFORMATION ABOUT THE FOREIGN PARTY

1. Full name, trading name and abbreviated name (if any) of the bank (banks) planning to participate in the joint venture.

2. Address of the head office, phone number, fax number, email.

3. Establishment date, date of business registration, date of commencing operation and date of terminating operation.

4. Issuing agency of the Establishment and Operation License, number and date of the License, expiry date (if any).

5. Issuing agency of the Business Registration Certificate, number and date of the Business Registration Certificate.

6. Charter capital, actually contributed capital.

7. Legal representative of bank (banks)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Including main contents as provided for in part I hereinabove.

III. JOINT VENTURE BANK PLANNED TO BE ESTABLISHED IN VIETNAM

1. Name of the joint venture bank: full name, trading name and abbreviated name (if any) of joint venture bank in Vietnamese, and in English (in case of any proposal).

2. Location (province, city under the Central Government’s management) where the head office is to be located.

3. Charter capital; ratio of capital contribution of the Parties, specific capital contribution level of each bank participating in the joint venture; mode and progress of the capital contribution.

4. Expected personnel:

- The Board of Directors: structure, number of members, Chairman; name, age, professional qualification of members.

- Controllers Committee: structure, number of members, Chief; name, age, professional qualification of members.

- General Manager (Manager): name, age, professional qualification.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.5. The planned number of officers, staff of the branch: Number of people with foreign nationality, number of people with Vietnamese nationality.

6. Operation duration of the joint venture bank.

7. Operation type of the joint venture bank (commercial bank, development bank…); main operation contents.

8. Name, position of the individual, organization being the representative (or on behalf) of the Parties…………… that follows up the application for the establishment and performs procedures relating to the establishment of the joint venture bank, enclosed with the letter of attorney (if any).

The Parties (banks) participating in the joint venture undertakes:

- To ensure the accuracy, truthfulness of the contents in the application and the file for the issuance of the License.

- To be ready to give support to the joint venture bank in Vietnam in terms of finance, technology, management, execution, operation; To ensure to maintain the actual value of the charter capital of the joint venture bank not to be lower than the legal capital and fully satisfy provisions on operational prudence in accordance with provisions of the State Bank.

- To seriously comply with provisions of Vietnamese laws and provisions of the State Bank of Vietnam.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Competent representatives of the Parties (banks) participating in the joint venture sign together

(Note: This Appendix only provides for main contents required, the parties to the joint venture may supplement more contents if deemed necessary)

 

 

 

APPENDIX 1C

APPLICATION FOR THE ISSUANCE OF THE ESTABLISHMENT AND OPERATION LICENSE OF 100% FOREIGN OWNED BANK IN VIETNAM

To: The Governor of the State Bank

………………………………

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.I. INFORMATION ABOUT THE PARENT BANK (ABOUT THE CAPITAL CONTRIBUTORS IN CASE OF HAVING 2 OR MORE ORGANIZATIONS CONTRIBUTING CAPITAL)

1. Full name, trading name and abbreviated name (if any) of the parent bank (capital contributors)

2. Address of the head office, phone number, fax number, email.

3. Establishment date, date of business registration, date of commencing operation and date of terminating operation.

4. Issuing agency of the Establishment and Operation License, number and date of the License, expiry date (if any).

5. Issuing agency of the Business Registration Certificate, number and date of the Business Registration Certificate.

6. Charter capital, actually contributed capital.

7. Legal representative of the parent bank (capital contributors).

II. 100% FOREIGN OWNED BANK PLANNED TO BE ESTABLISHED IN VIETNAM

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Location (province, city under the Central Government’s management) where the head office is to be located.

3. Charter capital; ratio of capital contribution of the members, specific capital contribution level of each member (in case of having 2 or more capital contributors); mode and progress of the capital contribution.

4. Expected personnel:

- The Board of Directors: structure, number of members, Chairperson; name, age, qualification of the members.

- Controllers Committee: structure, number of members, Chief; name, age, qualification of the members

- General Manager (Manager): name, age, professional qualification.

(Enclosed with curriculum vitae; diplomas, certificates proving the capacity, status and professional qualification of the above personnel).

5. The planned number of officers, staff of the bank: Number of people with foreign nationality, number of people with Vietnamese nationality.

6. Operation duration of 100% foreign owned bank.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.8. Name, position of the individual, organization being the representative (or on behalf) of the parent Bank (or capital contributors) who follows up the application for the establishment and performs procedures relating to the establishment of 100% foreign owned bank, enclosed with the letter of attorney (if any).

The parent Bank (and capital contributors) undertakes:

- To ensure the accuracy, truthfulness of the contents in the application and the file for the issuance of the License.

- To be ready to give support to the 100% foreign owned bank in Vietnam in terms of finance, technology, management, execution, operation; To ensure to maintain the actual value of the charter capital of the 100% foreign owned bank in Vietnam not to be lower than the legal capital and fully satisfy provisions on operational prudence in accordance with provisions of the State Bank.

- To seriously comply with provisions of Vietnamese laws and provisions of the State Bank of Vietnam.

 

….., date…………

Chairman of the Board of Directors of the Parent Bank

(Or competent representative of the Parent Bank)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

 

APPENDIX 1D

APPLICATION FOR THE ISSUANCE OF THE LICENSE FOR OPENING REPRESENTATIVE OFFICE OF FOREIGN CREDIT INSTITUTION IN VIETNAM

To: The Governor of the State Bank

………………………………….

Based on the demand for the development of the cooperation, investment, business relationship with Vietnamese credit institutions, economic organizations, the foreign credit institution (name) would like to submit the Governor of the State Bank the application for the issuance of the License for opening a representative office of foreign credit institution in Vietnam with following main contents:

I. INFORMATION ABOUT THE FOREIGN PARTY

1. Full name, trading name and abbreviated name (if any) of the foreign credit institution.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Establishment date, date of business registration, date of commencing operation and date of terminating operation.

4. Issuing agency of the Establishment and Operation License, number and date of the License, expiry date (if any).

5. Issuing agency of the Business Registration Certificate, number and date of the Business Registration Certificate.

6. Charter capital, actually contributed capital.

7. Legal representative of foreign credit institution.

II. REPRESENTATIVE OFFICE PLANNED TO BE OPENED IN VIETNAM

1. Name of the representative office: full name, trading name and abbreviated name (if any) of the representative office in Vietnamese, and in English (in case of having any proposal).

2. Location (province, city under the Central Government’s management) where the representative office is to be located.

3. Purpose of opening the representative office and operation contents of the representative office.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.6. Operation duration of the representative office.

7. Expected Chief of the representative office: full name, age, nationality (enclosed with the curriculum vitae).

8. Name, position of the individual, organization being the representative (or on behalf) of the foreign credit institution who follows up the application for the opening of Representative Office and performs procedures relating to the opening of the representative office, enclosed with the letter of attorney (if any).

The foreign credit institution undertakes:

- To ensure the accuracy, truthfulness of the contents in the file for the issuance of the License.

- To seriously comply with provisions of Vietnamese laws and provisions of the State Bank of Vietnam.

 

….., date…………

Chairman of the Board of Directors of the Foreign CI

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.(Note: This Appendix only provides for main contents required, the foreign CI may supplement more contents if deemed necessary)

 

 

APPENDIX 2A

STATE BANK OF VIETNAM

------------

No:……/GP-NHNN

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Hanoi, date……….

LICENSE OF THE OPENING OF THE FOREIGN BANK BRANCH

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

In consideration of the application and file for the issuance of the License for the opening of foreign bank branch in Vietnam of the Bank………,

DECIDES:

Article 1.

To permit the Bank…. whose trading address is at……….., head office is at……. to open a branch in (province, city under the Central Government’s management) of the Socialist Republic of Vietnam.

Article 2.

Name of the foreign bank branch: Full name, trading name, abbreviated name (if any) in Vietnamese and in English (in case of any proposal).

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Appropriated capital of the foreign bank branch:

Article 3. Operation duration of the foreign bank branch:

Article 4. Operation type of the foreign bank branch:

….. (commercial bank, development bank, or other types of bank)

Article 5. Operation contents:

Branch of the Bank …….. shall perform operations in Vietnamese dong and foreign currencies, engage in foreign exchange trading activities (of the type of commercial bank, development bank….) in accordance with provisions of the Law on Credit Institutions, provisions of applicable laws on the operation of (commercial bank, development bank….). Main operation contents of the branch of the Bank…… are as follows:

1. Capital mobilization:

- ……………………………

2. Credit activity

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Payment and treasury service:

- ……………………………

4. Other activities:

- ……………………………

5. Apart from the above activities, branch of the Bank………. shall be authorized to perform other operations of (commercial bank, development bank,…) where it has a demand and is approved by the State Bank.

Article 6. During the operation process, branch of the Bank…. must comply with applicable laws of Vietnam, Law on Credit Institutions and the Law on the amendment, supplement of several articles of the Law on Credit Institutions, Regulations on the foreign exchange control, the Decree No.22/2006/ND-CP dated 28/02/2006 of the Government on the organization and operation of foreign bank branches, joint venture banks, 100% foreign owned banks, representative office of foreign credit institutions in Vietnam, regimes and provisions issued by the Governor of the State Bank of Vietnam.

Article 7. Upon remitting profits from Vietnam overseas, branch of the Bank…. must pay taxes in accordance with provisions of the Law on taxes of Vietnam.

Article 8. This License shall be effective from the signing date. Within a period of 12 months since the issuance of the License, the branch of the Bank…. must complete necessary procedures and open its operation. After the above period, if the branch of the Bank…….. fails to open its operation, this License shall cease its effectiveness.

Article 9. The establishment and operation license of the branch of the Bank…. is made in ….. originals: one original is issued to the Foreign Bank (Parent bank), one original is registered at the Department of Planning and Investment; one original is archived at the State Bank of Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

GOVERNOR

 

 

 

APPENDIX 2B

STATE BANK OF VIETNAM

------------

No:……/GP-NHNN

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Independence – Freedom – Happiness

--------------------------

Hanoi, date……….

LICENSE

FOR THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF THE JOINT VENTURE BANK

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

In consideration of the application and file for the issuance of the License for the establishment and operation of joint venture bank……….. in Vietnam of the Bank…… and the Bank……

DECIDES:

Article 1.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- Vietnamese Party: name and address of the Bank (banks) participating in the joint venture.

- Foreign Party: name and address of the Bank (banks) participating in the joint venture.

Article 2.

Name of the joint venture bank: Full name, trading name, abbreviated name (if any) in Vietnamese and in English (in case of any proposal).

The joint venture bank has it head office located in (province, city under the Central Government’s management, the Socialist Republic of Vietnam).

Trading address of the joint venture bank: No….., province, city (as mentioned above), the Socialist Republic of Vietnam.

The joint venture bank shall be established in form of a limited liability company which has legal status in accordance with provisions of Vietnamese laws and has its own seal.

Article 3.

Charter capital of the Joint venture Bank …. is:…..

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Vietnamese party contributes:………, equaling to……% of the charter capital.

Foreign party contributes:………….., equaling to……% of the charter capital.

* State clearly the capital contribution level of each bank, amount of the contributed capital in cash, in asset (if any), mode of capital contribution and performance time (if any).

Article 4. Operation duration of the Joint venture Bank……: … years

Article 5. Operation type of the Joint venture Bank…..:

……... (commercial bank, development bank, or other types of bank)

Article 6. Operation contents:

The Joint venture Bank shall perform operations in Vietnamese dong and foreign currencies, engage in foreign exchange trading activities of the bank subject to the bank type……….(commercial bank, development bank….) in accordance with provisions of the Law on Credit Institutions, provisions of applicable laws on the operation of (commercial bank, development bank….). Main operation contents of joint venture Bank are as follows:

1. Capital mobilization:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. Credit activity

- ……………………………

3. Payment and treasury service

- ……………………………

4. Other activities:

- ……………………………

5. Apart from the above activities, the joint venture Bank shall be authorized to perform other operations of (commercial bank, development bank,…) where it has a demand and is approved by the State Bank.

Article 7. During the operation process, the joint venture Bank must comply with laws of Vietnam, Law on Credit Institutions and the Law on the amendment, supplement of several articles of the Law on Credit Institutions, Regulations on the foreign exchange control, the Decree No.22/2006/ND-CP dated 28/02/2006 of the Government on the organization and operation of foreign bank branches, joint venture banks, 100% foreign owned banks, representative office of foreign credit institutions in Vietnam, regimes and provisions issued by the Governor of the State Bank of Vietnam.

Article 8. Upon remitting profits from Vietnam overseas, joint venture bank must pay taxes in accordance with provisions of the Law on taxes of Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 10. The establishment and operation license of the joint venture bank…. is made in ….. originals: each party in the joint venture shall keep one original; one original is issued to joint venture bank, one original is registered at the Department of Planning and Investment; one original is archived at the State Bank of Vietnam.

 

 

GOVERNOR

 

 

APPENDIX 2C

STATE BANK OF VIETNAM

------------

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

--------------------------

Hanoi, date……….

LICENSE

FOR THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF 100% FOREIGN OWNED BANK

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

In consideration of the application and file for the issuance of the License for the establishment and operation of 100% foreign owned bank in Vietnam …. of the Bank (parent bank)…

DECIDES:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.To permit the following Bank … (organizations)…. to establish a 100% foreign owned bank in Vietnam:

- The parent bank: name and address of the parent Bank of the 100% foreign owned bank.

- Other capital contributors being foreign organizations: name and address of the foreign organizations which are capital contributors for the establishment of the 100% foreign owned bank.

Article 2.

Name of the 100% foreign owned bank: Full name, trading name, abbreviated name (if any) in Vietnamese and in English (in case of any proposal).

The 100% foreign owned bank has its head office located in (province, city under the Central Government’s management…….., the Socialist Republic of Vietnam).

Trading address of the 100% foreign owned bank: No….., province, city (as mentioned above), the Socialist Republic of Vietnam.

The 100% foreign owned bank shall be established in form of a limited liability company which has legal status in accordance with provisions of Vietnamese laws and has its own seal.

Article 3.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Of which:

(Parent) Bank:………contributes:…….., equaling to……% of the charter capital.

Other capital contributors contributes….….., equaling to……% of the charter capital.

* State clearly the capital contribution level of each member, amount of the contributed capital in cash, in asset (if any), mode of capital contribution and time of contribution (if any).

Article 4. Operation duration of the 100% foreign owned Bank……: … years

Article 5. Operation type of the 100% foreign owned Bank…..:

….. (commercial bank, development bank, or other types of bank)

Article 6. Operation contents:

The 100% foreign owned Bank shall perform operations in Vietnamese dong and foreign currencies, engage in foreign exchange trading activities of the bank subject to the bank type…….(commercial bank, development bank….) in accordance with provisions of the Law on Credit Institutions, provisions of laws on the operation of the bank…………. (commercial bank, development bank….). Main operation contents of the 100% foreign owned Bank are as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- ……………………………

2. Credit activity

- ……………………………

3. Payment and treasury service

- ……………………………

4. Other activities:

- ……………………………

5. Apart from the above activities, the 100% foreign owned Bank shall be authorized to perform other operations of (commercial bank, development bank,…) where it has a demand and is approved by the State Bank.

Article 7. During the operation process, the 100% foreign owned Bank must comply with laws of Vietnam, Law on Credit Institutions and the Law on the amendment, supplement of several articles of the Law on Credit Institutions, Regulations on the foreign exchange control, the Decree No.22/2006/ND-CP dated 28/02/2006 of the Government on the organization and operation of foreign bank branches, joint venture banks, 100% foreign owned banks, representative office of foreign credit institutions in Vietnam, regimes and provisions issued by the Governor of the State Bank of Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 9. This License shall be effective from the signing date. Within a period of 12 months since the issuance of the License, the 100% foreign owned bank must complete necessary procedures and open its operation. After the above period, if the bank fails to open its operation, this License shall cease its effectiveness.

Article 10. The establishment and operation license of the 100% foreign owned bank…. is made in ….. originals: one original is issued to parent bank, one original is issued to 100% foreign owned bank, one original is registered at the Department of Planning and Investment; one original is archived at the State Bank of Vietnam.

 

 

GOVERNOR

 

 

APPENDIX 2D

STATE BANK OF VIETNAM

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.No:……/GP-NHNN

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

--------------------------

Hanoi, date……….

LICENSE

FOR THE OPENING OF REPRESENTATIVE OFFICE OF FOREIGN CREDIT INSTITUTION

THE GOVERNOR OF THE STATE BANK

In consideration of the application and file for the issuance of the License for the opening of foreign bank branch in Vietnam of the Bank………,

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 1.

To permit the Credit Institution…, whose trading address is at…….., head office is at….. to open a Representative office in (province, city under the Central Government’s management), Socialist Republic of Vietnam:

Article 2.

Name of the Representative office: Full name, trading name, abbreviated name (if any) in Vietnamese and in English (in case of any proposal).

Article 3. Operation duration of the Representative Office:….

Article 4. Operation contents of the Representative Office…..:

Article 5. During the operation process, the Representative office….. must comply with laws of Vietnam, Law on Credit Institutions and the Law on the amendment, supplement of several articles of the Law on Credit Institutions, the Decree No.22/2006/ND-CP dated 28/02/2006 of the Government on the organization and operation of foreign bank branches, joint venture banks, 100% foreign owned banks, representative office of foreign credit institutions in Vietnam, related provisions of laws.

Article 6. This License shall be effective from the signing date. Within a period of 12 months since the issuance of the License, the Representative office ……. must complete necessary procedures and open its operation. After the above period, if the Representative office... fails to open its operation, this License shall cease its effectiveness.

Article 7. This license is made in ….. originals: one original is issued to the foreign credit institution; one original is registered at the People’s Committee of the province, city under the Central Government’s management; one original is archived at the State Bank of Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

GOVERNOR

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03/2007/TT-NHNN ngày 05/06/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 22/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam do Ngân Hàng Nhà Nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


22.756

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!