Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 11/2016/TT-NHNN sửa đổi văn bản nhận chi trả ngoại tệ đại lý bàn đổi ngoại tệ cá nhân

Số hiệu: 11/2016/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Hồng
Ngày ban hành: 29/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Thông tư 11/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân như Thông tư 34/2015/TT-NHNN, Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN.

 

1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 34/2015/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ

 
- Thông tư số 11/2016 sửa đổi quy định về hoạt động của đại lý chi, trả ngoại tệ. Theo đó:
 
+ Tổ chức tín dụng được phép làm đại lý chi, trả ngoại tệ được nhận ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển Khoản từ tổ chức tín dụng được phép, tổ chức kinh tế ủy quyền.
 
+ Việc ứng tiền để chi, trả cho người thụ hưởng thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý chi, trả ngoại tệ ký.
 
- Về trình tự, thủ tục chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ; chấp thuận thay đổi, bổ sung, gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ: Thông tư 11 năm 2016 bổ sung trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.
 
- Thông tư số 11/TT-NHNN bổ sung quy định về nguyên tắc thực hiện hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ; gia hạn hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng. Theo đó, tổ chức tín dụng gia hạn hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ khi văn bản chấp thuận còn hiệu lực ít nhất 30 ngày đến thời điểm nộp hồ sơ gia hạn và không được vi phạm chế độ báo cáo ít nhất 4 quý.
 

2. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN

 
- Thông tư 11/2016 quy định các đại lý đổi ngoại tệ chỉ được dùng đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân và không được bán ngoại lệ tiền mặt cho cá nhân lấy đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ khác, trừ trường hợp sau: Đại lý đổi ngoại tệ đặt tại khu cách ly ở của khẩu quốc tế được bán ngoại tệ tiền mặt thu đồng Việt Nam cho cá nhân mang hộ chiếu.
 
- Thông tư 11 bổ sung thêm nguyên tắc lập và gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ; đăng ký thay đổi đại lý đổi ngoại tệ. Theo đó, hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt; trường hợp lập bằng tiếng nước ngoài thì phải là tài liệu đã được công chứng hoặc chứng thực hoặc có xác nhận của người đại diện hợp pháp. Đối với hồ sơ là bản sao thì phải nộp bản có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức đó hoặc bản sao có bản chính đối chiếu.
 
- Ngoài ra, Thông tư 11/NHNN còn bổ sung quy định trường hợp thay đổi phải đăng ký, thông báo. Theo đó, các trường hợp thay đổi sau phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ: Thay đổi tên, địa chỉ tổ chức kinh tế, đại lý đổi ngoại tệ; tăng số lượng đại lý đổi ngoại tệ. Trường hợp thay đổi tên của tổ chức tín dụng ủy quyền, giảm số lượng đại lý đổi ngoại tệ, tổ chức kinh tế thì chỉ cần thông báo trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi.
 
 
Thông tư 11/2016/TT-NHNN có hiệu lực ngày 13/8/2016.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2016/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ NHẬN VÀ CHI, TRẢ NGOẠI TỆ, HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ ĐỔI NGOẠI TỆ, BÀN ĐỔI NGOẠI TỆ CỦA CÁ NHÂN

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ (sau đây gọi là Thông tư số 34/2015/TT-NHNN)

1. Bổ sung Tiết (vii) vào Điểm a Khoản 4 Điều 7 như sau:

“(vii) Chi chuyển sang tài Khoản ngoại tệ của tổ chức tín dụng được phép làm đại lý chi, trả ngoại tệ để chi, trả cho người thụ hưởng.”

2. Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 8. Hoạt động của đại lý chi, trả ngoại tệ

1. Tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng làm đại lý chi, trả ngoại tệ cho tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng được phép được nhận ngoại tệ tiền mặt từ tổ chức tín dụng được phép, tổ chức kinh tế ủy quyền. Tổ chức tín dụng được phép làm đại lý chi, trả ngoại tệ cho tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng được phép khác được nhận ngoại tệ tiền mặt hoặc chuyển Khoản từ tổ chức tín dụng được phép, tổ chức kinh tế ủy quyền.

2. Tổ chức làm đại lý chi, trả ngoại tệ thực hiện chi trả cho người thụ hưởng bằng ngoại tệ tiền mặt hoặc đồng Việt Nam tiền mặt theo tỷ giá do tổ chức ủy quyền quy định.

3. Việc ứng tiền để chi, trả cho người thụ hưởng thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý chi, trả ngoại tệ ký giữa tổ chức tín dụng được phép, tổ chức kinh tế ủy quyền và tổ chức làm đại lý chi, trả ngoại tệ.”

3. Bổ sung Điểm d vào Khoản 3 Điều 11 như sau:

“d) Thành phần hồ sơ theo quy định tại Điểm b, d và đ Khoản 1 Điều này.”

4. Khoản 2, Khoản 3 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn xem xét, cấp văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này) hoặc văn bản chấp thuận thay đổi, bổ sung, gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn có văn bản thông báo rõ lý do.

3. Trình tự, thủ tục chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ (hoặc thay đổi, bổ sung, gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ) đối với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam:

a) Tổng công ty Bưu điện Việt Nam gửi 01 (một) bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước;

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu Tổng công ty Bưu điện Việt Nam bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước xem xét, cấp văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư này) hoặc văn bản chấp thuận thay đổi, bổ sung, gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước có văn bản thông báo rõ lý do.”

5. Bổ sung Điều 13a vào sau Điều 13 như sau:

Điều 13a. Nguyên tắc thực hiện hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ; gia hạn hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng

1. Tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ sau khi được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính cấp văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ.

2. Tổ chức tín dụng thực hiện gia hạn hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ khi văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính cấp còn hiệu lực tối thiểu 30 (ba mươi) ngày tính đến thời Điểm nộp hồ sơ xin gia hạn và không vi phạm chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 22 Thông tư này trong tối thiểu 04 (bốn) quý từ thời Điểm được cấp văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ hoặc văn bản chấp thuận gia hạn gần nhất đến thời Điểm xin gia hạn.”

6. Bổ sung Điểm d vào Khoản 3 Điều 14 như sau:

“d) Thành phần hồ sơ theo quy định tại Điểm b và d Khoản 1 Điều này.”

7. Khoản 2, Khoản 3 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn xem xét, cấp văn bản chấp thuận đăng ký đại chi, trả ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư này) hoặc văn bản chấp thuận thay đổi, bổ sung, gia hạn đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn có văn bản thông báo rõ lý do.

3. Trình tự, thủ tục chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ (hoặc thay đổi, bổ sung, gia hạn đăng ký đại lý) đối với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam:

a) Tổng công ty Bưu điện Việt Nam gửi 01 (một) bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước;

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước có văn bản yêu cầu Tổng công ty Bưu điện Việt Nam bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước xem xét, cấp văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư này); văn bản chấp thuận thay đổi, bổ sung, gia hạn đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước có văn bản thông báo rõ lý do.”

8. Khoản 1 Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Nguyên tắc chuyển đổi:

a) Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng đã được cấp Giấy xác nhận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ hoặc Giấy phép làm dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ phải thực hiện chuyển đổi sang văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ hoặc văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ theo quy định tại Thông tư này. Quá thời hạn nêu trên, tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng không thực hiện chuyển đổi hoặc không được chuyển đổi do không đáp ứng quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản này phải chấm dứt hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ hoặc trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ;

b) Trong thời gian thực hiện chuyển đổi, tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng được tiếp tục thực hiện hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ hoặc trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ theo Giấy xác nhận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ hoặc Giấy phép làm dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ đã được cấp;

c) Các tổ chức kinh tế đã được cấp Giấy phép làm dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ được chuyển đổi sang văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ khi đáp ứng các quy định của Chính phủ về Điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ;

d) Các tổ chức kinh tế đã được cấp Giấy xác nhận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ được chuyển đổi sang văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ khi đáp ứng các quy định của Chính phủ về Điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý chi, trả ngoại tệ;

đ) Các tổ chức tín dụng đã được cấp Giấy xác nhận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ được chuyển đổi sang văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ.

9. Điểm b Khoản 4 Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

‘‘b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn xem xét, chuyển đổi thành văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ hoặc văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn có văn bản thông báo rõ lý do.”

10. Điểm a Khoản 5 Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“a) Trong thời hạn 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phải thực hiện các thủ tục đề nghị chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Thông tư này khi đáp ứng các quy định của Chính phủ về Điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ;”

11. Sửa đổi tên Chương II và Chương III:

a) Chương II được sửa đổi như sau: “TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHẤP THUẬN TRỰC TIẾP NHẬN VÀ CHI, TRẢ NGOẠI TỆ; CHẤP THUẬN THAY ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN TRỰC TIẾP NHẬN VÀ CHI, TRẢ NGOẠI TỆ”;

b) Chương III được sửa đổi như sau: “TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ CHI, TRẢ NGOAI TỆ; CHẤP THUẬN THAY ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ CHI, TRẢ NGOẠI TỆ”.

12. Bãi bỏ Điều 10, Điều 13, Khoản 2 Điều 23 và cụm từ “số Chứng minh nhân dân (hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật)” tại Điểm b Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 34/2015/TT-NHNN.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ)

1. Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Quy chế này Điều chỉnh hoạt động đổi ngoại tệ của tổ chức kinh tế làm đại lý đổi ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép trên lãnh thổ Việt Nam.”

2. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức tín dụng được phép, bao gồm các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức kinh tế làm đại lý đổi ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép.

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đại lý đổi ngoại tệ.”

3. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 4. Hoạt động của đại lý đổi ngoại tệ

1. Các đại lý đổi ngoại tệ chỉ được hoạt động dưới hình thức dùng Đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân và không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ khác, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Đại lý đổi ngoại tệ đặt tại khu cách ly ở cửa khẩu quốc tế được bán ngoại tệ tiền mặt thu đồng Việt Nam cho cá nhân mang hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.”

4. Bổ sung Điều 4a vào sau Điều 4 như sau:

Điều 4a. Nguyên tắc lập và gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ; đăng ký thay đổi đại lý đổi ngoại tệ

1. Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp thành phần hồ sơ dịch từ tiếng nước ngoài, tổ chức được lựa chọn nộp tài liệu đã được công chứng hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định về công chứng, chứng thực của pháp luật Việt Nam hoặc tài liệu có xác nhận của người đại diện hợp pháp của tổ chức.

2. Đối với thành phần hồ sơ là bản sao, tổ chức được lựa chọn nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức đó về tính chính xác của bản sao so với bản chính. Trường hợp tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn và các giấy tờ bản sao không phải là bản sao có chứng thực, bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức thì tổ chức phải xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu hồ sơ phải ký xác nhận vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.”

5. Bổ sung Điều 6a vào sau Điều 6 như sau:

Điều 6a. Các trường hợp thay đổi phải đăng ký, thông báo

1. Các trường hợp thay đổi về các nội dung sau phải đăng ký với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ:

a) Thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức kinh tế;

b) Thay đổi địa chỉ đặt đại lý đổi ngoại tệ;

c) Tăng số lượng đại lý đổi ngoại tệ.

2. Trường hợp thay đổi tên của tổ chức tín dụng ủy quyền, giảm số lượng đại lý đổi ngoại tệ, tổ chức kinh tế thực hiện thông báo cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày thay đổi.

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 7a Quy chế này.”

6. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 7. Hồ sơ đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ; đăng ký thay đổi đại lý đổi ngoại tệ

1. Hồ sơ đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ bao gồm:

a) Đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quy chế này);

b) Văn bản cam kết của tổ chức kinh tế kèm bản sao giấy tờ chứng minh (nếu có) về việc đặt đại lý đổi ngoại tệ tại địa Điểm theo quy định của Chính phủ về Điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ; cam kết của tổ chức kinh tế về việc chỉ làm đại lý đổi ngoại tệ cho một tổ chức tín dụng được phép;

c) Bản sao giấy tờ chứng minh việc tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ khác tương đương theo quy định của pháp luật;

d) Báo cáo về tình hình trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đổi ngoại tệ;

đ) Giấy xác nhận do tổ chức tín dụng ủy quyền cấp cho nhân viên trực tiếp làm ở đại lý đổi ngoại tệ, trong đó xác nhận nhân viên đã được đào tạo, tập huấn kỹ năng nhận biết ngoại tệ thật, giả;

e) Quy trình nghiệp vụ đổi ngoại tệ bao gồm các nội dung chính sau: có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình đổi ngoại tệ; việc ghi chép, xuất hóa đơn cho khách hàng, lưu giữ chứng từ, hóa đơn, sổ sách; chế độ hạch toán, kế toán; chế độ báo cáo;

g) Bản sao hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ ký với tổ chức tín dụng ủy quyền, bao gồm những nội dung chính sau:

(i) Tên, địa chỉ đặt trụ sở chính, số điện thoại cần liên hệ của các bên ký kết hợp đồng;

(ii) Tên, địa chỉ các đại lý đổi ngoại tệ;

(iii) Quy định đại lý đổi ngoại tệ chỉ được mua ngoại tệ bằng tiền mặt (trừ các đại lý đặt ở khu cách ly tại các cửa khẩu quốc tế) và bán lại số ngoại tệ tiền mặt đổi được (ngoài số ngoại tệ tồn quỹ được để lại) cho tổ chức tín dụng ủy quyền;

(iv) Quy định về nguyên tắc xác định tỷ giá mua, bán (đối với đại lý đặt ở các khu cách ly tại các cửa khẩu quốc tế) đối với khách hàng và tỷ giá bán lại ngoại tệ tiền mặt cho tổ chức tín dụng ủy quyền phù hợp với quy định về quản lý ngoại hối; quy định các loại phí hoa hồng đại lý (nếu có);

(v) Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng, trong đó quy định rõ đại lý đổi ngoại tệ phải thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ đổi ngoại tệ; quy định định kỳ tổ chức tín dụng ủy quyền phải kiểm tra hoạt động của các đại lý để đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng và các quy định của pháp luật;

(vi) Thỏa thuận về mức tồn quỹ được để lại và thời hạn phải bán số ngoại tệ tiền mặt mua được cho tổ chức tín dụng ủy quyền.

2. Hồ sơ đăng ký thay đổi đại lý đổi ngoại tệ bao gồm:

a) Đơn đăng ký thay đổi đại lý đổi ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quy chế này);

b) Các giấy tờ cần thiết có liên quan đến việc thay đổi quy định tại Khoản 1 Điều 6a Quy chế này;

c) Báo cáo về tình hình trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đổi ngoại tệ và văn bản cam kết của tổ chức kinh tế kèm bản sao giấy tờ chứng minh (nếu có) về việc đặt đại lý đổi ngoại tệ tại địa Điểm theo quy định của Chính phủ về Điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ (đối với trường hợp tăng số lượng đại lý đổi ngoại tệ).”

7. Bổ sung Điều 7a vào sau Điều 7 như sau:

Điều 7a. Trình tự, thủ tục chấp thuận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ; đăng ký thay đổi đại lý đổi ngoại tệ

1. Tổ chức kinh tế có nhu cầu thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ hoặc thay đổi đại lý đổi ngoại tệ gửi 01 (một) bộ hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi tổ chức kinh tế đặt đại lý đổi ngoại tệ.

2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn có văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung hồ sơ.

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quy chế này) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi đại lý đổi ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Quy chế này). Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản thông báo rõ lý do.

3. Trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ, Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi đại lý đổi ngoại tệ cho tổ chức kinh tế đặt đại lý đổi ngoại tệ tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố cấp Giấy chứng nhận gửi một bản sao Giấy chứng nhận cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức kinh tế có trụ sở chính để biết và theo dõi.

4. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ:

a) Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ căn cứ theo thời hạn hiệu lực của hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức kinh tế ký với tổ chức tín dụng ủy quyền;

b) Trường hợp hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức kinh tế ký với tổ chức tín dụng ủy quyền hết hiệu lực hoặc bị chấm dứt trước thời hạn, tổ chức kinh tế phải chấm dứt hoạt động đại lý đổi ngoại tệ và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi cấp Giấy chứng nhận trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày hết hiệu lực hoặc chấm dứt thời hạn hợp đồng;

c) Tổ chức kinh tế có nhu cầu tiếp tục thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ phải đáp ứng các quy định của Chính phủ về Điều kiện đối với tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ và thực hiện theo hồ sơ, trình tự, thủ tục quy định tại Điều 7, Khoản 1, Khoản 2 Điều 7a Quy chế này.”

8. Sửa đổi cụm từ “tổ chức tín dụng ủy nhiệm” thành cụm từ “tổ chức tín dụng ủy quyền”.

9. Thay thế, bổ sung một số Phụ lục như sau:

a) Thay thế Phụ lục 1 về mẫu Đơn đăng ký đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ bởi Phụ lục 1 về mẫu Đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Thay thế Phụ lục 2 về mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ bởi Phụ lục 2 về mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Bổ sung Phụ lục 5 về mẫu Đơn đăng ký thay đổi đại lý đổi ngoại tệ, Phụ lục 6 về mẫu Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Thông tư này.

10. Bãi bỏ Điều 3, Khoản 3 Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 13 Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ.

Điều 3. Quy định chuyển tiếp đối với các đại lý đổi ngoại tệ đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành

Các đại lý đổi ngoại tệ đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ cho tổ chức tín dụng ủy quyền theo Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ đã được cấp, trừ trường hợp hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức kinh tế ký với tổ chức tín dụng ủy quyền hết hiệu lực hoặc bị chấm dứt trước thời hạn kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Quy định chuyển tiếp đối với các cá nhân được cấp Giấy phép thành lập bàn đổi ngoại tệ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành

Các cá nhân đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép thành lập bàn đổi ngoại tệ theo quy định tại Thông tư số 07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 8/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, được tiếp tục thực hiện hoạt động đổi ngoại tệ.

Điều 5. Điều Khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2016.

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các Điều, Khoản sau đây hết hiệu lực thi hành:

a) Mục 6 Thông tư số 07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 8/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Khoản 2 Điều 1, Điều 6 Thông tư số 29/2015/TT-NHNN ngày 22/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thành phần hồ sơ có bản sao chứng thực giấy tờ, văn bản.

3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.


Nơi nhận:
- Như Khoản 3 Điều 5;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu VP, Vụ PC, Vụ QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng

PHỤ LỤC 1

(ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân)

TỔ CHỨC KINH TẾ
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….., ngày…. tháng…. năm….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ
ĐẠI LÝ ĐỔI NGOẠI TỆ

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...

Căn cứ Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân.

Tên tổ chức kinh tế:

Địa chỉ:

Số điện thoại: Fax:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ số... cấp ngày…/…/…

Cơ quan cấp:

Trên cơ sở hợp đồng đại lý đổi ngoại tệ số ... ngày …/…/… ký giữa ... (tên tổ chức kinh tế) và ... (tên tổ chức tín dụng ủy quyền);

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh ... xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ tại các địa Điểm sau:

STT

Tên đại lý đổi ngoại tệ

Địa chỉ

Điện thoại, Fax

1

Đại lý đổi ngoại tệ số 1

2

Đại lý đổi ngoại tệ số 2

3

Đại lý đổi ngoại tệ số 3

n

Đại lý đổi ngoại tệ số n

... (Tên tổ chức kinh tế) xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của nội dung trong đơn và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

Trong quá trình thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, ... (tên tổ chức kinh tế) cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành về đại lý đổi ngoại tệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 2

(ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân)

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Chi nhánh tỉnh, thành phố…
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….., ngày…. tháng…. năm….

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ ĐỔI NGOẠI TỆ

GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ...

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013;

Căn cứ Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân;

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-NHNN ngày 25/02/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Đắk Lắk/Quyết định số 290/QĐ-NHNN ngày 25/02/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các Chi nhánh tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Đắk Lắk)/Quyết định số 2686/QĐ-NHNN ngày 19/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội/Quyết định số 2687/QĐ-NHNN ngày 19/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của … (tên tổ chức kinh tế) tại Đơn đề nghị chấp thuận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ số… ngày…/…/…

CHỨNG NHẬN

Điều 1.

Tên tổ chức:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/... số ... cấp ngày…/…/…

Cơ quan cấp:

đã đăng ký làm đại lý đổi ngoại tệ cho ... (tên tổ chức tín dụng ủy quyền) tại các địa Điểm sau:

STT

Tên đại lý đổi ngoại tệ

Địa chỉ

Điện thoại, Fax

1

Đại lý đổi ngoại tệ số 1

2

Đại lý đổi ngoại tệ số 2

3

Đại lý đổi ngoại tệ số 3

n

Đại lý đổi ngoại tệ số n

Điều 2. Trong quá trình thực hiện hoạt động đại đổi ngoại tệ, ... (tên tổ chức kinh tế) phải chấp hành đúng các quy định pháp luật hiện hành về đại lý đổi ngoại tệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.


Nơi nhận:
- Tên tổ chức kinh tế;
- Tên tổ chức tín dụng ủy quyền;
- NHNN chi nhánh....
(nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính để biết, theo dõi);
- Lưu NHNN chi nhánh...

GIÁM ĐỐC
(Ký tên & đóng dấu)

PHỤ LỤC 5

(ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân)

TỔ CHỨC KINH TẾ
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…., ngày…. tháng…. năm….

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐẠI LÝ ĐỔI NGOẠI TỆ

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố...

Căn cứ Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân.

Tên tổ chức kinh tế:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/... số ... ngày…/…/…

Cơ quan cấp:

Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ số…. ngày…/…/…

... (Tên tổ chức kinh tế) đề nghị thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ với nội dung như sau:

1……………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………

... (Tên tổ chức kinh tế) xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của nội dung trong đơn và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

Trong quá trình thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, ... (tên tổ chức kinh tế) cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật hiện hành về đại lý đổi ngoại tệ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
(ký tên, đóng dấu)

PHỤ LỤC 6

(ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân)

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Chi nhánh tỉnh, thành phố…
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….., ngày…. tháng…. năm….

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐẠI LÝ ĐỔI NGOẠI TỆ
(Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ số… ngày….,
Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi đại lý đổi ngoại tệ lần…. số…. ngày….)

GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ...

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013;

Căn cứ Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế Đại lý đổi ngoại tệ;

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân;

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-NHNN ngày 25/02/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hải phòng, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Đắk Lắk/Quyết định số 290/QĐ-NHNN ngày 25/02/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các Chi nhánh tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nghệ An, Đắk Lắk)/Quyết định số 2686/QĐ-NHNN ngày 19/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội/Quyết định số 2687/QĐ-NHNN ngày 19/12/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của … (tên tổ chức kinh tế) tại Đơn đăng ký thay đổi đại lý đổi ngoại tệ số… ngày…/…/…

CHỨNG NHẬN

Điều 1.

Tên tổ chức:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/... số ... cấp ngày…/…/…

Cơ quan cấp:

Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ số…. ngày…./…./….

đã đăng ký thay đổi đại lý đổi ngoại tệ với các nội dung sau:

1……………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………

Các nội dung khác trong Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ số... ngày…./…./…. vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 2. Giấy chứng nhận này là một bộ phận không tách rời của Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ số ... ngày…./…./…. của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh ...


Nơi nhận:
- Tên tổ chức kinh tế;
- Tên tổ chức tín dụng ủy quyền;
- NHNN chi nhánh....
(nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính để biết, theo dõi);
- Lưu NHNN chi nhánh...

GIÁM ĐỐC
(Ký tên & đóng dấu)

STATE BANK OF VIETNAM
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 11/2016/TT-NHNN

Hanoi, June 29, 2016

 

CIRCULAR

AMENDMENTS TO A NUMBER OF LEGISLATIVE DOCUMENTS ON PROVISION OF FOREIGN CURRENCY PAYMENT SERVICES, AND ACTIVITIES OF FOREIGN EXCHANGE AGENTS AND FOREIGN EXCHANGE DESKS

Pursuant to the Law No.46/2010/QH12 on the State bank of Vietnam dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law No. 47/2010/QH12 on credit institutions dated June 16, 2010;

Pursuant to the Ordinance No.28/2005/PL-UBTVQH11 on foreign exchange dated December 13, 2005 and the Ordinance on amendments to a number of articles of the Ordinance No.06/2013/UBTVQH13 dated March 18, 2013;

Pursuant to the Government's Decree No. 156/2013/ND-CP dated November 11, 2013 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the State bank of Vietnam;

At request of the Director of the Department of Foreign Exchange Management;

The Governor of the State Bank of Vietnam (hereinafter referred to as “State bank”) hereby issues this Circular providing amendments to a number of legislative documents on provision of foreign currency payment services, activities of foreign exchange agent agents and foreign exchange desks

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Item (vii) is added to point a, clause 4 of Article 7 as follows:

“(vii) Transfer money to foreign currency accounts of credit institutions licensed to act as agents to make payment to beneficiaries in foreign currency (hereinafter referred to as “paying agent”)."

2. Article 8 is amended as follows:

“Article 8. Paying agent activities

1. Economic groups and credit institutions as paying agents of economic groups and credit institutions are entitled to receive foreign currency cash from permitted credit institution and authorizing economic groups. Credit institutions permitted to perform apying agents of other economic groups and credit institutions are entitled to receive foreign currency on cash or by transfer from permitted credit institutions and authorizing economic groups.

2. Paying agents shall make payment to beneficiaries on cash in foreign currencies or in Vietnam dong at the exchange rate published by the authorizing entity.

3. Advance for payment shall be made in accordance with the agency agreement signed by the permitted credit institution, authorizing economic group and paying agent.”

3. Point d is added to clause 3 of Article 11 as follows:

“d) Besides documents requested for the application mentioned in point a, b, c of this clause, those specified in points b, d and dd, clause 1 of this Article shall be enclosed with.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“2. In case of in the incomplete or invalid application, within 10 working days from the date of receipt, the branch of the State bank of province shall send the applicant a written request for completion of their application.

Within 30 working days from the date of receipt of valid application, the Branch of the State Bank of the province may grant a written approval for direct payment (using the form 08 enclosed herewith) or a written approval for extension/adjustment/ supplement to direct payment (hereinafter refered to as “direct payment”) (using Annex 12 enclosed herewith). In case of rejection, The Branch of the State Bank of the province shall send the applicant a written notice in which reason for rejection shall be specified.

3. Procedure for application for direct payment (or adjustments/supplements/extension) applicable to Vietnam Post Corporation:

a) Vietnam Post Corporation shall submit an application to the State bank directly or by post;

b) In case of in the incomplete or invalid application, within 10 working days from the date of receipt, the branch of the State bank of province shall send the Vietnam Post Corporation a written request for completion of its application.

Within 30 working days from the date of receipt of valid application, the Branch of the State Bank of the province may grant a written approval for direct payment (using the form 09 enclosed herewith) or a written approval for extension/adjustment/supplement to direct payment (using Annex 13 enclosed herewith). In case of rejection, The Branch of the State Bank of the province shall send the Vietnam Post Corporation a written notice in which reason for rejection shall be specified.”

5. Point Article 13a is added to Article 13 as follows:

“Article 13a. Rules for operation of paying agents; and extension of operation duration of paying agents

1. Every credit institution shall be entitled to perform paying agent activities only when its application for paying agent is approved in writing by the branch of the State bank of province where the credit institution is headquartered.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Point d is added to clause 3 of Article 14 as follows:

“d) Besides documents requested for the application for extension metioned in in point a, b, c of this clause, documents specified in point b, d, clause 1 of this Article shall be enclosed with.”

7. Clauses 2 and 3 of Article 15 are amended as follows:

“2. In case of in the incomplete or invalid application, within 10 working days from the adte of receipt, the branch of the State bank of province shall send the applicant a written request for completion of their application.

Within 30 working days from the date of receipt of valid application, the Branch of the State Bank of the province may grant a written approval for direct payment (using the form 10 enclosed with this Circular) or a written approval for extension/ adjustment/supplement to direct payment (using Annex 12 enclosed with this Circular). In case of rejection, The Branch of the State Bank of the province shall send the applicant a written notice in which reason for rejection shall be specified.

3. Procedures for approval for paying agent registration ( or adjustment/supplement/extension) applicable to Vietnam Post Corporation:

a) Vietnam Post Corporation shall submit an application for approval for paying agent registration ( or adjustment/supplement/extension) to the State bank directly or by post;

b) In case of the incomplete or invalid application, within 10 working days from the date of receipt, the branch of the State bank of province shall send Vietnam Post Corporation a written request for completion of their application.

Within 30 working days from the date of receipt of valid application, the State Bank may grant a written approval for direct payment (using the form 11 enclosed with this Circular) or a written approval for extension/adjustment/supplement to in direct payment (using Annex 13 enclosed with this Circular). In case of rejection, The Branch of the State Bank of the province shall send Vietnam Post Corporation a written notice in which reason for rejection shall be specified.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“1. Principles of conversion:

a) Within 12 months from the effective date of this Circular, economic organizations or credit institutions granted the paying agent registration certificate or License to operate in foreign currency payment services must apply for the written approval for paying agent registration or direct payment under provisions hereof. After aforesaid 12 months, any economic organization or credit institution that fails to obtain the aforesaid approval or fails to meets requirements in points c and Article of this clause resulting in failure to acquire the approval must ended their operation as paying agent or in direct payment services.

b) During the conversion period, economic organizations and credit institutions are entitled to continue to operate as the paying agent or operate in direct payment services under the existing paying agent registration certificate or License to operate in direct payment services.

c) Economic organizations licensed to operate in foreign currency payment services will be granted the written approval for direct payment if they satisfy all requirements for operation in direct payment stipulated by the Government;

d) Economic organizations granted the paying agent registration certificate will be granted the written approval for direct payment if they satisfy all requirements for paying agents

dd) Credit institutions grated the paying agent registration certificate shall be eligible for being granted the written approval for paying agent registration.

9. Point b, Clause 4 of Article 23 is amended as follows:

“b) In case of the incomplete or invalid application, within 10 working days from the date of receipt, the branch of the State bank of province shall send the applicant a written request for completion of their application.

Within 30 working days from the date of receipt of the valid application, the branch of the State Bank of the province may grant the written approval for direct payment or paying agent registration. In case of rejection, The Branch of the State Bank of the province shall send the applicant a written notice in which reason for rejection shall be specified.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“a) Within 12 months from the effective date of this Circular, Vietnam Post Corporation must go through the formality for application for written approval for direct payment under Articles 11 and 12 hereof if it satisfies all requirements for operation in direct payment imposed on economic organizations”.

11. Titles of chapters II and III are amended as follows:

a) Chapter II: “PROCEDURES FOR APPROVAL FOR DIRECT PAYMENT; APPROVAL FOR ADJUSTMENT, SUPPLEMENT AND EXTENSION OF PERIOD OF OPERATION OF DIRECT PAYMENT";

b) Chapter III: “PROCEDURES FOR APPROVAL FOR PAYING AGENT REGISTRATION; APPROVAL FOR ADJUSTMENT, AUPPLEMENT AND EXTENSION OF PERIOD OF OPERATION AS PAYING AGENTS";

12. Articles 10, 13 and clause 2 of Article 23 are annulled; and point b, clause 1, Article 20 of the Circular No.34/2015/TT-NHNN is adjusted as to " the list of beneficiaries and their receivables by foreign currency".

Article 2.Amendments to a number of articles of regulations on operation of foreign exchange agents issued together with the Decision No.21/2008/QD-NHNN dated July 11, 2008 by the Governor of the State Bank (hereinafter referred to as “ Regulation”)

1. Clause 1 of Article 1 is amended as follows:

“1.This Regulation provides adjustments to the foreign exchange operation by economic organizations as foreign exchange agents (hereinafter referred to as “foreign exchange agent”) of permitted credit institutions within the territory of Vietnam.”

2. Article 2 is amended as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Permitted credit institutions including banks, non-bank credit institutions and branches of foreign banks licensed to operate in or provide foreign exchange services under regulations of laws.

2. Economic organizations performing as foreign exchange agents of permitted credit institutions.

3. Other organizations and individuals participating in foreign exchange services.”

3. Article 4 is amended as follows:

“Article 4. Foreign exchange agent activities

1. Foreign exchange agents are only allowed to exchange Vietnam dong for individual’s foreign currency cash but are not allowed to exchange foreign currency cash for Vietnam dong or other foreign currencies, except for cases prescribed in clause 2 of this Article.

2. Foreign exchange agents located at isolated areas of international checkpoints are allowed to exchange foreign currency cash for Vietnam dong with individuals having passports granted by competent authorities of their countries under Article 8 of this Regulation.”

4. Article 4a is added to Article 4 as follows:

“Article 4a. Rules for preparation and submission of application for approval for foreign exchange agent registration or changes in foreign exchange agents

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. For documents requested to be submitted in copy, the applicant shall submit certified true copies or copies certified by the applicant. In case the applicant directly submits their application at the branch of the State Bank of province and documents in the application are not certified trued, original copies shall be presented for callation. Person(s) collating original and copies shall countersign such copies and be liable for the accuracy of the copies."

5. Point Article 6a is added to Article 6 as follows:

“Article 6a. Adjustments required to be registered or reported

1. The following adjustments shall be registered with the branch of the State bank of province where the certificate of foreign exchange agent registration is issued:

a) Name or address of the economic organization;

b) Address of foreign exchange agent’s office ;

c) Increase in the number of foreign exchange agents.

2. Any adjustment to name of the authorizing credit institution, or decrease in the number of foreign exchange agents, the economic organization shall be reported to the branch of the State bank of province where the foreign exchange agent registration certificate is issued within 30 working days from the date of adjustment.

3. Procedures and application for adjustments shall be conformable to Article 7 and 7a of this Regulation.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“Article 7. Application for approval for foreign exchange agent registration or changes in foreign exchange agents

1. The application for approval for foreign exchange agent registration includes:

a) An application form for foreign exchange agent registration (using the form in Annex 1 enclosed with this Regulation);

b) Economic organization’s written commitments to comply with the Government regulations on foreign exchange agent’s office location; and a commitment to perform as the foreign exchange agent of only one permitted credit institution.

c) Copies of documents certifying the lawful establishment and operation such as enterprise registration certificates or investment certificates or equivalent documents under regulations of laws.

d) Reports on facilities and equipment for foreign exchange services;

dd) Certificates of completion of training courses in distinguishing between true and counterfeit foreign currencies granted to staff directly working at foreign exchange agent's offices by the authorizing credit institution.

e) Foreign exchange procedures including measures for ensuring security during the transaction; issue of invoices, record-keeping, accounting and reporting.

g) Copies of the agency agreement signed with the authorizing credit institution including the following contents:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(ii) name and address of foreign exchange agents;

(iii)Terms prescribing that the foreign exchange agent is entitled to buy foreign currency cash only (except for those located iat isolated area of international checkpoints) and re-sell such foreign exchange cash (excluding foreign currency reserves) to the authorizing credit institution;

(iv) Rules for determination of buy rate and sell rate of foreign currency cash (for foreign exchange agents located in isolated areas of international checkpoints) and re-sell rate of such foreign currency as it is resold to the authorizing credit institution under regulations on foreign exchange control and commission fees (if any);

(v) Rights and obligations of both parties to the agency agreement which specifies obligations to strict compliance with foreign exchange procedures by the foreign exchange agent and the periodic inspection of foreign exchange agent operation to ensure the agreement performance;

(vi) Negotiable foreign exchange reserves and time limit for reselling purchased foreign currencyies to the authorizing credit institution.

2. The application for changes in foreign exchange agent includes:

a) An application form for changes in foreign exchange agents (using the form in Annex 5 enclosed with this Regulation);

b) Relevant documents specified in clause 1, Article 6a of this Regulation;

c)A reports on facilities and equipment for foreign exchange services and economic organization’s written commitments to comply with the Government’s regulations on foreign exchange agent’s office location (in case of increase in the number of foreign exchange agents).”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

“Article 7a. Procedures for approval for foreign exchange agent registration and changes in foreign exchange agents

1. Every economic organization wishing to operate in foreign exchange services or change their foreign exchange agent shall submit an application to the branch of the State Bank of the province where the foreign exchange agent is located directly or by post.

2. In case of in the incomplete or invalid application, within 10 working days from the date of receipt, the branch of the State bank of the province shall send the applicant a written request for completion of their application.

Within 30 working days from the date of receipt of valid application, the Branch of the State Bank of the province may grant a Foreign exchange Agent Registration Certificate (using the form 2 enclosed with this Regulation) or a Certificate of Changes in Foreign exchange Agents (using Annex 6 enclosed with this Regulation). In case of rejection, The Branch of the State Bank of the province shall send the applicant a written notice in which reason for rejection shall be specified.

3. In case the foreign exchange agent ‘s location is different from the place where the economic organization is headquartered, the branch of the State Bank of the province where the foreign exchange agent is situtated shall submit a copy of the certificate to the branch of the State Bank of the province where the economic organization is headquartered.

4. Validity period of the foreign exchange agent registration certificate are as follows:

a) The validity period is up to the duration of the agency agreement signed between the economic organization and authorizing credit institution;

b) In case the agency agreement expires or is early terminated, the economic organization shall cease its operation in foreign exchange services and submit the original Foreign exchange Agent Registration Certificate to the branch of the State Bank of the province where the Certificate is issued within 30 working days from the expiry date or termination date.

c) Any economic organization wishing to continue to operating as a foreign exchange agent shall meet the Government's requirements for operation in foreign exchange services imposed on economic organizations, submit the application and go through procedures stipulated in Article 7, and clauses 1 and 2 of Article 7a of this Regulation.”

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. The following annexes are replaced or supplemented as follows:

a) The Annex 1 – application form for foreign exchange agents issued together with this Regulation is replaced with Annex 1- application form for approval for foreign exchange agent registration enclosed herewith;

b) The Annex 2 – Certificate of changes in foreign exchange agent registration issued together with this Regulation is replaced with Annex 2- Certificate of changes in foreign exchange agent registration enclosed herewith;

c) Annex 5- application form for changes in foreign exchange agent and Annex- application form for certifciate of registration of changes in foreign exchange agents enclosed herewith.

10. Article 3, clause 3 of Article 4, Articles 5, 6 and 13 of this Regulation are annulled.

Article 3. Transition provisions applicable to foreign exchange agents granted Foreign Exchange Registration Certificates by the effective date of this Circular

Foreign exchange agents granted the Foreign exchange Agent Registration Certificate by the effective date of this Circular are entitled to continue to run foreign exchange services on the behalf of the authorizing credit institution under the existing Foreign exchange Agent Registration Certificate, unless the agency agreement signed between the economic group and credit institution expires or is early terminated by the effective date of this Circular.

Article 4. Transition provisions applicable to individuals licensed to set up foreign exchange desks by the effective date of this Circular

Individuals licensed to set up foreign exchange desks by the State bank under the Circular No.07/2001/TT-NHNN dated August 31, 2001 by the Governor of the State Bank providing guidance on management of currencies of bordering countries at checkpoints and checkpoint economic zones of Vietnam issued together with the Decision No.140/2000/QD-TTg dated December 08, 2000 by the Prime Minister by the effective date of this Circular are entitled to continue to operate in foreign exchange services.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular enters into forces from August 13, 2016.

2. As of the effective date of this Circular, the following clauses expire:

a) Section 6 of the Circular No.07/2001/TT-NHNN dated August 21, 2001 by the Governor of the State Bank providing guidance on management of currencies of bordering countries at checkpoints and checkpoint economic zones of Vietnam issued together with the Decision No.140/2000/QD-TTg dated December 08, 2000 by the Prime Minister.

b) Clause 2 of Article 1 and Article 6 of the Circular No.29/2015/TT-NHNN dated December 22, 2015 providing amendments to a number of the State Bank’s legislative documents on certified true copies required.

3. Chiefs of Offices, Directors of Department of Foreign Exchange Management, heads of Affiliates of the State Bank, Directors of Branches of State Bank in provinces, President of the Board of Directors, President of Board of Members, Directors General (Directors) of credit institutions and branches of foreign banks shall be responsible for the implementation of this Circular.

 

 

PP. GOVERNOR
DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Thi Hong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 11/2016/TT-NHNN ngày 29/06/2016 sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


21.695

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!