Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 08/2011/TT-NHNN về quy định chi tiết về tín dụng kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 109/2010/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 08/2011/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 08/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 08/2011/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2011

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ TÍN DỤNG KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO THEO NGHỊ ĐỊNH 109/2010/NĐ-CP NGÀY 4/11/2010 CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo;

Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn chi tiết thực hiện tín dụng kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo (sau đây gọi tắt là Nghị định 109/2010/NĐ-CP) như sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Thông tư này quy định việc cho vay của các ngân hàng thương mại đối với thương nhân để kinh doanh xuất khẩu thóc, gạo các loại (sau đây gọi chung là thóc, gạo hàng hóa).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ngân hàng cho vay: bao gồm các ngân hàng thương mại được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay kinh doanh xuất khẩu thóc, gạo hàng hóa theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng khách hàng vay vốn tại các ngân hàng thương mại bao gồm thương nhân kinh doanh xuất khẩu thóc, gạo hàng hóa hoạt động theo quy định của Luật Thương mại và quy định tại Điều 3 Nghị định 109/2010/NĐ-CP.

Điều 3. Cho vay kinh doanh xuất khẩu thóc, gạo

1. Các ngân hàng thương mại chủ động cân đối đảm bảo nguồn vốn để cho vay đối với thương nhân thực hiện kinh doanh xuất khẩu thóc, gạo hàng hóa theo kế hoạch dự kiến được cân đối theo quy định tại Nghị định 109/2010/NĐ-CP .

2. Việc cho vay của các ngân hàng đối với thương nhân để thực hiện kinh doanh xuất khẩu thóc, gạo hàng hóa được thực hiện theo quy định hiện hành về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

3. Thương nhân vay vốn để kinh doanh xuất khẩu thóc, gạo hàng hóa, ngoài việc thỏa mãn các điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành, còn phải được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại Điều 6 Nghị định 109/2010/NĐ-CP.

4. Trường hợp thương nhân chưa có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo kể từ ngày Nghị định 109/2010/NĐ-CP có hiệu lực vẫn được vay vốn ngân hàng để kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định về điều khoản chuyển tiếp theo Điều 28 Nghị định 109/2010/NĐ-CP.

Điều 4. Cho vay điều tiết giá thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu phục vụ cho điều hành xuất khẩu gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Trong trường hợp giá thóc, gạo hàng hóa trên thị trường thấp hơn giá thóc, gạo định hướng, các ngân hàng thương mại cho thương nhân vay vốn để thu mua thóc, gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ.

Điều 5. Trách nhiệm của các ngân hàng thương mại và các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước

1. Trách nhiệm của các ngân hàng thương mại

- Chủ động cân đối nguồn vốn để đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn đối với thương nhân đủ điều kiện kinh doanh thóc, gạo.

- Thực hiện đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cho vay đối với thương nhân để thực hiện kinh doanh xuất khẩu thóc, gạo hàng hóa bảo đảm bình ổn thị trường tiêu dùng nội địa và phục vụ xuất khẩu;

- Định kỳ hàng tháng, chậm nhất vào ngày mùng 10 của tháng kế tiếp tháng báo cáo các ngân hàng thương mại thực hiện báo cáo cho vay thu mua thóc, gạo hàng hóa phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước theo Phụ lục 1 đính kèm Thông tư này.

2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

a) Vụ Tín dụng

- Đầu mối triển khai, phối hợp với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực hiện cho vay thu mua thóc, gạo hàng hóa của các ngân hàng thương mại;

- Đầu mối tổng hợp kết quả cho vay thu mua thóc, gạo hàng hóa và báo cáo Thống đốc khi được yêu cầu.

b) Vụ Chính sách tiền tệ

Phối hợp với Vụ Tín dụng và các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước xử lý những kiến nghị, vướng mắc của các ngân hàng thương mại, địa phương, tổ chức, cá nhân trong việc cho vay kinh doanh xuất khẩu gạo.

c) Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng

Kiểm tra, giám sát việc cho vay kinh doanh xuất khẩu gạo của các Ngân hàng thương mại theo quy định hiện hành.

d) Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình cho vay thu mua thóc, gạo trên địa bàn. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các ngân hàng báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Tín dụng) để được xem xét, xử lý);

- Định kỳ hàng tháng (chậm nhất vào ngày mùng 10 của tháng kế tiếp tháng báo cáo) tổng hợp báo cáo tình hình cho vay thu mua thóc, gạo hàng hóa phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước trên địa bàn theo Phụ lục 2 đính kèm Thông tư này.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2011.

2. Các văn bản hết hiệu lực thi hành: Công văn số 2311/NHNN-TD ngày 12/3/2008 về việc cân đối nguồn vốn cho vay thu mua lúa, gạo năm 2008 và Công văn số 1671/NHNN-TD ngày 4/3/2010 về việc đảm bảo nguồn vốn cho xuất khẩu gạo năm 2010.

3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng thương mại chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Khoản 3, Điều 6;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp & PTNT;
- Hiệp hội Lương thực VN;
- Công báo;
- Lưu VP, Vụ PC, TD.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 


TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Phụ lục 1

BÁO CÁO

CHO VAY THU MUA THÓC, GẠO HÀNG HÓA XUẤT KHẨU VÀ TIÊU DÙNG TRONG NƯỚC
(Kèm theo Thông tư số: 08/2011/TT-NHNN ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước)

Tháng        năm 20

Đơn vị: tỷ đồng, tấn lúa, gạo

STT

Tỉnh, thành phố

Dư nợ cuối kỳ trước chuyển sang

Cho vay thu mua trong kỳ

Khối lượng lúa gạo được thu mua trong kỳ

Tổng số

Tr.đó XK

Doanh số cho vay

Doanh số thu nợ

Dư nợ cuối kỳ

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Thu mua xuất khẩu

Cho vay thu mua xuất khẩu

Cho vay thu mua xuất khẩu

1

Tỉnh A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cho vay thông thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cho vay ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Lãi suất: …%/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Lãi suất: …%/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tỉnh B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cho vay thông thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cho vay ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Lãi suất: …%/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Lãi suất: …%/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tỉnh …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lập bảng
(Ký, ghi rõ họ tên, SĐT liên hệ)


Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

….., Ngày   tháng     năm 20
Tổng Giám đốc (Giám đốc)
(Ký, đóng dấu)

Hướng dẫn lập biểu và gửi báo cáo:

- Dòng "Cho vay ưu đãi lãi suất", các ngân hàng tổng hợp số liệu của các chương trình cho vay ưu đãi để thu mua lương thực trong năm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chi tiết theo từng chương trình cho vay ưu đãi. Chương trình được theo dõi và cập nhật số liệu cho đến khi dư nợ bằng 0

- Hàng tháng chậm nhất vào ngày mùng 10 của tháng kế tiếp tháng báo cáo các ngân hàng thương mại gửi báo cáo về NHNN theo địa chỉ: Vụ Tín dụng, NHNN, 49 Lý Thái Tổ, Hà Nội; Email: thanhtung@sbv.gov.vn, Fax: 04.38247986, ĐT: 04.38269905

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ …..

Phụ lục 2

BÁO CÁO

CHO VAY THU MUA THÓC, GẠO HÀNG HÓA XUẤT KHẨU VÀ TIÊU DÙNG TRONG NƯỚC
(Đính kèm theo Thông tư số: 08/2011/TT-NHNN ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước)

Tháng        năm 20

Đơn vị: tỷ đồng, tấn lúa, gạo

STT

Ngân hàng

Dư nợ cuối kỳ trước chuyển sang

Cho vay thu mua trong kỳ

Khối lượng lúa gạo được thu mua trong kỳ

Tổng số

Tr.đó XK

Doanh số cho vay

Doanh số thu nợ trong kỳ

Dư nợ cuối kỳ

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Thu mua xuất khẩu

Cho vay thu mua xuất khẩu

Cho vay thu mua xuất khẩu

1

NHTMCP A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cho vay thông thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cho vay ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Lãi suất: …%/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Lãi suất: …%/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

NHTMCP B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cho vay thông thường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cho vay ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Lãi suất: …%/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Lãi suất: …%/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

NHTMCP …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lập bảng
(Ký, ghi rõ họ tên, SĐT liên hệ)


Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

….., Ngày   tháng     năm 20
Tổng Giám đốc (Giám đốc)
(Ký, đóng dấu)

Hướng dẫn lập biểu và gửi báo cáo:

- NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tổng hợp số liệu trên cơ sở Báo cáo cho vay thu mua thóc, gạo hàng hóa của chi nhánh các NHTM trên địa bàn.

- Dòng "Cho vay ưu đãi lãi suất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ", các ngân hàng tổng hợp số liệu của các chương trình cho vay ưu đãi để thu mua lương thực trong năm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó chi tiết theo từng chương trình cho vay ưu đãi. Chương trình được theo dõi và cập nhật số liệu cho đến khi dư nợ bằng 0

- Hàng tháng chậm nhất vào ngày mùng 10 của tháng kế tiếp tháng báo cáo các ngân hàng thương mại gửi báo cáo về NHNN theo địa chỉ: Vụ Tín dụng, NHNN, 49 Lý Thái Tổ, Hà Nội. Email: thanhtung@sbv.gov.vn, Fax: 04.38247986, ĐT: 04.38269905

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
--------------

No: 08/2011/TT-NHNN

Hanoi, April 08, 2011

 

CIRCULAR

DETAILING ON CREDIT OF RICE IMPORT BUSINESS ACCORDING TO DECREE NO.109/2010/ND-CP dated 4/11/2010 OF THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on State Bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 June 16, 2010;
Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 47/2010/QH12 June 16, 2010;
Pursuant to the Decree No.96/2008/ND-CP August 26, 2008 of the Government regulating functions, tasks, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;
Pursuant to the Decree No.109/2010/ND-CP dated 4/11/2010 of the Government on rice export business;
After agreeing with the Ministry of Finance, the Ministry of Agriculture and Rural Development and the Ministry of Industry and Trade, the State Bank of Vietnam details the implementation of credit of rice export business according to the Decree No.109/2010/ND-CP dated 4/11/2010 of the Government on rice export business (hereinafter called as Decree 109/2010/ND-the Government for short) as follows:

Article 1. Scope of application

This Circular stipulates the loan of commercial banks to traders to carry on business of paddy, rice export business of all kinds (hereinafter collectively called as paddy, merchandise rice).

Article 2. Subjects of application

1. Lending banks: include the commercial banks are established and operating according to provisions of the Law on Credit Institutions to implement the loan for paddy, merchandise rice export business under the provisions of this Circular and the provisions of relevant law.

2. The clients loan at commercial banks, including traders carrying on paddy, merchandise rice export operating under the provisions of the Trade Law and the provisions in Article 3 of Decree 109/2010/ND-CP.

Article 3. The loan for rice export business
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 08/2011/TT-NHNN về quy định chi tiết về tín dụng kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 109/2010/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.712
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.13.39