Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 563/QD-NHNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Minh Hưng
Ngày ban hành: 18/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 563/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH MUA, BÁN VÀNG MIẾNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/3/2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban lãnh đạo NHNN (để báo cáo);
- Lưu: VP, Vụ QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Lê Minh Hưng

 

QUY TRÌNH

MUA, BÁN VÀNG MIẾNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
(Ban hành theo Quyết định số 563/QĐ-NHNN ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

MỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này quy định cụ thể về việc mua, bán vàng miếng trực tiếp và mua, bán vàng miếng qua hình thức đấu thầu giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước) và tổ chức tín dụng, doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây viết tắt là “Thông tư 06/2013/TT-NHNN”).

Điều 2. Nguyên tắc chung

Việc mua, bán vàng miếng giữa Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của Thông tư 06/2013/TT-NHNN , Quy trình này và Phương án mua, bán vàng miếng đã được phê duyệt.

MỤC 2. QUY TRÌNH MUA, BÁN VÀNG MIẾNG QUA HÌNH THỨC ĐẤU THẦU

Điều 3. Thông báo đấu thầu vàng miếng

Chậm nhất trong ngày làm việc liền kề trước ngày Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu, Sở Giao dịch gửi thông báo đấu thầu (theo mẫu tại Phụ lục 1) qua fax cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước theo số fax đã đăng ký.

Điều 4. Chuyển tiền đặt cọc

Chậm nhất đến 17 giờ của ngày liền kề trước ngày Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng miếng, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp phải chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản của Ngân hàng Nhà nước theo thông báo đấu thầu.

Điều 5. Kiểm tra và thông báo tư cách dự thầu của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp

1. Trong thời hạn 01 (một) giờ kể từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tổ chức đấu thầu, Sở Giao dịch kiểm tra tiền đặt cọc của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trên tài khoản theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước và kiểm tra giấy tờ tùy thân của người đại diện giao dịch của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

2. Tiền đặt cọc của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp là hợp lệ để tham gia đấu thầu khi tiền đặt cọc lớn hơn hoặc bằng giá trị đặt cọc tính theo công thức: Giá trị đặt cọc = Tỷ lệ đặt cọc x Giá tham chiếu x Khối lượng vàng miếng đặt thầu tối thiểu.

3. Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp không đủ tư cách tham gia đấu thầu vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đang trong thời gian bị tạm ngừng quan hệ giao dịch hoặc bị hủy quan hệ giao dịch;

b) Người đại diện của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp không xuất trình giấy tờ tùy thân theo quy định;

c) Giấy tờ tùy thân không hợp lệ;

d) Người tham dự không phải là người đại diện giao dịch do tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đã đăng ký;

e) Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp không tuân thủ quy định về đặt cọc theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Sở Giao dịch thông báo bằng văn bản cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp không đủ tư cách tham gia đấu thầu vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước, trong đó nêu rõ lý do.

Điều 6. Thông báo giá

Sở Giao dịch thông báo cho người đại diện giao dịch của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp giá trần, giá sàn (nếu có) đối với đấu thầu theo giá, (theo mẫu tại Phụ lục 2a) hoặc giá mua, giá bán đối với đấu thầu theo khối lượng (theo mẫu tại Phụ lục 2b).

Điều 7. Nộp phiếu dự thầu

Chậm nhất trong thời hạn 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm Sở Giao dịch thông báo giá theo quy định tại Điều 6 Quy trình này, người đại diện giao dịch của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp điền đầy đủ các nội dung của phiếu dự thầu (theo mẫu tại Phụ lục 3a đối với đấu thầu theo giá, theo mẫu tại Phụ lục 3b đối với đấu thầu theo khối lượng) và nộp phiếu dự thầu.

Điều 8. Đóng thầu và mở thầu

1. Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) đóng thầu tại thời điểm kết thúc thời hạn nộp phiếu dự thầu. Sau thời điểm đóng thầu, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) không nhận phiếu dự thầu của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

2. Chậm nhất trong thời hạn 10 (mười) phút kể từ thời điểm đóng thầu, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) tiến hành mở thầu.

Điều 9. Thực hiện xét thầu và xác định kết quả đấu thầu

Trong thời hạn 01 (một) giờ kể từ thời điểm mở thầu, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) thực hiện tổng hợp số liệu đặt thầu, xét thầu và xác định kết quả đấu thầu như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu dự thầu và lập danh sách các phiếu dự thầu hợp lệ, không hợp lệ và tổng hợp số liệu đặt thầu. Phiếu dự thầu không hợp lệ trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp không đủ tư cách tham gia đấu thầu vàng miếng nhưng vẫn nộp phiếu dự thầu.

b) Có một trong các nội dung ghi tại phiếu dự thầu không đúng quy định như giá đặt thầu cao hơn giá trần (trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước thông báo giá trần) hoặc thấp hơn giá sàn (trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước thông báo giá sàn); khối lượng đặt thầu cao hơn mức tối đa hoặc thấp hơn mức tối thiểu mà mỗi tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép đặt thầu; ghi giá và khối lượng sai bước giá và bước khối lượng; ghi nhiều hơn một mức giá; số liệu bằng số và bằng chữ không thống nhất; sửa chữa, tẩy xóa nội dung điền trong phiếu dự thầu; ghi không đầy đủ nội dung phiếu dự thầu...

c) Phiếu dự thầu nộp sau thời điểm đóng thầu.

2. Kiểm tra tính hợp lệ của tiền đặt cọc đối với trường hợp khối lượng tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là khối lượng dự kiến đặt thầu. Tiền đặt cọc của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp không hợp lệ khi tiền đặt cọc nhỏ hơn giá trị đặt cọc hợp lệ tính theo công thức: Giá trị đặt cọc hợp lệ = Tỷ lệ đặt cọc x Giá tham chiếu x Khối lượng vàng miếng đặt thầu.

3. Nguyên tắc xét thầu đối với đấu thầu theo khối lượng:

a) Trường hợp tổng khối lượng đặt thầu của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp dự thầu bằng hoặc thấp hơn tổng khối lượng Ngân hàng Nhà nước dự kiến mua hoặc bán thì khối lượng trúng thầu của từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bằng khối lượng đặt thầu của chính tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đó.

b) Trường hợp tổng khối lượng đặt thầu của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tham gia vượt quá tổng khối lượng Ngân hàng Nhà nước dự kiến mua hoặc bán thì khối lượng trúng thầu của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tham gia được xác định theo nguyên tắc từ khối lượng đặt thầu cao nhất xuống thấp cho tới khi Ngân hàng Nhà nước mua hoặc bán được tối đa khối lượng dự kiến mua hoặc bán. Trường hợp ở mức khối lượng trúng thầu thấp nhất có nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đặt mua hoặc bán cùng khối lượng thì khối lượng cần mua, bán còn lại được chia đều cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đó. Trường hợp khối lượng trúng thầu có lẻ lô sẽ được làm tròn xuống chẵn lô.

4. Nguyên tắc xét thầu đối với đấu thầu theo giá:

a) Nguyên tắc xét thầu là xét theo thứ tự giảm dần từ giá trúng thầu cao nhất cho tới giá trúng thầu thấp nhất mà tại đó Ngân hàng Nhà nước bán được khối lượng tối đa dự kiến bán (trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước bán vàng miếng) hoặc xét theo thứ tự tăng dần từ giá trúng thầu thấp nhất cho tới giá trúng thầu cao nhất mà tại đó Ngân hàng Nhà nước mua được tối đa khối lượng dự kiến mua (trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước đấu thầu mua vàng miếng). Trong trường hợp ở mức giá trúng thầu thấp nhất (đối với trường hợp Ngân hàng Nhà nước bán vàng miếng) hoặc trường hợp ở mức giá trúng thầu cao nhất (đối với trường hợp Ngân hàng Nhà nước mua vàng miếng) có nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đặt cùng một mức giá thì khối lượng trúng thầu của từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp này sẽ được xác định theo tỷ lệ thuận giữa khối lượng cần mua, bán còn lại và khối lượng đặt thầu của từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đó. Trường hợp khối lượng trúng thầu có lẻ lô sẽ được làm tròn xuống chẵn lô.

b) Giá trúng thầu của từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp là giá đặt thầu của chính tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đó.

Điều 10. Hủy thầu

Trước thời điểm thông báo giá hoặc thông báo kết quả đấu thầu, nếu giá vàng biến động vượt quá mức biến động giá trong phương án mua, bán vàng miếng đã được phê duyệt, Sở Giao dịch hủy thầu và thông báo cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Điều 11. Thông báo kết quả đấu thầu

Sau khi xác định kết quả đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) thông báo bằng văn bản:

1. Kết quả tổng hợp đấu thầu (theo mẫu tại Phụ lục 4).

2. Kết quả trúng thầu cho từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có phiếu dự thầu hợp lệ thông qua người đại diện giao dịch (theo mẫu tại Phụ lục 5).

3. Về phiếu dự thầu không hợp lệ cho từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có phiếu dự thầu không hợp lệ thông qua người đại diện giao dịch (theo mẫu tại Phụ lục 6).

Điều 12. Ký văn bản xác nhận giao dịch mua, bán vàng miếng

Trong thời hạn 30 phút (ba mươi phút) kể từ khi Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) thông báo kết quả đấu thầu, người đại diện giao dịch của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trúng thầu phải ký văn bản xác nhận giao dịch mua, bán vàng với Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) (theo mẫu tại Phụ lục 7).

MỤC 3. QUY TRÌNH MUA, BÁN VÀNG MIẾNG TRỰC TIẾP

Điều 13. Thông báo mua, bán vàng miếng

Chậm nhất trong ngày làm việc liền kề trước ngày Ngân hàng Nhà nước tổ chức giao dịch mua, bán vàng miếng, Sở Giao dịch gửi thông báo mua, bán vàng miếng (theo mẫu tại Phụ lục 8) qua fax cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước theo số fax đã đăng ký.

Điều 14. Chuyển tiền đặt cọc

Chậm nhất đến 17 giờ của ngày liền kề trước ngày Ngân hàng Nhà nước tổ chức mua, bán vàng miếng, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp phải chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản của Ngân hàng Nhà nước tại thông báo mua, bán vàng miếng.

Điều 15. Kiểm tra tư cách tham gia giao dịch của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp

1. Trong thời hạn 01 (một) giờ kể từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước bắt đầu tổ chức mua, bán vàng miếng, Sở Giao dịch kiểm tra tiền đặt cọc của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trên tài khoản theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước và kiểm tra giấy tờ tùy thân của người đại diện giao dịch của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.

2. Tiền đặt cọc của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp là hợp lệ để tham gia mua, bán khi lớn hơn hoặc bằng giá trị đặt cọc tính theo công thức: Giá trị đặt cọc = Tỷ lệ đặt cọc x Giá tham chiếu x Khối lượng vàng miếng đăng ký mua, bán.

3. Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp không đủ tư cách tham gia mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đang trong thời gian bị tạm ngừng quan hệ giao dịch hoặc bị hủy quan hệ giao dịch;

b) Người đại diện của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp không xuất trình giấy tờ tùy thân theo quy định;

c) Giấy tờ tùy thân của người đại diện giao dịch không hợp lệ;

d) Người tham dự không phải là người đại diện giao dịch do tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đã đăng ký;

e) Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có tiền đặt cọc không hợp lệ theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Sở Giao dịch thông báo bằng văn bản cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp không đủ tư cách tham gia mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước, trong đó nêu rõ lý do.

Điều 16. Thông báo giá mua, bán vàng miếng

Sở Giao dịch thông báo bằng văn bản mức giá mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước cho người đại diện giao dịch của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tham gia giao dịch (theo mẫu tại Phụ lục 9).

Điều 17. Đăng ký mua, bán vàng miếng

Trong thời hạn 30 (ba mươi) phút kể từ khi Sở Giao dịch thông báo giá mua, bán, người đại diện giao dịch của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nộp cho Ngân hàng Nhà nước đơn đăng ký mua, bán vàng miếng (theo mẫu tại Phụ lục 10).

Điều 18. Xét đăng ký mua, bán và xác định kết quả mua, bán

Trong thời hạn 01 (một) giờ kể từ thời điểm kết thúc việc nộp đơn đăng ký mua, bán, Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) thực hiện xét đăng ký mua, bán và xác định kết quả mua, bán như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ của đơn đăng ký mua, bán và lập danh sách các đơn đăng ký hợp lệ, không hợp lệ và tổng hợp số liệu đăng ký mua, bán. Đơn đăng ký không hợp lệ trong các trường hợp sau:

a) Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp không đủ tư cách tham gia mua, bán vàng miếng nhưng vẫn nộp đơn đăng ký mua, bán,

b) Có một trong các nội dung ghi tại đơn đăng ký mua, bán không đúng quy định như khối lượng đăng ký mua, bán cao hơn mức tối đa hoặc thấp hơn mức tối thiểu mà mỗi tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép đăng ký mua, bán; số liệu bằng số và bằng chữ không thống nhất; sửa chữa, tẩy xóa nội dung điền trong đơn đăng ký mua, bán; ghi không đầy đủ nội dung đơn đăng ký mua, bán...

c) Tiền đặt cọc của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp không hợp lệ khi tiền đặt cọc nhỏ hơn giá trị đặt cọc hợp lệ tính theo công thức: Giá trị đặt cọc hợp lệ = Tỷ lệ đặt cọc x Giá tham chiếu x Khối lượng vàng miếng đăng ký mua, bán.

d) Đơn đăng ký mua, bán nộp sau thời hạn quy định tại Điều 17 Quy trình này.

2. Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) xác định khối lượng vàng miếng mua, bán với từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trên cơ sở đăng ký mua bán của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và phương án mua, bán vàng miếng đã được phê duyệt.

Điều 19. Thông báo ngừng giao dịch mua, bán vàng miếng

Trước khi thông báo kết quả mua, bán vàng miếng, nếu giá vàng biến động vượt quá mức biến động giá trong phương án mua, bán vàng miếng đã được phê duyệt, Sở Giao dịch ngừng giao dịch mua, bán và thông báo cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tham gia mua, bán.

Điều 20. Thông báo khối lượng vàng miếng mua, bán

Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) thông báo bằng văn bản cho người đại diện giao dịch về khối lượng vàng miếng Ngân hàng Nhà nước mua, bán với từng tổ chức tín dụng, doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục 11)

Điều 21. Ký văn bản xác nhận giao dịch

Trong thời hạn 30 phút (ba mươi phút) kể từ khi Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) thông báo kết quả mua, bán, người đại diện giao dịch của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp tham gia mua, bán phải ký văn bản xác nhận giao dịch mua, bán vàng với Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) (theo mẫu tại Phụ lục 7).

MỤC 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Tổ triển khai đấu thầu

1. Ngân hàng Nhà nước thành lập Tổ triển khai đấu thầu để giúp Sở Giao dịch tổ chức thực hiện việc đấu thầu mua, bán vàng miếng qua hình thức đấu thầu theo phương án mua, bán vàng miếng đã được phê duyệt.

2. Thành phần Tổ triển khai đấu thầu bao gồm: Đại diện lãnh đạo cấp Vụ của Sở Giao dịch làm Tổ trưởng và các thành viên là đại diện các đơn vị Sở Giao dịch, Vụ Quản lý Ngoại hối, Vụ Kiểm toán nội bộ, Vụ Tài chính - Kế toán, Cục Phát hành và Kho quỹ, Cục Công nghệ tin học, Vụ Pháp chế và đại diện các đơn vị khác. Thành phần cụ thể do Thống đốc quyết định trong từng thời kỳ trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Giao dịch.

3. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Tổ triển khai đấu thầu do Tổ trưởng phân công.

Điều 23. Tổ giúp việc đấu thầu

1. Giám đốc Sở Giao dịch thành lập Tổ giúp việc đấu thầu để thực hiện các công việc liên quan đến quy trình mua, bán vàng miếng thông qua hình thức đấu thầu.

2. Thành phần tổ giúp việc là công chức thuộc Sở Giao dịch, số lượng thành viên, nhiệm vụ của từng thành viên do Giám đốc Sở Giao dịch quyết định trong từng thời kỳ.

Điều 24. Tổ chức thực hiện

Sở Giao dịch triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Thông tư 06/2013/TT-NHNN , Quy trình này và Phương án mua, bán vàng miếng đã được phê duyệt.

 

PHỤ LỤC 1

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……………

Hà Nội, ngày    tháng    năm

 

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU VÀNG MIẾNG
CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Tổ chức tín dụng/Doanh nghiệp

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Quyết định số.... ban hành Quy trình về mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đấu thầu mua/bán vàng miếng, cụ thể như sau:

- Thời gian bắt đầu tổ chức đấu thầu:

- Địa điểm tổ chức đấu thầu:

- Hình thức đấu thầu:

- Tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu: …………………. (lô) (trường hợp có thông báo)

- Khối lượng vàng miếng của mỗi lô đấu thầu: …………………. lượng

- Loại vàng miếng mua, bán:

- Tỷ lệ đặt cọc:

- Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc: ………………….. triệu đồng/lượng

- Khối lượng tham chiếu để tính giá trị đặt cọc: …………………………………………………….

- Khối lượng vàng miếng tối thiểu mỗi thành viên được phép đặt thầu: ………………………lô (tương đương ………….. lượng)

- Khối lượng vàng miếng tối đa mỗi thành viên được phép đặt thầu: ………………… lô (tương đương …………… lượng)

- Bước giá đặt thầu (nếu có):

- Bước khối lượng đặt thầu:

- Mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký 01 mức giá trong phạm vi giá sàn và giá trần (đối với đấu thầu theo giá)/ 01 mức khối lượng đặt thầu (đối với đấu thầu theo khối lượng).

- Tài khoản của Ngân hàng Nhà nước để nhận tiền đặt cọc và thanh toán:

………………………………………..

- Địa điểm giao nhận vàng (nếu có): ……………………………………………………….

2. Tổ chức tín dụng/doanh nghiệp tham gia đấu thầu phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Quyết định số.... ban hành Quy trình về mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

 

Nơi nhận:
- ………..........

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH

 

PHỤ LỤC 2a

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……………

Hà Nội, ngày    tháng    năm

 

THÔNG BÁO GIÁ MUA/BÁN VÀNG MIẾNG
(Áp dụng cho đấu thầu theo giá)

Kính gửi: (tên tổ chức tín dụng, doanh nghiệp)

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước;

Căn cứ Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-NHNN …./ …../ …….;

Tiếp theo thông báo đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước số …… ngày    /    /

Ngân hàng Nhà nước thông báo giá trần, giá sàn đấu thầu vàng miếng như sau:

Giá trần (nếu có):.... (bằng số) ……. VND/lượng (bằng chữ:…………………………………………..)

Giá sàn (nếu có):.... (bằng số) ……. VND/lượng (bằng chữ:…………………………………………..)

Thời hạn nhận phiếu đăng ký đặt thầu mua/bán vàng miếng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp:

……………. (tên tổ chức tín dụng/doanh nghiệp) có trách nhiệm chấp hành các quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Ngân hàng Nhà nước, Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Nơi nhận:
- ………..........

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH

 

PHỤ LỤC 2b

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……………

Hà Nội, ngày    tháng    năm

 

THÔNG BÁO GIÁ MUA/BÁN VÀNG MIẾNG
(Áp dụng cho đấu thầu theo khối lượng)

Kính gửi: ……………………. (tên tổ chức tín dụng, doanh nghiệp)

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-NHNN ngày        tháng        năm         ;

Tiếp theo thông báo đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số …… ngày    /   /

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo giá mua/bán vàng miếng như sau:

Giá mua/bán:.... (bằng số) ……. VND/lượng (bằng chữ: …………………………………….)

Thời hạn nhận phiếu đăng ký đặt thầu mua/bán vàng miếng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp:

………………. (tên tổ chức tín dụng/doanh nghiệp) có trách nhiệm chấp hành các quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-NHNN , Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Nơi nhận:
- ………..........

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH

 

PHỤ LỤC 3a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày …. tháng …. năm …….

PHIẾU DỰ THẦU

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Sở Giao dịch)

Căn cứ Thông báo đấu thầu vàng miếng số .............. của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước) ngày.../.../……, Tổ chức tín dụng/Doanh nghiệp đề nghị được đăng ký đấu thầu mua/bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước, nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Tổ chức tín dụng/Doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu thầu:

...............................................................................................................................................

2. Họ và tên người đại diện của tổ chức tín dụng/Doanh nghiệp tham gia đấu thầu: .......................

...............................................................................................................................................

3. Đăng ký đấu thầu theo giá:

Khối lượng đặt thầu

Bằng số

Bằng chữ

Theo lô

 

 

Theo lượng vàng

 

 

Giá đặt thầu

(đơn vị: đồng /lượng)

 

 

* 01 lô = …… lượng vàng

* Giá đặt thầu tính theo lượng và bước giá là: ………000đ

 

 

Người đại diện giao dịch
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

Hợp lệ

Không hợp lệ

Chữ ký

Người kiểm tra 1: …………………………………..

 

Lý do phiếu không hợp lệ:

 

 

 

Kiểm tra 2: ……………………………………………

 

Lý do phiếu không hợp lệ:

 

 

 

Kiểm tra 3……………………………………………

 

 

 

Lý do phiếu không hợp lệ:….

Kiểm tra N…..

 

 

 

PHỤ LỤC 3b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

………….,  ngày …. tháng …. năm …….

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THẦU

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Sở Giao dịch)

Căn cứ Thông báo đấu thầu vàng miếng số ……. của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng Nhà nước) ngày.../.../……, Tổ chức tín dụng/Doanh nghiệp đề nghị được đăng ký đấu thầu mua/bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước, nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Tổ chức tín dụng/Doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu thầu:...............................................

...............................................................................................................................................

2. Họ và tên người đại diện của tổ chức tín dụng/Doanh nghiệp tham gia đấu thầu:........................

...............................................................................................................................................

3. Đăng ký đấu thầu theo khối lượng (đấu thầu theo lô):

Khối lượng đặt thầu

Bằng số

Bằng chữ

Theo lô

 

 

Theo lượng vàng

 

 

* 01 lô = …… lượng vàng

 

 

Người đại diện giao dịch
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

Hợp lệ

Không hợp lệ

Chữ ký

Người kiểm tra 1: …………………………………..

 

Lý do phiếu không hợp lệ:

 

 

 

Kiểm tra 2: ……………………………………………

 

Lý do phiếu không hợp lệ:

 

 

 

Kiểm tra 3……………………………………………

 

 

 

Lý do phiếu không hợp lệ:….

Kiểm tra N…..

 

 

PHỤ LỤC 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

……….., ngày …. tháng …. năm …….

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐẤU THẦU MUA/BÁN VÀNG MIẾNG

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Quy trình về mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-NHNN ngày    tháng     năm      , xét phiếu dự thầu của các thành viên, Ngân hàng Nhà nước thông báo:

Tổng số thành viên trúng thầu: ……………

Tổng khối lượng trúng thầu: ………………………. lô (………………… lượng vàng)

Giá trúng thầu cao nhất: ………………………. đồng/lượng/Khối lượng trúng thầu cao nhất ………. lô (………………… lượng vàng).

Giá trúng thầu thấp nhất: ………………………. đồng/lượng/Khối lượng trúng thầu thấp nhất ……. lô (………………… lượng vàng).

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH

 

PHỤ LỤC 5

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……………

…………, ngày …… tháng ……. năm ……

 

THÔNG BÁO TRÚNG THẦU MUA/BÁN VÀNG MIẾNG

Kính gửi: (Tên tổ chức tín dụng/doanh nghiệp)

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Quy trình về mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-NHNN ngày      tháng       năm         , xét phiếu đăng ký dự thầu của các thành viên, Ngân hàng Nhà nước thông báo:

Tên tổ chức tín dụng/doanh nghiệp trúng thầu mua/bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước.

Khối lượng vàng miếng trúng thầu như sau:

- Theo lô: ………….. (lô)

- Theo lượng vàng: ……………………….(lượng)

Giá mua/bán vàng miếng: ………………….. (đồng/lượng).

Tổng giá trị thanh toán: ………… (bằng số)... (VND)

(bằng chữ: …………………………).

Ngân hàng Nhà nước thông báo để tổ chức tín dụng/doanh nghiệp biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- ………..........

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH

 

PHỤ LỤC 6

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……………

…………, ngày …… tháng ……. năm ……

 

THÔNG BÁO PHIẾU DỰ THẦU KHÔNG HỢP LỆ

Kính gửi: ………………………. (tên tổ chức tín dụng, doanh nghiệp)

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước;

Căn cứ Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước;

Căn cứ kết quả xét thầu mua/bán vàng miếng ngày ……………………………;

Ngân hàng Nhà nước thông báo phiếu dự thầu của quý đơn vị không hợp lệ vì ………………………

 

 

Nơi nhận:
- ………..........

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH

 

PHỤ LỤC 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

……….., ngày …. tháng …. năm …….

XÁC NHẬN GIAO DỊCH MUA/BÁN VÀNG MIẾNG

Số:...................

Bên mua: ...............................................................................................................................

Trụ sở chính:............................................................................................................................

Điện thoại: ……………………………… Fax:................................................................................

Tài khoản nhận tiền thanh toán (đối với NHNN)/Tài khoản nhận lại tiền đặt cọc và nhận tiền thanh toán (đối với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp) số ………...mở tại...............................................................................................

Đại diện giao dịch (*)/Người đại diện (**).....................................................................................

Bên bán:.................................................................................................................................

Trụ sở chính:............................................................................................................................

Điện thoại: …………………………….. Fax:.................................................................................

Tài khoản nhận tiền thanh toán (đối với NHNN)/Tài khoản nhận lại tiền đặt cọc và nhận tiền thanh toán (đối với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp) số………………..mở tại.......................................................................................

Đại diện giao dịch(*)/Người đại diện (**) .....................................................................................

Hai bên thỏa thuận giao dịch mua, bán vàng miếng theo các nội dung dưới đây:

1. Giá mua, bán: ……………………………………………….VND/lượng

2. Khối lượng mua, bán:

Tính theo lô ………………………..… lô (bằng chữ:................................................................... lô)

Tương đương: …………………………. lượng vàng (bằng chữ: .................................  lượng vàng).

3. Số tiền thanh toán: …………………………………………………………. đồng Việt Nam (bằng chữ: …………………………………………………………)

4. Số tiền đặt cọc của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp: ……………………….. đồng Việt Nam (bằng chữ: …………………………………………………..)

5. Thời gian thanh toán tiền:

6. Thời gian giao nhận vàng:

7. Địa điểm giao nhận vàng:

Việc thanh toán tiền, giao, nhận vàng miếng, xử lý tiền đặt cọc, trách nhiệm của các bên thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bản xác nhận này được lập thành …………. bản bằng tiếng Việt và có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ………………… bản.

 

BÊN MUA
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

BÊN BÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(*) Đối với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước

(**) Đối với Ngân hàng Nhà nước

 

PHỤ LỤC 8

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……………

…………, ngày …… tháng ……. năm ……

 

THÔNG BÁO MUA/BÁN VÀNG MIẾNG
(Áp dụng cho hình thức mua, bán trực tiếp)

Kính gửi: ……………… (tên tổ chức tín dụng, doanh nghiệp)

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-NHNN ngày     tháng      năm        ;

Ngân hàng Nhà nước thông báo việc tổ chức mua/bán vàng miếng như sau:

1. Thời gian:

2. Địa điểm:

3. Loại vàng miếng mua/bán:

4. Tổng khối lượng vàng miếng Ngân hàng Nhà nước dự kiến mua/bán: (trường hợp có thông báo).

5. Khối lượng vàng miếng mua/bán tối thiểu với một tổ chức tín dụng, doanh nghiệp:

6. Khối lượng vàng miếng mua/bán tối đa với một tổ chức tín dụng, doanh nghiệp:

7. Giá tham chiếu tính số tiền đặt cọc:

8. Tỷ lệ đặt cọc:

9. Tài khoản nhận tiền đặt cọc, thanh toán tiền mua vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước:

10. Thời hạn nhận tiền đặt cọc:

11. Ngày thanh toán tiền mua/bán vàng miếng:

12. Ngày giao nhận vàng miếng:

…………… (tên tổ chức tín dụng/doanh nghiệp) có trách nhiệm chấp hành các quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Ngân hàng Nhà nước, Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ QLNH, KTTC, Cục PHKQ;
- Lưu: SGD.

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH

 

PHỤ LỤC 9

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……………

…………, ngày …… tháng ……. năm ……

 

THÔNG BÁO GIÁ MUA/BÁN VÀNG MIẾNG
(Áp dụng cho hình thức mua, bán trực tiếp)

Kính gửi: ……………… (tên tổ chức tín dụng, doanh nghiệp)

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước;

Căn cứ Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-NHNN ngày     tháng      năm      ;

Tiếp theo thông báo mua/bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước số……....../NHNN-SGD ngày     /    /

Ngân hàng Nhà nước thông báo giá mua/bán vàng miếng như sau:

Giá mua/bán:.... (bằng số) ……… VND/lượng (bằng chữ: ………………………….)

Thời hạn nhận đăng ký khối lượng vàng miếng mua/bán của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp:

……………… (tên tổ chức tín dụng/doanh nghiệp) có trách nhiệm chấp hành các quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Ngân hàng Nhà nước, Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ QLNH, KTTC, Cục PHKQ;
- Lưu: SGD.

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH

 

PHỤ LỤC 10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

……….., ngày …. tháng …. năm …….

ĐĂNG KÝ MUA/BÁN VÀNG MIẾNG
VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch)

Tên tổ chức tín dụng/doanh nghiệp:............................................................................................

Trụ sở chính:............................................................................................................................

Điện thoại: …………………………Fax:........................................................................................

Họ và tên, chức vụ người đại diện giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước:

Tài khoản nhận lại tiền đặt cọc và nhận tiền thanh toán số ……………………………………… mở tại …………………………………………. (theo đăng ký khi thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước).

Đăng ký mua/bán tại mức giá do Ngân hàng Nhà nước thông báo theo Thông báo số ………….. khối lượng vàng miếng như sau:

Tính theo lô: …………………. lô (bằng chữ: ………………………………lô)

Tương đương: ………. lượng vàng (bằng chữ: …………………..…………………….. lượng vàng).

.... (tên tổ chức tín dụng/doanh nghiệp) cam kết chấp hành các quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Ngân hàng Nhà nước, Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH
CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG/DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHỤ LỤC 11

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ……………

…………, ngày …… tháng ……. năm ……

 

THÔNG BÁO KHỐI LƯỢNG VÀNG MIẾNG MUA/BÁN
(Áp dụng cho hình thức mua, bán trực tiếp)

Kính gửi: …………………… (tên tổ chức tín dụng, doanh nghiệp)

Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-NHNN ngày     tháng     năm        ;

Xét đăng ký mua/bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước của .............(tên tổ chức tín dụng/doanh nghiệp);

Ngân hàng Nhà nước thông báo khối lượng vàng miếng mua/bán với ……………………... (tên tổ chức tín dụng/doanh nghiệp) ……………… tại mức giá ………… VND/lượng như sau:

Tính theo lô: ………………… lô (bằng chữ: …………………………..lô)

Tương đương: ………………… lượng vàng (bằng chữ: …………………………………lượng vàng).

……………. (tên tổ chức tín dụng/doanh nghiệp) có trách nhiệm chấp hành các quy định tại Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Ngân hàng Nhà nước; Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Nơi nhận:
- ………..........

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------------

No. 563/QD-NHNN

Hanoi,  March 18, 2013

 

DECISION

PROMULGATING THE PROCESS OF GOLD BAR PURCHASE OR SALE OF THE STATE BANK OF VIETNAM

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 46/2010/QH12, of June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 47/2010/QH12, of June 16, 2010;

Pursuant to the Government’s Decree No. 96/2008/ND-CP, of August 26, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

Pursuant to the Government’s Decree No. 24/2012/ND-CP, of April 03, 2012 on management of gold business activities;

Pursuant to the Decision No. 16/2013/QD-TTg, of March 04, 2013 of the Prime Minister on purchase and sale of gold bars in domestic market of the State bank of Vietnam;

Pursuant to the Circular No. 06/2013/TT-NHNN, of March 12, 2013 of the State bank of Vietnam, on guiding purchase or sale of gold bars in domestic market of the State Bank of Vietnam  

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DECIDES:

Article 1. To promulgate together with this Decision the Process of gold bar purchase or sale of the State Bank of Vietnam

Article 2. This Decision takes effect on March 18, 2013.

Article 3. Chief of Office, Director of Foreign Exchange Management Department and Head of units under the State Bank of Vietnam, credit institutions, enterprises of gold bar purchase or sale, relevant organizations and individual shall implement this Decision./.

 

 

FOR THE GOVERNOR OF STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Le Minh Hung

 

PROCESS OF

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Process specifies the direct purchase or sale of gold bars and the purchase or sale of gold bars through bidding between the State bank of Vietnam (the State bank) and credit institutions, enterprises as prescribed in the Circular No. 06/2013/TT-NHNN, of March 12, 2013 of the Governor of the State bank guiding the purchase or sale of gold bars in domestic market of the State bank of Vietnam (hereinafter abbreviated to “the Circular No. 06/2013/TT-NHNN”).

Article 2. General principle

The purchase or sale of gold bars between the State bank and credit institutions, enterprises is implemented on the basis of compliance with provisions of the Circular No. 06/2013/TT-NHNN, this Process and the approved plan on gold bar purchase or sale.

SECTION 2. THE PROCESS OF GOLD BAR PURCHASE OR SALE THROUGH BIDDING

Article 3. Notification of gold bar bidding

Not later than in adjacent working day preceding day which the State bank holds bidding, the Transaction bureau shall send notification of bidding (set according to form in Annex 1) by fax to credit institutions, enterprises have set the relation in purchase or sale gold bars with the State bank under the registered fax numbers.

Article 4. Transfer of advance deposit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Examination and notification of bid qualification of credit institutions, enterprises

1. Within 01 (one) hour after the State bank begins bidding, the Transaction bureau shall examine the advance deposit of credit institutions, enterprises on accounts under notification of the State bank and examine personal identification papers of transaction representative of credit institutions, enterprises.

2. The advance deposit of a credit institution or enterprise is valid for participating in bidding when it is more than or equal to the deposit value calculated according to the formula: Deposit value = Rate of deposit x Referenced price x Minimal bid volume of gold bars.

3. A credit institution or enterprise is not qualified to participate in gold bar bidding with the State bank in the following cases:

a) It is in duration of temporary suspension of transaction relation or it is canceled transaction relation.

b) Its representative fail to present his/her personal identification papers in accordance with regulation;

c) The personal identification papers are invalid;

d) The participant is not the  transaction representative who has been registered by itself;

e) It fails to abide by regulation on deposit as prescribed in clause 2 this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Notification of price

The Transaction bureau shall notify to the transaction presentatives of credit institutions, enterprises of ceiling prices, floor prices (if any) for bidding under prices, (according to form set in Annex 2a) or purchase price, sale price for bidding under volume (according to form set in Annex 2b).

Article 7. Submission of joining-bid card

Within 30 (thirty) minutes after the Transaction bureau notify prices as prescribed in Article 6 of this Process, the transaction representatives of credit institutions, enterprises shall full fill contents of joining-bid card (according to form set in Annex 3a for bidding under price, according to form set in Annex 3b for bidding under volume) and submit their joining-bid cards.

Article 8. Closure and opening of bidding

1. The State bank (the Transaction bureau) shall close bidding at time ending time limit of submission of joining-bid cards. After closing bidding, the State bank (the Transaction bureau) shall refuse receipt of joining-bid cards of credit institutions and enterprises.

2. Within 10 (ten) minutes after closing bidding, the State bank (the Transaction bureau) shall open bidding.

Article 9. Implementing consideration of bidding and defining result of bidding

Within 01 (one) hour) after openning the bidding, the the State bank (Transaction bureau) shall synthesize figures of bid, consider the bidding and define result of bidding as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) A credit institution, or enterprise is not qualified to participate in gold bar bidding but it still file the joining-bid card.

b) One of contents filled in the joining-bid card is improper with regulation such as the price of bid is higher than ceiling price (in case the State bank has notified ceiling price) or lower than floor price (in case the State bank has notified floor price); volume of bid is higher than the maximum level or lower than the minimal level which each credit institution, or enterprise is allowed to bid; filling price and volume in improper with price step and volume step; writing more than a price level; figures in numbers and in words are not consistent; repairing, erasing contents filled in the joining-bid card; failing to write full content of the joining-bid card, etc.

c) The joining-bid card is submitted after time of bid closure.

2. Examine validity of advance deposit in case the referenced volume to calculate the deposit value is the estimated volume of bid. The advance deposit of a credit institution or enterprise is invalid when it is less than the valid deposit value calculated according to the formula: Valid deposit value = rate of deposit x referenced price x volume of gold bars for bid.

3. Principles of bid consideration for bidding under volume:

a) If total bid volume of credit institutions, enterprises joining in bidding is equal or less than the total volume estimated for purchase or sale by the State bank, the volume winning bid of each credit institution, enterprise will be equal the bid volume of itself.

b) If total bid volume of credit institutions, enterprises joining in bidding exceeds the total volume estimated for purchase or sale by the State bank, the volume winning bid of credit institutions, enterprises will be defined under principle of begining from the highest bid volume to lower one until the State bank purchase or sell all maximum volume estimated for purchase or sale. If at the lowest volume level of winning bid, there are by many credit institutions and enterprises make bid for purchase or sale with the same volume, the remaining volume in need for purchase or sale will be divided evenly for such credit institutions and enterprises.   If volume of winning bid have odd, it will be rounded down for even block. 

4. Principles of bid consideration for bidding under price:

a) Principle of bid consideration is consider according to the descending order from the highest price winning bid to the lowest price winning bid at which the State bank may sell the maximum estimated volume for sale (in case the State bank sells gold bars) or consider according to the ascending order from the lowest price winning bid to the highest price winning bid at which the State bank may buy the maximum estimated volume for purchase (in case the State bank hold bidding to purchase gold bars). If at the lowest price winning bid (in case the State bank sells gold bars) or at the highest price winning bid (in case the State bank buys gold bars), there are many credit institutions, enterprises make bid with a same price level, the volume winning bid of each such credit institution or enterprise will be defined under the direct proportion between the remaining volume needs buy or sell and the bid volume of each such credit institution or enterprise.  If volume of winning bid have odd, it will be rounded down for even block.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Cancellation of bidding

Before time of notification of prices or notification of bidding result, if gold price's changes exceed the changes of prices in the approved plan on purchase or sale gold bars, the Transaction bureau may cancel bidding and notify to credit institutions, enterprises joining in bidding. 

Article 11. Notification of bidding result

After defining the bidding result, the State bank (The Transaction bureau) shall notify in writing:

1. Synthesized result of bidding (made according to form in Annex 4).

2. The result of bid winning for each credit institution, enterprise which has valid joining-bid card through its transaction representative (made according to Annex 5).

3. Refarding invalid joining-bid card, notify to each credit institution, enterprise which has invalid joining-bid card through its transaction representative (made according to Annex 6).

Article 12. Signing the written confirmation on transaction of gold bar purchase or sale

Within 30 (thirty) minutes after the State bank (the Transaction bureau) notify the bidding result, the transaction representatives of credit institutions, enterprises winning bid must sign a written confirmation on transaction of gold purchase or sale with the State bank (the Transaction bureau) (made according to the form in Annex 7).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Notification of gold bar purchase or sale

Not later than in adjacent working day preceding day which the State bank holds transaction of purchase or sale of gold bars, the Transaction bureau shall send notification of gold bar purchase or sale (set according to form in Annex 8) by fax to credit institutions, enterprises have set the relation in purchase or sale of gold bars with the State bank under the registered fax numbers.

Article 14. Transfer of advance deposit

Not later than 17: 00 of adjacent working day preceding day which the State bank holds purchase or sale of gold bars, credit institutions, enterprises must transfer advance deposit into account of the State bank in according to the notification of purchase or sale of gold bars.

Article 15. Examination of qualification to join in transaction of credit institutions, enterprises

1. Within 01 (one) hour after the State bank begins holding purchase or sale of gold bars, the Transaction bureau shall examine the advance deposit of credit institutions, enterprises on accounts under notification of the State bank and examine personal identification papers of transaction representative of credit institutions, enterprises.

2. The advance deposit of a credit institution or enterprise is valid for participating in purchase or sale when it is more than or equal to the deposit value calculated according to the formula: Deposit value = rate of deposit x referenced price x volume of gold bars registered for purchase or sale.

3. A credit institution or enterprise is not qualified to participate in purchase of sale of gold bars with the State bank in the following cases:

a) It is in duration of temporary suspension of transaction relation or it is canceled transaction relation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The personal identification papers of transaction representative are invalid;

d) The participant is not the transaction representative who has been registered by itself;

e) It has deposit that is invalid as prescribed in clause 2 this Article.

4. The Transaction bureau shall notify in writing to credit institutions or enterprises that are not qualified to participate in purchase or sale of gold bars with the State bank, of which clearly stating reason.

Article 16. Notification of price of gold bar purchase or sale

The Transaction bureau shall notify in writing the price of purchase or sale of gold bars of the State bank to the transaction representatives of credit institutions, enterprises participating in the transaction (made according to the form in Annex 9).

Article 17. Registration of gold bar purchase or sale

Within 30 (thirty) minutes, after the Transaction bureau notify the purchase or sale price, the transaction representatives of credit institutions, enterprises shall submit registration for purchase or sale of gold bars to the State bank (made according to the form in Annex 10).

Article 18. Consideration of purchase or sale and defining of purchase or sale result

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Examine validity of registration for purchase or sale and make a list of valid or invalid registrations and summarize figures of registration for purchase or sale. A registration is invalid in the following cases:

a) A credit institution, or enterprise is not qualified to participate in purchase or sale of gold bars but it still file the registration for purchase or sale.

b) One of contents filled in the registration for purchase or sale is improper with regulation such as the volume registered for purchase or sale is higher than the maximum level or lower than the minimal level which is allowed to register by every credit institution or enterprise; figures in numbers and in words are not consistent; repairing, erasing contents filled in the registration for purchase or sale; failing to write full content of the registration for purchase or sale, etc.

c) The advance deposit of a credit institution or enterprise is invalid when it is less than the valid deposit value calculated according to the formula: Valid deposit value = Rate of deposit x Referenced price x Volume of gold bars registered for purchase or sale.

d) Registration for purchase or sale is filed after time limit specified in Article 17 of this Process.

2. The State bank (transaction bureau) define volume of gold bars to purchase or to sell with each credit institution, enterprise on the basis of their registration for purchase or sale and the approved plan on purchase of sale of gold bars.

Article 19. Notification of stopping transaction of gold bar purchase or sale

Before notifying result of gold bar purchase or sale, if gold price's changes exceed the change level of price in the approved plan on purchase or sale of gold bars, the Transaction bureau may stop the purchase or sale transaction and notify to credit institutions, enterprises joining in purchase or sale.

Article 20. Notification of purchased or sold gold bar volume

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 21. Signing the written confirmation of transaction

Within 30 (thirty) minutes after the State bank (the Transaction bureau) notify the purchase or sale result, the transaction representatives of credit institutions, enterprises joining in purchase or sale must sign a written confirmation on transaction of gold purchase or sale with the State bank (the Transaction bureau) (made according to the form in Annex 7).

SECTION 4. IMPLEMENTATION ORGANIZATION

Article 22. Team carrying out bidding

1. The State bank shall establish a Team carrying out bidding in order to help the Transaction bureau in holding of bidding for gold bar purchase or sale through bidding according to the approved plan on gold bar purchase or sale.

2. Members of the Team carrying out bidding include: Representative of the Transaction bureau’s Department-level leaders is head of team and members are representatives of units such as the Transaction bureau, Department of foreign exchange management, Department of internal audit, Department of Finance and Accounting, Department of issuance and treasury, Department of Informatic and technology, Legal Department and representative of other units. The Governor shall decide specific memebers in each period on the basis of suggestion of Director of transaction bureau.

3. The specific tasks of members of the Team carrying out bidding shall be assigned by the head of Team.

Article 23. Team of bidding assistance

1. Director of Transaction bureau shall establish a Team of bidding assistance in order to implement affairs relating to the process of gold bar purchase or sale through bidding.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 24. Implementation organization 

The Transaction bureau shall implement the process of and procedures for gold bar purchase or sale of the State bank in accordance with the Circular No. 06/2013/TT-NHNN, this Process and the approved plan on gold bar purchase or sale.

 

All attached forms are not translated herein.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No. 563/QD-NHNN of March 18, 2013, promulgating the process of gold bar purchase or sale of the State Bank of Vietnam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.682

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!